Oświadczenie o braku powiązań osobowych i

Transkrypt

Oświadczenie o braku powiązań osobowych i
……………………………………………………
Miejscowość, data
Załącznik do zapytania ofertowego nr WRK/1/08.2013
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym
Przystępując do Zapytania ofertowego nr WRK/1/08.2013 oświadczam brak powiązań
osobowych lub kapitałowych Wykonawcy /nazwa podmiotu, adres, NIP/:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
z Zamawiającym: Stowarzyszeniem AVSI Polska.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą,
polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
………………………………………………………………..…………..
(pieczątka firmy i czytelny podpis
Wykonawcy)
1
Projekt „Wzmacniamy nasze zdolności” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
AVSI Polska
jest wpisane
do rejestru
agencji
zatrudnienia
pod nr 4554

Podobne dokumenty