Odpowiedź do wykonawców 23-02-07

Transkrypt

Odpowiedź do wykonawców 23-02-07
Poznań, dnia 23.02.2007r.
Do wszystkich Wykonawców
Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu
nieograniczonego, częściowego nr PN 188/07 o wartości poniżej 60 000 euro na
zakup, dostawę oraz instalację (jedynie w przypadku zgłoszenia przez
Zamawiającego potrzeby zainstalowania) sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania do siedziby Zamawiającego.
Wykonawca zadał pytanie następującej treści:
W SIWZ dot. tego przetargu jest problem w części D.
Podajecie Państwo, że komputer przenośny Apple MacBook Pro ma być objęty
gwarancją AppleCare Protection Plan.
Niestety usługa ta nie jest w ogóle oferowana w Polsce.
Proszę o pilną korektę tego punktu i informację, czy ma to wpływ na termin
dostarczania ofert do Państwa.
Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 38 ust 4, dokonuje modyfikacji SIWZ
w punkcie 1.15.2 ppkt. c w części D, która otrzymuje brzmienie:
D – Komputer przenośny typu
Apple Mac Book Pro 2,33 MHz
Intel Core 2 Duo
24h
21 dni
roboczych1
36 miesięcy
obejmująca całość
sprzętu wraz z
wyświetlaczem
Tym samym ulega zmianie formularz ofertowy oraz projekt umowy, których
uaktualnione wersje Zamawiający zamieścił na swojej internetowej.
W związku z wprowadzonymi zmianami działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), Zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 28 lutego 2007r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2007r. o godz. 10.15
Z poważaniem
Katarzyna Wielentejczyk

Podobne dokumenty