OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej

Transkrypt

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej
OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2012 – 2018, tj. okres na
który zostały zaciągnięte zobowiązania.
WSTĘP
Dokument pod nazwą
Wieloletnia Prognoza Finansowa j.s.t. został
wprowadzony zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 ze zm.). Prognoza została opracowana w oparciu o art. 226 w/w ustawy.
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Strzyżewice obejmuje lata 20122018 tj. okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe.
Opracowanie
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
ma
na
celu
przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy przez jej organy, a także
instytucje finansowe. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i
wydatków budżetowych, obrazujących sytuacje w przyszłych latach, pozwala na
dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności
kredytowej.
Opracowując WPF kierowano się zarówno sytuacją finansową kraju, jak i
gospodarczą gminy. Założono, że sytuacja gospodarcza będzie się poprawiać.
Dodatkowo założono, że polityka fiskalna prowadzona przez Rząd nie będzie
miała negatywnych skutków dla samorządów.
Sposób sporządzenia
dokumentu WPF uwzględnia obowiązkowe
elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych. Prognoza została
przygotowana po analizie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w
latach 2008 – 2010 oraz planowanych do zrealizowania w 2011 roku. Za punkt
wyjścia do dokonania szacunków przyjęto projekt planu dochodów i wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu gminy Strzyżewice na 2012 r. W
perspektywie czasowej przyjęto wpływ czynników makroekonomicznych
ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.
1
Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko właściwego oszacowania
przyjętych wartości w WPF. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy,
która będzie aktualizowana przyjęto następujące założenia:
 dla roku 2012 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2012
rok
 dla lat 2013-2018 przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację
poszczególnych wskaźników oraz korekty merytoryczne.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realna ocenę
możliwości inwestycyjno – kredytowej gminy.
W
objaśnieniach
o
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Gminy
prezentowane są założenia do prognozy, objaśnienia przyjętych wartości
zarówno po stronie dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów oraz z
uwzględnieniem zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia długu.
I DOCHODY
Dochody gminy w WPF na lata 2012-2018 liczone są do źródeł w
podziale na dochody bieżące i majątkowe. W 2012 r. kwoty zostały przyjęte
zgodnie z budżetem, natomiast na lata 2013-2018 zaprogramowano dla każdego
źródła dochodów kwoty oparte na indeksie wzrostu cen towarów i usług
zgodnym z szacunkami Ministra Finansów, oraz po przeanalizowaniu
kształtowania się trendów historycznych oraz innych czynników mających
wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów w okresie prognozy. Na lata
2013-2018 przyjęto umiarkowana dynamikę wzrostu podatków i opłat lokalnych
zakładając ich wzrost poprzez coroczne podwyższanie stawek podatkowych o
3% - 4%. W latach tych założono również wzrost podatku PIT, przyjmując, że
będzie wzrastał w większym stopniu niż podatki lokalne tj. ok. 4%. Prognoza ta
uzasadniona jest tym, że na terenie gminy następuje systematyczny wykup
działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy
2
liczbę osób zamieszkującą na terenie naszej gminy i odprowadzających podatek
PIT.
W zakresie pozostałych dochodów bieżących zaplanowano również
umiarkowaną dynamikę przyjmując wskaźniki inflacji przyjęte w Wieloletnim
Planie Finansowym Państwa. Nie zakładano wzrostu dotacji budżetu państwa na
zadania własne i zlecone mając na względzie sygnalizowaną w WPFP tendencje
do zmniejszania wydatków bieżących
Prognozując kwoty subwencji przyjęto iż w subwencji oświatowej będzie
corocznie następował jej wzrost w związku z podwyżkami płac dla nauczycieli
podobnie jak w latach 2011-2012, w związku z czym założono wzrost subwencji
oświatowej o 3%. Na lata 2012 – 2018 planuje się również wzrost subwencji
ogólnej w wysokości 3%.
W dochodach majątkowych również przyjęto prognozę ostrożnościową,
zakładając uzyskanie dochodów na wydatki inwestycyjne z budżetu państwa,
analizując uzyskane dochody z tych źródeł w latach 2008-2011
Na lata 2012 – 2013 prognozowane kwoty zawierają bardzo małe kwoty
środków Unii Europejskiej ze względu na kończący się okres realizacji
projektów objętych latami 2007-2013. Od 2015 planuje się pozyskanie
większych środków unijnych.
Na lata 2015-2018 ze względu na brak wskaźników makroekonomicznych
prognozowanie podstawowych kategorii dochodów jest w dużym stopniu
niepewne, dlatego też założono niewielką i umiarkowaną dynamikę ich wzrostu.
3
II WYDATKI
Wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2018 liczone
są w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W 2012 r. kwoty zostały przyjęte
zgodnie z projektem budżetu na 2012.
Prognoza wydatków w kolejnych latach została oparta na planie
wydatków na 2012 r. Prognozę oparto przy założeniu art. 242 ust 1 ustawy o
finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w
którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące
ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne
środki. W związku z powyższym na lata 2012-2013 założono ograniczanie
fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej
nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych.
Założono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w 2012 r. w wysokości
3,8 % od miesiąca września oraz dla pracowników urzędu i jednostek
organizacyjnych
W pozostałych wydatkach do wyliczenia przyjęto przewidywaną stopę
inflacji
W latach 2012 -2014 wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i
składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów
j.s.t oszacowano na podstawie prognozowanej przez Ministerstwo Finansów
realnej dynamiki PKB, stopy bezrobocia, oraz realnego wzrostu przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w latach 2012-2014.
W latach 2015 – 2018 do wyliczeń wydatków bieżących przyjęto
prognozowane średnioroczne tempo wzrostu indeksu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, oraz przy uwzględnieniu prognozowanego realnego wzrostu
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
4
Dla zmniejszenia wydatków bieżących lub ograniczenia ich wzrostu na
najbliższe lata planuje się:
 szukanie w oświacie daleko idących oszczędności,
 mniejsze wydatki związane z informatyzacją Urzędu Gminy w związku
z przeprowadzoną w 2011 r. kompleksową informatyzacja,
 mniejsze wydatki bieżące związane z opłatami za czynsz najmu dla
jednostki OPS w związku z oddaniem do użytku w 2011 rozbudowanej
części budynku Urzędu Gminy i przeniesieniem Ośrodka Pomocy
Społecznej do tych pomieszczeń.
II WYDATKI MAJĄTKOWE
Biorąc pod uwagę
coraz mniejsze możliwości
finansowe środków
własnych na realizacje zadań majątkowych przy konstrukcji WPF dla Gminy
Strzyżewice na 2012 r. przeznaczono kwotę 1.019.967 zł. Środki te zostaną
przeznaczone
na
kontynuację
inwestycji
drogowych,
przygotowanie
dokumentacji pod przyszłe inwestycje planowane w latach następnych oraz na
zadania dla których możliwe jest pozyskanie środków unijnych. Środki unijne to
środki możliwe do pozyskania z perspektywy 2007-2013
Planowane dochody majątkowe w latach 2014-2018 na inwestycje są
niewielkie, bowiem w chwili obecnej trudno ocenić sytuacje finansową gminy, a
także szczegółowe kierunki inwestowania.
WYNIK BUDŻETU
Wynik budżetu jako różnica miedzy dochodami a wydatkami budżetu
jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od
wydatków stanowi nadwyżkę budżetową, a w odwrotnym przypadku deficyt
budżetu.
5
W roku 2012 oraz w kolejnych latach objętych WPF prognozuje się, że
budżet będzie zamykał się nadwyżką budżetową.
Planowana na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nadwyżka
budżetowa będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wynikających z
zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację inwestycji.
Lata 2012-2018 to dla gminy okres trudny, gdyż będzie to okres spłat
kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009-2011 na pokrycie deficytu
gminy, który występował w związku z dużymi nakładami inwestycyjnymi
dotyczącymi
szczególnie
współfinansowania
zadań
ze
środków
Unii
Europejskiej.
PRZYCHODY BUDŻETU
W 2012 r. i latach następnych objętych WPF gminy planuje się zaciągnąć
kredyty i pożyczki na rynku krajowym niezbędne do zrealizowania
planowanych w perspektywie zadań inwestycyjnych dofinansowywanych
środkami budżetu państwa oraz zadań współfinansowanych środkami Unii
Europejskiej.
ROZCHODY BUDŻETU
W latach 2012-2018 planuje się rozchody zmniejszające dług – czyli
spłaty rat kredytów i pożyczek.
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
6
Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje , o których mowa w art. 243
ustawy o finansach publicznych.
Wykazana kwota długu w WPF przedstawia kwotę zadłużenia na koniec
każdego roku budżetowego, która będzie sukcesywnie spadać.
Spłata zadłużenia finansowana będzie w pierwszej kolejności z nadwyżki
budżetowej, ewentualnie wolnych środków z lat ubiegłych i dochodami gminy.
Relacja długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
przedstawiona w
prognozie długu do projektu budżetu na 2012 r. spełnia
wymogi począwszy od 2014 r. natomiast w latach 2012 – 2013 są spełnione
warunki określone w art. 169 ust.1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.
Wieloletnia Prognoza Gminy Strzyżewice została sporządzona rzetelnie,
realnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7

Podobne dokumenty