Ścianka wspinaczkowa „Chwyt”

Transkrypt

Ścianka wspinaczkowa „Chwyt”
WZÓR OFERTY
Nazwa / imię i nazwisko oferenta:
……………………………………………………………
Adres siedziby / zamieszkania oferenta:
Telefon kontaktowy oferenta:
…………………………………………………..
……………………………………………………………
W związku z planowaną realizacją operacji „Wpisani w dzieje szkoły” składam ofertę na
opracowanie i wykonanie projektu okładki. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że
okładka ma być nie schematyczna lecz oryginalna, związana ze specyfiką szkoły i klubu,
oddawać ducha tej placówki, atmosferę związanych z nią wydarzeń i wyrażać emocje
przedstawianych postaci wywodzących się z różnych pokoleń jej absolwentów.
Oferuję wykonanie przedmiotowej publikacji za kwotę ………………………… zł brutto,
słownie…………………………………………………………………………………………..
.
Kwota brutto oznacza wszystkie składniki wynagrodzenia wymagane przepisami prawa, w
tym, w zależności od formy rozliczenia, składki ZUS (po stronie pracownika i pracodawcy),
podatek dochodowy, podatek VAT.
Miejsce, data i podpis oferenta:
…………………………………………………....

Podobne dokumenty