AKTUALNOŚCI Z GMINY KORNOWAC • EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Komentarze

Transkrypt

AKTUALNOŚCI Z GMINY KORNOWAC • EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
KOBYLA
| KORNOWAC |
ŁAŃCE
| POGRZEBIEŃ|
RZUCHÓW
TWOJAGmina
A K T U A L N O Ś C I Z G M I N Y K O R N O W A C • E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y
NR 6/2016 • ISSN: 2084–3704
2
TWOJA GMINA
NR 6/2016
INFORMACJA OPISOWA Z
GMINY KORNOWAC ZA I
Budżet gminy został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr XII.75.2015 z dnia
29 grudnia 2015 roku i jego struktura, z uwzględnieniem zmian, które nastąpiły w I
półroczu 2016 roku po stronie dochodów kształtuje się następująco:
DOCHODY (zł)
Z tego:
1.bieżące
 własne
 subwencja ogólna
 dotacje celowe
z budżetu państwa
 środki unijne
2.majątkowe
 środki unijne
OGÓŁEM
Wg uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
14.851.242,00
6.507.604,00
6.928.557,00
1.175.348,00
17.019.893,45
6.627.058,00
7.111.183,00
2.848.029,45
9.563.440,18
3.499.439,05
4.223.804,00
1.685.260,44
56,19
52,81
59,40
59,17
239.733,00
1.576.754,00
910.309,00
433.623,00
2.049.184,00
1.142.305,00
154.936,69
408.038,50
202.234,84
35,73
19,91
17,70
16.427.996,00
19.069.077,45
9.971.478,68
52,29
W trakcie realizacji budżetu w I półroczu uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami
Wójta Gminy wprowadzono zmiany zwiększające plan dochodów o kwotę 2.641.081,45
zł. W bieżącym roku nie zaplanowano przychodów.
Główne zwiększenia planu dochodów nastąpiły z poniższych źródeł:
 subwencja oświatowa 182.626,00 zł;
 środki na realizację projektu unijnego z EFS w ramach RPO WŚl: „Przygoda z fantazją
przedszkolaków z Kobyli” (ZSP Kobyla) 214.060,00 zł;
 końcowa refundacja nakładów poniesionych w 2015 r. z EFRR – RPO WŚL na projekt
„Gmina Kornowac Naturalnie Słoneczna” (montaż solarów) 193.007,00 zł;
 dofinansowanie z UM modernizacji drogi transportu rolnego w Kornowacu 129.300,00
zł;
 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie zadań własnych 1.672.681,45 zł, w tym: na wypłaty świadczeń wychowawczych „500+” 1.583.434,00 zł, na zwrot części podatku
akcyzowego zawartego w cenie paliwa używanego do produkcji rolnej 43.658,45 zł
(skorzystało 59 osób), na realizację zadań przedszkolnych 12.745,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 14.708,00
zł, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8.126,00 zł;
 dotacja celowa z Powiatu Raciborskiego na wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545S ul. Lęgów w Rzuchowie 100.000,00 zł (podjęto uchwałę o przejęciu
tego zadania do realizacji, z tego dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 50.000,00
zł);
 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 66.949,00 zł;
 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.363,00 zł;
 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 22.000,00 zł;
 wpływy z tyt. darowizn na dożynki 22.500,00 zł;
 refundacja ze środków Funduszu Spójności Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
18.819,00 zł (projekt był realizowany w latach 2014 – 2015).
Plan dochodów zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S został wykonany w 52,29% na kwotę 9.971.478,68 zł, z tego dochody bieżące – 9.563.440,18 zł (56,19% planu) i majątkowe
– 408.038,50 zł (19,91%). Niski poziom wykonania dochodów majątkowych wynika częściowo ze specyfiki prowadzonych inwestycji tzn. refundacja nakładów niektórych zadań następuje dopiero po ich zakończeniu, tak jak to będzie miało miejsce w przypadku
modernizacji drogi transportu rolnego.
Z kolei brak wykonania unijnych dochodów majątkowych związany jest z przedłużającą
się procedurą podpisywania umów o dofinansowanie przedsięwzięć, dla których wnioski zostały złożone w ubiegłym roku. Umowy o dofinansowanie z nowej perspektywy
UE 2014 – 2020 powinny zostać sfinalizowane w III kw. 2016 r. W dn.15.09.br. zostanie
przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabu-
TWOJAGmina
WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel.32 430 10 37 w.121
e-mail: [email protected]
REDAKTOR NACZELNY: Ewa Goło�t
DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O.
SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O.
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów
i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
dowanej budynkiem byłego przedszkola w Kobyli (pierwszy przetarg odbył się w lipcu
br. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak chętnych, w związku z tym
cena wywoławcza została obniżona z kwoty 399.000,00 do 339.000,00 zł).
Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią: subwencja ogólna 42,36%
oraz podatki i opłaty lokalne (dział 756) 30,20% sumy zrealizowanych dochodów. Subwencja oświatowa w wysokości 5.791.205,00 pokrywa wydatki bieżące na oświatę, z
pominięciem kosztów funkcjonowania przedszkoli, które finansowane są z dochodów
własnych budżetu.
Uchwałą Rady Gminy Kornowac Nr X.60.2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok przyjęto stawki
niższe, aniżeli określa rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 14.647,04 zł od osób prawnych i 72.881,76 zł od
osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości
osób prawnych na mocy § 2 cytowanej uchwały wynoszą 15.208,03 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzje umarzające zaległości podatkowe od osób fizycznych
tj. na kwotę 85 zł dla łącznego zobowiązania pieniężnego, w tym: podatek od nieruchomości 47 zł; rolny 37 zł i leśny 1 zł oraz na kwotę 9.217,00 zł dla podatku od spadków i
darowizn.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy
uchwały Nr X.61.2015 z 29 października 2015 roku, określającej stawki na rok 2016, wynoszą 32.024,89 zł od osób fizycznych i 14.829,50 zł od osób prawnych.
Łączne skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 134.383,19 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 15.208,03 zł i są zbliżone do poziomu za I
półrocze 2015.
Na dzień 30.06.2016 r. saldo należności podatkowych wymagalnych, których organem
właściwym do poboru jest Wójt Gminy, zamknęło się kwotą 239.113,99 zł. Największą
pozycję stanowią zaległości od osób fizycznych z następujących tytułów:
 podatek od środków transportowych 89.968,60 zł,
 podatek od nieruchomości 86.010,44 zł.
Zaległości podatkowe są monitowane na bieżąco i w I półroczu wystawiono 107 upomnień oraz 36 tytuły wykonawcze. Z kolei saldo zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 19.730,90 zł, na które również wystawiono 24
tytuły wykonawcze i 175 upomnień.
Struktura budżetu po stronie wydatków i rozchodów na dzień 30.06.2016 r. kształtuje
się następująco:
WYDATKI (w zł)
Z tego:
bieżące
w tym:
1. wydatki jednostek
budżetowych na:
 wynagrodzenia i
składki od nich naliczane
 wydatki zw. z realizacją
ich statutowych zadań
2. dotacje na zadania
bieżące
3. świadczenia na rzecz
osób fizycznych
4. wydatki na programy
unijne (art.5 ust.1 pkt 2 i 3
5. obsługa długu
 majątkowe
w tym:
1. inwestycje i zakupy
inwestycyjne, z tego na:
– programy unijne (art.5
ust.1 pkt 2 i 3)
Wg uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
15.910.450,00
18.558.607,45
7.914.333,90
42,65
15.637.419,03
7.524.848,42
48,12
11.817.683,03
5.545.484,91
46,93
7.610.861,00
3.844.263,99
50,51
4.206.822,03
1.701.220,92
40,44
604.280,00
367.326,00
60,79
2.838.384,00
1.546.906,99
54,50
302.072,00
37.205,06
12,32
75.000,00
2.921.188,42
27.925,46
389.485,48
37,23
13,33
2.921.188,42
389.485,48
13,33
343.889,00
55.177,00
16,05
13.253.717,00
11.212.373,00
7.621.835,00
3.590.538,00
574.280,00
1.265.064,00
127.000,00
75.000,00
2.656.733,00
2.656.733,00
687.410,00
ROZCHODY
517.546,00
510.470,00
255.234,64
50,00
Z tego:
– spłata otrzymanych
krajowych pożyczek i
kredytów
517.546,00
510.470,00
255.234,64
50,00
16.427.996,00
19.069.077,45
8.169.568,54
OGÓŁEM
TWOJA GMINA
NR 6/2016
3
Z WYKONANIA BUDŻETU
PÓŁROCZE 2016 ROK
Plan wydatków, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S zamknął się kwotą 18.558.607,45 zł, a jego wykonanie kwotą 7.914.333,90 zł, co daje 42,65% planu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości
7.524.848,42 zł, co stanowi 48,12% planu, zaś majątkowe na kwotę 389.485,48 zł – 13,33% wartości zaplanowanej. Wydatki majątkowe stanowią 15,74% ogółu wydatków budżetowych.
Najpoważniejszą pozycję w planie wydatków stanowi Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.378.164,00 zł,
co stanowi 39,76% ogółu wydatków, następnie Dział 852 Pomoc społeczna: 3.208.345,00 zł – 17,29%,
Dział 750 Administracja publiczna: 2.032.516,00 zł – 10,95%, planu, Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:
1.760.513,45 zł – 9,49% oraz Dział 600 Transport i łączność: 1.566.827,09 zł.
Z prac odtworzeniowych (§ 4270) wykonano we wszystkich sołectwach remonty cząstkowe dróg gminnych
utwardzonych na kwotę 20.737,50 zł i dróg nieutwardzonych na sumę 19.490,00 zł.
Ponadto wydatkowano 34.851,90 zł na remont sanitariatów w budynku Urzędu i 1.587,00 zł na naprawę
c.o.
Zadania własne gminy realizują jej jednostki budżetowe, których plany finansowe (z pominięciem planu
finansowego dochodów organu) przedstawiają się następująco:
Nazwa jednostki
Dochody
Wydatki
Plan
Wykonanie
%
Plan
Wykonanie
%
3.095.995,00
1.676.092,68
54,14
8.133.904,45
2.602.049,00
31,99
Ośrodek Pomocy Społecznej
6.152,00
311,96
5,07
3.202.345,00
1.701.030,88
53,12
Gimnazjum w Kornowacu
10.700,00
10.290,00
96,17
1.738.529,00
895.182,84
51,49
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kobyli (wraz z centralną kuchnią)
227.300,00
123.608,90
54,38
2.463.414,00
1.186.015,11
48,15
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pogrzebieniu
37.600,00
22.061,20
58,67
1.659.785,00
859.290,62
51,77
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rzuchowie
13.350,00
5.729,00
42,91
1.360.630,00
670.765,45
49,30
3.391.097,00
1.838.093,74
54,20
18.558.607,45
7.914.333,90
42,65
Urząd Gminy Kornowac
Razem:
W planie wydatków tut. Urzędu, poza kosztami utrzymania administracji, ujęte są środki na inwestycje
oraz wszystkie dotacje udzielane samorządowym instytucjom kultury oraz na realizację zadań zleconych przez gminę, a także koszty obsługi długu, stąd tak wysoki plan finansowy jednostki.
Z analizy planów finansowych wynika, że największy wzrost wydatków w I półroczu odnotował Ośrodek Pomocy Społecznej, z kwoty 1.610.606,00zł do 3.202.345,00 zł, z czego 76% planu pokrywają
dotacje z budżetu państwa. Przyrost planu wiąże się z wejściem w życie od 1 kwietnia 2016 r. ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195) wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500 Plus”. Na ten cel Ośrodek otrzymał dotację w wysokości 1.583.434,00 zł, z czego
wydatkowano do 30.06.br. 744.288,93 zł, w tym: 727.383,50 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych,
a koszt ich obsługi wyniósł 16.905,43 zł. Ze świadczeń korzystają 342 rodziny (496 dzieci). Do końca
roku 2016 przewidywana kwota na realizację tego świadczenia wyniesie 2.303.599,00 zł, czyli niedobór
wynosi 720.165,00 zł. Jednostka wystąpiła już do Wojewody z wnioskiem o zwiększenie planu dotacji
na ten cel.
Poza świadczeniem wychowawczym, znaczącą kategorię wydatków stanowią świadczenia rodzinne,
alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na które przeznacza się aż 824.350,00 zł, z tego w I półroczu wydatkowano 608.746,21 zł
(na świadczenia rodzinne – 524.815,87 zł, na świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 49.900,00 zł). Ze
świadczeń rodzinnych skorzystały 224 rodziny (za 6 miesięcy ub. r. – 162 rodziny), natomiast z alimentacyjnych korzysta 12 uprawnionych osób (było 10). Na składki emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wydatkowano 21.685,70 zł. Koszt obsługi tych świadczeń wyniósł
12.344,64 zł.
Od stycznia br. do 31.12.2017 r. Ośrodek będzie realizował projekt pt.: „Drugiemu człowiekowi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach IX osi priorytetowej Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji dla osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łącznie planuje się przeznaczyć na projekt 226.999,00 zł, z czego
dofinansowanie 85% – 192.949,15 zł oraz wkład własny 34.049,85 zł. Plan finansowy projektu w roku
2016 wynosi 110.000,00 zł, przy wkładzie własnym na poziomie 17.000,00 zł. Do końca czerwca 2016 r.
w ramach projektu wydatkowano kwotę 37.205,06 zł, w tym m.in. na:
 opłacenie wynagrodzenia pracownika socjalnego oraz asystenta rodziny wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zatrudnionych na ½ etatu w ramach projektu – 20.656,49 zł;
 opłacenie trenerów w formie umowy zlecenia lub zlecenia usługi – 3.435,00 zł;
 ryczałt samochodowy asystenta oraz pracownika socjalnego – 767,00 zł;
 transport na zajęcia – 3.600,00 zł;
 organizację festynu z okazji Dnia Dziecka – 4.000,00 zł.
Ponadto w ramach wkładu własnego wydatkowano kwotę 4.200,00 zł na wypłatę zasiłków celowych
dla uczestników projektu. Projekt skierowany jest
do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo,
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikami projektu jest grupa 12 osób z terenu gminy
Kornowac, bezrobotnych lub mających trudności
z powrotem na rynek pracy. W ramach projektu
uczestnicy korzystają m.in.: z porad doradcy zawodowego i psychologa.
Ogółem za okres sprawozdawczy dochody wykonano w wysokości 9.971.478,68 zł, a wydatki w kwocie
7.914.333,90 zł, co daje dodatni wynik finansowy budżetu na sumę 2.057.144,78 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS. Nadwyżka dochodów bieżących
nad wydatkami bieżącymi wynosi 2.038.591,76 zł, a
więc spełniony został wymóg określony w art. 242
ustawy o finansach publicznych, z którego wynika
konieczność równoważenia wydatków bieżących
dochodami bieżącymi, ewentualną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych lub wolnymi środkami.
Na zrealizowane rozchody budżetu w wysokości
255.234,64 zł składają się spłaty zadłużenia z następujących tytułów:
 pożyczka z WFOŚiGW na modernizację sieci wodociągowej ul. Brzezka w Pogrzebieniu i ul. Raciborska w Kornowacu 21.304,00 zł;
 pożyczka z WFOŚiGW na instalację solarną i termomodernizację budynku przedszkola w Pogrzebieniu 12.380,00 zł;
 pożyczka z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
1.826,00 zł;
 pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Kobyli 28.628,52 zł;
 pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku przebudowanej szkoły w Kobyli 36.293,00
zł;
 kredyt z BOŚ na przebudowę przedszkola w Łańcach 28.243,12 zł;
 kredyt z BS na budowę boisk wielofunkcyjnych
i modernizacje obejść przy domach kultury41.560,00 zł;
 kredyt z BS na przebudowę szkoły w Kobyli
85.000,00 zł.
Gmina otrzymała częściowe umorzenie 2 pożyczek
zaciągniętych w WFOŚiGW na usuwanie azbestu:
W I kw. br. na kwotę 7.128,00 zł i na dzień sporządzenia niniejszej informacji 3.726,15 zł.
Spłaty zadłużenia następowały terminowo zgodnie
z harmonogramem spłat poszczególnych tytułów.
Zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 roku obowiązują nowe „indywidualne” wskaźniki zadłużenia i zgodnie z wieloletnią
prognozą finansową gminy Kornowac są one zachowane. Obciążenie spłatą długu w roku bieżącym
w stosunku do dochodów wynosi 3,07% przy dopuszczalnym poziomie 15,68%.
Łączne zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek
i kredytów długoterminowych na koniec II kwartału
wyniosło 2.122.440,11 zł, w tym 718.333,51 zł z tyt.
pożyczek z WFOŚiGW i 1.404.106,60 zł kredytów.
Na dzień 30.06.2016r. nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne. Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.
Beata Orc
4
TWOJA GMINA
NR 6/2016
Chodnik na Lęgowie...
i co dalej?
na budowę oraz wystąpi do Urzędu
Wojewódzkiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania.
Udział Gminy Kornowac to wszelka pomoc w realizacji dokumentacji
oraz zabezpieczenie dofinansowania
w wysokości 51% wkładu własnego
Powiatu Raciborskiego w koszcie zadania. W tym celu, 3 sierpnia br Rada
Gminy Kornowac podjęła uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na
realizację zadania inwestycyjnego
w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”.
Projektowana
inwestycja obejmuje:
 wykonanie robót rozbiórkowych
istniejącej konstrukcji drogowej,
 wykonanie elementów odwodnienia, to jest studzienki ściekowe Ø500
z wpustem dolnym i przykanaliki w
rur PCVØ200,
 przygotowanie podłoża gruntowego
przez wyprofilowanie i zagęszczenie
pod całą powierzchnią konstrukcji
drogowej,
 wykonanie stabilizacji gruntu cementem na grubości m.in 25 cm,
 wykonanie prefabrykowanej ścianki oporowej typu „L” z żelbetu,
 wykonanie wymiany konstrukcji
drogowej jezdni na długości ok. 2.350
mb, szerokość jezdni ustalono na 5,50
m,
 wykonanie utwardzenia poboczy
kruszywem kamiennym łamanym
pochodzenia naturalnego o frakcji
0/31,5 mm, na szerokości 100 cm i
grubości warstwy 15cm,
 zaprojektowano wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej fazowanej grubości
8 cm w kolorze szarym o zmiennej
szerokości jezdni od 1,25 m do 2,0 m
(przeważająca szerokość to 1,5 m).
Łączna długość projektowanych do
wykonania i rekonstrukcji odcinków
chodnika wynosi 855,95 mb. Na całej
długości projektowanych odcinków
chodnika zaprojektowano krawężnik
betonowy oraz obrzeża betonowe na
ławie betonowej z oporem i spadek
poprzeczny chodnika 2,0% w kierunku jezdni. Na odcinkach gdzie zachodzi potrzeba wzmocnienia krawędzi
chodnika lub pobocza zaprojektowano zabudowę prefabrykowanych
typowych żelbetowych ścianek oporowych typu „L” o wysokości 80 i 100
cm i szerokości podstawy odpowiednio 50 i 60 cm. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego na całej długości
ścianek oporowych przymocowana
zostanie barierka ochronna,
zainteresowań
w GOK-u
w roku
szkolnym
2016/2017
Zakończono budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3545S
ul. Lęgów. Powstało 400 mb, długo oczekiwanego przez mieszkańców,
nowego chodnika. Jak już wspominaliśmy w ostatnim numerze naszej
gazetki, Wykonawcą była firma EKO-BUD Krzysztof Sosna
z Pogrzebienia za niespełna 95 tys. zł.
Niestety, zgodnie z Porozumieniem
z Powiatem Raciborskim pieniędzy
wystarczyło tylko lub aż na taki odcinek… i co dalej?
Nasuwa się pytanie: co z resztą brakujących odcinków chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 935
ul. Rybnickiej w Rzuchowie do granicy powiatu raciborskiego z powiatem
wodzisławskim w Lubomi. Dokładnie
chodzi o brakujący odcinek chodnika
przy Kościółku w Rzuchowie, krótki
odcinek przy pętli na granicy Lęgów
– Kolonia, odcinek od ostrego zakrętu na Kolonii do granicy z Potokami
oraz resztę chodnika na ul. Potoki do
granicy z Lubomią.
Gmina Kornowac przystępuje do
współpracy z Powiatem Raciborskim
w ramach wieloletniego rządowego
programu pn.: „Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019”, występując o środki finansowe do Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach dla
wspólnego zadania pn.: „Przebudowa
drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935
do granicy powiatu w miejscowości
Pogrzebień”.
Jednostką wiodącą jest Powiat
Raciborski, który zlecił wykonanie
Projektu architektoniczno-budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia
Koła
 zaprojektowano wykonanie łącznie
67 zjazdów publicznych i indywidualnych (nie licząc już wykonanych
zjazdów).
 zaprojektowano wykonanie wymiany części przepustów drogowych
dwuściennych, które na wlocie i wylocie winny być zukosowane i zabezpieczone zabrukiem kamiennym na
podbudowie z betonu cementowego
grubości 15 cm,
 projektuje się zabudowę 9 nowych
studzienek ściekowych oraz 9 dodatkowych istniejących studzienek do
regulacji,
 istniejąca organizacja ruchu drogowego zostanie zachowana i uzupełniona o oznakowanie drogowe
poziome na jezdni,
 istniejące pionowe oznakowanie
zostanie w części wymienione na
nowe.
Plan jest dosyć ambitny i kosztowny. Z niecierpliwością będziemy
oczekiwali na pozytywne ocenienie
naszego wniosku o dofinansowanie
projektu.
W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja zadania nastąpi
już w 2017 roku.

Gminny Ośrodek Kultury
w Kornowacu ogłasza nabór do następujących kół
zainteresowań w roku
szkolnym 2016/2017:
 Zajęcia z języka
angielskiego
 Zajęcia matematyczne
 Zajęcia wokalne
 Zajęcia taneczne
 Zajęcia gitarowe
 Zajęcia fotograficzne
 Zajęcia z rękodzieła
 Zajęcia plastyczne
 Aerobik
 Zumba
 Pilates
 oraz nowość – zajęcia
relaksacyjne przy
dźwiękach gongu
Zapisy do
16 września 2016 r.
Zajęcia rozpoczniemy
spotkaniami organizacyjnymi, które odbędą się
po 19 września (prosimy
śledzić informacje na
stronie www.gok.kornowac.pl).
Szczegółowe informacje
można uzyskać w domach kultury i świetlicy
oraz pod nr telefonu:
 Dom Kultury w Kobyli
(32) 430 12 00
 Dom Kultury
w Rzuchowie
(32) 430 16 31
 Dom Kultury
w Łańcach
(32) 430 14 44
 Dom Kultury
w Pogrzebieniu
(32) 430 10 12
 Świetlica w
Kornowacu
(32) 430 12 09
Dożynki
Województwa
Śląskiego
2016
W niedzielę 21 sierpnia w Dankowie
w gminie Lipie w powiecie kłobuckim
odbyły się tegoroczne wojewódzkie
obchody święta plonów. Powiat raciborski
reprezentowała delegacja z Gminy
Kornowac – sołectwo Kornowac
z sołtysem Piotrem Tomalą na czele.
TWOJA GMINA
NR 6/2016
5
Gościliśmy w Vřesinie
Przedstawiciele Gminy Kornowac na zaproszenie Gminy Vresina uczestniczyli w Pikniku organizowanym w ramach realizacji wspólnego projektu „10 lat partnerstwa – zwiększenie intensywności współpracy Gminy Kornowac i Vresiny u Hlucina”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Przekraczamy gran�
ze szkoły i przedszkola w Vresinie. Z naszej gminy wystąpiły „Rzuchowianki” i „Kobylanki” prezentując piosenki biesiadne. Na stoiskach można było nabyć wiele
lokalnych produktów, zarówno spożywczych jak i artystycznych. Piknik był okazją do spotkania ze znajomymi, których już wielu mamy w Gminie Vresina.

6
TWOJA GMINA
NR 6/2016
Wójt Grzegorz Niestrój
z wizytą u jubilatów
Już rusza wyczekiwana
„Polsko-Czeska
przygoda z teatrem”
„Polsko-Czeska Przygoda
z teatrem”, to kolejny projekt transgraniczny realizowany w ramach Funduszu
Mikroprojektów w Euroregionie Silesia przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny w
Kobyli oraz Zakladni Skola
a Materska Skola Opawa-Komarov. Projekt zakłada
siedem działań, które ukierunkowane są na zacieśnianie więzów pomiędzy
uczestnikami polsko-cze-
skich inicjatyw, kładzie
nacisk na zainteresowanie
młodego obywatela kulturą krajów pogranicza PL-CZ, w szczególności teatru,
jako ciekawej alternatywy
do komputera i telewizji.
W ramach projektu
uczniowie szkół partnerskich zobaczą spektakle
teatralne w wykonaniu aktorów teatrów w Bielsku-Białej oraz Ostrawie, będą
brali udział w warsztatach
gry aktorskiej, będą mieli również okazję ujawnić
swoje talenty na scenie,
prezentując przedstawienia
teatralne i musicalowe. Projekt, który potrwa od września 2016 r. do czerwca 2017
r., będzie doskonałą okazją
do zawierania nowych, polsko-czeskich znajomości,
do wymiany doświadczeń
oraz ciekawego spędzania
wolnego czasu.

Przygoda z fantazją
1 sierpnia 91 urodziny obchodziła pani Eufemia Pytlik z Kornowaca
„Przygoda z fantazją przedszkolaków z Kobyli – uruchomienie nowej grupy
przedszkolnej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat w Przedszkolu Publicznym
w Gminie Kornowac”.
Wójt Gminy Kornowac
informuje o podpisaniu
umowy
dofinansowania
projektu „Przygoda z fantazją przedszkolaków z Kobyli – uruchomienie nowej
grupy przedszkolnej dla
dzieci w wieku 3 – 5 lat
w Przedszkolu Publicznym
w Gminie Kornowac”. Projekt obejmuje utworzenie
15 nowych miejsc w przed-
szkolu w sołectwie Kobyla.
Dofinansowanie pozwala
na wyposażenie placówki w
nowoczesne narzędzia pracy z dziećmi, wspierające
rozwój psychoruchowy i poznawczy. Realizacja projektu
przyczynia się do zwiększenia stopnia upowszechniania
wychowania przedszkolnego
na obszarze gminy. Realizatorem projektu jest Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Kobyli. Koszty całkowite projektu wynoszą 316 446,51 zł.
Projekt współfinansowany
jest w ramach środków Unii
Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Dofinansowanie z EFS wynosi:
268 979,53 zł (85% kosztów
kwalifikowalnych).

DOŻYNKI POWIOATOWO-GMINNE
Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w tegorocznych
Dożynkach Powiatowo-Gminnych, które odbędą się 11 września
w sołectwie Kornowac.
30 lipca 93 urodziny obchodziła pani Emilia Miłota z Rzuchowa
15 lipca 91 urodziny obchodził pan Andrzej Kura z Pogrzebienia
Tegoroczna trasa korowodu przebiegać
będzie ulicami sołectw: Pogrzebień, Kornowac i Rzuchów. Wyjazd nastąpi spod
oratorium w Pogrzebieniu następnie
korowód pojedzie ulicami: Brzezką, Pamiątki, Raciborską, Starowiejską , Górną,
Lęgów, Rybnicką, Raciborską i Rekreacyjną.
Zapraszamy wszystkich mieszkających
na trasie przejazdu korowodu do wzięcia
udziału w konkursie na najlepiej przystrojoną posesję na trasie korowodu dożynkowego, a wszystkich mieszkańców gminy
do konkursu na najlepiej przystrojony pojazd w korowodzie.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za transport paliw
gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju. GAZ-SYSTEM S.A. planuje rozbudowę
sytemu gazociągów przesyłowych na terenie południowej Polski. Jednym z projektów jest
budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Radlin – Racibórz. Budowa tego gazociągu
jest ważnym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego na granicy
województw: śląskiego i opolskiego. Budowa gazociągu zaplanowana jest
na lata 2017 – 2018.
Dzięki realizacji inwestycji możliwe będzie: zwiększenie przepustowości systemu
przesyłowego, uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje oraz zmniejszenie strefy
oddziaływania gazociągu. Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są z poszanowaniem
środowiska naturalnego oraz z zastosowaniem nowoczesnych technologii
i systemów zabezpieczeń.
TWOJA GMINA
NR 6/2016
7
Kolorowe wakacje z GOK
Witamy wakacje z uśmiechem!
29 czerwca w Domu Kultury w Łańcach odbył się festyn w którym brało udział prawie
osiemdziesięcioro uczestników. Był on powitaniem tegorocznych upalnych i beztroskich
wakacji.
Ulubiony Wrocław
dzieci Gminy
Kornowac
6 lipca do wrocławskiego
ZOO zawitała grupa dzieci
z gminy Kornowac. Tego
dnia szczególną atrakcją
było Afrykanarium znajdujące się na terenie ogrodu
zoologicznego. Będąc w
środku każdy mógł poczuć
się jak na dnie oceanu.
Rekiny, płaszczki czy też
żółwie morskie dostarczały
wielu wrażeń. Stado pingwinów i bawiące się foki
wywoływały uśmiech na
twarzach oglądających.
Zielona Noc
w Pogrzebieniu
W nocy z 4 na
5 lipca dzieci z naszej gminy witały
wakacje „Zieloną
Nocą”, spędzoną w świetlicy
w Pogrzebieniu.
W trakcie imprezy dzieci mogły
wyszaleć się do
woli w trakcie
gier i zabaw, zjeść
przepyszne gofry i
oglądać do późna
filmy z chrupkami
w ręce.
Wyjazd do Aquadromu w Rudzie Ślaskiej
W środę, 13 lipca kolejny raz odwiedziliśmy Park Wodny w Rudzie Śląskiej AQUADROM. Atrakcje, które zaoferował nam kompleks pozwoliły na aktywny wypoczynek i
świetną zabawę!
Edukacyjna wycieczka
do Krasiejowa
20 lipca odbyła się „prehistoryczna”,
edukacyjna wycieczka do Krasiejowa.
Celem wycieczki było zwiedzanie pawilonu paleontologicznego i JuraParku, poznanie prehistorycznego świata
dinozaurów, dostrzeżenie zmienności gatunków i poszerzenie zakresu
zainteresowań dzieci. Dodatkowo
odwiedziły Prehistoryczne Oceanarium i Muzeum Paleontologiczne. W
Kinie 5D dzieci przeżywały przygody
bohaterów nie tylko zmysłem wzroku, ale również poprzez ruch, dotyk,
zapach i dźwięk. Ostatnim etapem
wycieczki był Park Rozrywki i Zabaw,
który naszym milusińskim najtrudniej
było opuścić.
Kręć się, zjeżdżaj, baw się z nami
Ranek 17 sierpnia był bardzo radosnym porankiem dla dzieci gminy Kornowac. Tego
dnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował wycieczkę do Chorzowa. Flic flac, Rollercooster Tornado czy Safari car to tylko nieliczne z atrakcji jakie przywitały naszych milusińskich w Śląskim Wesołym Miasteczku. Zabawy było co niemiara i każdy znalazł coś
wyjątkowego dla siebie.
Dzień pełen
przygód
i niespodzianek
3 sierpnia odbyła się
wycieczka do Parku
Linowego w Wiśle
oraz Leśnego Parku Niespodzianek
w Ustroniu. Dzieci,
które chciały sprawdzić swoją kondycję
fizyczną, wybrały się
do Parku Linowego
z kolei dzieci, które
wolały obserwować
zwierzątka oraz pokazy ptaków wybrały
się do Leśnego Parku
Niespodzianek.
Bajkowe
zakończenie
wakacji
z GOK-iem
W słoneczną
środę, 24 sierpnia, mogliśmy
się poczuć jak
w bajce, a to za
sprawą wycieczki do Mosznej.
Oprócz ciekawego zwiedzania
wnętrz zamku,
miłym akcentem
była przejażdżka
bryczką po zielonych okolicach.
8
TWOJA GMINA
NR 6/2016
Wywiozą nieczystości
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia
Wójta Gminy Kornowac na prowadzenie usług
w zakresie odbioru i wywozu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Kornowac:
Nazwa przedsiębiorstwa
Adres
Telefon
Remondis Sp. z o. o.
Gliwice ul. Kaszubska 2
Kędzierzyn-Koźle
ul. Chrobrego
77 482 46 03
Eco-Gryt
Adam Szweda
Rydułtowy
ul. Mickiewicza
32 457 71 62
509 189 183
Zenon Palica
Racibórz
ul. Królewska 2/30
506 950 597
Michał Szymura
Rydułtowy
ul. Raciborska 24
602 491 315
Pawełek Halina
Syrynia
ul. Bukowska 72A
500 663 313
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Raciborzu
Racibórz
ul. 1-go Maja 8
32 415 30 33
32 415 26 70
32 415 28 91
Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski
Ernestyn Janeta
Lubomia
ul. Pogrzebieńska 21a
32 451 61 16
Sołtysi
Kobyla – Alfred Kocjan
Kornowac – Piotr Tomala
Łańce – Norbert Pientka
Pogrzebień – Eugeniusz Kura
Rzuchów – Bronisław Panic
Oświata
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kobyli
Dyrektor – Joanna Kolarczyk
Szkoła Podstawowa w Kobyli
ul. Główna 69, tel. 32 430 11 70
email: [email protected]
Osoby, które nie wywiązały się z tego
obowiązku w terminie, zobowiązane
są do niezwłocznego złożenia zmiany
deklaracji zgodnej ze stanem faktycznym.
Dodatkowych informacji dotyczących:
złożenia pierwszej deklaracji lub zmiany, jak również nieterminowego odbioru odpadów można uzyskać pod
numerem telefonu 32 430 10 37 wew.
112 lub osobiście pokój 12.

Przedszkole Publiczne w Kobyli
ul. Główna 69, tel. 32 440 21 70
Przedszkole Publiczne w Łańcach
ul. Szkolna 23, tel. 32 430 10 25
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pogrzebieniu
Dyrektor – Joanna Krasek
Uporządkowanie gospodarki ściekowej
na terenie Gminy Kornowac – etap I
Wójt Gminy Kornowac
informuje, że w dniu 19
sierpnia br. podpisana została umowa z Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o dofinansowanie inwestycji
pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie
Gminy Kornowac – etap I”.
Gmina pozyskała dofinanso-
wanie ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
– 2020, Priorytet II – Ochrona
środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu, działanie
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Projekt obejmuje budowę
sieci kanalizacji sanitarnej
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285
Kornowac
tel. 32 430 10 37, 32 430 10 38,
32 430 10 39
fax 32 430 13 33
email: [email protected]
[email protected]
Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek – piątek od 7.15 do 15.15
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kornowacu
Kierownik – Katarzyna Buczek
ul. Raciborska 48,
44-285 Kornowac
tel. 32 430 12 11, 32 430 10 37
wew. 104, 105, 116
email: [email protected]
czynne w godzinach pracy
Urzędu Gminy
KIEDY NALEŻY ZMIENIĆ
DEKLARACJĘ ZWIĄZANĄ
Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI
Zmianę deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonać w przypadku
każdej zmiany liczby osób zamieszkujących na nieruchomości. Zmiany
te dotyczą narodzin dziecka, zgonu
domownika, wprowadzeniem się nowych lub wyprowadzeniem się osób
dotychczas zamieszkujących nieruchomość. Zmiany te należy zgłosić
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia.
WAŻNE ADRESY I TELEFONY
w sołectwach Kornowac
i Pogrzebień. Szacowane
koszty całkowite inwestycji
wynoszą 34 915 989,96 zł.
Przyznane dofinansowanie
ze środków unijnych wynosi:
18 155 933,24 zł. Planowany
termin zakończenia projektu
to grudzień 2022 r.

Szkoła Podstawowa
w Pogrzebieniu
ul. Pamiątki 25, tel. 32 430 10 11
email: szkola.
[email protected]
Przedszkole Publiczne
w Pogrzebieniu
ul. Pamiątki 25a, tel. 32 430 11 30
Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Rzuchowie
Dyrektor – Wanda Knura
ul. Karola Miarki 8,
tel. 32 430 10 15
email: szkola.
[email protected]
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kornowacu
Dyrektor – Jan Bugdol
ul. Starowiejska 66,
tel. 32 430 10 13
email: [email protected]
Kultura
Gminny Ośrodek Kultury w
Kornowacu z siedziba w Kobyli
Dyrektor – Wiesława Bochynek
ul. Główna 78, tel. 32 430 12 00
email: [email protected]
Dom Kultury w Łańcach
Świetlicowa – Daniela Widota
ul. Strażacka 2, tel. 32 430 14 44
Świetlica Gminnego Ośrodka
Kultury w Kornowacu
Świetlicowa – Maria Łomnicka
ul. Starowiejska 64,
tel. 32 430 12 09
Dom Kultury w Pogrzebieniu
Świetlicowa – Aleksandra Pytlik
i Edyta Mańka
ul. Grabowa 4, tel. 32 430 10 12
Dom Kultury w Rzuchowie
Świetlicowa – Małgorzata Drzeniek
ul. Karola Miarki 8B, tel. 32 430 16 31
Gminna Biblioteka Publiczna
w Kornowacu z siedzibą w Kobyli
Dyrektor – Mirosława Granieczny
ul. Główna 78, tel. 32 430 12 00
email: [email protected]
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pogrzebieniu
ul. Grabowa 3, tel. 32 430 10 12
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Przewodniczący – Krystian Staniek
Punktu Konsultacyjny:
ul. Starowiejska 64,
44-285 Kornowac
Parafie
Rzymsko-Katolicka Parafia
św. Mikołaja w Pstrążnej
Proboszcz – ks. Edward
Fórmanowski, tel. 32 430 00 80
Rzymsko-Katolicka Parafia św.
Bartłomieja w Pogrzebieniu
Proboszcz – ks. Tadeusz Augustyn
tel. 32 430 12 37
Rzymsko-Katolicka
Niepokalanego Serca Maryi
w Kobyli
Proboszcz – ks. Edward Lisowski
tel. 32 430 12 25
GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, 44–285 KORNOWAC • TEL. +48 324301037, FAX +48 324301333 • E–MAIL: [email protected] • NIP: 639–19–79–757 • REGON: 276258411

Podobne dokumenty