1. Kontroler jakości (w oparciu o wymagania standardów BRC i IFS

Transkrypt

1. Kontroler jakości (w oparciu o wymagania standardów BRC i IFS
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt nr WND-POKL.08.01.01-28-291/13 pt.: „Podniesienie kwalifikacji pracowników III etapem rozwoju
PPHU ROLMAX Sp. z o.o.” jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie
Iława, dnia 18 grudnia 2014 roku
Informacja dotycząca złożonych ofert oraz wyboru oferty na przedmiot zamówienia – zapytania
ofertowego nr 8.1.1/291/5/14, którym jest wyłonienie Wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia w
ramach projektu - realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-28-291/13-00 z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie - pt. „Podniesienie kwalifikacji pracowników III etapem
rozwoju PPHU ROLMAX Sp. z o.o.”: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne
kadry gospodarki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie
8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:
1. Kontroler jakości (w oparciu o wymagania standardów BRC i IFS): dla 5 osób – 1
grupa 16h/os./gr., 2 dni x 8 h/dzień/grupę. Okres realizacji: I - III’2015
Identyfikator zapytania: Zapytanie ofertowe nr 8.1.1/291/5/14, ogłoszone dnia 03 grudnia 2014
roku.
Zamawiający: Iławska Izba Gospodarcza, reprezentowana przez Dyrektora – Pana Marka
Słocińskiego, ul. Jana III Sobieskiego 37 A, 14-200 Iława.
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zaproszenia oraz ogłoszenie zapytania ofertowego
złożono w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17 grudnia 2014 roku do godz. 15.00 u Zamawiającego
niżej wymienioną ofertę:
1. Oferta nr 1 – BJM System Maciej Marcinkowski, ul. Jana z Czerniny 14, 64-130 Rydzyna –
data wpłynięcia: 15 grudnia 2014 roku, godzina 13.35, całkowita wartość usługi – 4.500,00 zł.
– oferenta wezwano do uzupełnienia braków, które uzupełniono dnia 18.12.2014r. Oferta
pozytywnie przeszła I etap oceny, a w II etapie za doświadczenie uzyskała 2 pkt – łączna ilość
zdobytych punktów 100.
Wybór oferty: Stosownie do przyjętych kryteriów oceny ofert oraz obowiązującej zasady
konkurencyjności przyjęto do realizacji Ofertę nr 1 – BJM System Maciej Marcinkowski, ul. Jana z
Czerniny 14, 64-130 Rydzyna.
Dyrektor Iławskiej Izby Gospodarczej
Marek Słociński
Iławska Izba Gospodarcza posiada certyfikowany system zarządzania jakością
zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług informacyjnych i szkoleniowych

Podobne dokumenty