Polityki Prywatności

Transkrypt

Polityki Prywatności
Polityka ochrony prywatności
1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych
zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych
osobowych. Wszyscy pracownicy PWPW zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie
przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: Prezes PWPW S.A., ul. R. Sanguszki 1, 00-222
Warszawa.
3. Dane osobowe są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) każda
osoba ma zagwarantowane prawo do kontroli swoich danych osobowych przetwarzanych w
zbiorach danych (art. 32 tej ustawy).
4. Dysponent PWPW zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z art. 32
ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych,
prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach
określonych w przepisach tej ustawy.
Informacje przy rejestracji
W celu skorzystania z usług Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemów Pojazd i Kierowca
w formularzu rejestracyjnym na stronie www.esp.pwpw.pl należy podać swoje dane
niezbędne do rejestracji konta.
W Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemów Pojazd i Kierowca zbieramy następujące
dane osobowe:
Dane wspólne:
1. Adres email.
2. Dane adresowe: miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu i kod pocztowy (zamieszkania
osoby lub działania firmy).
3. Nazwa użytkownika – wew. systemu do logowania.
4. Hasło – wew. systemu do logowania.
5. Pytanie i odpowiedź – do odzyskania dostępu – wew. sytemu.
6. Numer telefonu.
Dane Firmy:
1. Nazwa firmy.
2. REGON.
3. NIP.
Dane Osób:
1. Numer PESEL.
2. Data urodzenia.
3. Miejsce urodzenia.
4. Obywatelstwo.
5. Nazwiska.
6. Imiona.
Udostępnianie danych
Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Przechowywane w Elektronicznej
Skrzynki Podawczej systemów Pojazd i Kierowca dane osobowe wykorzystywane są
wyłącznie dla celów związanych z realizacją rejestracji, automatycznego wypełniania
wniosków elektronicznych i ich przekazywania do wskazanych urzędów.
Bezpieczeństwo
Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemów Pojazd i Kierowca zapewnia bezpieczeństwo
danych swoich użytkowników. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed
ingerencją niepożądanych osób. PWPW podejmuje środki mające na celu ochronę zbioru
danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niego. Tylko osoby uprawnione mają
wgląd w dane osobowe użytkowników.
Usunięcie danych
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997
roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.,
PWPW zapewnia użytkownikom możliwość
usunięcia swoich danych z profilu użytkownika, usunięcie konta oraz do zaprzestania
korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej systemów Pojazd i Kierowca. Informacje
zawarte w profilu użytkownika, za wyjątkiem sekretów użytkownika (takich jak hasła
dostępowe), są przechowywane przez PWPW przez okres 5 lat od ostatniego dnia miesiąca,
w którym nastąpiła dezaktywacja. PWPW może odmówić usunięcia danych, aby zapobiec
powtórnej rejestracji osób, które korzystały z funkcjonalności Elektronicznej Skrzynki
Podawczej systemów Pojazd i Kierowca w sposób niedozwolony.