Ogólne Warunki Handlowe firmy iFormation § 1 Zakres i klauzula

Transkrypt

Ogólne Warunki Handlowe firmy iFormation § 1 Zakres i klauzula
Ogólne Warunki Handlowe firmy iFormation
§ 1 Zakres i klauzula umowy
(1) Poniższe ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich
podpisanych umów i innych umów pomiędzy firmą i klientem, które są
wykonywane w kontekście relacji biznesowych.
(2) Ogólne warunki handlowe klienta nie będą akceptowane i zostaną
odrzucone.
§ 2 Formułowanie umowy
(1) O ile nie ma oddzielnej oferty lub umowy supportowej pomiędzy klientem a
iFormation, wykonywane usługi będą rozliczane według stawek godzinowych
aktualnego cennika, lub według wynegocjowanej stawki godzinowej lub
dziennej. Telefoniczne wsparcie techniczne oraz telefoniczne informacje
techniczne są uznawane jako ustne zlecenie.
(2) Do wszystkich cen należy doliczyć ustawowy podatek VAT.
§ 3 Zastrzeżenie własności
(1) Dostarczony towar pozostaje do momentu całkowitej zapłaty własnością
dostawcy .
(2) Wszystkie terminy dostaw i eksploatacji określone przez firmę nie są
wiążące, chyba że termin dostawy zostanie wyraźnie uzgodniony w formie
pisemnej. Żąda klient po podpisaniu umowy lub udzieleniu zlecenia zmian w
umowie, lub uzupełnienia jej treści, lub zmian ze względu na inne
okoliczności, które sprawią, że firmie niemożliwe będzie dotrzymanie terminu,
choć firma nie była odpowiedzialna za zaistnienie tych okoliczności, to
przesuwa się termin dostawy o odpowiedni okres czasu.
§ 4 Należności
(1 ) Wszystkie faktury firmy muszą być zapłacone w terminie dziesięciu dni od
daty wystawienia faktury .
Decydująca jest data wpływu płatności w firmie.
( 2 ) W przypadku nieuregulowania płatności, firma jest uprawniona do
wstrzymania dalszych dostaw i usług. W tym przypadku firma ma prawo do
obciążenia klienta odsetkami w wysokości 6 % w skali roku, naliczanych do
aktualnej stopy odsetkowej.
§ 5 Gwarancja
(1) Prawo klienta do usług gwarancyjnych są regulowane ogólnymi
obowiązującymi przepisami, o ile nie ustalono inaczej. Roszczenia
odszkodowawcze klienta wobec dostawcy reguluje § 6 niniejszych OWH.
Klient sprawdzi natychmiast po dostawie i instalacji stworzonego
indywidualnie dla niego oprogramowanie i niezwłocznie powiadomi pisemnie
firmę o istotnych błędach.
(2) termin przedawnienia roszczeń gwarancyjnych dla klientów wynosi 1 rok.
(3) dostawca nie definiuje pojęcia gwarancji.
(4) uprawnienia gwarancyjne klienta w odniesieniu do firmy iFormation, jako
pośrednika standardowych oprogramowań, wynikają z przepisów pomiędzy
klientem (licencjobiorcą) i dostawcą oprogramowania (licencjodawcą) zawartą
umową handlową.
(5) Jeśli realizacja zamówienia przez firmę iFormation będzie częściowo lub w
całości niemożliwe z przyczyn tak zwanej "siły wyższej“, to firma iFormation
będzie zwolniona z obowiązku dostawy.
§ 6 Zrzeczenie się roszczeń
(1) Roszczenia odszkodowawcze klienta są wykluczone, chyba że poniżej
postanowiono inaczej. Powyższe zastrzeżenie dotyczy przedstawicieli
prawnych i agentów dostawcy, gdyby klient zgłosił wobec nich roszczenia.
(2) W przypadku skorzystania z gwarancji firmy lub jej odpowiedzialności,
należy uwzględnić we właściwym stopniu winę klienta i jego zaniedbania,
zwłaszcza przez nie wystarczające raportowanie błędów lub niewystarczającej
ochrony danych.
(3) Jeśli klient skorzystał z gwarancji firmy, a okaże się, że nie istnieje żaden
błąd, lub wykorzystano nie istniejący błąd do wykorzystania roszczeń
gwarancyjnych, do których firma nie była zobowiązana, to klient musi zwrócić
całość poniesionych w ten sposób kosztów, jeśli świadomie i celowo lub przez
rażące niedbalstwo klient korzystał z roszczeń gwarancyjnych.
(4) Firma nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usług przez
osoby trzecie, na których realizacje firma nie ma wpływu.
§ 7 Zakaz zastawu i odstąpienia
Cesja lub zastaw klienta do roszczeń do dostawcy lub praw jest bez zgody
dostawcy wykluczone, jeśli klient nie udowodni uzasadnionego interesu w
cesji lub zastawie.
§ 8 Prawo potrącenia
Prawo potrącenia klienta istnieje tylko wtedy, gdy jego roszczenie potrącenia
było prawnie określone lub jest bezsporne.
§ 9 Ochrona danych i prywatności, tajemnica i bezpieczeństwo
iFormation i klient wzajemnie zobowiązują się do zachowania na czas
nieokreślony w tajemnicy wszystkich poufnych informacji, biznesowych i
handlowych tajemnic drugiej strony uzyskanych ze stosunku umowy, a w
szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim lub ich wykorzystania w
inny sposób.
§ 10 Pisemna forma
Zamówienie i jego zmiany, a także wszelkie oświadczenia związane z umową
wymagają pisemnej formy.
§ 11 Wybór prawa i jurysdykcji
Obowiązuje prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsce świadczenia wszystkich usług wynikających ze stosunków
handlowych dostawcy i jurysdykcji jest lokalizacja dostawcy.
§ 12 Klauzula salwatoryjna
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych OWH stał się
nieskuteczny, to nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.