Regulamin rekrutacji na kurs społecznych

Transkrypt

Regulamin rekrutacji na kurs społecznych
REGULAMIN REKRUTACJI NA KURS SPOŁECZNYCH EDUKATORÓW
DIABETOLOGICZNYCH
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji na kurs społecznych edukatorów
diabetologicznych.
2. Organizatorem kursu jest:
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę,
adres: ul. Bronowicka 38/5, 30-091 Kraków, tel. 12 631 42 51
§2
Zasady kwalifikacji i kryteria udziału w kursie
1. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest przesłanie ankiety zgłoszeniowej przez
Kandydata do dnia 25.10.2016 na adres [email protected]
2. Warunkiem koniecznym do udziału w kursie jest posiadanie matury.
3. Organizator ocenia zgłoszenia na podstawie następujących kryteriów:
wykształcenie oraz miejsce działania jako edukator.
Punktacja:
a. osoby z województw: podlaskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie,
zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie 10 punktów
b. osoby z województw: dolnośląskie, mazowieckie, podkarpackie, opolskie: 5 punktów
c. osoby z pozostałych województw: 0 punktów
d. osoby z wykształceniem wyższym: lekarz, nauczyciel, pielęgniarka, higienistka, pedagog,
psycholog, dietetyk, terapeuta, pokrewne: 10 punktów
e. osoby z wykształceniem średnim: pielęgniarka, higienistka, pokrewne: 5 punktów
f. osoby z pozostałym wykształceniem 0 punktów
4. Na podstawie przyznanej punktacji Organizator tworzy listę uczestników oraz listę
rezerwową.
5. Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia, nie zwraca kosztów dojazdu.
§3
Ograniczenie
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 1.podpisanie przez Uczestnika deklaracji o
zamiarze współpracy z Federacją jak edukator społeczny oraz 2. podpisanie przez Uczestnika
deklaracji o nieprowadzeniu zarobkowych szkoleń z udziałem innych podmiotów, do których
prowadzenia osoba, która ukończyła kurs finansowany przez Federację będzie legitymować
się certyfikatem wydanym przez Federację.
§4
Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Zarząd Federacji.
2. Federacja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Federacji.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.10.2016

Podobne dokumenty