wzór nr 1 Nazwa, adres Wykonawcy dane kontaktowe Miejscowość

Transkrypt

wzór nr 1 Nazwa, adres Wykonawcy dane kontaktowe Miejscowość
wzór nr 1
Nazwa, adres Wykonawcy
dane kontaktowe
Miejscowość, data
OFERTA
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert cenowych na zadanie „zakup i dostawę materiałów
biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach”
Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu
zamówienia, za kwotę w wysokości:
netto
zł, słownie
podatek VAT
%, tj.
brutto
zł, słownie
zł, słownie
Termin realizacji: 06.12.2012r.
Oświadczamy, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki umowy akceptujemy i
zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.
Załączniki do oferty:
…………………………..………………………………….
podpis osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Podobne dokumenty