barok we francji - Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Transkrypt

barok we francji - Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
BAROK WE FRANCJI
Barok we Francji przypada na czas rządów króla ............................................................................................................
Entre cour et jardin to ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pałac Vaux-le-Vicomte w Maincy, 1656-61
Pałac wzniesiony dla ministra finansów Ludwika XIV - …………………………………….………………………………………………………….
Architektami byli …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przepych pałacu przyczynił się do zawiści króla i osadzenia właściciela budowli w więzieniu.
Charakterystyka ogrodów francuskich:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wersal
Główni architekci: …………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
Układ amfiladowy pomieszczeń polega na ……………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Galeria Zwierciadlana, 1684
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
François Girardon, Apollo wśród nimf
Barok klasycyzujący - w rzeźbach łączył patos i dekoracyjność z
powściągliwą formą.
2
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Kościół Inwalidów w Paryżu, architekt ………………………………………………………………..
Kościół Val-de-Grâce w Paryżu, architekt ……………………………………………………………
Wschodnia fasada Luwru
Pierwszą wersję tej fasady wykonał włoski architekt i rzeźbiarz …………………………………………………………………………
3
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Georges de La Tour (1593-1652)
Część badaczy sugeruje, że odbył podróż do Włoch, inni przypuszczają, że styl Caravaggia, którego wpływ widać w
jego dziełach, mógł poznać za pośrednictwem twórczości holenderskich caravaggionistów, np. Hendricka
Terbrugghena. Przyjmuje się, że La Tour najpierw malował sceny dzienne, a w późniejszym okresie (po wojnie w
Lotaryngii) nocne. Obrazy dzienne charakteryzują się dużym realizmem (czasem wręcz groteskowym), zamiłowaniem
do kaligraficznych.
Philippe de Champaigne (1602-74)
Obrazy Philippe'a de Champaigne cechował realizm, statyczna kompozycja i zazwyczaj chłodna gama barw. Ślady po
jego flamandzkim rodowodzie, takie jak bogata faktura i drobiazgowość, poddawał klasycznym rygorom. W
portretach koncentrował się na pogłębionej analizie psychologicznej, jednocześnie wiernie oddając fizjonomię
portretowanego. Postać przedstawiał często albo na neutralnym tle, albo na tle kotary bądź fragmentu architektury i
pejzażu. Wykorzystywał także motyw obramienia okiennego, w którym umieszczał portretowaną osobę. W obrazach
religijnych starał się wiernie obrazować tekst biblijny.
4
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wymień i opisz elementy wanitatywne w obrazie:
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Nicolas Poussin (1594-1665)
Informacje o artyście
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Pogrzeb Fokiona, 1648
Pejzaż z Diogenesem, 1647
Arkadia to …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Claude Lorrain (1600-1682)
Tworzył głównie dla przedstawicieli rzymskiej arystokracji i papieży: Urbana VIII, Aleksandra VII, Klemensa IX. Król
hiszpański Filip IV zamówił u niego siedem obrazów. Malował przede wszystkim pejzaże ze scenami pasterskimi oraz
widoki fantastycznych portów ożywione drobnym sztafażem (scenki mitologiczne, biblijne i rodzajowe). Wykształcił
swój własny typ krajobrazu idealnego. Obrazy jego wyróżniały się głęboką i przemyślaną kompozycją.
Tars – miejsce spotkania Kleopatry i Antoniusza
Contre soleil to efekt światłocieniowy polegający na …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hyacinthe Rigaud (1659-1743) [wym. hjasant rigo]
7
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Bracia Le Nain (Antoine, Louis, Mathieu)
Zaznacz nazwiska trzech twórców, którzy pracowali na zlecenie króla Francji Ludwika XIV.
A. Gustave Eiffel
B. Louis Le Vau
C. Jules Hardouin-Mansart
D. Eugène Viollet-le-Duc
E. Théodore Rousseau
F. André Le Nôtre
O kim mowa?
Był malarzem francuskim, czołowym przedstawicielem nurtu klasycznego w XVII wieku. Kształcił się i wiele
lat przeżył w Rzymie, gdzie osiągnął tak wielką sławę, że ludwik XIII zaprosił go na swój dwór. W Paryżu
uzyskał tytuł pierwszego malarza królewskiego i objął kierownictwo nad dekoracją Luwru. Jednak nie był
zadowolony z życia dworskiego i po dwóch latach wrócił do Rzymu. W swoich pracach, inspirowanych
dziełami antycznymi oraz obrazami mistrzów włoskiego renesansu, poszukiwał piękna idealnego. Podstawą
jego sztuki stł się precyzyjny rysunek i przemyślana, statyczna kompozycja. Koloryt jego obrazów jest jasny,
spokojny i utrzymany raczej w chłodnej tonacji. Artysta bardzo często podejmował tematykę zaczerpniętą z
historii antycznej i mitologii, malując między innymi pasterzy arkadyjskich.
……………………………………………………………………………………………….
8
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wykorzystując ilustrację rzeźby Pierre’a Pugeta Milon z Krotonu, wskaż na cechy tej
rzeźby typowe dla sztuki barokowej. Opisz tematykę dzieła.
Barok dynamiczny - cechy
Barok klasycyzujący -cechy
9
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Typy pejzażu w malarstwie:
Rodzaje pejzażu:

Topograficzny .......................................................................................................................................

Fantastyczny
.......................................................................................................................................
Rodzaje pejzażu w zależności od przedstawianego motywu:

weduta – pejzaż przedstawiający ............................................................................
o
weduta idealna, inaczej capriccio, czyli kaprys architektoniczny – pejzaż, na którym istniejące
budowle występują w fantazyjnym zestawieniu, często razem z budowlami wymyślonymi
przez artystę lub w całości będącymi tworem jego wyobraźni

marina – krajobraz ...................................................................................................................................

pejzaż ze sztafażem – w pejzażu pojawia się ...........................................................................................

pejzaż heroiczny (Nicolas Poussin) - klasyczny pejzaż, który podejmował wątek idealizacji natury,
dodatkowo przekazywał istotne pod względem humanistycznym treści

pejzaż pastoralny (Claude Lorrain)

pejzaż historyczny

panorama
Dłuższa wypowiedź na temat:
Na podstawie czterech wybranych dzieł różnych autorów, przedstaw różnorodne sposoby
funkcjonowania pejzażu w nowożytnym malarstwie europejskim.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
10
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
11
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
BAROK W ANGLII
Barok angielski najpełniej wyraził się w architekturze, w której silne były wpływy dwóch architektów renesansowych
............................................................ i ........................................................ . Dominującym nurtem był palladianizm
polegający na .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Impulsem do tworzenia architektury utrzymanej w nowym duchu był pożar Londynu z .................................... roku.
Charakterystyka ogrodów angielskich:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Katedra św. Pawła w Londynie, architekt …………………………………………………..
Blenheim Palace
12
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
BAROK W HISZPANII
Churrigueryzm [czurigueryzm] to
Plaza Major, Salamanca
fasada Santiago de Compostella
Pałac królewski w Madrycie (Palacio Real de Madrid)
13
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Jose de Ribera
Francisco de Zurbaran [curbaran]
14
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Bartolome Esteban Murillo
15
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Diego Rodriguez de Silva y Velázquez
Informacje o artyście:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Sporządź notatki o obrazach:
Bodegone to ......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
16
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że pewnego razu Jezus
przyszedł tam w odwiedziny. Marta krzątała się, chcąc Mu usłużyć, jej
siostra zaś usiadła u Jego stóp i słuchała, co mówił. Marta zwróciła się do
Jezusa, by nakazał Marii, żeby jej pomogła. „Marto, Marto, troszczysz się
i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała
najlepszą cząstkę (…)” (Łk 10, 41–42) – usłyszała w odpowiedzi.
17
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
18
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Wykonaj polecenia związane z ilustracją widoczną poniżej Opisz scenę, którą namalował autor pierwowzoru.
Wymień cztery postacie uwiecznione tam przez artystę.
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Poddanie Bredy
Maniera abreviada to .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
19
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Las Hilanderas, Prządki, Baśn o Arachne, 1656-58
Lechies identyfikowana była z kobietą z kołowrotkiem, Kloto z
młotkiem i kłębkiem a Atropos reprezentowała mroczna, słabo
widoczna w głębi obrazu dziewczyna.
Mojry – boginie losu. Według Hezjoda były one trzema córkami Zeusa i Temidy, noszącymi imiona: Kloto ("Prządka"
nici żywota), Lachesis ("Udzielająca", która tej nici strzeże) i Atropos ("Nieodwracalna", która ją przecina).
Interpretacja dzieła wg Owidiusza: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20
Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni
Uzupełnij tabelkę wpisując nazwiska artystów obok imion władców, dla których
wykonywali swoje prace. Listę artystów do wyboru znajdziesz pod tabelką.
Władca
Artysta
Karol Wielki
Karol I Stuart
Karol V Habsburg
Karol IV Burbon (hiszpański)
Artyści do wyboru: Goya, Anton van Dyck, Odo z Metzu, Jan van Eyck, Tycjan
Czyim malarzem nadwornym był? (wybierz spośród podanych: Franciszek I, Ludwik XIV,
Jan Kazimierz, Zygmunt I Stary, Stanisław August Poniatowski, Ludwik XIII, Filip IV).
1. Diego Velazquez
............................................................................................
2. Bartłomiej Berrecci
............................................................................................
3. Nicolaus Poussin
............................................................................................
4. Francois Clouet
............................................................................................
5. Hyacinthe Rigaud
............................................................................................
6. Dominik Merlini
............................................................................................
Zaznacz nazwiska trzech twórców, którzy pracowali na zlecenie króla Francji Ludwika XIV.
A. Gustave Eiffel
B. Louis Le Vau
C. Jules Hardouin-Mansart
D. Eugène Viollet-le-Duc
E. Théodore Rousseau
F. André Le Nôtre
21

Podobne dokumenty