b. List w sprawie ważności chrztu mariawitów

Komentarze

Transkrypt

b. List w sprawie ważności chrztu mariawitów
b. List w sprawie ważności chrztu mariawitów
22 maja 2010 r.
Ekscelencjo,
w piśmie nr Prot. SEP-2.7.5.1-5 z dnia 17 listopada 2009 Wasza Ekscelencja zwróciła
się do naszej Kongregacji z pytaniem w sprawie ważności sakramentu Chrztu świętego
udzielonego w Kościele Katolickim Mariawitów (Felicjanów).
W odpowiedzi pragnę podkreślić, że zważywszy na fakt, iż obecnie nie ma żadnego
dialogu pomiędzy Kościołem Katolickim Mariawitów, i że nie jest wystarczająco znane
oficjalne nauczanie tego Kościoła w sprawie Trójcy Świętej, w chwili obecnej Chrzest
udzielony w tymże Kościele należy uznać za wątpliwy.
Jednocześnie zwracamy się do Konferencji Episkopatu Polski z prośbą o kontynuowanie i pogłębianie wiedzy w sprawie doktryny Trynitarnej i praktyki udzielania sakramentów w Kościele Katolickim Mariawitów, i przesyłanie informacji do naszej Kongregacji w nadziei, iż możliwe będzie ostateczne rozwianie wątpliwości w tej kwestii.
Zwracamy także uwagę, iż na chwilę obecną muszą być przestrzegane następujące zasady:
1. jeżeli osoba „ochrzczona” w Kościele Katolickim Mariawitów zwraca się z prośbą o przyjęcie jej do Kościoła Katolickiego, musi przyjąć Chrzest sub conditione, zgodnie z kanonem 869 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
2. w przypadku małżeństwa wiernego Kościoła Katolickiego z członkiem Kościoła
Katolickiego Mariawitów, udziela się dyspensy ad cautelam od przeszkody różnej religii.
3. w procesach o stwierdzenie nieważności związku małżeńskiego uznaje się, że
Chrzest udzielony w Kościele Katolickim Mariawitów jest ważny, zgodnie z kanonem 1086 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Przesyłam Waszej Ekscelencji wyrazy szacunku i oddania
dev.mo
+ Luis F.LADARIA, S.I.
Arcybiskup tyt. Thibica
Sekretarz
_______________________________
Jego Ekscelencja
Ks. Abp Józef MICHALIK
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa