Warsztaty dziennikarskie - cwiczenia rok III

Komentarze

Transkrypt

Warsztaty dziennikarskie - cwiczenia rok III
Lp.
1
2
3
4
5
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Rok studiów,
semestr
Rodzaj zajęć i
liczba godzin
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Warsztaty dziennikarskie
humanistyczny
PPWSZ – FP – 3 – 564D - s
filologia polska, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny
III, 5-6
Ćwiczenia, 60 godz.
2
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
6
7
8
9
10
Pracochłonność
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
Cel przedmiotu
Wykłady
Ćwiczenia/
seminaria
2
Konsultacje
obowiązkowe
Egzaminy
Praca własna studenta
Projekty/
opracowania
12
Efekty
kształcenia
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Inne
mgr Józef Figura
mgr Józef Figura
Podstawowe zagadnienia dotyczące pisania reportażu. Szata graficzna
gazety i cechy fotografii prasowej. Podstawowe zasady prawa prasowego
i zasad etyki dziennikarskiej.
Opanowanie praktycznych umiejętności niezbędnych podczas
przygotowania się oraz samego pisania reportażu. Poznanie zasad
makietowania gazety oraz fotoedycji. Dziennikarstwo śledcze umiejętność weryfikowania źródeł informacji i pracy z dokumentami.
Przestrzeganie podstawowych zasad etyki dziennikarskiej oraz prawa
prasowego. Odpowiedzialność za słowo.
Odniesienie do
Odniesienie do
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
efektów
efektów
społeczne)
kierunkowych
obszarowych
1. Student rozumie rolę i rangę języka jako
medium komunikacji międzyludzkiej w mediach.
11
Nauka
własna
2. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu prawa prasowego, autorskiego i
ochrony własności.
3. Dysponuje umiejętnościami specjalistycznymi
z zakresu przygotowania i pisania reportażu.
Potrafi makietować gazetę oraz zna podstawy
fotoedycji.
3. Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej
różne role.
4. Dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy
etyczne związane z wykonywaniem zawodu
dziennikarza.
Efekt kształcenia
1-4
K_W01
H1P_W01,
H1P_W02,
H1P_W03
K_W07
H1P_W10
K_U08
H1P_U03,
H1P_U04,
H1P_U07
K_K02
H1P_K02
K_K04
H1P_K04
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Zaliczenie na podstawie frekwencji i
aktywności podczas zajęć
13
Treści
merytoryczne
przedmiotu
14
Wykaz
literatury
podstawowej
Podstawowe zagadnienia opracowywania szaty graficznej i
fotoedycji.
- fotografia prasowa - podstawowe zasady. Fotoreportaż.
- leyout - zasady makietowania stron, słownik leyoutu, zasady
poprawnego makietowania oraz umieszczania zdjęć.
Redagowanie gazety
- praca z dziennikarzem, zamawianie tekstu, poprawianie
tekstu.
Dziennikarstwo interwencyjne
- czytelnicy jako źródło informacji
- zdobywanie informacji
- etyka interwencji - dla kogo pracujemy i dlaczego
interweniujemy.
- kodeks zasad etycznego dziennikarza.
Prawo prasowe w praktyce
- sprostowania i odpowiedzi
- jak się zachować w przypadku odmowy udzielenia informacji
Dziennikarstwo śledcze
- prowadzenie dochodzenia na podstawie odkrytych przez siebie
dokumentów i zeznań.
Reportaż
- znalezienie tematu,
- przygotowanie planu,
- zbieranie wypowiedzi,
- pisanie tekstu.
20 lat nowej polski w reportażach według Mariusza Szczygła,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.
Robert Socha, Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla
dziennikarzy, LexisNexis, Warszawa 2009.
Sally Adams, Wynford Hicks, Wywiad dziennikarski, WUJ 2007,
Tony
Harcup,
Dziennikarstwo,
Wydawnictwo
Akademii
Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi 2010,
Biblia dziennikarstwa, red. Andrzej Skworz, Andrzej Niziołek, Znak
2010.
15
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Aktualne publikacje prasowe, tygodniki, dzienniki, media lokalne, internetowe serwisy
informacyjne

Podobne dokumenty