zał. Nr ........ PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA

Transkrypt

zał. Nr ........ PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA
............................... zał. Nr ........
PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMII ZA WADY I GWARANCJI
JAKOŚCI
.......................................................... oświadcza, że przysługujące mu uprawnienia
z tytułu rękojmi wady i gwarancji jakości Karta Nr ................................................................
z dnia..................... na roboty budowlane i zabudowane materiały, udzielonej przez
Wykonawcę...................................................................................................................................
zadania p.n. „...............................................................................................................................”
przenosi w całości na Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Strzegomiu w związku
z przekazaniem urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych na rzecz tej Spółki.
Karta gwarancyjna i/lub wyciąg z umowy na okoliczność udzielenia rękojmi za wady i
gwarancji jakości zawartej z wyżej wymienionym Wykonawcą stanowi załącznik do
niniejszego dokumentu.
...............................................................................
podpisy / pieczęć

Podobne dokumenty