X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Transkrypt

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.
X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.
(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)
RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2016
Warszawa, 23 czerwca 2016 r.
Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w związku z upływem kadencji
Zarządu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 r., działając na podstawie § 11 pkt 3 - 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza
Emitenta powołała w dniu 23 czerwca 2016 r. trzyosobowy Zarząd Spółki na okres wspólnej kadencji, który
wynosi trzy lata, tj. od dnia 29 czerwca 2016 r. do końca dnia 29 czerwca 2019 r.
W skład Zarządu powołane zostały następujące osoby:
- Pan Jakub Malý na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki,
- Pan Paweł Ryszard Frańczak na stanowisko Członka Zarządu Spółki, oraz
- Pan Paweł Dariusz Szejko na stanowisko Członka Zarządu Spółki.
Poniżej Spółka przekazuje informacje na temat osób zarządzających powołanych na nową kadencję.
Pan Jakub Malý swoją karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Eurotel Praha spol. s.r.o. (obecnie Telefonica O2)
jako specjalista ds. marketingu. W latach 2004-2007 pełnił funkcję dyrektora ds. projektów w Atlantik finanční
trhy, a.s (obecnie J&T Bank).
Od 2007 r. związany jest z Grupą Kapitałową X-Trade Brokers Dom Maklerski. W latach 2007-2012 zajmował
stanowisko dyrektora oddziału Spółki w Czechach. W latach 2009-2012 pełnił funkcję dyrektora regionalnego w
Spółce. W latach 2012-2014 pełnił funkcję Zzłonka Zarządu, a od 2014 r. funkcję Prezesa Zarządu. Od 2014 r.
Pan Jakub Malý pełni również funkcję członka Zarządu w X Trade Brokers Menkul Değerler.
Pan Jakub Malý ukończył w 2004 r. z tytułem licencjata (bachelor of science) University of New York w Pradze.
Pan Paweł Frańczak związany jest ze Spółką od 2008 r. W latach 2008-2010 pełnił w Spółce funkcję Compliance
Officera, a w latach 2010-2012 dyrektora Działu Prawnego i Compliance. Od sierpnia 2012 r. Pan Paweł Frańczak
pełni funkcję członka Zarządu a od listopada 2012 r. również funkcję Dyrektora Działu Prawnego. Dodatkowo Pan
Paweł Frańczak pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w DUB Investments Ltd oraz Członka Rady Domów
Maklerskich w Izbie Domów Maklerskich.
W trakcie studiów Pan Paweł Frańczak odbywał praktyki w Grupie ITI (obecnie ITI Corporation Sp. z o.o),
kancelarii prawnej R. Olszewski, J. Tokarski i Wspólnicy sp.k., Kancelarii Prawnej J. Chałas i Wspólnicy sp.k. oraz
kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k.
Pan Paweł Frańczak ukończył w 2006 r. z tytułem magistra prawa Uniwersytet Warszawski, a w 2005 r. uzyskał
Dyplom Centrum Prawa Brytyjskiego Uniwersytetu Cambridge. W 2012 r. został wpisany na listę adwokatów przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Pan Paweł Szejko swoją karierę zawodową rozpoczął w 2003 r. w Departamencie Audytu BDO Polska sp. z o.o., w
której był zatrudniony do 2006 r., m.in. na stanowisku Supervisora. W latach 2007-2008 Pan Paweł Szejko
pracował na stanowisku Starszego Konsultanta w Departamencie Audytu PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., a
następnie od lipca 2008 r. do września 2014 r. pełnił funkcję Dyrektora Finansowego oraz członka Zarządu (od
marca 2011 r.) w P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Od października 2014 r. Pan Paweł Szejko związany jest ze Spółką
jako Dyrektor Finansowy, a od stycznia 2015 r. jako członek Zarządu. Pan Paweł Szejko pełni również funkcję
członka Zarządu w X Trade Brokers Menkul Değerler. Od 2009 r. Pan Paweł Szejko prowadzi również
jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Certa Audyt Paweł Szejko.
Pan Paweł Szejko ukończył w 2003 r. z tytułem magistra Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na specjalności –
Finanse i Bankowość, oraz Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na specjalności – Finanse i Rachunkowość
Przedsiębiorstw. W 2007 r. Pan Paweł Szejko otrzymał dyplom ACCA z Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej. W 2008 r. Pan Paweł Szejko został wpisany na listę biegłych rewidentów przy Krajowej Izbie Biegłych
Rewidentów, a w 2009 r. uzyskał certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów.
Z zastrzeżeniem informacji zawartych powyżej, wszystkie ww. osoby powołane w skład Zarządu Spółki nowej
kadencji nie prowadzą innej działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem Emitenta oraz nie uczestniczą w
organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych, czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz
nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.