SZKOLNY KONKURS NA STWORZENIE GRY PLANSZOWEJ pt

Transkrypt

SZKOLNY KONKURS NA STWORZENIE GRY PLANSZOWEJ pt
SZKOLNY KONKURS
NA STWORZENIE GRY PLANSZOWEJ
pt. ,,WARSZAWA- MIASTO, KTÓRE WARTO ZWIEDZIĆ”
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 340
w Warszawie – nauczyciele historii, języka polskiego i plastyki.
2. Konkurs trwa od 21.11.2016r. do 20.01. 2017r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: GRA PLANSZOWA PT.
,,WARSZAWA- MIASTO, KTÓRE WARTO ZWIEDZIĆ”.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VI naszej szkoły.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 Prace konkursowe należy złożyć nauczycielom plastyki, historii
lub j. polskiego uczących w klasach 4-6.
 Praca konkursowa powinna się składać z planszy do gry wykonanej na
kartce A3 z bloku technicznego lub kartonu, uczeń umieszcza na niej
odniesienia przynajmniej do 5 zabytków, które warto zwiedzić
w Warszawie. Do planszy należy dołączyć zestaw pytań (poleceń)
oraz zasady gry czytelnie wypisane na kartce A4. Szata graficzna , układ
pól oraz zasady gry zależą od kreatywności uczestnika konkursu.
 Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi
dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę, wyklucza się prace
wykonane w parach lub grupach.
 Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi
danymi: imieniem i nazwiskiem, klasą . Dane te będą służyć do kontaktu
organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe
nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków
konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu
lub utratę prawa do nagrody.
6. Wyniki konkursu i nagrody:
 Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac, wyłoni
laureatów konkursu.
 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi przed przerwa zimową 2017r.
Wyniki zostaną wywieszone na szkolnej tablicy konkursowej.
 Nagrody zostaną wręczone na apelu podsumowującym pierwsze półrocze
2017r.
 Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również
prawo do nieprzyznania nagród.
 Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im
nagród, jest ostateczna.
7. Postanowienia końcowe:
 Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych
prac.
ZESPÓŁ VARSAVIANISTYCZNY

Podobne dokumenty