SPEC TECHNICZNA

Transkrypt

SPEC TECHNICZNA
OSPRZÊT ROBOCZY
ZRYWAK
SzerokoϾ
Iloœæ zêbów
Odleg³oœæ miêdzy zêbami
Obszar pracy
ZRYWAK HEAVY DUTY
SzerokoϾ
Iloœæ zêbów
Odleg³oœæ miêdzy zêbami
Obszar pracy
SPULCHNIACZ
SzerokoϾ
Iloœæ zêbów
Odleg³oœæ miêdzy zêbami
Obszar pracy
1500 mm
5
340 mm
1390 mm
2200 mm
3+6
1052/264 mm
2200 mm
1260 mm
9
150 mm
1220 mm
WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE
Akumulator (2)12V, 180Ah
Alternator 75A
Apteczka
Dokumentacja techniczno ruchowa (instrukcja obs³ugi,
katalog czêœci, ksi¹¿ka gwarancyjna)
Drabinka do kabiny operatora, prawa/lewa
Drzwi kabiny operatora, zamykane, prawe/lewe
Pokrywa silnika otwierana
Pokrywa ch³odnicy otwierana
Fotel operatora z oparciami r¹k i pasem
bezpieczeñstwa, regulowany
Gaœnica
Kabina ROPS: izolacja dŸwiêkowa, wycieraczki
przedniej i tylnej szyby, nadmuch powietrza na szyby
i fotel operatora, spryskiwacz szyby
Klimatyzacja kabiny
Kolumna kierownicza, regulowana
Lampa ostrzegawcza, rotacyjna
Lemiesz œrodkowy pe³no-obrotowy
Lusterka zewnêtrzne, ogrzewane
Malowanie, kolorystyka MISTY
Ogumienie dla wybranego modelu
Panel kontrolny w kabinie operatora
Rura wydechowa z t³umikiem
Silnik Cummins QSB z filtrem powietrza ze
wskaŸnikiem zanieczyszczenia, sterowany
elektronicznie
Sygna³ dŸwiêkowy ostrzegawczy
Sygna³ dŸwiêkowy cofania
Œwiat³a zgodne z kodeksem drogowym
Œwiat³a robocze
Uk³ad hydrauliczny LS
Uk³ad kontroli funkcji maszyny
Zestaw narzêdzi
LEMIESZ RÓWNIARKOWY
Typ
Wysuw boczny
K¹t ustawienia lemiesza
Zakres pozycjonowania
WysokoϾ podnoszenia
G³êbokoœæ opuszczania
SzerokoϾ
WysokoϾ
GruboϾ
pe³no-obrotowy
800 mm
90/90 °
35 °
500 mm
350 mm
3650/3660 mm
620/660 mm
16/20 mm
LEMIESZ PRZEDNI ZWYK£Y
D³ugoœæ
WysokoϾ
Opuszczanie
WysokoϾ podnoszenia
2500 mm
850 mm
50 mm
480 mm
LEMIESZ PRZEDNI SKRÊTNY
D³ugoœæ
WysokoϾ
Opuszczanie
WysokoϾ podnoszenia
Obrót
3080 mm
850 mm
100 mm
500 mm
22°/22°
WYPOSA¯ENIE OPCJONALNE
Adaptacja hydrauliki do monta¿u p³yt
zagêszczaj¹cych
Kabina Open ROPS
Ko³o zapasowe
Lemiesz przedni skrêtny sterowany hydraulicznie
Lemiesz przedni zwyk³y
Spulchniacz przedni 9-11 zêbów
Struktura FOPS
System monitoringu maszyny GPS
System monitoringu zu¿ycia paliwa
System sterowania niwelacj¹ 2D laser
System sterowania niwelacj¹ 2D sonic
System sterowania niwelacj¹ 3D ATS
System sterowania niwelacj¹ 3D GPS
Uchwyt ko³a zapasowego
Uk³ad centralnego smarowania
Uk³ad p³ywaj¹cy hydrauliki
Zrywak tylny (RD130/RD165)
Zrywak tylny Heavy Duty (RD200)
CENTRALA
Tel./fax. +48 15/ 844 03 52, 813 49 30
Fax. +48 15/ 813 40 06
ZARZ¥D
Tel./fax. +48 15/ 8440352, 813 49 30
Fax. +48 15/ 813 40 06
MARKETING I SPRZEDA¯
Tel./fax. +48 15/ 844 03 52,
Fax. +48 15/ 813 57 08, 813 40 06
CZÊŒCI ZAMIENNE
FHD
Tel. +48 15/ 813 67 58
Fax. +48 15/ 813 57 08, 813 40 06
SERWIS
TEL. +48 15/ 813 49 02
FAX. +48 15/ 813 40 06
ZAKUPY
TEL. +48 15/ 813 50 64
TEL./FAX. +48 15/ 813 48 38
37-450 Stalowa Wola, ul. W. Grabskiego 36
tel./fax: +48 15 / 844 03 52, 813 49 30
fax: +48 15 / 813 40 06
e-mail: [email protected], [email protected]
www.mista.eu
RD 200C
RD 200H
Program produkcyjny
Informacje zawarte w niniejszej broszurze maj¹ charakter ogólny. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów maszyn.
www.mista.eu
KONSTRUKCJA RAMY I STEROWANIE
UK£AD HYDRAULIKI ROBOCZEJ
Ramy noœne wykonane s¹ ze stali konstrukcyjnej wy¿szej jakoœci, rama przednia to profil spawany o przekroju prostok¹tnym,
tylna zaœ wykonana jest profilu zamkniêtego, tworz¹ one wytrzyma³¹ konstrukcjê maszyny spe³niaj¹c¹ wymagania
u¿ytkowników do pracy w ciê¿kich warunkach terenowych. Obydwie ramy s¹ po³¹czone przegubowo przy pomocy ³o¿ysk
sto¿kowych oraz dwóch cylindrów hydraulicznych zabezpieczonych zaworami podpieraj¹cymi pe³ni¹cymi funkcje
zabezpieczenia przed przypadkowym „z³amaniem” ram. Dodatkowo zastosowano sworznie ustalaj¹ce ramy w pozycji na
wprost i zabezpieczaj¹ce funkcjê ³amania ram na czas transportu.
MISTA RD130FHD
K¹t ³amania ramy [°]
MISTA RD165C/H
MISTA RD200C/H
27/27
27/27
27/27
5,9
7.0
7.5
Promieñ zawracania [m]
RAMA CI¥GNIONA I UK£AD OBROTU LEMIESZA
Rama ci¹gniona typu A. Wieniec zêbaty jednoczêœciowy pe³no obrotowy 360° pozwalaj¹cy przenieœæ du¿e obci¹¿enia.
Uzêbienie poddane obróbce cieplnej zwiêkszaj¹cej wytrzyma³oœ i obci¹¿aj¹cej zu¿ycie.
Uk³ad obrotu lemiesza œrodkowego gdzie si³¹ sprawcz¹ obrotu s¹ dwa si³owniki hydrauliczne umieszczone na obrotnicy,
wspó³pracuj¹ce z przek³adni¹ zêbat¹. Jest to rozwi¹zanie konstrukcyjne opracowane przez firmê Mista Sp. z o.o.
i chronione patentem (Nr P 371837). Ide¹ tego innowacyjnego rozwi¹zania jest zapewnienie szybkiej realizacji zadanego
obrotu lemiesza, powi¹zanej z p³ynnym ruchem narzêdzia przy zachowaniu wysokiej dok³adnoœci niezbêdnej do realizacji
prac wymagaj¹cych precyzji dzia³ania. Zastosowane przez Mistê rozwi¹zanie zawiera w sobie jednoczeœnie hydrauliczny
system zabezpieczaj¹cy przed przeci¹¿eniem z fabrycznie ustawian¹ wartoœci¹ graniczn¹ ciœnienia. Wprowadzone przez
firmê wk³adki i œlizgi wykonywane z tworzyw sztucznych podnosz¹ niezawodnoœæ i sprawnoœæ uk³adu wyd³u¿aj¹c
okres pracy do momentu wykonania niezbêdnych czynnoœci serwisowych.
SILNIK
MISTA RD130FHD
MISTA RD165C/H
QSB4.5
Model
QSB6.7-C173
Wysokoprê¿ny
Wysokoprê¿ny
z uk³adem wtrysku HP
z uk³adem wtrysku HP
Common Rail,
Common Rail,
z turbosprê¿ark¹,
z turbosprê¿ark¹,
ch³odzony ciecz¹,
ch³odzony ciecz¹,
sterowany elektronicznie sterowany elektronicznie
Typ
QSB6.7-C190
Wysokoprê¿ny
z uk³adem wtrysku HP
Common Rail,
z turbosprê¿ark¹,
ch³odzony ciecz¹,
sterowany elektronicznie
130
173
190
PojemnoϾ [l]
4.5
6.7
6.7
Moment obrotowy [Nm] @1500rpm
511
800
929
4
6
6
Filtr paliwa
SKRZYNIA PRZEK£ADNIOWA
2 stopniowy,
ze wskaŸnikiem
zanieczyszczenia
2 stopniowy,
ze wskaŸnikiem
zanieczyszczenia
MISTA RD165C/H
Model
Typ
Iloœæ prze³o¿eñ
2 stopniowy,
ze wskaŸnikiem
zanieczyszczenia
MISTA RD200C/H
ZF PASSAU GmbH
Producent
6WG160
MISTA RD200C
MISTA RD200H
6x6
6x4
MISTA RD130FHD MISTA RD165C
6x6
6x4
6x6
MISTA RD165H
MISTA RD200C
MISTA RD200H
Pochylenie kó³ [°]
22/22
22/22
22/22
22/22
22/22
Wahanie osi [°]
15/15
15/15
15/15
15/15
15/15
K¹t skrêtu kó³ [°]
32/32
32/32
32/32
32/32
32/32
Przeœwit [mm]
500.0
550.0
550.0
590.0
590.0
hydrostatyczny
brak
hydrostatyczny
brak
hydrostatyczny
Napêd kó³
REALIZOWANIE
NAPÊDU JAZDY
MISTA RD130FHD
MISTA RD165C/H
Hydrostatyczny
POCLAIN HYDRAULICS
Model
Typ
K¹t wahania
UK£AD HAMULCOWY
17/17
40.0
44.6
Maks. prêdkoœæ do ty³u [km/h]
26.8
31.4
POJEMNOŒCI
MISTA RD165C/H
Hamulec roboczy – wielotarczowy, mokry, dzia³aj¹cy na wszystkie ko³a tylnego mostu
MISTA RD130FHD
Rozmiar
405/70/R24
Hamulec postojowy/awaryjny
– tarczowy na wale wyjœciowym
skrzyni przek³adniowej
MISTA RD165C MISTA RD165H MISTA RD200C MISTA RD200H
16.9-24
MISTA RD165C/H
MISTA RD200C/H
Zbiornik paliwa [l]
230
360
380
Uk³ad ch³odzenia [l]
Uk³ad hydrauliczny zbiornik [l]
30
109
40
110
40
127
Uk³ad napêdowy zbiornik [l]
109
60 (ver. H)
55 (ver. H)
Silnik [l]
Skrzynia przek³adniowa [l]
8.5
brak
16.4
35
16.4
35
Tylny most [l]
brak
8
8.5
Wózki boczne [l]
2x27
2x30
2x30
Piasty kó³ [l]
brak
4x4.0
4x7.5
16.9-24
MISTA RD130 RHD
MISTA RD165C/H
MISTA RD200C/H
12500
700
800
800
350
8.5
9.2/9.4
9.5
10.2/10.4
2.119
3.3
3.5
2.6
14 300
700
800
380
350
8.9
9.5/9.7
9.0
9.7/9.9
2.120
3.4
3.6
2.6
16 500
700
800
1100
350
9.3
9.8/10.1
10.5
11.0/11.3
2.024
3.38
3.50
2.6
6.388
1.485
6.440
1.540
7.070
1.540
MISTA RD200C/H
Hamulec roboczy
OGUMIENIE
MISTA RD130 RHD
17/17
Typ
Hamulec postojowy/awaryjny
– wielotarczowy, mokry, dzia³aj¹cy
na wszystkie ko³a tylnego mostu
Uk³ad hydrauliczny Load Sensing oparty na pompie t³okowej o zmiennej wydajnoœci,
wielosekcyjnym rozdzielaczu i uk³adzie zaworów hydraulicznych. Wydajnoœæ pompy jest
automatycznie korygowana w stosunku do bie¿¹cego zapotrzebowania, redukuj¹c emisjê
ciep³a, zwiêkszaj¹c sprawnoœæ i zmniejszaj¹c koszty eksploatacji.
Uk³ad Load Sensing zapewnia mo¿liwoœæ jednoczesnej realizacji kilku ruchów roboczych
jednoczeœnie.
Most tylny napêdowy z przek³adni¹ planetarn¹
i mechanizmem ró¿nicowym No-Spin,
automatycznie za³¹czanym/wy³¹czanym bez
ingerencji operatora.
Obudowa wózków szczelna.
6/3
Maks. prêdkoœæ do przodu [km/h]
Typ
85
200
MIT04
Hamulec hydrauliczny, uk³ad dwuobwodowy z akumulatorami zapewnia mo¿liwoœæ
zatrzymania maszyny w sytuacji jej awarii a niezale¿ny obwód hamulca awaryjnego
zwiêksza niezawodnoœæ uk³adu i bezpieczeñstwo operatora.
Hamulec postojowy
97.3
140.0
MASY I WYMIARY
NAF GmbH
17/17
MISTA RD130FHD
97.3
140.0
MISTA RD200C/H
MISTA RD200C/H
MIT02
Napêd realizowany za pomoc¹
czterech silników hydrostatycznych
umieszczonych po dwa w przednim
i w tylnym moœcie. Ko³a w przednim
moœcie s¹ napêdzane bezpoœrednio
od silników natomiast w tylnym
poprzez przek³adnie ³añcuchowe
wózków bocznych.
MISTA RD165C/H
Wydajnoœæ pompy g³ównej [l/min]
Ciœnienie robocze
Napêd kó³ osi przedniej POCLAIN HYDRAULICS.
6WG190
Przek³adnia typu “powershift” prze³¹czana pod obci¹¿eniem
z zabudowanym zmiennikiem momentu obrotowego, sterowania elektronicznie,
automatyczna zmiana biegów z mo¿liwoœci¹ prze³¹czenia na tryb manualny.
6/3
OΠPRZEDNIA
MISTA RD165H
Hydrostatyczny Hydrokinetyczny Hydrostatyczny/ Hydrokinetyczny Hydrostatyczny/
hydrokinetyczny
hydrokinetyczny
Iloœæ kó³ x
Ko³a napêdzane
Producent
Moc [HP]
Liczba cylindrów
Typ
MISTA RD130FHD MISTA RD165C
MISTA RD200C/H
Cummins
Producent
RODZAJ NAPÊDU
MISTA RD130 RHD
17.5-25
17.5-25
Maszyna standard [kg]
Lemiesz przedni zwyk³y [kg]
Lemiesz przedni skrêtny [kg]
Zrywak tylny [kg]
Spulchniacz [kg]
A [m]
B [m]
C [m]
D [m]
E [m]
F [m]
G [m]
H [m]
I [M]
J [M]

Podobne dokumenty