obwieszczenie siwy 5.12.2011

Transkrypt

obwieszczenie siwy 5.12.2011
Reńska Wieś, dnia 2011-12-06
ŚR.6220.3.2011
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Reńska Wieś
Wójt Gminy Reńska Wieś działając na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości informację:
Ŝe w dniu 05.12.2011, na wniosek z dnia 08.07.2011r złoŜony przez Pana Marka Siwy wydano decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą pod nazwą: „budowa budynku
warsztatu mechanicznego z lakiernią i pomieszczeniami socjalno-biurowymi” - na dz. nr.369 obręb
Pokrzywnica przy ul. Młyńskiej w gminie Reńska Wieś.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się z treścią
przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym:
z uzgodnieniem z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu
z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Ochrony Środowiska w Kędzierzynie – Koźlu
w siedzibie Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, ul. Pawłowicka 1, pokój nr.9 w godzinach pracy Urzędu.
Z powaŜaniem
Wójt Gminy Reńska Wieś
mgr Marian Wojciechowski

Podobne dokumenty