Uchwala Nr VIII/.../2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Transkrypt

Uchwala Nr VIII/.../2015 z dnia 28 maja 2015 r.
Projekt
z dnia 8 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR VIII/.../2015
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2015 – 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
594, z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U z 2015 r. poz. 332) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2015 – 2017,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
UZASADNIENIE
Przepis art. 176 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2015 r. poz 332) stanowi, że do zadań własnych gminy należy
opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny.
Gminny Program Wspierania Rodziny wyznacza zespół działań mających na celu wspieranie
rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych i powstał w
oparciu o diagnozę problemów rodzin z terenu miasta i gminy Krotoszyn.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Burmistrz
mgr Franciszek Marszałek

Podobne dokumenty