Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Transkrypt

Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Inwestycje i nieruchomości
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości
Pytania na egzamin magisterski
1. Istota zarządzania nieruchomościami komercyjnymi.
2. Istota zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.
3. Istota projektów infrastrukturalnych.
4. Koncepcja rozwoju zrównoważonego w projektowaniu inwestycji
infrastrukturalnych.
5. Inwestycje infrastrukturalne w rozwoju miasta.
6. Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.
7. Koncepcja metody koszt-korzyść (CBA) i jej zastosowanie.
8. Opcje i kontrakty terminowe jako instrumenty finansowe.
9. Instrumenty finansowe rynku pieniężnego i ich rola w gospodarce.
10. Wycena akcji – istota i metody.
11. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce.
12. Istota studium wykonalności projektów inwestycyjnych.
13. Metody oceny opłacalności inwestycji rzeczowych i ich przydatność w praktyce.
14. Metody ustalania stopy dyskontowej dla potrzeb oceny opłacalności inwestycji
rzeczowych.
15. Wartość nieruchomości jako kategoria ekonomiczna.
16. Metoda dyskontowania przepływów pieniężnych w wycenie przedsiębiorstw – istota i
techniki.
17. Metody wyceny nieruchomości rolnych.
18. Operat szacunkowy w procesie wyceny nieruchomości.
19. Pojęcie i rodzaje strategii inwestycyjnych przedsiębiorstw.
20. Odpowiedzialność społeczna w inwestowaniu

Podobne dokumenty