dnia …................ r. Sąd Rejonowy Lublin

Transkrypt

dnia …................ r. Sąd Rejonowy Lublin
…....................................., dnia …................ r.
(Miejscowość )
Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie
VI Wydział Cywilny
ul. Boczna Lubomelskiej 13
20-070 Lublin
Pozwany: ….........................................
(Imię i Nazwisko)
….........................................
(Adres zam.)
Powód:
….........................................
(Imię i Nazwisko/ nazwa)
….........................................
(Adres/ siedziba)
Sygn. akt:…………………
SPRZECIW
OD NAKAZU ZAPŁATY
W ELEKTRONICZNYM POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM
W imieniu własnym, nawiązując do nakazu zapłaty wydanego przez Sąd
Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny dnia ….................... r.
doręczonego w dniu …........................ r. niniejszym wnoszę od niego sprzeciw.
Wnioskuję, aby sprawa została rozpatrzona co do istoty przez właściwy
miejscowo Sąd powszechny, również pod nieobecność powoda.
Ponadto ze względu na specyfikę elektronicznego postępowania
upominawczego, a mianowicie wydanie nakazu w oparciu o twierdzenia powoda,
wnoszę o przeprowadzenie przez Sąd weryfikacji dowodów (wpłat i spłat, legitymacji
czynnej po stronie powoda).
Na podstawie powyższego wnoszę o oddalenie powództwa w całości
i zasądzenie od powoda na moją rzecz kosztów postępowania według norm
przepisanych.
.......................................
(Podpis Pozwanego)
Załączniki:
-odpis sprzeciwu

Podobne dokumenty