przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji

Transkrypt

przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18
tel. 89 767 15 04, 89 767 26 70 fax: 897670272
e-mail: [email protected]
http: www.pwiklw.home.pl
Lidzbark Warmiński, 2015-03-27
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO”
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pod hasłem „ WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO” jest Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim. Konkurs objęty honorowym patronatem Starosty
Powiatu Lidzbarskiego , Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego oraz Posła na Sejm RP Piotra Cieślińskiego.
2. Adres Organizatora Konkursu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.
ul. Piłsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warmiński
www.pwiklw.home.pl : e – mail: [email protected]
3. Osoba odpowiedzialna do udzielania informacji na temat konkursu:
Iwona Kocęba, tel. 89 767 26-70
4. Przedmiotem Konkursu są prace plastyczne w technice dowolnej związane z hasłem przewodnim.
§2
Cele konkursu
1. Podniesienie świadomości dzieci, dotyczącej znaczenia wody w rozwoju życia na Ziemi.
2. Angażowanie dzieci w działania zmierzające do ochrony zasobów wodnych.
3. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności wobec środowiska
naturalnego.
4. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych oraz świadomości ekologicznej.
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs jest skierowany do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z klas I - III oraz IV - VI
z Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński.
2. Konkurs ma charakter zamknięty.
3. Do pracy konkursowej, należy dołączyć deklarację zgłoszeniową wypełnioną przez rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka. Formularz zgłoszeniowy uprawniający do wzięcia udziału w konkursie, został zawarty w
załączniku Nr 1 regulaminu konkursowego.
4. Prace na konkurs zgłaszają koordynatorzy poszczególnych przedszkoli oraz szkół podstawowych. Ilość prac
jest nieograniczona, przy czym jeden uczeń może złożyć wyłącznie jedną pracę.
5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
6.Organizatorzy nie zwracają kosztów poniesionych przez uczestników w ramach wykonania zadania
konkursowego.
§4
Wymagania techniczne i tryb składania prac
1. Prace muszą spełniać następujące warunki:
a/ format pracy: A3
b/ technika wykonania pracy plastycznej dowolna
c/ prace wykonane w płaszczyźnie
NIP:743-000-50-21, REGON: 510554703, Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000092536, Kapitał zakładowy 825.000,00 zł
Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński nr konta: 50 1160 2202 0000 0000 6193 1591
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18
tel. 89 767 15 04, 89 767 26 70 fax: 897670272
e-mail: [email protected]
http: www.pwiklw.home.pl
2. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy zawarty w Załączniku Nr 1 regulaminu
konkursowego, w którym znajdują się następujące dane:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek
c/ numer klasy
d/ imię i nazwisko koordynatora
e/ nazwa szkoły, przedszkola i ich numer
3. Prace konkursowe należy odpowiednio zapakować w kopertę i dostarczyć bezpośrednio do siedziby lub
przesyłać na adres Organizatora w terminie do 24 kwietnia 2015 r. do godz. 12°° z dopiskiem Konkurs
plastyczny „WODA – CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO”.
.
§5
Ocena prac konkursowych i nagrody
1. Oceny prac dokona komisja, powołana przez Organizatora.
2. Komisja oceniając prace dzieci weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a/ oryginalne ujęcie tematu
b/ estetyka wykonania pracy
c/ pomysłowość, kreatywność
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 czerwca 2015 r. Ogłoszenie wyników na łamach Gazety Lidzbarskiej
11 czerwca 2015 r.
4. Konkurs obejmują dwa etapy:
Etap I – komisja konkursowa spośród nadesłanych prac wyłoni dwadzieścia prac . Prace zostaną poddane
punktacji od 1 do 20 miejsca. Po poddaniu następnej weryfikacji, zostanie wyłonionych dziesięć prac, które
zostaną opublikowane w Gazecie Lidzbarskiej.
Etap II – na specjalnych kuponach konkursowych zamieszczonych w Gazecie Lidzbarskiej czytelnicy, będą
mogli oddać głos na poszczególne prace.
5. Komisja konkursowa po zsumowaniu oddanych głosów na kuponach oraz po zliczeniu punktacji wyłoni
finalistów konkursu i zwycięzców w poszczególnych kategoriach grupowych.
6. W przypadku takiej samej ilości punktów o przyznaniu nagrody zdecyduje komisja konkursowa.
7.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na łamach Gazety Lidzbarskiej oraz na stronie internetowej
Organizatora.
8. Komisja dokona wyboru finalistów konkursu i przyzna następujące nagrody w dwóch kategoriach:
b/ indywidualna:
- dzieci przedszkolne:
- I miejsce – tablet - wartość około 400,00 zł
- II miejsce – karta podarunkowa Smyk - o wartości 250,00 zł
- III miejsce – karta podarunkowa Smyk - o wartości 150,00 zł
- IV - V miejsce /wyróżnienie/ - dwa karnety na basen
- VI - X miejsce /wyróżnienie / - upominki
- uczniowie klas I – III:
- I miejsce – tablet - wartość około 400,00 zł
- II miejsce – karta podarunkowa Smyk – o wartości 250,00 zł
- III miejsce – karta podarunkowa – o wartości 150,00 zł
- IV - V miejsce /wyróżnienie/ - dwa karnety na basen
- VI - X miejsce /wyróżnienie / - upominki
- uczniowie klas IV – VI:
- I miejsce - tablet - wartość około 400,00 zł
- II miejsce – e -bok +książka – o wartości 250,00 zł
- III miejsce - puzzle 3D – o wartości 150,00 zł
- IV - V miejsce /wyróżnienie/ - dwa karnety na basen
- VI - X miejsce /wyróżnienie/- upominki
b/ grupowa
- Przedszkola :
NIP:743-000-50-21, REGON: 510554703, Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000092536, Kapitał zakładowy 825.000,00 zł
Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński nr konta: 50 1160 2202 0000 0000 6193 1591
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-100 Lidzbark Warmiński ul. Piłsudskiego 18
tel. 89 767 15 04, 89 767 26 70 fax: 897670272
e-mail: [email protected]
http: www.pwiklw.home.pl
– I miejsce – plac zabaw – wartość około /do 1 300,00 zł
- II miejsce - zestawy gier – wartość około/do 500,00 zł
- III miejsce – zestawy kreatywne – wartość około/do 300,00 zł
- Szkoły podstawowe:
- I miejsce – rzutnik multimedialny- wartość około/do 1 300,00 zł
- II miejsce – mikroskop - wartość około/do 500,00 zł
- III miejsce – książki do biblioteki – wartość około/do 300,00 zł
6. Decyzja komisji w sprawie przyznania nagrody jest ostateczna nie podlega zmianom.
7. Wręczenie nagród w kategorii grupowej, odbędzie się na zakończenie roku szkolnego na uroczystym apelu.
8. Wręczenie nagród w kategorii indywidualnej, odbędzie się na sesji Rady Miasta.
9. Informacja, o terminie wręczenia nagród w kategorii indywidualnej, zostanie przekazana pisemnie dla
dyrektorów poszczególnych szkół i przedszkoli.
§6
Prawo własności i prawo wykorzystania prac
1. Prace zgłoszone do konkursu, nie będą zwracane uczestnikom.
2.Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na rzecz
Organizatora.
3. Uczestnik konkursu plastycznego upoważnia Organizatora do prezentacji pracy i ewentualnej publikacji oraz
wykorzystania do celów promocyjnych i marketingowych w nieograniczonym zakresie i terminie.
4.Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na
portalu internetowym:
www.pwiklw.home.pl oraz mogą zostać zaprezentowane na specjalnej wystawie w Młodzieżowym Domu
Kultury oraz Lidzbarskim Domu Kultury.
5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie
przez Organizatora danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do
prawidłowego przeprowadzenia konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych /DZ.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, z póź. zm./.
§7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.pwiklw.home.pl.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości niezależne od niego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo ewentualnego przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn
oraz nie wyłonienia zwycięzcy.
Zatwierdzam:
Prezes Zarządu Spółki
mgr inż. Bartosz Buczyński
NIP:743-000-50-21, REGON: 510554703, Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS: 0000092536, Kapitał zakładowy 825.000,00 zł
Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński nr konta: 50 1160 2202 0000 0000 6193 1591