otwórz

Transkrypt

otwórz
żElAfKÓw
PRzlwoDN|.zĄCYnADYGM|NY
żELAz(Ówl3B
óf.81' żELAŻKóW
(AL|sŃ'wo|.w|EL(oPoLsKE
9owtAT
Że|eków,
dn23oMa 2oo9r
INFORMACJA
Gminy
na9|iposiedf€ńUŹędu
W dnu30(zeMc 2oo9l(s'torcł)o godzinie14.oo
V kaden.ji
.
Gminy
fe]afkóW
xyJWssia8ady
5]ę
w f€|dkowieodbędzie
v kad€n.ii:
że|azłów
Pruponowany
PoEąd.kobradxxxlv *sji RadyGminy
p.ady
Gniny i pzyjęcie p'otokołuz poprdni€j
obńd p*z }Ź€Mdnicz4cego
otsE€i€
sŚji o@ poŹądku obńd.
o *ybotr
wńEń;p|a
P@odniczqego omimei Komisj' w\borcći Awiadwia
ll'
m RadIą R.dy Gniny zel'zkj$
I .
Ślubovaroe ł!b@ej w *lhonch ulp€lniających Radnęj .JBĘny sośnickiej
Ro7paEzefueprcjekfu uch@ry s spEwie nie *yPeda fgody na q}odĘbnienie w hu.
N'
rl,lcie Gminv rcLu 20lo śmd|ljs s6owiąc}ch fundw słtrfu
v'
RozDami; Dmiekfo(hwaly s spńue okĘ{eda asad wno!^nia i fb'łdia udf B]ów
ou alcii ań] 'ni ze|gz\ów ; spjtach p'aw' hadlo*ego pru wóiE cń |nyfelazłow
Rozpatżenie prjektu ehwały w sFaMe eiey do Uchwały
\'1.
vIl'
ln|eĘe|a€ j e.Źp'fuia i M|ńe Mioskj
vlt' f!}ońcani€ obEd }ąx Iv s6ji Rady cminy w zelułowie'
I'
rE'lfAl'| 06,/6,10 0€' 06,/ 76,to, / 76,0,ól
Mź.ł'l@'lI

Podobne dokumenty