kuchnia - Dajar Horeca

Komentarze

Transkrypt

kuchnia - Dajar Horeca
KUCHNIA
GARNKI I PATELNIE ZE STALI NIERDZEWNEJ
POJEMNIKI GN
P
GARNKI GASTRONOMICZNE
o j e mn i k i g a s tro n o mi c z n e to j e d e n z n i e z bę d nyc h produktów w k a żd e j pro fe s j o n a l n e j k u c h n i . Uż y wa n e są z arówno
d o pr ze c h ow y wa n i a o ra z d o pr z yg o tow y wa n i a ż y w nośc i . GN,
c z yl i G a s tro N o r m to oz n a c ze n i e s ta n d a rd ow yc h roz mi arów
po je mn i k ów w y k o r z ys t y wa nyc h w g a s tro n o mi i . D ostępne są
G a r nek w ysok i sat ynowany
w róż nyc h g ł ę bo k o ś c i a c h , o roz mi a ra c h wg n o r my P N-EN 631-
A
A
B
dno garnka ze stali nierdzewnej
B
płyta aluminiowa
C
płyta ze stali nierdzewnej
1 : 1 9 9 6 ja k n a po n i ż s z y m r ys u n k u. W n a s ze j o fe rc i e : - po je mn i k i G N ze s ta l i n i e rd ze w n e j - ze s ta l i A I S I304 o gr ubo ś c i 0 , 5 - 0 , 7 mm, n a d a j ą ce s i ę d o be ma rów i l a d c hłodz ąc yc h,
i d e a l n e i n i e z bę d n e d o g o towa n i a i pi e c ze n i a w pi ec ac h k on-
C
we k c y jn o -pa row yc h ; - po j e mn i k i G N z po l i wę g l a n u – o d po r n e n a u s z k od zeni a me c h a n i c z n e, w y tr z y mu j ą te mpe ratu r y -3 0 ˚ C /+ 9 9 ˚ C , dostępne w
we r s ji pr ze ź ro c z ys te j l u b c z a r n e j ( d a ją ce j k o ntra s t np. war z y-
D
wo m i mi ę s u ) . D e d yk owa n e pr ze d e ws z ys tk i m ja k o poj emni k i
o br y g a r nek - ta k i, któ r y b ęd zie słu ż y ł p r zez lat a - mu s i
bu fe towe o ra z d o ma g a z y n owa n i a . być pr zede wsz yst k im
t r wa ły o ra z fu n kc j o n a lny. G a r n -
- po je mn i k i G N z po l i pro pyl e n u, c zę ś c i owo tra nsparentne,
k i, któ re propo nuje my, w y ko n a n e ze st a li n a j w y ższej j a k o ś c i
d z i ę k i c ze mu s ą d e d yk owa n e d o pr ze c h ow y wa n i a ż y wnośc i .
1 8/10 ł ą czą w sobie wsz yst k ie n a j lep sze cec hy, któ r y mi mu s i
N i e n a d a j ą s i ę d o w ypa r z a n i a ( ma x + 8 5 ˚ C ) .
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
294074
2,75
150
160
92,54
294075
5,75
190
200
129,50
294339
7
190
220
143,68
294256
8,5
200
240
160,84
294076
10,5
240
240
171,74
294345
14,5
240
280
239,30
294257
17
280
280
259,72
294258
25
320
320
376,30
294348
21,5
275
320
355,02
294077
36
360
360
484,52
294259
37,5
320
400
560,54
294078
47,5
400
400
598,44
294011
79
450
450
820,16
CENA
ch arak ter yzowa ć się g a r n ek id ea lny.
294012
95
500
500
995,62
Jeśli cenisz jakość, trwałość i piękno przedmiotów codziennego użytku,
294072
150
550
600
1399,12
to najlepszym materiałem do ich wykonania jest stal nierdzewna. Takie
garnki nie pokrywają się plamami, nie rdzewieją, nie wpływają na smak
G a r nek śre d ni sat ynowany
jedzenia. Błyszcząca powierzchnia stali nierdzewnej jest łatwa do utrzymania w czystości, daje też nowoczesny i atrakcyjny wygląd.
Dla garnków i patelni optymalne przenoszenie ciepła jest osiągane
przez zastosowanie potrójnego dna. Takie dno o „kanapkowej” konstrukcji zawiera aluminium zamknięte pomiędzy płytami ze stali nierdzewnej.
Dzięki temu optymalnie wykorzystuje pobierane ciepło i zapewnia równomierne nagrzewanie. Tak wykonany garnek jest doskonały do użytkowania na kuchniach każdego rodzaju, zarówno indukcyjnych, elektrycznych, ceramicznych, jak i gazowych. Nadaje się oczywiście do mycia w
zmywarce.
Powierzchnia stali została poddana procesowi szczotkowania. Dzięki
temu garnek jest niezwykle odporny na zadrapania. Ale szczotkowanie
ma nie tylko aspekt funkcjonalny - zapewnia bowiem stali niezwykle
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294079
2
110
160
77,62
294337
2,75
120
180
88,30
294080
3,75
130
200
97,84
294338
5,25
145
220
116,04
294341
6
150
240
131,40
294344
10
170
280
183,70
294347
14,5
190
320
256,44
294350
20,5
220
360
330,14
294351
29,5
250
400
430,10
294353
42,5
280
450
607,76
294007
54,5
300
500
698,62
oryginalny, subtelny wygląd.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo garnki i patelnie takich marek jak:
264
G a r nek nisk i sat ynowany
KUCHNIA
KUCHNIA
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294229
1,5
75
160
71,36
294336
1,75
80
180
81,22
294244
2,5
90
200
90,42
294340
4,25
105
240
120,18
294343
7
120
280
172,90
294230
11
150
320
242,90
294231
16
170
360
309,28
294081
22
190
400
398,96
294082
32,5
220
450
547,42
294083
35
200
500
607,12
265
RONDLE I PATELNIE
LINIA 6000
R o n d el sat y n owa ny
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294084
2
110
160
80,16
Pate l ni a s t al owa z p owło k ą
ni e p r z y wi e rając ą
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
CENA
294162
2,75
120
180
91,28
292124
-
40
200
1
148,24
294358
3,75
130
200
102,28
292061
-
45
240
1
160,37
294163
5,25
145
220
121,98
292125
-
50
260
1
199,58
294232
6
150
240
138,70
292062
-
50
280
1
207,90
294233
10
170
280
186,56
292126
-
55
320
1
248,94
294085
1,5
75
160
73,28
294086
1,75
80
180
83,76
294087
2,5
90
200
94,56
294360
4,25
105
240
126,84
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
CENA
294359
7
120
280
173,96
292063
-
60
360
1
358,58
292064
-
60
400
1
424,31
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
CENA
294452
-
80
380
1
269,16
P
atelni e z L i ni i 6000 ded yk owane do k uc hni i nduk c yj nyc h
o równej gr ubośc i 5 mm, prod uk owane pr z y pomoc y opa-
tentowanej tec hnologi i sc alani a ze stalow ym dysk i em. Pok r y-
Pate l ni a s t al owa z p owło k ą
ni e p r z y wi e rając ą, z do dat kową rą c zk ą
c i e Kera Stone Profi S uper i or o podw yż szonej w ytr z ymałośc i ,
pr z ystosowane do metalow yc h łopatek . Profesj onalne stalowe
uc hw yt y, w for mi e spłaszc zonej r ur y, dla mi ni mali z ac j i nagr ze wani a.
R o n d el sat y n owa ny m a ł y
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294354
0,75
60
160
71,78
294355
1
60
180
77,72
294356
1,25
60
200
88,72
294246
2
70
220
99,00
294357
2,5
70
240
122,62
Wok
PROFI SUPERIOR
GA ZOWA
GAS
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
CENA
294090
-
60
400
1
319,66
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294088
-
40
200
84,50
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
CENA
294089
-
45
240
104,82
292065
15,5
80
400
1
116,82
294234
-
50
260
120,08
294235
-
50
280
140,82
294236
-
55
320
196,94
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
292087
-
40
200
1
45,05
Ø
mm
CENA
294239
-
40
240
1
51,46
294237
-
60
360
274,66
294240
-
42
260
1
58,12
338,82
294241
-
42
280
1
66,18
292088
-
42
300
1
73,06
294459
-
50
320
1
94,44
60
400
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294466
-
55
360
1
115,10
294467
-
60
400
1
134,58
294362
-
-
160
20,86
294363
-
-
180
23,62
294260
-
-
200
26,78
294364
-
-
220
31,56
294261
-
-
240
37,90
294365
-
-
260
42,36
INDU KCYJNA
INDU CT ION
PIEK ARNI K
OVEN
KOD
Ø
mm
CENA
99891
200
237,15
99892
240
279,99
99893
280
338,13
99894
320
434,52
99895
360
498,78
99896
400
578,34
CENA
WYS.
mm
Po k r y w k a
266
Pate l ni a al um i ni owa z p owło k ą no n stic k
POJ.
L
-
HAL OGENO WA
Patelnia nisk a
Pate l ni a do p raże ni a
KOD
294361
CERAMICZNA
RADIANT PLA TE
Pate l ni a do p ae l a
Pateln i a sat y n owa n a
Pateln i a z d o d at kową rą cz k ą ,
sat y n owa n a
ELEK TRYCZNA
ELEC TRICIT Y
Patelnia wok
KOD
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
CENA
292070
-
28
250
1
84,45
294262
-
-
280
51,56
294263
-
-
320
72,22
294264
-
-
360
86,18
294265
-
-
400
101,44
294463
-
76
240
1
109,06
294266
-
-
450
120,18
294464
-
80
260
1
121,88
294073
-
-
500
145,90
294468
-
90
280
1
127,06
294023
-
-
600
199,70
294469
-
90
300
1
132,36
Ø
mm
CENA
99897
280
385,56
KOD
Ø
mm
CENA
99898
160
259,74
99899
200
273,87
R o ndel
Pate l ni a al um i ni owa z p owło k ą no n stic k ,
p ły t k a
POJ.
L
KOD
Patelnia aluminiowa wok z powłoką non stick
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
KUCHNIA
CENA
KUCHNIA
267
VITALUX
TAURUS
GA ZOWA
GAS
ELEK TRYCZNA
ELEC TRICIT Y
CERAMICZNA
RADIANT PLA TE
HAL OGENO WA
INDU KCYJNA
INDU CT ION
Wyprodukowane ze stali aisi 304 (18/10) o grubości 0,9-1,1 mm, z dnem
wielowarstwowym typu „sandwich” oraz spawanymi uchwytami. Nadają
się na wszystkie typy kuchni, włącznie z indukcją. Pokrywa w komplecie.
P
atelnie i g a r nk i a lu m in iowe z Lin ii 2000 w y ko n a n e s ą z
GA ZOWA
GAS
które z a pe wnia równe p r z y lega n ie d o p a ln ik a p o p o d gr z a n i u
p atel n i. Pro fe sjona lne st a lowe u c hw y t y w fo r m ie sp ła s zc zo n e j
rur y dl a minima liza cji n a gr zewa n ia . Po k r ycie Kera Sto n e Pro f i, pr z ysto sowa ne do m et a low yc h ło p atek . Lin ia n a d a j e s i e d o
wsz ytk ich tr zo nów gr zewc z yc h p oza in d u kcj ą .
CERAMICZNA
RADIANT PLA TE
HAL OGENO WA
INDU KCYJNA
INDU CT ION
PIEK ARNI K
OVEN
Naczynia aluminiowe z odlewanymi uchwytami, pokryte oryginalną
powłoką Tefolon Platinium Plus. Garnek przeznaczony do wszystkich
rodzajów kuchenek, również do użytku w piecu (do 300 °C).
G a r nek
G a r nek w yso k i z p ok r y w k ą
m ater ia ł u o grubości o d 2,5 d o 4 m m . D n o p ro fil owa n e,
ELEK TRYCZNA
ELEC TRICIT Y
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
60485
50
400
400
385,00
99937
1,5
90
160
56,00
60484
36
360
360
300,00
99938
3
100
200
72,00
60483
25
320
320
238,00
99939
4,5
115
240
98,00
99940
6
125
280
123,00
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
99941
1,3
80
160
63,00
99942
2,1
90
200
82,00
60482
21
300
330
206,00
60481
17
280
280
179,00
R ondel
G a r nek średni z p ok r y w k ą
GA ZOWA
GAS
ELEK TRYCZNA
ELEC TRICIT Y
CERAMICZNA
RADIANT PLA TE
HAL OGENO WA
PIEK ARNI K
OVEN
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
60490
25
250
360
235,00
60489
22
220
360
220,00
60488
15
190
320
170,00
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
60487
12
180
300
149,00
99943
-
50
280
114,00
Patelnia głę bok a
LINIA 2000
G a r nek nisk i z p o k r y w k ą
Pateln i a d o n a le ś ni ków
Pate l ni a ni s k a
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
60492
31
250
400
270,00
KOD
Ø
mm
CENA
KOD
Ø
mm
99883
280
159,12
99868
200
81,09
60491
25
200
400
244,00
99884
250
122,40
99869
240
102,51
60486
10
150
300
139,00
99870
280
130,05
99871
320
153,00
99872
360
192,78
99873
400
221,85
99874
450
253,98
Pate ln i a d o r y b
KOD
Ø
mm
CENA
99885
400
298,35
99886
450
322,83
CENA
KOD
Ø
mm
Stoj a k na sztućce 3 c ylindrow y
99875
200
85,68
99876
240
108,63
99877
280
140,76
99887
160
97,92
99878
320
165,24
99888
180
105,57
99879
360
215,73
99880
400
249,39
99881
450
364,14
KOD
Ø
mm
CENA
99889
320
244,80
99890
360
301,41
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
62112
-
-
-
100,65
KOD
POJ.
L
WYS.
m m
Ø
mm
CENA
62110
-
-
-
29,55
-
320 x 210
133,00
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
SZT./OPAK.
99945
-
-
380
190,00
Komp let 4 w k ł a dów do ma k a ronu
KOD
Ø
mm
CENA
99882
240
134,64
GA ZOWA
GAS
ELEK TRYCZNA
ELEC TRICIT Y
CERAMICZNA
RADIANT PLA TE
HAL OGENO WA
INDU KCYJNA
INDU CT ION
G a r ne k
Pate l ni a wo k
KUCHNIA
SZT./OPAK.
99944
Specyfikacja garnków OMEGA: stal AISI 304 18/10, dno kapslowe, wielowartstwowe, uchwyty beznitowe, spawane. Pokrywa w komplecie.
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
62111
-
-
360
450,00
pasują do garnka średniego 36 cm
268
Ø
mm
Cylinder do stoj a k a na sztućce
CENA
KOD
Br y t f a n n a owa ln a
z po k r y wą
WYS.
mm
OMEGA
Ø
mm
CENA
KOD
B r ytfanna owalna
Pate l ni a g łę b ok a
Rondel
B r ytfanna prostok ątna
KUCHNIA
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
37480
2
150
160
59,80
37481
2,5
165
180
67,56
37482
3,5
180
200
76,26
37483
4,5
185
220
87,34
37484
6
200
240
98,44
37485
8
205
260
119,96
37470
10
230
280
125,68
37471
15
260
320
177,42
37472
20
290
360
212,36
37473
30
310
400
263,12
269
POJEMNIKI GASTRONOMICZNE GN ZE STALNI NIERDZEWNEJ
Pok r y wa d o GN
Pojem n i k G N 2/ 1
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
CENA
294003
4,5
650
530
20
109,06
294124
10
650
530
40
123,24
294125
16,5
650
530
65
143,16
294013
26
650
530
100
163,79
POJ.
L
DŁUG.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
294096
1,9
530
325
20
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
294369
0,4
265
162
20
19,70
294370
1
265
162
40
24,56
CENA
294115
1,5
265
162
65
28,80
294116
2,5
265
162
100
35,90
294117
3,75
265
162
150
69,14
294097
4,5
530
325
40
60,88
POJ.
L
DŁUG.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
1
176
162
65
22,98
CENA
294098
6,2
530
325
55
69,68
294118
294099
7,4
530
325
65
67,66
294119
1,5
176
162
100
27,74
2,25
176
162
150
54,84
3
176
162
200
80,48
294169
12,6
530
325
100
79,84
294120
294015
18
530
325
150
118,06
294121
294016
25
530
325
200
POJ.
L
DŁUG.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
294366
1,25
325
354
20
294367
3
325
354
40
CENA
294122
0,5
176
108
65
18,10
294123
0,8
176
108
100
35,36
294276
3,5
162
530
65
50,30
294102
11,5
325
354
150
109,70
294277
5,5
162
530
100
62,78
294103
16,25
325
354
200
126,52
CENA
Po je m ni k G N 1 /1 z uc hw y t am i
40
35,16
294106
2,5
325
265
55
44,04
294107
3,5
325
265
65
42,04
294108
5,5
325
265
100
51,78
294172
8,5
325
265
150
70,94
294110
11
325
265
200
119,22
Pojem n i k G N 1/ 3
270
56,96
325
36,52
CENA
294131
GN 1/2
325
265
30,50
41,08
294132
GN 1/3
325
176
26,58
294133
GN 1/4
265
162
20,86
100
49,88
91,70
294134
GN 1/6
176
162
14,72
107,04
294292
GN 1/9
176
108
12,38
294296
GN 2/4
530
162
40,98
7,25
325
176
200
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
294384
1,5
265
162
65
36,74
294385
2,5
265
162
100
44,36
294386
3,75
265
162
150
79,10
5,25
265
162
200
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
294371
7,4
530
325
65
81,10
294372
12,6
530
325
100
98,04
294373
18
530
325
150
139,88
294374
25
530
325
200
203,92
CENA
95,30
CENA
200
91,06
325
265
80,16
325
176
65,02
294393
4,5
530
325
40
77,08
294288
GN 1/4
265
162
59,72
294291
GN 1/6
176
162
50,62
294126
7,4
530
325
65
85,88
294127
12,6
530
325
100
107,68
294170
18
530
325
150
150,78
294394
25
530
325
200
219,50
POJ.
L
WYS.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
CENA
GN 1/2
325
265
35,78
GN 1/3
325
176
31,76
294438
GN 1/4
265
162
26,48
294439
GN 1/6
176
162
19,80
530
530
325
CENA
GN
WYS.
mm
SZER.
mm
CENA
294440
GN 1/1
530
325
61,72
294441
GN 2/3
354
325
40,76
294442
GN 1/2
325
265
33,98
294284
GN 1/3
325
176
29,86
114,78
294443
GN 1/4
265
162
24,04
69,56
294290
GN 1/6
176
162
17,58
294368
1,5
325
176
40
27,84
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
294111
2,25
325
176
65
32,62
294379
3,25
325
265
65
51,56
Ruszt
294112
3,5
325
176
100
41,08
294380
5,5
325
265
100
61,94
KOD
GN
WYS.
mm
SZER.
mm
CENA
294446
GN 2/1
650
530
89,78
59,08
294447
Pok r y wk a d o GN z u chw ytami
KOD
Ruszt
KUCHNIA
294436
85,02
650
KUCHNIA
43,30
100
GN 1/1
89,36
64,38
325
354
GN 2/1
132,68
325
354
325
294238
150
530
GN 2/3
8
294445
200
GN 1/1
294435
294396
23,40
265
294400
67,24
20
265
CENA
65
176
325
SZER.
mm
354
325
325
WYS.
mm
325
0,6
11
GN
5,25
294248
8,5
KOD
294395
GŁĘB.
mm
294270
Pok r y wa d o GN z u chw ytami
i w yc i ę cie m na łyż kę
294437
SZER.
mm
294381
90,64
GN 1/2
DŁUG.
mm
91,28
325
GN 1/3
POJ.
L
81,00
354
294249
KOD
150
GN 2/3
294286
CENA
200
294399
CENA
76,24
SZER.
mm
176
117,74
CENA
WYS.
mm
176
325
20
GN
325
530
325
KOD
325
GN 1/1
530
154,58
5,5
294280
1,9
200
7,25
SZER.
mm
KOD
325
294113
WYS.
mm
294392
123,98
294114
GN
GŁĘB.
mm
150
CENA
KOD
SZER.
mm
325
Po je m ni k G N 1 /2 z uc hy t am i
Pok r y wa d o GN z u szcze lk ą
WYS.
mm
66,28
CENA
23,82
162
100
530
29,44
162
176
256
25
176
265
63,84
325
294378
325
GN 1/4
150
5,5
530
GN 1/3
294287
162
294129
18
294283
176
77,92
294377
33,56
15,78
100
325
40,98
265
35,48
52,52
530
325
325
100
65
8
354
GN 1/2
162
256
294376
GN 2/3
294398
17,36
325
65
294397
108
3,5
325
61,62
162
294128
530
325
176
64,90
5,25
530
176
GŁĘB.
mm
294375
GN 1/1
POJ.
L
KOD
CENA
294278
GN 1/6
SZER.
mm
GŁĘB.
mm
CENA
GN 1/9
WYS.
mm
SZER.
mm
SZER.
mm
294289
POJ.
L
DŁUG.
mm
WYS.
mm
294293
KOD
POJ.
L
GN
30,60
Poj emnik G N 1/2 p er forowa ny
KOD
KOD
65
Poj emnik G N 2/3 p er forowa ny
Po je m ni k G N 2 /3 z uc hy t am i
Pok r y wa d o GN z w ycię cie m na
ł yżkę
CENA
Poj emnik G N 1/3 p er forowa ny
Po je m ni k G N 2 /4
65,64
265
325
354
150
3
GŁĘB.
mm
100
325
530
GN 2/3
176
294391
SZER.
mm
354
1,75
GN 1/1
294295
176
2,25
DŁUG.
mm
325
294105
294130
CENA
325
294390
POJ.
L
8
30,82
108,96
325
CENA
KOD
294101
20
530
3,5
176
GŁĘB.
mm
265
650
5,5
1,5
SZER.
mm
325
GN 2/1
294382
294389
DŁUG.
mm
0,85
294294
294273
162
POJ.
L
294104
65
176
KOD
CENA
176
1
53,36
KOD
325
294388
65
GŁĘB.
mm
5,25
GŁĘB.
mm
354
SZER.
mm
294271
SZER.
mm
325
DŁUG.
mm
GŁĘB.
mm
WYS.
mm
5,25
POJ.
L
SZER.
mm
POJ.
L
294100
Pojem n i k G N 1/ 2
WYS.
mm
KOD
42,04
44,16
SZER.
mm
Poj emnik G N 1/4 z uc hw yta mi
Po je m ni k G N 1 /9
KOD
POJ.
L
294387
176,72
Pojem n i k G N 2/ 3
WYS.
mm
Poj emnik G N 1/4 z uc hw yta mi
Po je m ni k G N 1 /6
KOD
KOD
294383
CENA
55,06
GN
Poj emnik G N 1/3 z uc hw yta mi
Po je m ni k G N 1 /4
Pojem n i k G N 1/ 1
KOD
KOD
L ist wa wspornikowa
GN 1/1
530
325
WYS.
mm
CENA
294135
325
16,94
294444
530
22,66
KOD
271
T
ec hni k a sous v i de wi ąże si ę z pak owani em sk ład ni k ów w worec zek próz ni ow y, k tór y j est następ -
ni e powoli g otowany w wodz i e w staranni e k ontro lowanej temperatur ze. Dz i ęk i eli mi nac j i powi etr z a,
worec zek próż ni ow y red uk uj e wz rost bak ter i i tleno w yc h i z nac z ni e opóź ni a z ni szc zeni a z awar tośc i .
KOD
WYS.
mm
DŁ./SZER.
mm
CENA
290128
312
117x140
3399,00
Gotowanie w niższych temperaturach przynosi wiele korzyści:
- minimalna strata wilgoci i wagi
- zachowanie smaku oraz aromatu; substancje rozpuszczalne
w wodzie, szczególnie aromaty, nie są utracone
- smak mocniejszy, kolor bardziej wyrazisty i co ważne, minimalna ilość soli lub jej brak
- zachowanie składników pokarmowych; dzięki woreczkowi
próżniowemu minerały rozpuszczalne w wodzie nie wyciekają
do gotującej się wody
- badania wykazały, że technika sous vide najwierniej zachowuje witaminy w porównaniu do tradycyjnego gotowania
(również gotowania na parze)
- do gotowania wymagana minimalna ilość tłuszczu
- temperatura gotowania do 150 °C
- forma zasilenia: 230 V
- pobór mocy grzałki: 1 kw
SMOKING GUN
S
m ok ing Gun jest ręc zn ą węd za r k ą d o ż y wn o śc i. M oże s z
n ada ć a ro mat dym u ż y wn o śc i, któ rej za z w yc za j n ie moż n a
op al ać: ma sł o, ostr ygi, ko kt a j le, sa łat k i, c zeko la d a , m an g o i tp
W
Smoking gun
yt wó r z k l a s yc z n e a ro mat y z w i ó r k a mi d re w ni anymi ,
ta k i mi ja k : a me r yk a ń s k i o r ze c h bi a ł y, j a bł o ń, wi śni a i
KOD
CENA
me s qu i te ( me k s yk a ń s k i k r ze w ) , a l bo roz s ze r z s wo j ą k uli nar ną
290129
539,00
k re at y w n o ś ć po pr ze z o pa l a n i e d y me m z a ro matów tak i c h j ak
Pojemnik do urzadzenia sprzedawane osobno – proponujemy pojemniki CAMBRO dostepne w naszej ofercie pod kodem 218940
(str…)
h e r bat y, pr z ypraw y i s u s zo n e k w i at y.
Pakowarka próżniowa
- jednoczęściowa, wymienna, aluminiowa i anodowana komora spalania
- wiatrak metalowy dmuchawy do ciężkich zadań - nie stopi się kiedy zostanie
przegrzany
- skuteczny silnik, o niskim poziomie wydawanego hałasu
- doskonały do wykończenia produktów, które były gotowane sous vide albo
inna metodą gdzie, żywność nie jest bezpośrednio wystawiana na działalność
ognia lub dymu
- działa na bateriach 4×AA (w zestawie)
- wykonana ze stali nierdzewnej
- strerowanie cyfrowe
- 10 programów użytkownika
- ustawienie czasu opróżnienia
- ustawienie czasu zgrzewania
- wyłącznik główny
- ciśnieniomierz
- wyłącznik krańcowy pokrywy
- listwa zgrzewająca
Pakowarka próżniowa
- zasilanie 230V/50 Hz
WYMIARY
KOD
cm
- moc 12 kW
- waga 34 kg
290121 33,4x44,3x43,9
Wiórki zapachowe do smoking gun
272
KOD
ZAPACH
OPAKOWANIE
szt.
CENA
290130
standard
4
100,00
290130
fruit vintage
4
120,00
Możesz dodać dymny smak i aromat poprzez użycie różnych technik.
Odymianie pod przykryciem szklanki, w pojemnikach lub torbach.
KUCHNIA
KUCHNIA
SOUS VIDE PROFFESSIONAL
WYMIARY WEWN.
mm
WYDAJNOŚĆ
POMPY
SZER. LISTWY
ZGRZEWAJĄCEJ
mm
CENA
26x33x9,6+6,5 h
4 mc/h
250
6 490,00
273
AKCESORIA KUCHENNE
AKCESORIA KUCHENNE
M i sk a w ys o k a
Cedzak ze stopą
Sito c hińsk ie
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291511
0,2
50
100
12,96
291512
0,3
60
105
15,21
291513
0,5
70
130
17,10
291514
0,75
75
165
21,87
291515
1
85
170
23,4
291516
1,5
100
200
30,69
291517
2
120
220
32,85
291518
3
125
250
40,95
291519
4
135
270
46,80
291520
5
135
295
58,41
291521
6
150
320
61,74
291522
8
175
340
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294026
-
-
160
69,14
291588
-
-
230
61,83
294027
-
-
200
88,62
294176
-
-
250
147,99
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291589
-
130
280
105,66
M i s k a ni e rdzewna E CO
KOD
81072
Cedzak
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
1,7
95
185
5,50
81073
2,9
120
225
7,80
81074
3,5
120
260
11,8
81075
6,5
155
310
16,5
Sito
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294160
-
-
120
13,12
294161
-
-
140
14,82
294024
-
-
170
17,68
292016
-
-
220
28,90
294025
-
-
250
34,84
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
74,79
291590
9
-
330
264,15
291591
14
-
380
331,20
291523
9
185
340
85,05
291524
11
185
395
104,04
291525
14
200
405
108,00
Dzb a n e k miark a nie rd zewny
Sito stożkowe
M i sk a ni s k a
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291540
-
-
140
32,49
291541
-
-
160
48,33
291542
-
-
180
51,48
291543
-
-
200
54,99
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291526
0,5
60
150
18,81
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291544
-
-
230
58,32
291527
1
75
185
26,46
294060
5
140
250
89,80
291545
-
-
250
78,03
291546
-
-
270
85,68
KOD
D ur sz lak profe sjonalny
M i s k a do m i k s owani a
291528
2
75
250
41,04
294061
7
170
280
113,06
291529
3
100
270
44,10
294062
10,5
200
320
144,14
291530
6
120
340
70,56
294063
14,5
220
360
193,45
294064
22,5
240
400
223,61
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291500
0,25
-
-
19,26
291501
0,5
-
-
25,47
291502
1
-
-
35,64
291503
1,5
-
-
60,39
291504
2
-
-
69,84
291505
0,1
-
-
8,82
Dzb a n e k miark a nie rd zewny
D ur szla k z rą c zk ą
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
-
-
13,77
291531
8
145
360
78,12
KOD
POJ.
L
291506
0,25
291532
11
140
420
116,91
291585
-
60
170
42,39
291507
0,5
-
-
23,40
291533
14
160
435
123,66
291586
-
105
220
65,43
291508
1
-
-
31,95
291587
-
115
240
75,15
291509
1,5
-
-
54,36
291510
2
-
-
62,73
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
Sito stożkowe w yso k iej j a kośc i
M i sk a z p o dzi ałk ą
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291592
-
-
230
86,13
Wia dro pre miu m z pie rście nie m
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291534
1,5
90
215
40,95
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291535
3
110
265
51,48
291547
10
265
-
202,00
291536
5
130
315
67,86
Sito c hińsk ie z siatk ą w zma c nia ne
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291593
-
-
240
214,20
291548
12
290
-
217,00
291549
15
330
-
242,37
Ø
mm
CENA
Po k r y wa d o wiad ra
M i s k a ni e rdzewna E CO
M i sk a b ufe towa
274
KOD
PASUJE DO:
WYS.
mm
KOD
POJ.
Lv
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
M uddler
291550
291547
-
280
58,14
291537
2
-
-
68,76
81057
-
55
160
2,90
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
291551
291548
-
290
63,36
291538
3,5
-
-
72,90
81058
-
70
200
4,50
291594
-
250
60
21,69
291552
291549
-
305
68,04
291539
4,5
-
-
85,32
81059
-
90
240
5,90
81060
-
105
280
8,90
KUCHNIA
KUCHNIA
275
AKCESORIA KUCHENNE
AKCESORIA KUCHENNE
Linia Ambition Tilber z silikonową rączką
Cho c hl a m o no b l o c k
Ły ż k a ce d z a kowa m o n o blo ck
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
294139
-
320
80
Choc hla e co
R ózg a
CENA
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
18,90
292133
0,07
270
-
16,56
294028
-
300
-
23,35
62806
-
-
-
12,40
292091
-
380
100
21,00
292134
0,13
320
-
21,28
294029
-
350
-
25,12
292105
-
400
120
34,94
292135
0,2
340
-
24,24
292089
-
400
-
27,13
294140
-
440
140
42,98
294470
0,25
380
-
27,36
294030
-
450
-
28,81
292106
-
500
160
51,88
294138
0,5
400
-
30,24
292090
-
500
-
31,19
292136
0,75
440
-
40,32
292137
1
500
-
48,96
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
Wi de l e c do m i ę s a
294142
-
380
-
20,16
KOD
POJ.
L
294143
-
430
-
21,00
294148
-
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
300
-
23,72
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
62807
-
-
-
14,44
R ózg a z dł ug ą rą c zk ą
Ły ż k a d o ser wowa n i a
KOD
U gniatak d o z ie mniaków e co
Szp atu ła e co
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
294178
-
450
-
35,47
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
294032
-
700
-
99,71
62808
-
-
-
12,27
Łyżk a owalna pe łna e co
Ły ż k a d o ser wowa n i a per fo rowana
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
294145
-
430
-
22,60
Wi de l e c do m i ę s a
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
292023
-
500
-
65,02
Ły ż k a d o n a lewa n i a m o n o bloc k
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
KOD
CENA
POJ.
L
KOD
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
-
-
140
20,33
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
291581
-
280
-
38,25
291582
-
350
-
42,57
294146
-
270
-
29,48
294155
-
-
170
23,35
294147
-
430
-
42,59
291583
-
450
-
45,27
294156
-
-
190
26,38
291584
-
550
-
49,59
292017
-
-
220
33,46
292077
-
-
300
55,14
S z pat u ł a d o ser wowa n i a
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
294151
-
360
-
32,76
294150
-
270
-
31,16
Szpatuła do ser wowania per forowana
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
294153
-
360
-
32,76
294152
-
270
-
31,16
KOD
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
292054
-
300
-
20,72
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
62809
-
-
-
12,42
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
62810
-
-
-
12,42
Łyżk a d o spaghe tti e co
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
62811
-
-
-
13,09
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
62812
-
-
-
10,56
R ózg a e co
Ce dzi dło dro b ne
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
294157
-
-
140
19,82
294158
-
-
170
22,85
294159
-
-
190
24,86
292076
-
-
220
31,78
R ózg a
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
290967
-
280
-
25,45
290968
-
330
-
27,72
290969
-
380
-
32,72
290971
-
430
-
40,00
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
294149
-
300
-
19,40
Choc hla głę bok a e co
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
62813
-
-
-
15,00
Widele c d o mię sa e co
S zp at uła s e r wi ng owa p e r forowa na
S z pat u ł a ser w i n gowa li t a
POJ.
L
Łyżk a owalna aż u rowa e co
R ózg a
Ce dzi dło gr ub e
KOD
R ózg a xxl
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
290972
-
1250
-
248,18
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
62814
-
-
-
10,62
Tł uc zek do mięsa
KOD
276
KUCHNIA
KUCHNIA
POJ.
L
290974
-
140
110
171,82
290973
-
120
120
143,18
306187
-
110
85
90,91
277
AKCESORIA KUCHENNE
AKCESORIA KUCHENNE
Linia ECO
Ch o ch la e co
KOD
POJ.
ml
DŁUG.
mm
SZER.
mm
CENA
81230
-
300
220
19,90
KOD
POJ.
ml
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
81231
-
350
260
26,90
81535
80
-
-
4,10
81232
-
400
320
32,90
81536
110
-
-
4,80
81537
165
-
-
5,40
81538
220
-
-
6,10
81539
280
-
-
81540
335
-
81541
445
-
POJ.
L
DŁUG.
mm
SZER.
mm
CENA
7,00
81674
8
-
-
19,05
-
8,60
81675
14
-
-
29,02
-
9,00
81676
22
-
-
42,25
KOD
POJ.
ml
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
81194
5
-
-
12,00
81195
8
-
-
17,00
81196
12
-
-
20,00
81197
15
-
-
26,00
81198
18
-
-
27,10
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
81078
-
-
240
11,90
SZER.
mm
CENA
KOD
31502
-
18,5
6
16,36
292092
245
35,10
292093
265
43,88
292094
325
52,65
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306615
-
19
-
13,64
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306617
-
16
-
12,27
KOD
306618
POJ.
L
DŁUG
mm
-
17
SZER.
mm
-
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
96584
230
-
-
6,10
CENA
16,36
Wydrą ża c z
Ce dzak e co
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
81076
-
-
240
10,90
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306619
-
15
-
14,09
N oż y k de ko rac y jny
DŁUG.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
96583
230
-
-
6,10
306626
-
19
-
18,64
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306622
-
15
-
12,27
KOD
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
96595
-
-
70
3,90
96594
-
-
80
4,80
96593
96603
-
-
100
140
6,10
7,60
96604
-
-
180
11,20
96605
-
-
200
12,90
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306627
-
19
-
14,55
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306624
-
21
-
16,36
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
31294
-
14,5
-
22,27
Noż yk do J ulienne
N oż y k
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306628
-
21
-
14,55
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294034
-
215
-
15,75
Szc z y pce d o spaghe tti
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294035
-
230
-
32,40
KOD
294040
POJ.
L
-
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
210
-
15,48
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294041
-
230
-
29,70
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294036
-
210
-
15,48
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294037
-
230
-
27,00
Szc z y pce se r wingowe
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294038
-
260
-
16,20
Szc z ypce se r wingowe
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294039
-
290
-
37,80
Szc z y pce d o lod u
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306197
-
18,5
-
56,82
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294042
-
160
-
8,96
Szc z y pce d o lod u
Noż yk do o str yg
N oż y k b arow y
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306196
-
21
-
14,55
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306623
-
15
-
12,27
Wydrą ża c z do c uk inii, o g ór ków
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
KOD
POJ.
L
DŁUG
mm
SZER.
mm
CENA
306629
-
21
12
14,55
306625
-
23
-
11,36
KUCHNIA
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294043
-
160
-
16,20
Szc z y pce d o cu k ru
N oż y k do s e rów
278
KOD
Noż yk do o str yg
N oż y k
POJ.
L
POJ.
L
Szc z ypce se r wingowe
KOD
S i to n i e rd zew n e eco
KOD
Szc z y pce se r wingowe
Noż yk do gra p efr uitów
Ta rk a d o j a r z y n d ro bn a eco
Szc z y pce d o spaghe tti
Szc z y pce d o r yb
Ta rk a d o j a r z y n gru ba e co
DŁUG.
mm
CENA
Szc z y pce d o ciasta
Trój k ątny noż yk dekora c yj ny
KOD
SZER.
mm
DŁUG
mm
O b iera k do wa r z y w mięk k ic h
KOD
DŁ.
mm
POJ.
L
Tr z yma k do ziemnia ków
D ur s zl ak e co
POJ.
ml
KOD
Noż yk do k roj enia ma sł a
Ko c i o łe k myś l i ws k i e co
KOD
Wi a d ro st a lowe eco
Szc z ypce u niwe rsalne
R a deł ko do c ia sta , k a r b owa ne
B r y t fanna z r us zte m e co
s t al 1 8 /0
KUCHNIA
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294044
-
130
-
6,57
Szc z ypce d o cu k ru
KOD
POJ.
L
DŁ.
mm
SZER.
mm
CENA
294045
-
130
-
12,42
279
AKCESORIA KUCHENNE
Al um i ni owa p ras k a do c zo snku
Obi era k J o n a s
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291557
-
-
-
9,27
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291579
-
-
-
51,39
sk onstr uowana ze stali ni e -
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291580
-
-
-
45,45
d ług otr wałeg o i c i ęż k i eg o uż ytk owani a. Bardzo bez pi ec z ny i erg onomi c z ny
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291558
-
-
-
9,27
R ęk oj eść
N óż d o se ra
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291559
-
-
-
13,05
N óż d o se ra
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291560
-
-
-
13,05
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291573
-
-
-
17,19
291574
-
-
-
4,59
Ta rk a d o pa rm ez a n u
WYS.
mm
-
-
Ø
mm
-
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291553
1/10l
-
-
76,68
291554
1/16l
-
-
76,68
291555
1/20l
-
-
76,68
c zeni e ostr z a z uc hw ytem j est bez sz wowe, a co z a t ym i d z i e, tr walsze. Noże są z g odne z reg ułami
HACC P.
SERIA 2900
CENA
14,76
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291562
-
-
230
9,27
291563
-
-
320
23,22
291564
-
-
380
38,61
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291576
-
-
-
14,22
Wyd rą ż a cz d o j a bł e k
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291577
-
-
-
12,15
I g ł a d o testowa n i a
280
-
WYS.
mm
-
Ø
mm
-
CENA
7,11
KOLOR
CENA
KOD
DŁ.
mm
130
41,40
KOLOR
CENA
295123
200
54,81
295130
295124
200
54,81
295131
130
41,40
130
41,40
295113
200
54,81
295132
4,77
295125
200
54,81
295184
160
44,64
4,77
295118
250
59,22
295185
160
44,64
190
49,50
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291565
-
-
225
291566
-
-
225
S zp at uła ny l o nowa
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
291567
-
-
190
4,59
Tr ze p ac zk i
KOD
POJ.
L
DŁUG.
mm
Ø
mm
CENA
291568
-
230
-
5,40
291569
-
270
-
291570
-
310
-
295126
250
59,22
295181
295115
250
59,22
295182
190
49,50
295183
190
49,50
295127
250
59,22
295178
300
68,97
295179
300
68,97
295180
300
68,97
3,25
62092
230
3,25
62093
230
3,25
62094
350
3,63
62095
350
3,63
62096
350
3,63
62097
700
4,18
62098
700
4,18
62099
700
4,18
61,92
160
44,02
295138
400
61,92
295112
160
44,02
295128
160
44,02
295129
180
46,08
KOLOR
Nóż do ciasta
KOD
DŁ.
mm
295186
250
KOLOR
CENA
67,96
295119
180
46,08
295116
180
46,08
295133
250
63,10
295117
250
63,10
295134
250
63,10
295175
300
70,74
Ta sa k
295176
300
70,74
KOD
DŁ.
mm
295109
240
156,80
295139
240
157,50
295177
KUCHNIA
52,74
52,74
295114
230
300
CENA
400
7,74
62091
295135
KOLOR
300
6,93
CENA
DŁ.
mm
295137
DŁ.
mm
POJ.
ml
KOD
295136
KOD
KOD
Nóż d o f ile towania
CENA
Nóż r zeźnic k i
D ys p e ns e r do s o s u
KUCHNIA
DŁ.
mm
KOD
S zp at uła z t wo r z y wa
KOLOR
Nóż do tr ybowania
Nóż szefa
R a d eł ko d o pi z z y
POJ.
L
antupośli z g owa,
Dz i ęk i metod z i e wtr ysk owej połą-
KOD
KOD
Pęd ze le k si li ko n ow y
POJ.
L
j est
S zp at uła ze s t al ową rę ko je śc ią
KOD
291578
w yk ok any
od por na na szok temperaturow y.
Po rc jo ne r do l o dów
KOD
uc hw yt
z wtr ysk i waneg o poli propylenu.
KOD
291575
er i a 2900 z aproj ek otowana i
rd zewnej NITR UM® spec j alni e do
Pras k a do zi e m ni aków
Obi era k
KOD
S
300
70,74
Nóż do ciasta e last ycz ny
KOD
DŁ.
mm
295187
300
KOLOR
CENA
52,74
KOLOR
CENA
281
S
e r i a Co l o u r Pro f. pr ze z n a c zo na d o dług o tr wa ł e g o i c i ę ż k i e g o pro fe sj onalne -
g o u ż y tk owa n i a . Wy k o n a n e ze spec j alnej
s ta l i n i e rd ze w n e j N I T R U M ® . U chw yt sto s owa ny w te j l i n i i j e s t n i e z w yk l e erg ono mi c z ny, rd ze ń w y k o n a ny z po l i propylenu,
n a ze w n ątr z o to c zo ny je s t mi ę k k ą g umową
pow ł o k ą . Ta s pe c ja l n a mi e s z a n k a mater i ał ów d a ję s po rą w yg o d ę i e l a s t yc z ność, a
ta k że z a po bi e g a a bs o r bc ji w i l g o ci .
CLASSICA
COLOUR PROF
D
esi gn i nspi rowany prost ymi l iniami i os t r ymi kont ras t ami . Prez yc yj ni e k ute z jednego k awał k a s t al i węgl owej
z aspok oj ą nawet naj bardz i ej w ymagając ych s zefów k u chni.
N óż do fi l e towa nia
N óż r zeź n i ck i
KOD
DŁUG.
mm
CENA
180
55,80
295122
130
49,96
200
58,96
295104
150
50,68
295107
250
72,54
295108
350
139,86
DŁUG.
mm
CENA
295121
295101
KOD
Stal ni erdzewna NITR UM daj e du żą odp or noś ć i w yt r z ymał oś ć,
łat wność ostr zeni a oraz od por noś ć na rdzę i p r zeb ar w ienia.
O b i e rak
N óż r zeź n i ck i
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295110
130
50,14
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295100
80
29,62
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295102
200
67,60
295103
250
72,82
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295105
250
72,72
KOD
295111
DŁUG.
mm
200
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295106
300
93,33
KOD
295061
56,88
282
CENA
295140
160
107,10
295141
210
131,76
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295142
180
126,00
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295143
300
134,12
KOD
295060
DŁ./SZER.
mm
CENA
295144
130
79,74
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295145
160
107,10
CENA
110x90 474,30
KUCHNIA
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295147
100
78,30
N óż ste kow y
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295148
120
81,72
Wid e le c d o mię s
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295146
160
159,22
Stalk a
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295173
300
102,24
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295172
230
31,50
Stalk a
N oż yce d o d robiu
Nóż szefa kuc hni
72x65 147,88
KUCHNIA
KOD
DŁUG.
mm
Nóż do filetowa nia
N óż do ło s o s ia
Dł./SZER.
mm
CENA
Nóż do wa r z y w
CENA
O t st r z a ł k a d o n oż y
DŁUG.
mm
Nóż do filetowa nia
N óż do ło s o sia
N óż d o f i letowa ni a
KOD
Nóż do p iec z y wa
N óż do p i e c z y wa
N óż szef a
N óż d o war z y w
Nóż r zeźnic k i
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295149
210
146,98
295150
230
185,32
295151
260
189,00
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295094
240
34,74
283
U
D
n iwe rsa lna linia z a p ro j ektowa n a z myślą o co d z i e n ny m
ług otr wała ostrość, w ysok a j ak ość. Wyg odne uc hw yt y z t wor z y wa sz tuc z neg o. Noże k ute z syntet yc z nymi
uż yt k owa niu. Uchw y t y w y ko n a n e z p o lio ksy me t y l e n u
ręk oj eśc i ami z apewni aj ą naj w yż sz y stand ard w z ak resi e w y-
w ysoce o dpor ne na ud er zen ia , śc iera n ie i d zia ła n ie roz pu s z -
g ody, erg onomi i hi gi eny. Z astosowana stal sk ład a si ę z naj -
cz al n ik ów cz y k wa sów. N it y w y ko n a n e ze st a li sto p owe j, z a -
lepszej j ak ośc i stopu powszec hni e stosowaneg o w świ atowej
p ew n ia ją w ysok ą o dpor n o ść n a ko rozj ę.
k lasy prod uk tac h, co g warantuj e j ej w ysok ą od por ność na
k oroz j ę oraz bard zo dobrą w ytr z ymałość. Idealny zestaw d o
nowoc zesnej k uc hni .
UNIVERSAL
N óż d o wa r z y w
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295152
60
28,90
295153
75
28,90
N óż do c i as t a
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295166
250
78,57
295167
300
89,21
N óż d o f i le towani a
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295154
160
60,96
N óż do p i e c z y wa
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295168
250
69,85
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295169
120
75,06
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295170
180
68,74
20360
200
23,00
N óż d o wa r z y w
KOD
295155
DŁUG.
mm
100
CENA
35,92
N óż r ze ź n i ck i
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295156
190
59,73
N óż szef a k u ch ni
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295157
170
55,98
295158
200
68,56
N óż r zeź n i ck i
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295159
170
53,00
N óż sa nto k u
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295160
170
88,92
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295161
160
51,13
N óż sze f a ku ch ni
284
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295162
100
34,81
295163
155
51,25
295164
200
72,42
295165
250
96,76
Nóż szefa kuc hni
Tasak
Tas ak
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295171
180
113,84
Nóż szefa kuc hni
KOD
DŁUG.
mm
CENA
20368
150
21,00
KOD
DŁUG.
mm
CENA
20369
-
26,90
Pi ła r ze źni c k a
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295193
430
247,10
Nóż do p iec z y wa
KOD
DŁUG.
mm
CENA
20362
200
19,90
N óż do s e rów
KOD
DŁUG.
mm
CENA
295194
400
243,13
Komple t noż y k u t ych
w blok u
Nóż do filetowa nia
U c hw y t na s z ynkę
KOD
Wi d elec d o m i ę s
GRANITE
S zp at uła
295195
KOLOR
KOD
DŁUG.
mm
CENA
20363
150
18,90
DŁUG.
mm
CENA
20372
-
125,00
komplet:
CENA
drewno 346,26
Nóż do steków
KOD
DŁUG.
mm
CENA
20365
115
12,90
Wal i zk a z ze stawem
noż y - 1 3 e l e mentów
KOD
CENA
295174
1713,83
KUCHNIA
KOD
nóż kuchenny 20 cm
nóż szefa kuchni Chef ’s 20 cm
nóż masarski 15 cm
nóż kuchenny 13 cm
nóż obierak 9 cm
blok do noży
Nóż o b iera k
KUCHNIA
KOD
DŁUG.
mm
CENA
20367
50
12,90
285
G N 1/1 z p olip ro p enu
KOD
14PP
WYMIARY
mm
325
530
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
13
100
30,00
16PP
325
530
19,5
150
32,00
18PP
325
530
25,6
200
40,00
Pok r y wa z p o lip rop enu na G N 1/1
KOD
WYMIARY
mm
POJ.
L
CENA
10PPCH
325
530
pokrywa z uchwytem
37,64
10PPSC
325
530
szczelna pokrywa
23,20
G N 1/2 z p olip ro p enu
KOD
WYMIARY
mm
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
24PP
265
325
5,9
100
15,00
26PP
265
325
8,9
150
19,00
28PP
265
325
11,7
200
21,00
POJEMNIKI GN
Pok r y wa z p o lip rop enu na G N 1/2
KOD
WYMIARY
mm
POJ.
L
CENA
25,84
14,20
20PPCH
265
325
pokrywa z uchwytem
20PPSC
265
325
szczelna pokrywa
E
G N 1/3 z p olip ro p enu
DESKI DO KROJENIA HACCP
KOD
WYMIARY
mm
k onomi c z na li ni a pojemników G N p r zeznaczona do
pr zec how y wani a ż y wnoś ci. Pół p r zeźrocz ys t y p ol ip ro -
pylen umoż li wi a roz poz nanie zawar toś ci. Jes t p r z y t ym
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
34PP
176
325
3,6
100
13,00
36PP
176
325
5,3
150
15,00
bardzo elast yc z ny. N i e są p r zeznaczone do b emarów i
obróbk i ż y wnośc i , a d o j e j p r zechow y wania. Wyt r z ymu ją
temperatur y d o +70C .
Pok r y wa z p o lip rop enu na G N 1/3
KOD
WYMIARY
mm
POJ.
L
CENA
30PPCH
176
325
pokrywa z uchwytem
17,80
30PPSC
176
325
szczelna pokrywa
12,63
G N 1/4 z p olip ro p enu
KOD
WYMIARY
mm
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
44PP
162
265
25
100
10,00
46PP
162
265
5,3
150
13,00
Pok r y wa z p o lip rop enu na G N 1/4
KOD
286
KOD
DŁ./SZER.
mm
305216
325x530
63,18
305205
325x530
63,18
305210
325x530
63,18
305215
325x530
63,18
305228
325x530
63,18
KOLOR
CENA
POJ.
L
CENA
40PPCH
162
265
pokrywa z uchwytem
17,48
40PPSC
162
265
szczelna pokrywa
10,23
G N 1/6 z p olip ro p enu
Sto jak na de s k i
Desk i do k ro j en i a gn 1/ 1;
grubość 1,5 cm
WYMIARY
mm
KOD
KOD
CENA
305042
59,27
WYMIARY
mm
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
64PP
162
176
1,5
100
9,00
66PP
162
176
2,2
150
12,00
Pok r y wa z p o lip rop enu na G N 1/6
KOD
KUCHNIA
KUCHNIA
WYMIARY
mm
POJ.
L
CENA
60PPCH
162
176
pokrywa z uchwytem
15,12
60PPSC
162
176
szczelna pokrywa
9,33
287
POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
POJEMNIKI GN
S
łużą do ma g a z ynowa n ia i t ra n sp o r t u ż y wn o ści, j a k rów n i e ż d o d ys tr y bu c j i po s i ł k ów. S ze rok a g a ma w ymia rów ( wsz yst k ie wg w y m ia rów G a s tro n o r m) , e rg o n o mi c z n e w yo k rą g l e -
n ia w łą cze niu ścia nek i d n a ( u łat wia j ą ce d o stęp d o zawa r to ś c i ) , po d g l ą d pr ze c h ow y wa nyc h
Po j emnik Po la r k wa drat
surowców be z o t wie ra nia p o k r y w ( w wersj i p r zeźro c z ys te j) o ra z z a s to s owa n i e w ys o k i e j ja k o ści poliwęg la nu odpor n ego n a wszelk ie u szko d zen ia c z y n i ą z n i c h n a j ba rd z i e j u n i we r s a l n e
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
pojem nik i GN dostępn e n a r y n k u. Jed n o cześn ie u t r z ymu ją te mpe ratu rę rów n i e d o br ze j a k
84972
0,46
-
-
1,32
GN-y met a lowe. N a ż yczen ie d o stęp n e z szero k ą ga m ą po k r y w o ra z w k ł a d ów o d ce d z a j ą c yc h .
Poj emnik Pola r k wa drat
W opcji w ystępują rów n ież w wersj i o d p o r n ej n a w ysok i e te mpe ratu r y d o 1 9 0 C .
WYMIARY
mm
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
325
530
8,5
65
38,10
44CW
162
265
2,5
100
15,24
14CW
325
530
13
100
46,67
46CW
162
265
3,7
150
18,10
16CW
325
530
19,5
150
54,29
18CW
325
530
25,6
200
69,52
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
69
69
17,48
Po k r y wa z po li wę g la n u n a G N 1/ 1
10CWCH
10SC
WYMIARY
mm
325
325
530
530
RODZAJ
CENA
pokrywa z uchwytem
26,67
szczelna pokrywa
KOD
WYMIARY
mm
34,96
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
22CW
265
325
3,9
65
20,00
24CW
265
325
5,9
100
23,81
26CW
265
325
8,9
150
28,57
28CW
265
325
11,7
200
35,24
Pó ł k a o d są cz a j ą ca G N 1/ 2
KOD
20CWD
WYMIARY
mm
265
325
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
69
69
11,43
WYMIARY
mm
KOD
RODZAJ
CENA
WYMIARY
mm
162
KOD
530
pokrywa z uchwytem
8,57
40SC
162
530
szczelna pokrywa
13,38
KOD
WYMIARY
mm
2,5
-
-
3,46
Po j emnik Po la r p rosto k ąt
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
84970
0,45
-
-
1,32
Po j emnik Po la r p rosto k ąt
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
84971
0,9
-
-
1,97
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
Po j emnik Po la r p rosto k ąt
64CW
162
176
1,5
150
12,38
84974
1,9
-
-
3,19
66CW
162
176
2,2
150
15,24
Pó łk a o ds ąc zając a G N 1 /9
60CWD
WYMIARY
mm
162
46,78
60CWCH
162
60SC
60CWL
530
Poj emnik Pola r p ro stok ąt
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
69
69
5,71
Po k r y wa z p o l i wę g l anu na G N 1/6
WYMIARY
mm
CENA
176
pokrywa z uchwytem
7,14
162
176
szczelna pokrywa
10,24
162
176
pokrywa uchylna
22,68
176
325
2,4
65
16,19
34CW
176
325
3,6
100
18,10
KOD
36CW
176
325
5,3
150
22,86
92CW
108
38CW
176
325
6,9
200
29,52
94CW
108
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
84973
3
-
-
3,85
Poj emnik sz k lany z d atownik ie m
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
60524
1,7
-
-
22,11
60525
1,25
-
-
19,78
60526
0,83
-
-
17,51
Poj emnik he rme t ycz ny nie rd zewny
RODZAJ
32CW
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
29358
0,6
-
-
10,90
29359
0,75
-
-
11,90
29360
1
-
-
12,90
G N 1 /9 z p o l i wę g l anu
WYMIARY
mm
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
176
0,57
65
7,62
176
0,85
150
8,57
Po j emnik na prod u k t y sypk ie
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
84962
2
295
110
11,37
Po k r y wa z p o l i wę g l anu na G N 1/9
POJ.
L
WYS.
mm
CENA
69
69
11,43
Po k r y wa z po li wę g la n u n a G N 1/ 3
176
84975
CENA
pokrywa uchylna
KOD
CENA
Ø
mm
325
30CWCH
Ø
mm
WYS.
mm
265
WYMIARY
mm
WYS.
mm
POJ.
L
20CWL
Pó ł k a o d są cz a j ą ca G N 1/ 3
POJ.
L
KOD
KOD
CENA
KOD
8,57
20,32
530
1,97
65
szczelna pokrywa
176
-
1
325
30CWD
-
176
265
WYMIARY
mm
0,9
162
20SC
KOD
84969
62CW
14,29
KOD
CENA
G N 1 /6 z p o l i wę g l anu
pokrywa z uchwytem
WYS.
mm
CENA
162
325
POJ.
L
RODZAJ
40CWCH
265
GN 1/ 3 z po li węgla n u
530
WYMIARY
mm
20CWCH
WYMIARY
mm
Ø
mm
Po j emnik Po la r k wa drat
Po k r y wa z p o l i wę g l anu na G N 1/4
KOD
Po k r y wa z po li wę g la n u n a G N 1/ 2
KOD
WYS.
mm
Pó łk a o ds ąc zając a G N 1 /4
40CWD
GN 1/ 2 z po li węgla n u
288
WYMIARY
mm
12CW
KOD
POJ.
L
G N 1 /4 z p o l i wę g l anu
GN 1/ 1 z po li węgla n u
KOD
KOD
RODZAJ
CENA
325
pokrywa z uchwytem
9,52
30SC
176
325
szczelna pokrywa
14,96
30CWL
176
325
pokrywa uchylna
40,00
KOD
WYMIARY
mm
RODZAJ
CENA
90CWC
108
176
pokrywa z uchwytem
5,71
90SC
108
176
szczelna pokrywa
9,14
KUCHNIA
KUCHNIA
289
AKCESORIA PIEKARNICZE
AKCESORIA KUCHENNE
Po je m ni k na jaja
S i t ko d o GN
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306475
230
380
60
76,36
306546
350
320
200
140,91
Wk ł a d k i d o po d n o szen i a GN
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306476
100
85
20
59,55
Zna c znik d o ciaste k
R ing do c ia st i ta r t
KOD
S zp ac he l k a do ke b ab a
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306634
285
170
-
236,36
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
DŁUG.
mm
SZER.
mm
Ø
mm
CENA
306589
-
-
18
17,27
31314
-
-
-
24,09
306590
-
-
20
19,09
306591
-
-
22
20,45
306592
-
-
24
22,72
306593
-
-
26
24,09
306594
-
-
28
25,90
M a sz y n k a d o m a k a ro n u
KOD
DŁUG.
mm
SZER.
mm
Ø
mm
CENA
306652
240
210
-
145,45
M a n d o li n a
KOD
306192
DŁUG.
mm
605
SZER.
mm
Ø
mm
120
-
286,36
U chw y t d o rę cz n i k a pa pi e rowe g o
KOD
DŁUG.
mm
SZER.
mm
Ø
mm
CENA
305208
-
-
180
88,18
Po d st aw k a po d ra ch u n k i
KOD
219893
DŁUG.
mm
90
SZER.
mm
55
N óż do ke b ab a
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306635
400
-
-
210,00
Ø
mm
CENA
-
10,45
RODZAJ
CENA
306636
praworęczna
47,33
306637
leworęczna
47,33
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306170
-
30 - 35
-
95,45
Fo r ma do ta r t y
Fo r m a do te r r i n z p o k r y wk ą
KOD
DŁUG.
mm
SZER.
mm
Ø
mm
CENA
293949
540
120
-
327,27
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306568
-
-
24
114,54
306569
-
-
26
120,00
306570
-
-
28
124,09
306571
-
-
32
138,63
DŁUG.
mm
SZER.
mm
306188 1,6
300
7x8
306638 0,5
275 5,5x5 okrągła 129,09
306189 0,7
260 8x7,5 v-form 114,55
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306639 0,7
260 8x7,5 v-form 110,00
292671
-
-
50
286,36
TYP
CENA
trapez 129,09
306640 2,0
500
10x9 v-form 195,45
306641 3,5
500
10x9 okrągła 229,09
K ra j a lnic a do c ia st reg ulowa na
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
293957
-
110
300
181,82
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306645
330
-
-
31,82
306646
450
-
-
40,00
305741
600
-
-
48,64
KOD
DŁUG.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
304383
-
70
310
150,00
Patera na ciasta 4 poz yc yjna 20-26
KOD
DŁUG.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
220513
-
-
-
954,55
Sto j a k na folię, ma x dł.ro lk i 30 c m
Li s t wa m agne t yc zna z hac z yk a mi
Ta rk a d u ż a
KOD
POJ.
L
KOD
DŁUG.
mm
Ta c a obrotowa na tor t
KOD
KOD
KOD
Zestaw końcówek do dekora c j i
S zufe l k a do fr y te k
CENA
Patera na tor t
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306596
-
-
-
190,91
Patera na ciasta 3 piętrowa 20/26/32
KOD
DŁUG.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306586
-
-
-
309,09
R ęk aw ice p iek a r nic ze
Li s t wa do b o nów
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306647
400
-
-
63,18
306648
500
-
-
68,18
306198
600
-
-
74,55
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
31318
-
-
-
114,55
Pisto l e t d o sosów
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
306588
1,9
-
190
381,82
Wa ł e k n a sto j a k u
KOD
62085
290
DŁUG.
mm
-
SZER.
mm
-
Ø
mm
-
CENA
66,58
S us zar k a do s ałat y x x l
Ta c a do p iec zenia
KOD
POJ.
L
WYS.
mm
Ø
mm
CENA
KOD
DŁUG.
mm
SZER.
mm
Ø
mm
CENA
306650
25
520
-
763,64
292647
600
400
-
42,73
KUCHNIA
KUCHNIA
291
WÓZKI KELNERSKIE
REGAŁY
EURO REGAŁY
z poziomowanymi nóżkami
(łączna wysokość 176-178cm,
dolna półka na wysokości 20 cm)
Wóze k se r w i n gow y 3 pó ł k i lux
Wóze k s e r wi s ow y duż y
KOD
DŁ.
mm
WYS.
mm
SZER.
mm
CENA
306101
960
500
940
736,64
KOD
WYMIARY
cm
WYS.
cm
218397
101x54
95
KOLOR
CENA
708,03
Ś c i ank i b o c zne
KOD
WYMIARY
cm
WYS.
cm
-
-
-
KOLOR
CENA
280,00
Wóze k se r w i n gow y 2 pó ł k i
KOD
DŁ.
mm
SZER.
mm
WYS.
mm
CENA
306544
910
590
930
590,91
Wóze k s e r wi s ow y m ały
KOD
WYMIARY
cm
WYS.
cm
93976
84x41
96
468,88
218744
84x41
96
468,88
KOLOR
CENA
Wóze k se r w i n gow y 3 pó ł k i
KOD
DŁ.
mm
SZER.
mm
WYS.
mm
CENA
306545
910
590
930
690,91
Ko s z na o dp adk i
KOD
WYMIARY
cm
WYS.
cm
93986
24x33
56
KOLOR
CENA
154,53
Plastikowe systemy magazynowania firy REA to
doskonałe, efektywne rozwiązania, rzeznaczone
do wyszelkich typów pomieszczeń. Modułowy
system zapewnia wykorzystanie przestrzeni w
chłodniach, mroźniach (do temp -40C) suszarniach i pomieszczeniach produkcyjnych. Regały mogę być stosowen we wszystkich branżach
przemysłu spożywczego, w tym w supermarketach, hotelach, restauracjach, firmach cateringowych, szpitalach, ośrodkach opieki, rehabilitacji,
w pralniach, laboratoriach czy też ośrodkach rekreacji.
Systemy firmy REA produkowane są z wysokiej
jakości mateirałów syntetycznych, które charakteryzuje duża wytrzymałość. Nadają się do
zastosowań w różnych warunkach, mogą być
użytkowane w temp od -40C do +80C. Użyte do
ich produkcji tworzywa nie zawierają związków
kadmu, są odporne na korozję i wilgoć. Są także dopuszczone do kontaktu z żywnością. Mateirały posiadają gładką, bardzo łatwą do czyszczenia powierzchnię. Wszystkie wymienione
powyżej cechy zapewniają wyjątkową jakość
użytkowania oraz długą żywnotność oraz długą
żywotność naszych regałów.
Plastikowe systemy do przechowywania firmy REA dostępne są w różnych rozmiarach bez
ograniczeń ich wysokości. Nasza oferta zawiera szeroki wachlarz standardowych rozmiarów.
Dzięki wielu możliwościom rozbudowy podstawowego systemu możliwe jest także zrealizowanie zamówień specjalnych. Wszystkie rodzaje grup produktowych mogą być wykorzystane
w żądanych wymiarach. Dzięki zautomatyzowanym procesom produkcyjnym możemy wytwarzać wyroby bez konieczności podwyższania
cen i bez wydłużania czasu produkcji
Głębokość
cm
Ko s z na s zt ućce
KOD
WYMIARY
cm
WYS.
cm
93977
24x33
19
KOLOR
CENA
65,95
40
Wóze k n a GN 1/ 1
292
KOD
DŁ.
mm
SZER.
mm
306543
550
385
WYS.
mm
CENA
1770 1086,36
50
KUCHNIA
wysokość stojaka na kółkach = 172/182cm,
wolnego miejsca na podłodze = 17cm
KUCHNIA
4 półki, odległość między
półkami 45 cm
5 półek, odległość między
półkami 35 cm
Długość
Cena
Długość
Cena
100
120
140
180
200
100
120
140
180
200
1 209 zł
1 386 zł
1 563 zł
2 079 zł
2 256 zł
1 312 zł
1 509 zł
1 707 zł
2 264 zł
2 462 zł
100
120
140
180
200
100
120
140
180
200
1 420 zł
1 641 zł
1 863 zł
2 462 zł
2 683 zł
1 549 zł
1 796 zł
2 043 zł
2 694 zł
2 941 zł
Dodatkowe opcje
Kółka bez
hamulców
407 zł
407 zł
407 zł
610 zł
610 zł
407 zł
407 zł
407 zł
610 zł
610 zł
Kółka
z 2 hamulcami
461 zł
461 zł
461 zł
665 zł
665 zł
461 zł
461 zł
461 zł
665 zł
665 zł
Nakładka
na półkę
85 zł
102 zł
119 zł
153 zł
170 zł
100 zł
120 zł
140 zł
180 zł
200 zł
Nadstawka
68 zł
68 zł
68 zł
102 zł
102 zł
68 zł
68 zł
68 zł
102 zł
102 zł
293
NOTATKI
294
KUCHNIA

Podobne dokumenty