Sędziszów 2006-12-20

Transkrypt

Sędziszów 2006-12-20
Sędziszów 2006-12-20
Znak: BM-0055/7/2006
Rada Miejska
w Sędziszowie.
Informacja
o pracy Burmistrza
w okresie 07.12.2006 – 27.12.2006 roku.
W okresie międzysesyjnym realizowane były następujące zadania:
I.
W zakresie Rolnictwa, Ochrony Środowiska.
1. Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Izb Rolniczych na 04 lutego 2007 roku został
wyznaczony termin wyborów do Izb Rolniczych.
W tym zakresie w Urzędzie rozpoczęto prace przygotowawcze:
1) wyznaczono siedzibę Okręgowej Komisji Wyborczej – Samorządowe Centrum
Kultury w Sędziszowie (jest to tylko jedna komisja na całą gminę – jeden okręg
głosowania)
- wybieranych będzie 2-ch przedstawicieli do Izby Powiatowej,
- Koordynatorem prac będzie Pani Halina Barska – Naczelnik Wydziału
RDG,
- spis wyborów będzie wykonany przez Referat Podatkowy,
- w komisji wyborczej pracować będzie 5 osób,
- praca wg przepisów jest nieodpłatna (jednak Izba stara się dokonać
rekompensatę dla pracujących).
2. sporządzono wykaz gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia ~ 900 m2 na
terenie bazy turystyczno – kulturalno – rekreacyjnej przy ul. Sportowej.
3. podpisano akt notarialny przeniesienia własności gruntu Gminy na rzecz pani
Ciepluch w Aleksandrowie.
4. przeprowadzono badania hipotetyczne dotyczące gruntów udostępnianych
inwestorom (przy LHS w Boleścicach i Pawłowicach).
5. Współpraca ze środowiskiem.
W dniu 14 grudnia 2006 roku na szczeblu powiatu rozstrzygnięto konkurs
organizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego na Regionalną Potrawę
Świąteczną woj. świętokrzyskiego na którym komisja konkursowa złożona
z przedstawicieli ARiMR w Jędrzejowie oraz Wojewody Świętokrzyskiego
wytypowała „Pierożki Pawłowickie z barszczem wigilijnym” oferowane przez p.
Wandę Gajos z Pawłowic – Przewodniczącą KGW jako potrawę regionalną
powiatu jędrzejowskiego. W dniu 19 grudnia 2006 roku w budynku ŚUW odbył się
finał konkursu, a panie z naszej gminy otrzymały cenne nagrody.
II. W zakresie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej.
1. Wykonano pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej w blokach Nr 3,4,5
i 10 na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie. Roboty wykonał Usługowy Zakład
Elektroinstalacyjny Bogusław Baran Słupia 280 za kwotę ryczałtową brutto
w wysokości 856,00 zł.
2. Ubezpieczono budynki komunalne w miejscowości Tarnawa Nr 103a i 103b.
Kwota za ubezpieczenie na okres 1 roku – 232,00 zł.
3. Zakupiono 2 szt. kuchni węglowych przenośnych do lokali mieszkalnych na Oś.
Drewnianym
Nr 10/12 i 5/11 za kwotę 2.700,00 zł.
4. Dokonano wymiany 1 szt. okna w lokalu komunalnym w miejscowości Klimontów
Nr 31/2 za kwotę ogółem 850,00 zł. Partycypacja w kosztach lokatora 50%.
5. Wykonano uzupełnienie ubytków pokrycia dachowego na powierzchni około
21 m2 papą termozgrzewalną oraz oczyszczenie rynien na budynku komunalnym
przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego Nr 4 (lokale użytkowe). Roboty wykonał
PPHU „ZASADA” ul. Przypkowskiego 47/59 z Jędrzejowa za kwotę ryczałtową
brutto 671,00 zł.
6. Wykonano zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności 8,3 m3
oraz kanalizację sanitarną do dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Czepiec
Nr18 na działce o nr geodez. 66/1. Roboty wykonał ZUK w Sędziszowie za kwotę
brutto 8.238,13 zł. Wykonano również inwentaryzację zbiornika oraz przyłączy.
Roboty wykonał M. Jędrzejczyk Biuro Usług Geodezyjnych w Sędziszowie za
kwotę 535,00 zł.
7. Dokonano przydziału lokalu mieszkalnego socjalnego o pow. 15,82 m2
w miejscowości Tarnawa Nr 103a m.3 dla Pani Muszyńskiej Elżbiety.
8. Wykonano wymianę grzejnika c.o. w lokalu mieszkalnym usytuowanym
w budynku Gimnazjum w Boleścicach Nr 76/2. Koszt materiałów 389,20 zł.
Roboty za kwotę 100,00 zł wykonał Bogusław Żal Instalatorstwo Wodno –
Kanalizacyjne i CO.
9. Zakupiono i przekazano dla Rady Sołeckiej Krzelów – Czekaj materiały o wartości
315,13 zł celem wykonania remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Czekaj.
10. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 05.12.2006 roku wybrano
wykonawcę „PKP Energetyka” Sp. z o.o. Zakład Świętokrzyski w Kielcach do
wykonania przedmiotu zamówienia pn. „Budowa oświetlenia:
1) Iluminacji Kościoła Św. Brata Alberta w Sędziszowie przy ul. Kard.
Wyszyńskiego,
2) Iluminacji Kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie przy ul. Kościelnej.
Całkowity koszt wykonania zamówienia na kwotę 74.443,13 zł (brutto). Termin
realizacji do 05.04.2007 roku.
11. Wykonano wymianę 3 szt. opraw rtęciowych na sodowe w miejscowości Zielonki.
Roboty wykonał RZE w Jędrzejowie za kwotę 1.770,01 zł.
III. W zakresie Drogownictwa.
1. Dostarczono na drogę wewnętrzną Sosnowiec Kruszywo z podtorza LHS w ilości
~ 90t. Kruszywo wbudowano.
2. Zakupiono na PKP płyty betonowe do wykonania zjazdów do łąk w miejscowości
Przełaj. Wartość płyt 878,40 zł.
3. Trwa rozliczanie budżetu 2006 roku.
IV. W zakresie Wodociągi i kanalizacja.
1. Obecnie trwają prace związane z budową sieci wodociągowej ul. Marianowskiej
oraz wsi Marianów. Wykonany został odcinek ok. 1,0 km sieci wodociągowej ul.
Marianowskiej.
W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych prace będą trwały nadal.
Termin zakończenia budowy zgodnie z umową upływa w dniu 29.06.2007 roku.
Zadanie wodociąg Marianów dofinansowane z środków ZPORR w wysokości
75% kosztów kwalifikowanych + 10% z rezerwy budżetowej.
2. Został ogłoszony przetarg na wykonanie wniosków do Funduszu Spójności na
zadanie „Ochrona Zbiornika Wód Podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów,
Sędziszów, Wodzisław, Słupia Jędrzejowska”. Termin otwarcia ofert 31.01.2007
roku.