UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej

Komentarze

Transkrypt

UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej
Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
sporządzone na dzień 30 czerwca 2015
UFK Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności pro UFK Nordea Europejskich Papierów Dłuż
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA
I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
I.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
II.
1.
2.
3.
III.
Aktywa
Lokaty
Środki pieniężne
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154
ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Należności
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Pozostałe należności
Zobowiązania
Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym
Zobowiązania wobec ubezpieczających,ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł)
A.
Aktywa netto funduszu na początek okresu
B.
Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I.
Zwiększenia funduszu
1.
Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
Pozostałe przychody
2.
3.
Pozostałe zwiększenia
II.
Zmniejszenia funduszu
1.
Tytułem wykupu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C.
D.
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat
potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat
tytułem administrowania funduszem
Pozostałe koszty
Pozostałe zmniejszenia
Wynik netto z działalności inwestycyjnej
Aktywa netto funduszu na koniec okresu
sprawozdawczego
Koniec okresu
poprzedniego
72 408 331,29
72 408 331,29
0,00
Koniec okresu
bieżącego
39 661 359,17
39 661 359,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 408 331,29
0,00
39 661 359,17
Okres poprzedni
41 665 393,59
28 153 748,08
37 992 522,31
12 347 404,45
0,00
25 645 117,86
9 838 774,23
4 689 891,98
Okres bieżący
61 095 063,76
-21 316 823,56
5 046 994,44
2 588 331,80
0,00
2 458 662,64
26 363 818,00
9 997 618,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
464 620,44
437 577,54
0,00
4 684 261,81
2 589 189,62
0,00
15 928 622,25
-116 881,03
72 408 331,29
39 661 359,17
III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
1.
Liczba jednostek rozrachunkowych:
liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
1.1
sprawozdawczego
liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
1.2
sprawozdawczego
2.
Wartość jednostki rozrachunkowej:
wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
2.1
sprawozdawczego
minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.2
sprawozdawczym
maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.3
sprawozdawczym
wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
2.4
sprawozdawczego
Okres poprzedni
Okres bieżący
374 184,0466
507 391,9422
617 291,8269
328 322,5097
111,35
120,41
111,35
115,96
117,48
123,33
117,30
120,80
IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU - półroczne
Udział w aktywach
netto funduszu (w
%)
2
3
39 661 359,17
100,00%
Wartość
bilansowa (w zł)
1
I.
Lokaty (suma 1-12)
1.
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe,
których członkiem jest Rzeczpospolita Polska
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki
samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu
terytorialnego
Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Akcje
Udziały
Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka
związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych
Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu
Pożyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Pozostałe lokaty
II.
Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.
154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej
III.
IV.
V.
VI.
1
2
3
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Aktywa netto (w tym)
krajowe
zagraniczne - kraje UE
zagraniczne - kraje poza UE
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
39 661 359,17
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
39 661 359,17
0,00
39 661 359,17
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
100,00%
0,00%

Podobne dokumenty