EA - Zadania SP klasa 4

Transkrypt

EA - Zadania SP klasa 4
Arkusz testowy zawiera
informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia
konkursu.
OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
TEST KONKURSOWY
klasa
SP 4
ORGANIZATOR
XV EDYCJA
WPISZ KOD SZKOŁY
11 MARCA 2015
Czas pracy: 45 minut
Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. Na starcie
otrzymujesz pulę 92 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz dodatkowy
1 punkt, za błędną tracisz 1 punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda
z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno wykorzystywać słowników,
notatek, podręczników i innych pomocy naukowych. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie
www.jersz.pl i www.fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą dostępne do 6 tygodni.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego English Ace!
1. There … a house with a swimming pool.
A. are
B. were
c. have got
D. is
C. the / an
D. the / the
B. hers
C. their
D. Mum’s
B. a bath
C. a cone
D. a molehill
B. does / always
C. do / usually
D. have / sometimes
C. was / weren’t
D. were / weren’t
C. eyes / eyelashes / hair
D. hair / face / nose
B. slim – fat
C. curly – straight
D. rich – poor
B. plane –grain
C. plum – some
D. pick – leek
B. a bat
C. a shuttlecock
D. an oar
B. the thirteen – third
C. the thirty - fourth
D. the forty – four
B. a basket
C. flip-flops
D. a robber
B. a ball
C. the church
D. the salt
2. … sun is yellow and … sea is blue.
A. a / an
B. an / a
3. This bag is not John’s. It’s … .
A. mine
4. What is in the forest?
A. a sink
5. What time … you … get up?
A. are / now
6. Napoleon … short, but his parents … so short.
A. was / was
B. was / wasn’t
7. My mum has got dark … , long … and thin … .
A. ears / chin / nose
B. eyebrows / hair / lips
8. Which words are opposites?
A. hate - love
9. Which words rhyme?
A. blue – two
10.Which word is connected to sports?
A. an athlete
11.34
th
=…
A. the forty – fourth
12.What do you usually wear in winter?
A. a swimsuit
13.What can you pass?
A. a test
14.According to legend, Robin Hood … .
A. was a good archer
B. had a band of “Merry Men” C. didn’t like king Richard.
D. lived in Ireland.
15.Who was the king of England?
A. William the Conqueror
B. Richard Lionheart
C. Henry VIII
D. Oliver Cromwell
C. cut
D. pour
16.Please … the cheese and add it to the salad.
A. put
B. grate
17.Where does the Queen of England (Elizabeth II) live?
A. at St. Paul’s Cathedral
B. at Buckingham Palace
C. at Windsor Castle
D. at the British Museum
18.… go to the zoo.
A. We can
B. Let’s
C. Are you going to
D. We must
C. the longest
D. as long
19.This dress is … than that one.
A. longest
B. longer
20.The War of the Roses was a war … .
A. between the House of Lancaster and the House of York
th
C. in the 20 century
B. between two families represented by a rose
D. ended at the battle of Monte Cassino
21.Henry VIII was from the … family.
A. York
B. Lancaster
C. Tudor
D. Stuart
C. prince
D. jester
C. London
D. Copenhagen
22.He is the son of the king or queen.
A. princess
B. king
23.Napoleon was beaten by Wellington at … in 1815.
A. Trafalgar
B. Waterloo
PATRONI I PARTNERZY
© COPYRIGHT BY ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ. WILCZYN
2013

Podobne dokumenty