Umowa sprzedaży motocykla wzór.

Transkrypt

Umowa sprzedaży motocykla wzór.
UMOWA SPRZEDAŻY MOTOCYKLA
www.lawrider.pl
Zawarta w dniu __________________ r. w _________________ , pomiędzy:
Sprzedającym ____________________________________________________
adres zam.
____________________________________________________
nr dow. os.
____________________________________________________
wydany przez
____________________________________________________
PESEL:
____________________________________________________
a
Kupującym
____________________________________________________
adres zam.
___________________________________________________
dokument tożsamości ______________________________________________
wydany przez
____________________________________________________
PESEL:
____________________________________________________
§1
Przedmiot Umowy:
______________________________________________________
marka/model
______________________________________________________
rok produkcji
______________________________________________________
nr VIN
______________________________________________________
nr rejestracyjny
_________________________ przebieg __________________km
§2
Sprzedający oświadcza, że motocykl stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych
oraz praw osób trzecich, i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.
§3
1.
2.
3.
Strony ustaliły cenę motocykla na kwotę: zł (słownie: _______________________________).
Kwota, o której mowa powyżej, zostanie przekazana przez Kupującego gotówką do rąk
Sprzedającego.
Podpisując Umowę Sprzedający przenosi na Kupującego własność motocykla i potwierdza, że
otrzymał cenę pojazdu, o której mowa w ust. 1, a Kupujący potwierdza odbiór motocykla.
§4
1.
2.
Sprzedający oświadcza, że motocykl nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący
potwierdza, że zna jego stan techniczny i nie zgłasza do niego zastrzeżeń.
Sprzedający wydaje motocykl wraz z dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu, potwierdzeniem
zawarcia polisy OC i dwoma kompletami kluczyków.
§5
1.
2.
3.
W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
__________________________
Sprzedający
_________________________
Kupujący