Zarządzenie Burmistrza 2006-248

Transkrypt

Zarządzenie Burmistrza 2006-248
z A R Z 4 D Z E N I E N r ? 9 8 .2/ 0 0 6
BurmistrzaMiastaLubawka
z dnia .?3..listopada2005roku
w sprawie: wyznaczenia do dzierzawy czesci nieruchomoscizabudowanej
budynkami przemyslowymi,polozonejw Miszkowicachna dzialce
ff 4OOh1.
Na podstawieart. 30 ust.2 pkt 3 ustawyz dnia 08 marca1990r.o samorzEdzie
gminnym( tekstjednolityDz. U. Nt 142,poz. 159122001t.z p62.zm.)otaz at1.25
ust.1 ustawyz dnia21 sierpnia'1997r.
o gospodarce
nieruchomosciami
( tekstjednolityDz.U. z2OO4t.Nt 261 poz.2603).
z a r z 4d z a m co nastepuie:
sl
Po rozpatrzeniu
zlozonegownioskupzez fime Calimeroreprezentowanq
przezPana R. Hartmandotyczqcegozakupunieruchomo6ci
zabudowanejbudynkamiprzemyslowymiw Miszkowicach 73 oraz nieodplatnego
uzytkowaniaczg6cinieruchomo6cido czasu sprzedazy
postanawiam:
- Wznaczye do nieodplatnegouzytkowaniajeden budynek magazynowyo pow.
uzytkowej551m' na cele magazynowe,
- ustali6okresuzytkowanianie dluzejniz 3 miesiace,
s2
Szczeg6lowe
warunkiuzytkowania
okre5liumowa.
s3
ZarzEdzenie
wchodziw zyciez dniempodjecia.
Refe€tGospoda*Gruntami
RolniclwaOchfonySrodowlska
insp.HomaiskaKyslyna
t e l . 7 4 1 1 - 5 808b5 9 0 w e w3 2

Podobne dokumenty