regulamin - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

Transkrypt

regulamin - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
III WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY z cyklu:
„Piękno Łodzi i regionu łódzkiego”
Organizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi, Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi
Patronat medialny: Telewizja TOYA
I. CELE KONKURSU:
1. zainspirowanie dzieci i młodzieży do zdobywania i poszerzania wiedzy
o swoim mieście i regionie
2. pobudzanie i rozwijanie plastycznych a także intelektualnych potrzeb dzieci
i młodzieży
3. stwarzanie okazji do posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi
i twórczej interpretacji świata
4. promowanie wartości historycznych i artystycznych kultury regionu
w środowisku lokalnym poprzez wystawy pokonkursowe.
II. TEMATYKA KONKURSU:
„Detale architektoniczne zabytków Łodzi
i regionu łódzkiego”
Praca powinna przedstawiać wybrany fragment zabytku z wyeksponowanym detalem
znajdującym się na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Mogą to być ozdoby-fragmenty
dachu, ściany a także balustrady, rynny, okna, drzwi, portale, kolumny i wiele innych.
Zachęcamy do zapoznania się z pojęciem i przykładami detali architektonicznych
na stronach internetowych.
Polecamy: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Detale_architektoniczne
http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/page/index.php?str=116
III. REGULAMIN KONKUSU
1. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat
z Łodzi i województwa łódzkiego, ze szkół oraz innych placówek edukacyjnokulturalnych, za wyjątkiem szkół plastycznych.
2. Techniki wykonania: malarskie i rysunkowe na kartonie (kredka, ołówek,
tusze, farby, techniki mieszane malarskie i rysunkowe, kolaże bez materiałów
sypkich).
3. Format: wyłącznie A-3 (297 x 420 mm).
4. Indywidualne (nie grupowe) wykonanie pracy.
5. Każda szkoła, placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac
plastycznych.
1
6. Warunkiem przyjęcia pracy do konkursu jest także naklejenie na jej odwrocie
starannie i czytelnie wypełnionej Karty Zgłoszenia wg wzoru w załączeniu.
7. Uwaga! Brak podania w Karcie Zgłoszenia danych o przedstawionym
obiekcie dyskwalifikuje pracę.
8. Zapakowane prace należy złożyć lub przesłać w terminie
do 15.05.2012 roku
na adres: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima,
al. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86, 94-050 ŁÓDŹ
z dopiskiem: Konkurs plastyczny „Detale architektoniczne….”
9. Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
wiekowych: grupa I: 7-10 lat, grupa II: 11-13 lat, grupa III: 14-16 lat, grupa IV:
17-19 lat.
10. Przewidywane podsumowanie konkursu nastąpi w czerwcu 2012 r.
11. Laureaci (oprócz nagród) i ich nauczyciele otrzymają dyplomy oraz
katalog/folder z wystawy w przypadku jego publikacji.
12. Wyniki i termin podsumowania oraz fotoreportaż z wystawy prac będą
opublikowane na stronach internetowych organizatorów: www.tplodzi.eu oraz
www.palacmlodziezy.lodz.pl .
13. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów.
14. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji
prac w celu popularyzacji idei konkursu w formie wystaw i prezentacji
w lokalnych i ogólnopolskich mediach.
15. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
IV. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
1. O dokładnym terminie i miejscu podsumowania konkursu oraz wystawie
pokonkursowej pisemnie i telefonicznie powiadomione zostaną tylko te szkoły
i placówki, z których wyłonieni będą laureaci (dotyczy to: nagród, wyróżnień
i prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową).
2. Pytania dotyczące organizacji konkursu należy kierować do przedstawicieli
organizatorów:
 TPŁ - Przewodnicząca Sekcji Szkolnej Janina Mitek, e-mail:
[email protected] lub tel. 607 828 892,
 PAŁAC MŁODZIEZY: Koordynator Konkursów Plastycznych Magdalena
Wojtyniak-Sacharz, e-mail: [email protected], tel.42 686 34 45,
wtorki godz.11-15.
Konkurs odbywa się przy wsparciu:
- Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
- Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
- Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
2
KARTA ZGŁOSZENIA do III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
z cyklu: „Piękno Łodzi i regionu łódzkiego”,
HASŁO: „Detale architektoniczne zabytków Łodzi i regionu łódzkiego”
Imię i nazwisko autora:
Wiek (prosimy nie podawać klasy, tylko wiek!):
Adres, telefon placówki (może być czytelna pieczątka szkoły):
Imię i nazwisko nauczyciela:
Nazwa obiektu i miejscowość, w której obiekt się znajduje:
KARTA ZGŁOSZENIA do III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
z cyklu: „Piękno Łodzi i regionu łódzkiego”,
HASŁO: „Detale architektoniczne zabytków Łodzi i regionu łódzkiego”
Imię i nazwisko autora:
Wiek (prosimy nie podawać klasy, tylko wiek!):
Adres, telefon placówki (może być czytelna pieczątka szkoły):
Imię i nazwisko nauczyciela:
Nazwa obiektu i miejscowość, w której obiekt się znajduje:
3
4