A.J.D.C. Wydsial Ziomkostw Warszawa,dnia 9 czerwca I947r, Do

Transkrypt

A.J.D.C. Wydsial Ziomkostw Warszawa,dnia 9 czerwca I947r, Do
A.J.D.C.
Wydsial Ziomkostw
Warszawa,dnia 9 czerwca I947r,
Do
Dyrekcji A . J . D . 8 .
DotiWyjazdu i n s p e k t o r a do Szczecina
Do Szczecina wyslano k i l k a transportow d l a Ziomkostwa
l e z a j s k i e g o i h r u b i e s z o w s k i e g o , p / a Komitetu Zydowskiego,do dyspozycji naszego i n s p e k t o r a .
Jeszcze podczas b y t n o s c i p . d y r . Beina z o s t a i o omowion e . i z po n a d e j s c i u transportow do Szczecina,p.dr.Tremp
ski wyjedzie na m i e j s c e . c e l e m dokonania r o z d z i a i u i
przeprowadzenia l u s t r a c j i .
Wobec t e g o . i z w ubiegiyra tygodniu nadeszly w/w t r a n s p o r t y do Szczecina»uprzejmie prosze o zatwierdzenie
wyjazdu p.dr.Trempskiego na dzieri l O . V l . b . r .
Kierownik Wydziatu
H.Zameczkowski

Podobne dokumenty