UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA

Transkrypt

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE
REKTOR
R-0161-II-10/08
Decyzja Nr 10/2008
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
na „Zaciągnięcie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kredytu
w formie linii kredytowej w maksymalnej kwocie 22 milionów złotych oraz powierzenie
obsługi bieżącego rachunku bankowego”.
Powołuję Komisję Przetargową do dokonania oceny złożonych ofert i wyboru
najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaciągnięcie przez
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kredytu w formie linii
kredytowej w maksymalnej kwocie 22 milionów złotych oraz powierzenie obsługi
bieżącego rachunku bankowego” w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
Grażyna Szewczyk
Marek Kamiński
Ewa Wiktorowska
Dorota Kubiak
Małgorzata Kulicka
– przewodniczący
– członek
– członek
– członek
– sekretarz
Do zadań Komisji należy:
1. Publiczne otwarcie złożonych ofert, dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszej
oferty.
2. Sporządzenie dokumentacji postępowania i przedłożenie jej do zatwierdzenia
kierownikowi jednostki Zamawiającego.
3. Dokonanie wyboru nowego Wykonawcy w przypadku uchylania się od podpisania
umowy Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
4. Rozstrzygnięcie ewentualnych protestów, wniesionych w związku z wyborem
najkorzystniejszej oferty.
Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z Wykonawcą,
który złożył najkorzystniejszą ofertę.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek
Rektor UKSW

Podobne dokumenty