Sprawozdanie z działalności Filii Bibliotecznej Nr 1 w Podklasztorzu

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Filii Bibliotecznej Nr 1 w Podklasztorzu
Sprawozdanie z działalności Filii Bibliotecznej
Nr 1 w Podklasztorzu za 2014 r.
1. Baza lokalowa
Filia Nr 1 w Podklasztorzu mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie.
Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 88 m.
2. Zbiory biblioteczne
Księgozbiór Filii na dzień 31.12.2013 r. liczył 11208 woluminów. W 2014 r .przybyło 264
książeki, z tego 183 zakupiono ze środków samorządowych na sumę 3592,68 zł. oraz 80
książek ze środków finansowych Biblioteki Narodowej na sumę 1550 zł. Pozyskano dar
Z MBP Piotrków Tryb. na kwotę 15 zł. Ubytkowano 190 książek o wartości 21,44 zł.
Obecnie księgozbiór liczy 11282 książki, w tym 5257 literatury pięknej, 2635 literatury dla
dzieci i młodzieży oraz 3390 literatury popularno-naukowej.
Książki zakupione dla potrzeb Filii Bibliotecznej w Podklasztorzu wpisywane są do księgi
inwentarzowej, opracowane według nowej klasyfikacji i wprowadzane do katalogu
bibliotecznego oraz obłożone w folię.
Obecnie księgozbiór biblioteki wprowadzany jest do systemu komputerowego Sowa.
Do czytelników zalegających ze zwrotem książek wysłano 14 upomnień.
Filia prowadzi prenumeratę 4 tytułów czasopism. Na ten cel przeznaczono 521,36 zł.
3. Udostępnienie zbiorów bibliotecznych
Filia cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży, o czym świadczy liczba
wypożyczeń książek oraz liczba udostępnień książek i czasopism na miejscu.
W 2014 r. zarejestrowano 291 czytelników. Bibliotekę odwiedziło 2987 czytelników,
którzy wypożyczyli 5920 książek i 381 czasopism.
Dużym zainteresowaniem cieszy się także czytelnia, którą odwiedziło 1576 osób,
udostępniono 1285 woluminów, 548 czasopism i udzielono 1163 informacji.
4 .Działalność informacyjno-bibliograficzna
W ramach rozwoju i upowszechniania czytelnictwa zorganizowano wystawki
okolicznościowe poświęcone rocznicom literackim i państwowym oraz wystawy
plastyczne :
- 16 wystaw okolicznościowych
- 7 wystaw plastycznych
- 1 wystawa fotograficzna
Przeprowadzono 5 lekcji bibliotecznych.
Zorganizowano konkursy :
„Zimowa biblioteka ” – konkurs plastyczny
„Moja zakładka do książki” – konkurs plastyczny
„I ty zostań mistrzem pięknego czytania” – konkurs czytelniczy
„Brzechwa, Tuwim, Chotomska dzieciom” – konkurs recytatorski
„Krajobraz wokół nas” – konkurs fotograficzny
„Kartka z pamiętnika” – konkurs literacki
„Wieś polska wierszem malowana ” – konkurs recytatorski
„Ozdoby świąteczno-noworoczne” – konkurs techniczny
„Najlepszy czytelnik 2014 r. – konkurs czytelniczy
Filia w Podklasztorzu uczestniczyła w konkursie recytatorskim „Śpieszmy się kochać ludzi”
organizowanym przez MBP w Sulejowie oraz w konkursie plastycznym dla dzieci chorych
I niepełnosprawnych organizowanym przez MBP w Piotrkowie Tryb.
Inne formy pracy biblioteki :
- warsztaty plastyczne
- pogadanki
- głośne czytanie
„Brzechwa, Tuwim, Chotomska dzieciom” – akcja „Cała Polska Czyta
Dzieciom”
„Wizyta w bibliotece” – lekcja biblioteczna ,głośne czytanie oraz zajęcia
plastyczne
„Spotkanie w bibliotece” – lekcja biblioteczna, głośne czytanie, zajęcia plast.
„Boże Narodzenie w Tradycji polskiej” – lekcja biblioteczna
4. Organizacja i dokumentacja biblioteczna
W bibliotece systematycznie prowadzony jest dziennik biblioteki i zeszyt odwiedzin.
Sporządzane są sprawozdania z funkcjonowania placówki