Radom, dn. 2010-12-22 INFORMACJA o wyniku

Transkrypt

Radom, dn. 2010-12-22 INFORMACJA o wyniku
Radom, dn. 2010-12-22
INFORMACJA
o wyniku postępowania
dot. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 1 sztuki samochodu osobowego bez
specjalistycznego wyposaŜenia słuŜbowego dla potrzeb KWP zs. w Radomiu.
Nr sprawy 164 /2010
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 65.000 zł brutto.
W terminie podanym w SIWZ tj. do dnia 17.12.2010 r. wpłynęła jedna oferta.
OFERTA NR 1
„MARVEL” Sp. z o.o.
Ul. śelazna 7
90 – 332 Łódź
Wartość oferty brutto: 69.967,00 zł
OCENA OFERT
Oferta jest waŜna.
WYNIK POSTĘPOWANIA
Do przedmiotowej procedury wpłynęła tylko jedna oferta, która jest waŜna. Jednak z uwagi
na fakt, iŜ jej wartość przekracza środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację Zamówienia, Zamawiający uniewaŜnił postępowanie w trybie art. 93. Ust. 1 pkt. 4
Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP zs. w Radomiu
Leszek Jaczyński

Podobne dokumenty