PGBW Hydrogeo” z siedzibą w Krakowie, 30

Komentarze

Transkrypt

PGBW Hydrogeo” z siedzibą w Krakowie, 30
”PGBW Hydrogeo” z siedzibą w Krakowie,
30-729 Kraków ul. Na Zakolu Wisły 6,
tel.(12) 422-54 55
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ:
1. Wiertnicy obrotowej typu H3 na przyczepie jednoosiowej, max. głębokość wiercenia 80m,
producent: ZMUW Sosnowiec, wraz z napędem – ciągnik rolniczym URSUS typ C-360, data
pierwszej rejestracji 11.12.1991 rok
2. Ciągnika rolniczego URSUS typ U 904, data pierwszej rejestracji 27.02.1985 rok.
Sprzęt można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00
Cena wywoławcza wynosi:
1. Wiertnica obrotowa typu H3 wraz z ciągnikiem URSUS typ C-360 – 50 200,00 złotych
2. Ciągnik rolniczy URSUS typ U 904 – 15 100,00 złotych
Oferty wraz proponowaną ceną nabycia należy składać w siedzibie przedsiębiorstwa 30-729 Kraków
ul. Na Zakolu Wisły 6 do dnia 5 września 2014 roku do godziny 15.00.
Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia na konto: 06 1240 3002 1111 0000 2885
6234 w Banku Pekao S.A. Oddział w Krakowie Rynek Główny 47 do dnia 5 września 2014 roku do
godz. 14.30 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzętu.
Komisyjne otwarcie kopert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 8 września 2014 roku o godz.
8.30.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio
po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na
poczet ceny nabycia. Wadium oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, przepada na rzecz
Sprzedającego, jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy kupna.
Oferenci, którzy wycofają swoje oferty w momencie rozpoczęcia przetargu, tracą wpłacone wadium.
Dodatkowe informacje w godzinach od 8.00 do 15.00 pod nr tel.(12) 422 54 55.
Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, odstąpienia lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny.

Podobne dokumenty