OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Transkrypt

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urz dowego Wspólnot Europejskich
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg
Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Przesyłanie ogłosze on-line: http://simap.eu.int
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
x
Dostawy
x
Usługi
x
Wypełnia Urz d Publikacji
Data otrzymania ogłoszenia ____________________
Nr identyfikacyjny ___________________________
Czy niniejsze zamówienie jest obj te zakresem Porozumienia w sprawie zamówie rz dowych (GPA)?
NIE X TAK X
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJ CEGO
Nazwa
Komunikacyjny Zwi zek Komunalny
Górno l skiego Okr gu Przemysłowego
Adres
ul. Wita Stwosza 31
Miejscowo
KATOWICE
Telefon
(032) 251-66-74
Poczta elektroniczna (e-mail)
[email protected]
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO *
Szczebel centralny
Szczebel regionalny/ lokalny
Nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów
MIECZYSŁAW BLADOWSKI
Kod pocztowy
40 – 042
Kraj
POLSKA
Faks
(032) 251-97-45
Adres internetowy (URL)
http://www.kzkgop.com.pl
x
x
Instytucja UE
Podmiot prawa publicznego
Inny
x
x
x
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane x
Dostawy
II.2) CZY JEST TO UMOWA RAMOWA? *
II.3) NOMENKLATURA
II.3.1) Wspólny Słownik Zamówie (CPV)
Słownictwo główne
Główny
60.11.22.00-8
przedmiot
Dodatkowe 6 0 . 1 1 . 2 2 . 0 0 - 8
przedmioty
60.11.22.00-8
60.11.22.00-8
60.11.22.00-8
II.3.2) Inna odpowiednia nomenklatura
Usługi
x
Kategoria usług x 2
W przypadku zamówie na usługi kategorii 17-27, czy
zgadzaj si Pa stwo na publikacj niniejszego
ogłoszenia?
NIE x TAK x
x
NIE x TAK x
Słownictwo uzupełniaj ce (je li dotyczy)
x x x x -x x x x x -x x x x x -x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x -x
x -x
x -x
x -x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x -x
x -x
x -x
x -x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x -x
x -x
x -x
x -x
1/3
II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO *
Obsługa linii autobusowej komunikacji miejskiej nr 147
II.5) KRÓTKI OPIS
Przedmiotem zamówienia jest obsługa linii autobusowej komunikacji miejskiej nr 147 relacji: Ruda
l ska Halemba - Ruda l ska Orzegów. Linia kursuje zgodnie z rozkładem jazdy i obsługiwana jest
trzema autobusami o pojemno ci od 86 do 115 miejsc.
II.6) SZACUNKOWA WARTO
2 080 000,00 zł
CAŁKOWITA
(bez VAT)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
Otwarta
X
Przyspieszona ograniczona X
Ograniczona
X
Przyspieszona negocjacyjna X
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem X
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia X
IV.1.1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia: patrz Zał cznik
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Najni sza cena X
lub
oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod wzgl dem X
__________________________________
______________________________________
__________________________________
______________________________________
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) UDZIELENIE I WARTO
ZAMÓWIENIA
V.1.1) Nazwa i adres dostawcy, wykonawcy lub usługodawcy, któremu udzielono zamówienia
ZAMÓWIENIE Nr 58
Nazwa
Henzago sp. z o.o.
Nazwisko osoby upowa nionej do kontaktów
Przemysław Zagozda
Adres
Ul. Pawła 8
Miejscowo
Ruda l ska
Telefon
(0-32) 244-38-61
Poczta elektroniczna (e-mail)
Kod pocztowy
41-708
Kraj
Polska
Faks
(0-32) 244-38-60
Adres internetowy (URL)
V.1.2) Informacja o warto ci zamówienia lub o najta szej i najdro szej ofercie branej pod uwag (bez VAT)
Cena 1.592.500
lub: najta sza oferta / najdro sza oferta
V.2) PODWYKONAWSTWO
V.2.1) Czy przewidywane jest powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom?
NIE X
TAK X
Je li tak, okre li przewidywan warto lub cz
zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom
Warto (bez VAT): ________________________ Waluta: ______________ Cz : _____________ %
Nie jest znana X
.............................. (Wykorzysta powy sz sekcj formularza tyle razy, ile jest to konieczne) .............................
2/3
SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1) CZY PUBLIKACJA OGLOSZENIA JEST NIEOBOWI
NIE X
TAK X
ZKOWA?
VI.2) NUMER REFERENCYJNY NADANY SPRAWIE PRZEZ ZAMAWIAJ CEGO *
ZP/PO/23/DZ/49/05
VI.3) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2 9 / 1 2 / 2 0 0 5 (dd/mm/rrrr)
VI.4) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT
335
VI.5) CZY ZAMÓWIENIE BYŁO OGŁOSZONE W DZIENNIKU URZ
NIE X
DOWYM UE?
TAK X
Je li tak, poda odesłanie do ogłoszenia
Numer ogłoszenia w
2 0 0 5 / S 1 8 1 – 1 7 9 2 3 2 z 2 0 / 0 9/ 2 0 0 5
spisie Dz. Urz. UE
VI.6) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/ PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE
(dd/mm/rrrr)
RODKÓW UE? *
NIE X
TAK X
Je li tak, wskaza projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia ___________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
VI.7) INNE INFORMACJE (o ile dotyczy)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
VI.8) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA 3 0 / 1 2 / 2 0 0 5
(dd/mm/rrrr)
3/3

Podobne dokumenty