Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku

Transkrypt

Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku
Warszawa, dnia 24 maja 2013 r.
Raport bieżący nr 12/2013
Temat: Informacja o powołaniu członka Zarządu Banku
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z
2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że Rada Nadzorcza Banku w
dniu 24 maja 2013 r. postanowiła powołać Panią Barbarę Sobalę na Wiceprezesa Zarządu
Banku na trzyletnią kadencję pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru
Finansowego.
Pani Barbara Sobala posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii
Ekonomicznej w Krakowie.
Pani Barbara Sobala posiada obszerne doświadczenie w bankowości, w
szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem. Jest związana z Bankiem od 2005 r. Od
2012 r. kieruje Pionem Ryzyka Bankowości Korporacyjnej jest również członkiem
Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem i Kapitałem oraz Wiceprzewodnicząca Komitetu
Inwestycji Kapitałowych w Banku. Wcześniej w latach 2005-2012 jako dyrektor
Departamentu Restrukturyzacji odpowiadała m.in. za zarządzanie portfelem kredytów
trudnych. W latach 1992-2005 Pani Sobala związana była z Bankiem BPH, gdzie pełniła
funkcję dyr. Departamentu Restrukturyzacji oraz członka Komitetu Kredytowego Banku.
Wcześniej w latach 1991-1992 była zatrudniona w Proxy Ltd. jako Konsultant ds.
Restrukturyzacji i Prywatyzacji. Pani Sobala rozpoczęła swą karierę zawodową w roku
1987 jako Manager ds. logistyki w branży odzieżowej.
Pani Barbara Sobala nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku
do działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pani
Barbara Sobala nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Podobne dokumenty