Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych Wyrażam zgodę na

Transkrypt

Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych Wyrażam zgodę na
miejscowość i data
imię i nazwisko rodzica
adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica)
Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych
Wyrażam zgodę na udział mojego syna:
(urodzonego w dniu
do szkoły:
w
,
uczęszczającego
w
)
w rozgrywkach piłkarskich pn.: Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Podstawowych.
Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko jest fizycznie zdolne do udziału
w zawodach sportowych. Informuję także, że zostałam (-łem) kompleksowo poinformowana
(-ny) o formule turnieju, jego regulaminie i zasadach uczestnictwa mojego dziecka.
czytelny podpis rodzica

Podobne dokumenty