Dyrektor placówki Centra Medyczne Medycyna Grabieniec oraz

Transkrypt

Dyrektor placówki Centra Medyczne Medycyna Grabieniec oraz
 Dyrektor placówki Centra Medyczne Medycyna Grabieniec oraz Zarząd Spółki „Medycyna Grabieniec” sp. z o.o. uprzejmie informują, że mocą postanowień art. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz.U. 2016 r., poz. 1070 ), w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 186, z późn.zm.) dokonano zmiany treści art. 14 ust. 3 i 4, przez co w chwili obecnej po śmierci Pacjenta osoby wykonujące zawód medyczny mogą być zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej również, jeśli zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska. Zwolnienia z tajemnicy nie stosuje się jednak, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska. Wskazać nadto należy, że za osobę bliską w rozumieniu ustawy uważa się: małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta. W związku z powyższym informujemy, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów osoba bliska uprawniona będzie z mocy ustawy do zwolnienia osoby wykonującej zawód medyczny z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej zmarłego Pacjenta.