Tabela opłat i limitów finansowych do Ogólnych warunków

Transkrypt

Tabela opłat i limitów finansowych do Ogólnych warunków
ubezpieczenia
Tabela opłat i limitów finansowych
do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie i dożycie Solidna Opoka
1.
Minimalne składki za ubezpieczenie podstawowe
Miesięczna
75,00 zł
Kwartalna
225,00 zł
Półroczna
412,50 zł
Roczna
750,00 zł
Jednorazowa
4 300,00 zł
Minimalna suma ubezpieczenia
2.
Opłata od wykupu
3.
Potrącenia
10 000,00 zł
15% wartości polisy
Przy dokonywaniu wypłaty wartości wykupu powyżej kwoty 1000 zł przekazem pocztowym, Towarzystwo potrąca koszt opłaty pocztowej.
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Maciej Szwarc
Janusz Arczewski
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 444 440 000 zł – wpłacony w całości
1910807
Niniejsza Tabela opłat i limitów została zatwierdzona Uchwałą Zarządu nr 1/26/07/2007 z dnia 26 lipca 2007 r.
Niniejsza Tabela opłat i limitów wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2007 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tej daty.

Podobne dokumenty