Dodatkowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Dodatkowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Y
F T ra n sf o
A B B Y Y.c
bu
to
re
he
C
lic
k
he
k
lic
C
w.
om
w
w
w
w
rm
y
ABB
PD
re
to
Y
3.0
3.0
bu
y
rm
er
Y
F T ra n sf o
ABB
PD
er
Y
Zespó Szkó Muzycznych im. St. Moniuszki w odzi
91-134 ód , ul. Rojna 20
tel./fax 611-01-72; tel. 611-01-69
http:/ /www.muzyczna.lodz.pl
e-mail: [email protected]
ód , dnia 20.07.2010 roku
DODATKOWA INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: post powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa
instrumentów muzycznych”
W zwi zku z wycofaniem si firmy Przedsi biorstwo Handlowo – Us ugowe „RAGTIME”
Anna Lasek z Opola z podpisania umowy w zakresie cz ci 3 przedmiotu zamówienia, Zespó
Szkó Muzycznych im. Stanis awa Moniuszki w odzi, informuje i dzia aj c w oparciu o art. 94
ust. 3 ustawy Prawo Zamówie Publicznych z 29.01.2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku,
nr 17, poz. 95), podj
decyzj uznania za najkorzystniejsz w przedmiotowym post powaniu
- w zakresie cz ci 3 – oferty firmy:
„GAMUZ” Spó ka Jawna
40-013 Katowice, ul. Staromiejska 14
Cena oferty – 75.603,40 z
w.
A B B Y Y.c
om

Podobne dokumenty