Etap 3_Mielec klimatyzacja

Transkrypt

Etap 3_Mielec klimatyzacja
Wydział IG
39-300 Mielec ul. Wyspiańskiego 6
PRZEDMIAR ROBÓT
45300000-0
45331220-4
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Roboty instalacyjne w budynkach
Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Remont i przebudowa Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.
39-300 Mielec, ul Wyspiańskiego 6, nr dz. 1596/1, 1596/2, 1590/51
Powiat Mielecki, Zarząd Powiatu Mieleckiego
39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
inż. Andrzej Chmara
2016-04-28
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
2016-04-28
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
W stanie istniejącym budynek pełni funkcję budynku biurowego. Budynek zlokalizowany jest w centralnej części działki, składa się on
z jednego segmentu usytuowanego równolegle do ul, Wyspiańskiego o kształcie zbliżonym do prostokąta, 62,59 m na 15,45 m. Wysokość budynku ~14,22m (budynek średniowysoki). Najwyżej wysunięty element budynku na wysokość ~17 m. Wejście główne do obiektu
zlokalizowane jest od strony ul. Wyspiańskiego 6. Istniejący zjazd z drogi gminnej od strony ulicy Kędzior. Budynek został wybudowany
w latach 50 XX wieku jako Bursa na 320 osób. Budynek Starostwa posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną kondygnację podziemną .
Budynek wykonany jest w konstrukcji tradycyjnej, murowany, kryty stropodachem wentylowanym.
Stropy oparte na ścianach konstrukcyjnych, na parterze część budynku o konstrukcji słupowo-belkowej, z dwiema głównymi klatkami
schodowymi, łączącymi wszystkie kondygnacje. Każda z osobnym wejściem- jedna w elewacji frontowej, jedna w elewacji tylnej.
Elewacja obiektu po termomodernizacji metodą lekką-mokrą w odcieniach szarości i pomarańczu.
W parterze budynek podzielony na dwie części poprzez zróżnicowanie poziomów. Wysokość pomieszczeń w części hollu ~3,53m ( do
sufitu podwieszonego ~3,06 m), natomiast w części korytarzowej ~285 (do sufitu podwieszonego 2,55 m). Wysokość pomieszczeń piwnicy pod częścią wyższą parteru ~2.20m, w dalszej ~2,85m lub ~3,50 m. Wysokość pomieszczeń na piętrze I wynosi ~2.82 m, piętra II
~2.85 m, zaś piętra III ~2.90 m
zakresie B - prac budowlanych :
- wykonanie uzupełniających prac wykończeniowych w w/w zakresie ( tynkowanie , malowanie układanie glazury i ceramiki) wynikających z montażu instalacji,
uzupełnienie pokrycia dachowego po wykonaniu montażu urządzeń,
- docieplenie powierzchni stropodachu wełną mineralną gr gr. 20cm (w dwóch warstwach)
w zakresie I - prac instalacyjnych :
Instalacja elektryczna
- podłączenie urządzeń do wyprowadzonej na dach instalacji,
- podłączenie nowych konsrukcji i urządzeń do instalacji odgromowej,
Instalacja wentylacji i klimatyzacji:
- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji VRF (jednostki wewnętrzne i agregaty skraplające) wraz z uruchomieniem systemów,
- demontaż istniejących czterech jednostek zewnętrznych wraz z instalacją (wykonać w momencie zainstalowania nowej instalacji,
-2-
Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 2515
Etap 3_Mielec klimatyzacja
Lp.
Podstawa
1
1.1
1
d.1. analiza in1 dywidualna
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Etap3
Instalacja wentylacji/klimatyzacji
Dostawa montaż i uruchomienie układu VRF 4 jedn zewn jedn wewn 2,2KW 7szt szt.
2,8KW 64szt 3,6KW 11szt 4,5KW 7szt 7,1KW 3szt, sterowanie centralne i miejscowe
1
szt.
2 wycena in- Demontaż istniejących czterech jednostek zewnętrznych
d.1. dywidualna
1
1
1.2
3 KNR 4-01
d.1. 0519-04
2
4 KNR 4-01
d.1. 0519-05
2
5 KNR 4-01
d.1. 0208-01
2 analogia
8 KNR 4-01
d.1. 0519-02
2
kpl
m2
20*0.4*0.4
m2
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
m2
poz.3
m2
szt.
t
1.000
1.000
RAZEM
1.000
3.200
RAZEM
3.200
3.200
RAZEM
3.200
20.000
RAZEM
20.000
0.731
RAZEM
0.731
83.200
RAZEM
83.200
20.000
RAZEM
20.000
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
5.000
RAZEM
5.000
682.261
RAZEM
682.261
682.261
RAZEM
682.261
12.000
RAZEM
12.000
Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zaki- m2
towaniu
poz.3+80
m2
Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 0.10 m2
szt.
20
szt.
10 KNR-W 4- Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
d.2 03 1205-03
5
pomiar.
11 KNR-W 4- Następny pomiar instalacji odgromowej
d.2 03 1205-04
5
pomiar.
pomiar.
pomiar.
3
Docieplenie stropodachu
12 KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10cm poziome z płyt
d.3 02 0612-03 układanych na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna mata o współ izolacji
cieplnej 0,037 W / mK
13.40*59.90*85%
m2
m2
13 KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układam2
d.3 02 0612-04 nych na sucho - każda następna warstwa - wełna mineralna mata o współ izolacji cieplnej 0,037 W / mK
poz.12
m2
15 KNR 0-21
d.3 4007-02
1.000
RAZEM
Konstrukcje wsporcze pod urządzenia zlokalizowane na dachu. Dostawa montaż t
zabezpiecznie zgodnie z opisem tech.
2
Instalacja odgromowa
9 wycena in- Podłączenie zamontowanej konstrukcji i urządzeń do istniejącej instalacji odgro- szt
d.2 dywidualna mowej
5
szt
14 KNR 0-21
d.3 4007-02
Razem
Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego szt.
o grubości do 10 cm
731.39/1000<K1>
7 KNR 4-01
d.1. 0519-01
2
Poszcz
kpl
Konstrukcje wsporcze
Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
20
6 KNR 2-05
d.1. 0208-05
2 analogia
j.m.
Ślepa podłoga z płyt wodoodpornych gr. 22mm na legarach drewnianych
m2
3*4.0
m2
Analogia. Ułożenie na stropodchu płyt OSB wodoodpornych gr.22mm na dociep- m2
leniu z wełny
1.5*25
m2
-3-
Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 2515
37.500
Etap 3_Mielec klimatyzacja
Lp.
Podstawa
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
Poszcz
RAZEM
-4-
Norma STD Wersja 4.29 Licencja: 2515
Razem
37.500