Lista projektów wybranych do dofinansowania

Transkrypt

Lista projektów wybranych do dofinansowania
Lista wniosków znajdujących się na liście projektów wybranych do dofinansowania statusem „warunkowo wybrane do dofinansowania”
dla których istnieje moŜliwość podpisania umowy o dofinansowanie:
Lp.
Wnioskodawca
1
PolMoulds PPHU
Krzysztof Czwordon
2
INTER MED S C EWA
ROGÓś JANUSZ
ROGÓś
3
BADGE4U Wojciech
Pawłowski
4
Centrum
Diagnostyczne ASPER
Spółka z o.o.
5
CLEARDENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOSC
IĄ
6
"Apena-Remont" Sp.
z o.o.
Tytuł projektu
Wzrost konkurencyjności
firmy PolMoulds w wyniku
zakupu środków trwałych
Zakup nowej aparatury
medycznej przez INTERMED S.C. celu świadczenia
nowych usług medycznych
z dziedziny ginekologii i
okulistyki.
Poszerzenie parku
maszynowego firmy
Wojciech Pawłowski
BADGE4U prowadzące do
wprowadzenia na rynek
nowych produktów.
Rozwój Spółki poprzez
wdroŜenie innowacyjnej
metody diagnostyki chorób
układu oddechowego
Poprawa konkurencyjności
oraz rozwój firmy Cleardent
poprzez zakup
innowacyjnego sprzętu
stomatologicznego.
Rozbudowa oferty i
zwiększenie
konkurencyjności ApenaRemont Sp. z o.o. poprzez
zakup 4 osiowego Centrum
Frezarskiego CNC do
produkcji precyzyjnych
części, narzędzi i
sprawdzianów
produkcyjnych
Wnioskowane
dofinansowanie
[PLN]
Poziom
dofinansowania
[%]
Data i godzina
wpływu wniosku
w wersji
elektronicznej
Decyzja
671 000,00
335 500,00
50
2015-07-20
08:01:30
wybrane do
dofinansowania
811 800,00
660 000,00
330 000,00
50
2015-07-20
08:01:30
wybrane do
dofinansowania
WND-RPSL.01.02.0400-134/15-02
803 190,00
653 000,00
326 500,00
50
2015-07-20
08:01:30
wybrane do
dofinansowania
WND-RPSL.01.02.0400-045/15-02
663 720,00
609 000,00
304 500,00
50
2015-07-20
07:58:32
wybrane do
dofinansowania
WND-RPSL.01.02.0400-059/15-02
703 005,00
593 500,00
296 750,00
50
2015-07-20
08:00:57
wybrane do
dofinansowania
WND-RPSL.01.02.0400-063/15-03
723 568,41
581 967,00
290 983,50
50
2015-07-20
08:01:12
wybrane do
dofinansowania
Numer wniosku
Koszt całkowity
[PLN]
Wydatki
kwalifikowalne
[PLN]
WND-RPSL.01.02.0400-120/15-02
825 330,00
WND-RPSL.01.02.0400-091/15-02
Strona 1 z 2
7
ADAM SIKORA
PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWOUSŁUGOWE CORA
Rozwój firmy PHU CORA
poprzez zakup sprzętu
pomiarowego do
profesjonalnej ciemni w
celu wprowadzenia
ulepszonych usług
Razem:
WND-RPSL.01.02.0400-027/15-02
712 170,00
579 000,00
289 500,00
5 242 783,41
4 347 467,00
2 173 733,50
Strona 2 z 2
50
2015-07-20
08:00:24
wybrane do
dofinansowania

Podobne dokumenty