ix jarmark kasztelański - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko

Transkrypt

ix jarmark kasztelański - IMPRESJA Studio Reklamy, Drezdenko
G
drezdenecka.pl
gazeta samorządu drezdeneckiego
nr 6/czerwiec 2014
IX JARMARK
KASZTELAŃSKI
• ABSOLUTORIUM DLA
BURMISTRZA
Sebastian Dukaczewski
• DZIEŃ DZIECKA W PARKU
KULTUR ŚWIATA
Alina Michalak
• RAJD OFF-ROAD ENDURO
RALLY
Kamil Wielgosz
• 15-LECIE POWIATU
STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
Oksana Graban
• SPORT SZKOLNY
G
2
Ewa Kułakowska
KAROLINA SZYMAN-PIÓRKOWSKA
ODWIEDZIŁA MUZEUM
W sobotnie popołudnie mieliśmy przyjemność gościć w muzeum panią Karolinę Szyman – Piórkowską i, wcale niemałe, grono jej
dawnych przyjaciół. Pani Szyman – Piórkowska to autorka prezentowanego w muzeum i kościele cyklu portretów św. Jana Pawła II. Grono
przyjaciół to koleżanki i koledzy malarki z lat szkolnych. Pani Karolina jest
dawną mieszkanką Drezdenka, której bogata osobowość zapisała się
w pamięci wielu osób. W pamięci jej dawnych kolegów utkwiła również
jej wielka uroda, na wspomnienie której ich wzrok – nawet po latach – wciąż robi się dziwnie rozmarzony. A co utkwiło w pamięci Karoliny Szyman – Piórkowskiej? Przede wszystkim szkoła. Miejsce ulubione,
w którym spędzało się bardzo dużo czasu realizując młodzieńcze pasje.
Jak wspomina, była „etatową” autorką wszelkich możliwych aranżacji
i dekoracji, ale nie uchylała się od rozmaitych innych występów artystycznych. Doskonale pamięta swoich dawnych nauczycieli, którzy byli
dla niej autorytetami i osobami autentycznie bliskimi. Szczególną estymą darzyła rusycystkę o orientalnej urodzie. Drugie wspomnienie to
ogrody. Rozległe, ukwiecone i tajemnicze, rozciągające się po zachodniej stronie ulicy Niepodległości. Jak po latach znajduje miasto dzieciństwa? Powiedziała, że Drezdenko wypiękniało. To miłe.
drezdenecka.pl
A co robi dzisiaj? Po maturze w drezdeneckim liceum
studiowała w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych,
po ukończeniu której zamieszkała w Poznaniu. Po jakimś czasie przeniosła się na Kaszuby. Na kilka lat
osiadła w Bytowie, gdzie podjęła współpracę z Muzeum Zachodniokaszubskim. W bytowskim zamku
oglądać można namalowany przez nią cykl portretów książąt pomorskich, kilka panoram starego Bytowa i współczesne widoki zamku. Z Bytowa
przeniosła się do Dretynia, malowniczej wsi na południowych Kaszubach. Jak twierdzi, tego miejsca nie
zamieniłaby na żadne inne.
Pisząc o Karolinie Szyman – Piórkowskiej
skorzystałam z tekstu jej przyjaciółki, Joanny
Gil – Ślebody, która towarzyszyła malarce w podróży do Drezdenka. W miejscu swojego zamieszkania
obie panie udzielają się w licznych kulturotwórczych
inicjatywach. Podobają się im nasze wydawnictwa, a Joannie Gil – Ślebodzie, związanej z prasą lokalną, nasza „Drezdenecka”. To też miłe.
Ewa Kułakowska
DAWNIEJ NIŻ WCZORAJ. ŻYCIE CODZIENNE
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w otwarciu nowej wystawy i zechcieli w naszym towarzystwie spożyć trochę smalcu i kiszonych ogórków. Mam wrażenie,
że trafiliśmy w gust odbiorców, czego dowodem jest liczba zwiedzających Muzeum podczas Jarmarku Kasztelańskiego. W tym dniu odwiedziło nas ponad 350 osób. Jak powiedziałam podczas otwarcia wystawy, jest to druga edycja cyklu Dawniej niż wczoraj.
Kolejna odsłona za rok. Tytuł roboczy „Pamiętajcie o pochodach”. Jeśli macie Państwo jakieś fajne zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić, to nasz skaner czeka w pełnej
gotowości. Poniżej trochę fotografii z otwarcia i kolejna porcja portretów. Jak Państwo może zauważyliście, od pewnego czasu wśród zdjęć muzealnych pojawiają się ujęcia portretowe. Ich autorką jest jedenastolatka– Kalina Jenek, która sprytnie wykorzystuje naszych
gości, wprawiając się w niełatwej sztuce portretu. Przed Kaliną jeszcze długa droga. Następna okazja do nauki w październiku, kiedy Kalinie trafi się nie lada gratka, ponieważ
w Muzeum będzie pokazywał swoje fotografie Maciej Kurłowicz. Będzie okazja podpatrzeć
warsztat profesjonalisty. Zapraszam serdecznie.
drezdenecka.pl G
Sebastian Dukaczewski
3
RADA MIEJSKA
LII sesja RM w Drezdenku. Absolutorium dla Burmistrza
LII sesja RM w Drezdenku. Absolutorium dla Burmistrza
26 czerwca 2014r. obyła się LII (lub, jak ktoś woli, 52) sesja RM w Drezdenku.
Istotnym punktem porządku obrad był projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Drezdenka Maciejowi Pietruszakowi.
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za rok 2013, wraz z informacją o stanie mienia
Gminy. Komisja Rewizyjna RM w Drezdenku dokonała analizy sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu za 2013 rok oraz zapoznała się z opinią
RIO w Zielonej Górze. Nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym
Komisja Rewizyjna zwróciła się z wnioskiem do RM w Drezdenku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Maciejowi Pietruszakowi.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium, zostało pozytywnie zaopiniowane przez RIO.
Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi. Burmistrz M. Pietruszak podziękował radnym za okazane zaufanie.
W części przeznaczonej na interpelacje jako pierwszy głos zabrał radny
H. Majzlik, który w imieniu prezesa Stowarzyszenia Cyklistów „Jednoślad”
Eugeniusza Żurakowskiego, przekazał podziękowania za wkład i współpracę z okazji X- lecia istnienia klubu cyklistów, radnemu E. Nawrotowi. Wręczył
okolicznościowy dyplom i statuetkę.
Radny J. Skrzypczyński poprosił burmistrza, aby w ogólnym zarysie przedstawił wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z Zielonej Góry. Zapytał, czy czynione już są przygotowania do obchodów 700 – lecia uzyskania
przez Drezdenko praw miejskich (jubileusz wypada w 2017 roku).
Radny M. Czekajło skierował kilka postulatów. Poprosił o wycięcie wystających krzewów wzdłuż chodnika przy ulicy Ogrodowej, od mostu wzdłuż
ogródków działkowych. Zwrócił uwagę na niezabezpieczone studzienki burzowe na ulicy Szkolnej oraz konieczność poprawienia stanu technicznego
studzienek kanalizacyjnych przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Pierwszej
Brygady. Poprosił o interwencję, mającą na celu usunięcie wystających pni
drzew (po ich wycięciu), na poboczach dróg do Niegosławia i Rąpina.
Przekazał, zgłoszoną przez mieszkańców osiedla Mickiewicza-Kopernika,
sytuację związaną z wywożeniem odpadów segregowanych, które to według mieszkańców nie są odbierane oddzielnie, a ładowane do jednego samochodu przyjeżdżającego po odpady.
Radny W. Kupczak zapytał, obecnego na sesji komendanta policji, jakie kroki zostały podjęte w temacie, który radny przedstawiał na sesji w maju, dotyczące ustawienia lustra, poprawiającego bezpieczeństwo we włączeniu się
do ruchu pojazdów wyjeżdżających z ulicy Poprzecznej na ulicę Poznańską
wTrzebiczu.
Zgłosił konieczność usunięcia usterek w brukowej nawierzchni ulicy Szkolnej wTrzebiczu (luźne kamienie brukowe).
Radny K. Siuda poprosił o interwencję w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców Osowa. Według mieszkańców firma, która prowadzi prace przy budowie ścieżki rowerowej, po wykarczowaniu krzewów w ciągu ścieżki, nie
usunęła odpadów powstałych po pracach, a zastawiła je na drodze, utrudniając dojazd mieszkańcom do okolicznych pól i upraw.
Poprosił o skierowanie wniosku do powiatu w sprawie zmiany lokalizacji znaku informującego o przejściu dla pieszych przy ORW w Gościmiu. W chwili
obecnej znak jest niewidoczny dla kierowców pojazdów.
Radny K. Chyba zapytał, czy w związku z planowanym od roku 2017 obowiązkiem zapewnienia przez Gminę miejsca w przedszkolu dla 3 i 4 latków
są czynione kroki prowadzące do utworzenia takich oddziałów w północnej
części Drezdenka.
Sołtys Gościmia E. Sklarska, w imieniu mieszkańców, poprosiła o interwencję w sprawie niedrożnych studzienek burzowych przy skrzyżowaniu drogi
gminnej z powiatową i wojewódzką. Po opadach deszczu okoliczni mieszkańcy nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się w związku z zalegającą wodą, która z ulicy spływa na ich prywatne działki.
Radny R. Świekatowski, jak zaznaczył kolejny raz, zwrócił uwagę na pojemniki na odpady ustawione zbyt blisko skrzyżowania ulicy Pierwszej Brygady
z ulicą Piotra Skargi. Ich ustawienie stwarza niebezpieczeństwo w ruchu drogowym i poprosił o interwencję w tej sprawie.
Zwrócił uwagę na zły stan techniczny drogi i pobocza na odcinku kilku kilometrów przed miejscowością Drawiny. Droga w tym miejscu jest wąska i mi-
jające się pojazdy muszą zjechać na pobocze, które wskutek opadów, znacząco się obniżyło, w stosunku do jezdni. Prowadzi to, zdaniem radnego,
do uszkodzeń pojazdów.
Przewodniczący RM Adam Kołwzan udzielił głosu w czasie interpelacji
mieszkańcom Drezdenka.
Łukasz Kołwzan zapytał, dlaczego nadal nie ma chodnika pod wiaduktem
na ulicy Długiej, zgłosił uszkodzenia nawierzchni chodnika przy ulicy Niepodległości, na odcinku od kościoła do przejazdu kolejowego. Zapytał, kiedy rozpoczną się prace na ulicy Podgórnej. Stwierdził, że informacja o Jarmarku
Kasztelańskim była niedostatecznie nagłośniona, zakwestionował sens tego typu wydarzeń, wskazując przekazanie środków z organizacji imprez dla
mieszkańców do sektora inwestycji. Zapytał również o monitoring na terenie miasta.
Mateusz Grzymałowski zapytał, czy Gmina planuje wykonać audyt elektroenergetyczny w celu określenia, jakie inwestycje w tym zakresie można przeprowadzić lub wykorzystać istniejące zasoby (np. zaazotowanego gazu
do produkcji energii elektrycznej). Poinformował o utrudnieniach w korzystaniu z darmowego dostępu do Internetu, w rejonach gęstej zabudowy. Poprosił o informację o podstrefie KSSSE.
Aleksandra Wasilewska zgłosiła burmistrzowi szereg zastrzeżeń w stosunku do działalności PGKiM w Drezdenku w zakresie administracji wspólnot
mieszkaniowych, związanych z remontem przy ulicy Kościuszki (między innymi brak faktur w terminie, brak możliwości dostępu do informacji z zakresu przeprowadzonych prac i kosztorysów powykonawczych). Zapytała
burmistrza, dlaczego na terenie miasta nie ma oddziału ZUS iWydziału Komunikacji.
I tu pozwolę sobie na kilka subiektywnych spostrzeżeń. Chwała przewodniczącemu RM, że mimo tego, iż nie jest zobligowany do udzielania głosu
w czasie interpelacji osobom spoza RM i sołectw, takiego głosu udzielił.
Cieszy mnie fakt, że na sesji pojawiają się mieszkańcy. Jednocześnie zadaję
sobie pytanie. Co będzie, kiedy na sesję przyjdzie dwudziestu lub więcej
mieszkańców Gminy i zostanie im udzielony głos?! Czy to nie sparaliżuje obrad sesji?! Nasuwa się wniosek, że skoro mieszkańcy przychodzą na sesję ze
swoimi problemami, to mają kłopoty z dotarciem do swoich radnych. O ile
przewodniczący RM i jego zastępcy pełnią dyżury w UM, to nie przypominam sobie, aby takie dyżury pełnili radni. W związku z tym, chciałbym za pośrednictwem gazety samorządowej, poprosić radnych obecnej kadencji, aby
przedstawili sprawozdania ze swoich dyżurów i spotkań z mieszkańcami. Poinformowali społeczeństwo, kiedy i gdzie w latach 2010-2014 pełnili dyżury
i jakie sprawy były na nich poruszane. Dodam, że na początku kadencji zgłosiłem do biura RM wniosek o utworzenie adresów e-mail wszystkim radnych,
w celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami. Brak takowych do dziś.
Burmistrz odpowiadając na interpelacje rozpoczął od informacji o kontroli
kompleksowej przeprowadzonej przez RIO. Kontrole są przeprowadzane corocznie, natomiast raz na 5 lat przeprowadzana jest kontrola bardzo szczegółowa. Taka miała miejsce obecnie i trwała ponad 5 miesięcy. Kontrola
wykazała, że gospodarka finansowa Gminy jest prowadzona prawidłowo.
W żadnym przypadku nie stwierdzono naruszenia dyscypliny finansowej.
Burmistrz zaznaczył, że znaczący udział w bardzo pozytywnym wyniku kontroli ma skarbnik Gminy Aleksandra Lachowicz.
M. Pietruszak poinformował, że wszystkie postulaty zgłoszone przez radnych, a niebędące w kompetencjach Gminy, zostaną pisemnie przekazane
do odpowiednich jednostek, a odpowiedzi trafią do biura rady. Sprawa nawierzchni drogi przy ulicy Szkolnej wTrzebiczu zostanie przekazana do wykonawcy, celem wprowadzenia poprawek przywracających pełną możliwość
użytkowania. Wykonawca ścieżki rowerowej zostanie poinformowany o konieczności natychmiastowego uprzątnięcia terenu w sposób umożliwiający
korzystanie z drogi.
W sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych jest koncepcja, aby powstały na terenie Zespołu Szkół im H. Sienkiewicza.
Chodnik przy wiadukcie oraz przy ulicy Niepodległości należy do Zarządu
Dróg Wojewódzkich i niejednokrotnie były kierowane pisma, na które ZDW
ma jedną odpowiedź: brak środków finansowych.
W sprawie obchodów 700 -lecia praw miejskich odbywają się już spotkania,
mające na celu stworzenie koncepcji działania w tym temacie.
Sprawa śmieci zostanie poruszona na zarządzie SGO5.
Na ulicy Podgórnej, w tym roku, rozpocznie się inwestycja związana z budo-
4
wą kanalizacji. Potrwa dwa lata, a na to zadanie przeznaczono 3 mln złotych.
Informacja o Jarmarku Kasztelańskim była szeroko rozpowszechniona. Zostały rozmieszczone plakaty w bardzo dużej ilości, wysyłano darmowe
sms-y, umieszczono informację w Internecie.
Burmistrz wyjaśnił, że ustawa samorządowa zakłada między innymi to, że
jednostka samorządowa, a taką jest Gmina, jest po to, aby spełniać oczekiwania mieszkańców. W związku z tym, że mieszkańcy chcą różnego rodzaju
imprez, Gmina wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i takie organizuje,
nie zaniedbując przy tym inwestycji. W tym roku na inwestycje przeznaczono 12 mln złotych. Monitoring został wykonany na terenie Parku Kultur Świata, a na terenie miasta są przygotowane punkty dostępowe umożliwiające
zainstalowanie kamer w przyszłości.
W sprawach elektroenergetycznych nie jest możliwe, w chwili obecnej, pozyskanie energii z gazu. Powstanie biogazownia. Inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę. W związku z tym, że nie ma jeszcze końcowej ustawy
o odnawialnych źródłach energii, zainteresowanie potencjalnych inwestorów nie jest wysokie.
W sprawach związanych z utrudnieniami w dostępie do korzystania z darmowego Internetu burmistrz zalecił kontakt z informatykiem UM (od redakcji przypominamy, że dostęp do darmowego Internetu jest możliwy
po zastosowaniu odpowiedniej anteny pracującej w paśmie 5 GHz, natomiast
w Parku Kultur Świata, na deptaku oraz placu Wileńskim dostęp jest możliwy na wszystkich urządzeniach z wbudowanym modułem WiFi).
G
drezdenecka.pl
Powstała w południowej części miasta podstrefa KSSSE pozwala na wykonanie w tym roku i przyszłym uzbrojenia terenu. Są już firmy, które chcą inwestować na terenie podstrefy. Jedna z firm w IV kwartale 2014 roku ma
zamiar zakupić jedną z działek w naszej strefie. Na chwilę obecną, w kontekście wysokiego bezrobocia, tereny podstrefy są bardzo atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, co powinno w przyszłości doprowadzić do spadku
bezrobocia na terenie Gminy.
Burmistrz poinformował, że zwróci się do dyrektora PGKiM o wyjaśnienia
w sprawie zastrzeżeń, a na marginesie dodał, że wspólnoty mieszkaniowe
mają możliwość zmiany zarządcy.
Burmistrz zaznaczył, że nie ma wpływu na decyzje Zarządu Powiatu. Gmina chciała partycypować w kosztach funkcjonowania Wydziału Komunikacji
i Transportu, jednak władze Powiatu podjęły decyzję o likwidacji. Podobnie
wyglądała sprawa delegatury ZUS, gdzie Gmina chciała udostępnić lokal dla
ZUS, jednak osoby decyzyjne w tej instytucji nie były zainteresowane, aby
utworzyć oddział w Drezdenku.
Komendant policji w Drezdenku poinformował radnego W. Kupczaka, że nie
dotarło do niego pismo w zgłaszanej sprawie. Przyczyny takiej sytuacji upatruje w tym, że wydział ruchu drogowego znajduje się wStrzelcach Kraj., tam
zapewne trafił dokument, a to w kompetencjach tego wydziału jest ustalenie zasadności postulatu radnego. Obiecał, że dowie się, jakie jest stanowisko w tej sprawie i przekaże je radnemu.
Stanowisko Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 maja 2014 roku.
Rada Miejska w Drezdenku wyraża zdecydowany sprzeciw wobec umieszczenia tablicy upamiętniającej działalność Stanisława Talarczyka na budynku
Starostwa Powiatowego w Drezdenku (ratusz). Jednocześnie Rada Miejska w Drezdenku zobowiązuje Burmistrza Drezdenka do nieudzielania pomocy
w jakiekolwiek formie osobom i instytucjom realizującym projekt umieszczenia tablicy upamiętniającej działalność S. Talarczyka.
Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Kołwzan
wyżywieniem, boiska sportowe do koszykówki i siatkówki, dwa korty do tenisa ziemnego i stołowego
(w tym jeden kryty), parking, pole namiotowe z pełnym
węzłem sanitarnym, bilard, siłownia, wiata grillowa,
możliwość wypożyczenia rowerów górskich, kajaków,
łódki, 20 m od pensjonatu specjalnie wydzielone miejsce do kąpieli, 40 ha stawów rybnych.
● Ośrodek Wypoczynkowy „ZACISZE”
w Goszczanowie
Baza: miejsca noclegowe w pokojach 2, 4 osobowych
z pełnym węzłem sanitarnym -140, 4 domki letniskowe
4 osobowe z łazienkami, 2 domki letniskowe 4 osobowe.
wyposażenie: sauna, basen odkryty, sprzęt wodny, zespół boisk sportowych, stołówka, bar, suszarnia do suszenia grzybów, w odległości ok. 20 m znajduje się
przygotowanie do sezonu turystycznego
jezioro.
na terenie miasta i gminy Drezdenko
● Firma AKME Sp. z o. o Zdzisław Wiśniewski Karczma
w roku 2014
,,Lubiatka”
baza: pokoje 2, 3, 4, osobowe – 60 miejsc /sezonowo,
wyposażenie: altana grillowa, całodzienne wyżywienie,
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również i w roku bieżącym, teren miasta i gminy Drezdenko będzie rejonem intensywnego ruchu turystycznego. sala, w której można organizować imprezy okolicznościowe, parking, łowiDla potrzeb rozwijającego się i coraz bardziej skomercjalizowanego ruchu sko komercyjne „Solczyk” nad jeziorem Solczyk.
turystycznego na terenie miasta i gminy zlokalizowana jest następująca ● Villa Drawa Przeborowo 33
Baza: pokoje z łazienką – 20 miejsc noclegowych,
baza:
● Ośrodek Rehabilitacyjno–Wypoczynkowy im. prof. Wiktora Degi wyposażenie: parking, całodzienne domowe wyżywienie, możliwość wypożyczenia rowerów, spływy kajakowe rzeką Drawą, miejsce do grillowaw Gościmiu
Baza: miejsca noclegowe całoroczne – 162 miejsc noclegowych, miejsca nia i biesiadowania, stadnina koni.
● Agroturystyka „Nad Drawą” Włodzimierz Kujawski, Przeborowo 23
noclegowe w sezonie od maja do września – 135 miejsc noclegowych.
Obiekty murowane i drewniane wyposażone w pełne węzły sanitarne, wła- Baza: salon + sypialnie, kuchnia i łazienka – 5 miejsc noclegowych.
sna stołówka, kawiarnia, sala konferencyjna, obiekty sportowe, tj. kort te- Wyposażenie: grill, jazda bryczką, wypożyczalnia rowerów, organizacja spłynisowy, hala sportowa, rehabilitacyjny basen, kryty, o głębokości 1,4 m., wów kajakowych, suszarnia do suszenia grzybów, Internet, możliwość przykręgielnia, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, tj. rowery wodne i tury- jazdu ze zwierzętami.
styczne. Ośrodek znajduje się nad jeziorem Solecko, w okresie letnim pla- ● Agroturystyka ,,Drawa” Marek Paś, Przeborowo 30
ża strzeżona. Na terenie ośrodka znajduje się pole campingowe dla 10 Baza: 3 pokoje, 11 miejsc noclegowych, (całoroczny).
Dostępność kajaków, spływy kajakowe rzeką Drawą, pole biwakowe, bilard.
stanowisk.
● Gospodarstwo Agroturystyczne Stajnia nad Drawą
● Ośrodek Wczasowy ,,Za Lasem” Gościm 97
Baza: miejsca noclegowe w domkach campingowych całoroczne -97 miejsc, Elżbieta Kazimierz Borkowscy, Drawiny 55
Baza: 4 pokoje – miejsc noclegowych 15 (całoroczny).
miejsca na polu namiotowym – 150 miejsc.
Wyposażenie ośrodka: pełny węzeł sanitarny, boisko sportowe do koszy- Ośrodek oferuje: przejażdżki konno, wydzielone miejsce na ognisko, boisko
kówki, siatkówki, kort tenisowy, plac zabaw, sala do ćwiczeń, kawiarnia, sto- do siatkówki, plac zabaw dla dzieci, spływy Drawą.
łówka, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, sauna, trampolina, obszerny ● Gospodarstwo Agroturystyczne Lubiatów 10
Wioletta Skowrońska
pomost, suszarnia do grzybów.
Baza: 2 pokoje – 5 miejsc noclegowych.
● Pensjonat ,,Wilcze Doły” Zielątkowo 40
Baza: miejsca noclegowe całoroczne – 60 miejsc. w pokojach dwuosobo- Ośrodek oferuje: atrakcje w postaci zwierząt, miejsce do ogniska, możliwych, wyposażenie: świetlica telewizyjna, barek, stołówka z całodziennym wość wypożyczenia sprzętu sportowego: kijki do Nordic Walking, rowery.
drezdenecka.pl G
● Agroturystyka „Drawa Club”, Jadwiga Górska, Przeborowo 25 A
Baza: 4 pokoje, 14 miejsc noclegowych, czynny przez cały rok.
Oferuje: rajdy rowerowe i piesze, wędkowanie na terenie gospodarstwa
rybackiego we wsi Drawiny (możliwość wędzenia, smażenia ryb na miejscu), możliwość nauki jazdy konnej oraz spływ kajakowy rzeką Drawą.
● „Agroturlot” Trzebicz Nowy 55
Ryszard Chwalisz
Baza: 12 miejsc noclegowych, dostęp do telefonu i internetu.
Formy wypoczynku: jazda konna, jazda bryczką, quady, tenis ziemny i stołowy, basen, bilard, siłownia, lotnisko.
● Ośrodek wczasowy ,,Merpol” – Lubiewo 1
Baza: 40 miejsc noclegowych, czynny sezonowo w miesiącach czerwiec – wrzesień.
Do dyspozycji: sala audiowizualna, stół do tenisa stołowego, bilard, wypożyczalnia sprzętu pływającego, miejsce do grilla.
● Hotel ,,Eljan” Drezdenko, ul. Ogrodowa 4
Elżbieta Szlendak – 65 miejsc noclegowych, 33 pokoje czynne przez cały
rok.
Pola biwakowe
● Nadleśnictwo Smolarz
Leśnictwo Sarbinowo k/Drawin oddział 306 F, powierzchnia 0,85 ha-100
miejsc, wyposażenie: 3 zadaszenia, pomost, ujęcie wody, palenisko
Leśnictwo Przeborowo oddział 105 k, powierzchnia 0,67 ha, 50 miejsc,
wyposażenie: palenisko, zadaszenia, ubikacje, ławostoły.
● Nadleśnictwo Karwin
Jezioro Żródlane k/ Lubiatowa, powierzchnia 0,66 ha -50 miejsc,
wyposażenie: ubikacje, woda pitna.
Jezioro Solecko k/Gościmia, powierzchnia 1,50 ha -100 miejsc,
wyposażenie: ubikacje, woda pitna.
Wzorem lat ubiegłych w roku bieżącym, w sezonie wakacyjnym, będzie
funkcjonował Punkt Informacji Turystycznej. Mieścił się on będzie w siedzibie Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku. Funkcjonował będzie sześć dni w tygodniu. Obsługę Punktu
Informacji Turystycznej stanowić będzie obsada jednoosobowa, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Obsługa Punktu Informacji Turystycznej
będzie: prowadziła dystrybucję wydawnictw turystycznych, promujących
miasto i gminę Drezdenko, tj. ulotki, foldery, mapy, widokówki, gromadziła, aktualizowała informacje o obiektach sportowych, turystycznych, wypoczynkowych, gastronomicznych, szlakach turystycznych, imprezach
organizowanych w gminie Drezdenko, w celu jej udostępniania turystom
przybyłym jak również przy wykorzystaniu Internetu (e- mail, komunikator
gg), monitorowanie potrzeb turystów, przygotowywała programy zwiedzania dla grup turystycznych, jak również możliwość oprowadzenia grup
po mieście, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą obsługującą PIT, współpraca z lokalnymi firmami tworzącymi produkt turystyczny (baza turystyczna, gastronomia, imprezy), wręczała turystom drobne gadżety promocyjne.
Plaże w Gminie Drezdenko
W obrębie jezior dostępnych na terenie Gminy Drezdenko udostępnione
Edyta Grzechowiak
„W IMIĘ SYNA” NA POLACH LEDNICKICH …
7 czerwca młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drezdenku uczestniczyła w XVIII Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych
na Polach Lednickich. W tym roku mistycznemu spotkaniu z Bogiem towarzyszyło hasło „W Imię Syna”, które zostało ujęte w czterech częściach:
„Chrystus jest SYNEM”, Eucharystia, „Ja jestem SYNEM”, „W imię Chrystusa mam misję”. Przeżycia duchowe, które towarzyszyły młodym ludziom były naprawdę niesamowite, podobnie żarliwa modlitwa ok. 100
tys. młodzieży, głośne śpiewy aż pod niebiosa i wyciszenie w czasie Mszy
Świętej. Kolejnym ważnym elementem spotkania było przemówienie Ojca Świętego Franciszka, które najbardziej chyba wpłynęło na wszystkich
5
zostaną 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli: w miejscowości Zagórze i Lubiewo. W ramach przygotowania i funkcjonowania miejsc, wykorzystywanych do kąpieli w sezonie, na terenie tych miejsc wykonane zostały prace
porządkowe na plaży oraz wzdłuż poboczy drogi dojazdowej do jeziora.
Ustawione zostały kosze na śmieci. Zamontowany został stojak na rowery.
Zamontowane zostały siatki na boiskach do gry w piłkę siatkową. Zlecone
zostało badanie wody pod kątem spełnienia wymogów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym
do kąpieli (Dz. U. 2011.86.478). Zamontowane zostały tablice informacyjne o organizatorze miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Ponadto zostanie
zamieszczona informacja o wynikach badań wody.
Na terenie gminy do dyspozycji mieszkańców jest boisko do plażowej piłki
siatkowej, umiejscowione przy Leśniczówce Solecko w miejscowości Gościm, zrealizowane w ramach programu „Boiska do plażowej piłki siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”.
Zawarte zostały umowy na:
- dzierżawę kontenerów na śmieci i odbiór odpadów komunalnych.
- najem i serwis toalet sanitarnych typu toi – toi,
- obsługę toalet i bieżące utrzymanie w czystości plaży,
- utrzymanie w czystości i koszenie linii brzegowej Noteci w Parku Harcerza przy. ul. Niepodległości.
Place zabaw dla dzieci na terenie miasta i gminy
Dla potrzeb dzieci wybudowane zostały place zabaw, którymi zarządza tutejszy Urząd.
Place zostały zlokalizowane w następujących miejscowościach:
Drezdenko „Park Kultur Świata”, przy ul. Kościuszki oraz przy ul. Okrężnej,
Gościm, Osów, Trzebicz Nowy, Karwin, Klesno, Stare Bielice, Goszczanowiec.
Ponadto na terenie miasta znajdują się: siłownia zewnętrzna przy hali sportowej, przy ul. Kopernika w Drezdenku, miejsce spotkań dla aktywnych
mieszkańców Drezdenka, przy ul. Kwiatowej.
Utrzymaniem i konserwacją placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców, zlokalizowanych na terenie miasta, zajmuje się Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku.
Gmina zawarła umowę z firmą zewnętrzną na utrzymanie i konserwacje
placów zabaw, znajdujących się na terenie gminy.
W maju br. zostały zlecone prace mające na celu wykonanie przeglądów
technicznych urządzeń znajdujących się na ww. obiektach.
Ponadto została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku na odbiór odpadów komunalnych (niesegregowanych), znajdujących się na ww. placach zabaw.
Informację sporządzili:
Joanna Sobczyńska
Samodzielne stanowisko ds. Kultury, sportu, turystyki i promocji
Roman Iwaszko
Referat Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska
zgromadzonych na Polach Lednickich. Dodajmy, że owacjom i śpiewom
nie było końca. Organizatorzy spotkań lednickich zadbali również też
o coś „dla ciała”, jak na przykład: skoki spadochronowe, pokazy samolotowe czy sztuka ognia.
Oczywiście punktem kulminacyjnym spotkania z Bogiem była
Msza Święta i przejście przez Bramę Rybę, które to zostało poprzedzone
„Aktem zawierzenia się Chrystusowi”. Jak zaznaczają uczestnicy spotkania zmęczenie było ogromne, ale przejście przez Bramę Rybę dodało
wszystkim niesamowitej siły, aby iść dalej z Chrystusem przez życie…
„Za rok ponownie wyruszamy i już dziś nie możemy się doczekać…”- dodają radośnie i spontanicznie młodzi ludzie.
6
G
drezdenecka.pl
konało oceny blisko 400 różnorodnych prac i wyłoniło zwycięzców – w województwie lubuskim My byliśmy jednym z dwóch laureatów wśród szkół
ponadgimnazjalnych. Uroczyste spotkanie wszystkich
laureatów konkursu odbyło się 23 czerwca 2014 r.
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, pojechali
na nie: Damian Kaczmarczyk, Jędrzej Lehmann i Damian Paszkowski. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa zo sta li śmy po kie ro wa ni do ogro dów
prezydenckich, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia podziękowań i spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Zgromadzoną młodzież z całego
kraju przywitała Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, następnie ze
Iwona Świekatowska
względu na napięty kalendarz Pan Prezydent wręczył
tylko kilka podziękowań i opuścił spotkanie, ale PierwUCZNIOWIE ZSP DREZDENKO U PREZYDENTA RP
sza Dama – Pani Anna Komorowska została, by posłuBRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO
chać koncertu Kamila Bednarka. Kolejnym punktem
programu był lunch na tarasach Pałacu PrezydenckieUczniowie klasy I a LO: Damian Kaczmarczyk, Jędrzej Lehmann,
go i możliwość zwiedzania pałacu. Długo tej wizyty nie zapomnimy.
Damian Paszkowski, Damian Sowała, Maciej Weidemann i Jędrzej Świrski zostali laureatami w konkursie zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP i Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy
z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie „2014! Młodzi dla Wolności”. Opiekunem konkursu była pani Iwona Świekatowska. Konkurs był
zachętą dla uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – 25. rocznicy wolnych
wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 roku.
Konkurs był realizowany od 1 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r., przybliżył uczniom historię najnowszą – wiedzę o czasie
przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu. Zadanie polegało na przygotowaniu projektu edukacyjnego i dokumentowaniu jego realizacji
na autorskim blogu lub na stworzeniu indywidualnego projektu plakatu, eseju albo scenariusza lekcji. W maju jury konkursowe, powołane
w bibliotekach pedagogicznych w poszczególnych województwach, do-
kich artystów: Aleksandry Kurzak, Ewy Podleś,
Piotra Beczały, Andrzeja Dobbera czy Mariusza
Kwietnia, występujących na najlepszych scenach
operowych świata. A przecież? Wcale nie mniejsze
sukcesy odnosili nasi artyści także 100 lat temu i to
właśnie im pragniemy poświęcić kilka słów, by pamiętać, że w muzyce klasycznej „płaszcz na naszym
duchu był nie wyżebrany, lecz świetnościami naszych przodków świetny”. Mam nadzieję, że wybaczy mi Słowacki małą zmianę w jego wierszu, ale nikt
tak jak on ani wcześniej, ani później nie wyraził wartości naszej wielkiej kultury. Druga połowa XIX wieku oraz pierwsza XX dała Polsce i światu artystów tej
miary, co Marcelina Sembrich - Kochańska, Karolina Pietraszewska, Janina Korolewicz- Waydowa, HeWiesław Pietruszak
lena Zboińska-Ruszkowska, Wanda Wermińska, Ada
Sari, Józefina Reszke, Jan Reszke, Edward Reszke,
WYSTAWA MARCELINY SEMBRICH-KOCHAŃSKIEJ
Adam Didur, Józef Mann, Władysław Floriański,
Historia polskiej kultury i nauki, jeśli przyjrzymy się z bliska, Adam Ostrowski, Wacław Brzeziński, Tadeusz Leliwa, Ignacy Dygas czy
obfituje w wydarzenia, które mogą zachwycić niejednego znawcę. Fakt, Jan Kiepura. Pierwsze pokolenie wymienionych śpiewaków urodziło się
że dziś niewiele wiemy o wybitnych rodakach z przełomu XIX i XX wie- około roku 1870, a drugie około 1900 roku. Warto o nich pamiętać,
ku jest z pewnością konsekwencją tragicznej historii Polski. Ot, choć- gdyż są „krwią z naszej krwi i sercem z naszych serc”. Jako pierwsza zoby sprawa nam bliska z racji posiadanych złóż ropy naftowej i gazu. stanie zaprezentowana wielka dama scen europejskich i amerykańDestylacji ropy naftowej jako pierwszy w świecie dokonał galicyjski ap- skich, Marcelina Sembrich – Kochańska. Pragnę w tym miejscu
tekarz, Ignacy Łukasiewicz. Świat nie jemu przypisuje to odkrycie, a Au- podziękować wybitnemu polskiemu propagatorowi muzyki operowej,
striakowi, który opublikował to odkrycie (kto wie, czy nie korzystał panu Wacławowi Pankowi, że wyraził zgodę na przedrukowanie jego
z pomysłów polskiego uczonego?) 10 lat po Łukasiewiczu.
tekstu opisującego życiorys wielkiej damy polskiej opery. Dziękuję rówFestiwal organizowany przez stowarzyszenie „Sauerianum” nież panu Zenonowi Michałowskiemu za pomoc w wydrukowaniu
w Drezdenku ma na celu nie tylko promocję dorobku światowej mu- książeczki.
zyki klasycznej, ze szczególnym podkreśleniem wkładu naszych kom- Wspomnianą wystawę fotograficzną będziemy oglądać dzięki pomocy
pozytorów, lecz również przypomnienie całej plejady wielkich artystów, jednego z najwybitniejszych polskich fotografików, pana Juliusza Mulktórzy byli ozdobą największych scen operowych i filharmonii. Nieste- tarzyńskiego, następcy równie wielkiego Edwarda Hartwiga. Pozwolę
ty, nie przebili się do świadomości współczesnych rodaków. Powszech- sobie tu dopowiedzieć, że najwięksi artyści epoki zawsze dobierali fonie znane są nam sukcesy śpiewaków drugiej połowy XX wieku: Teresy tografików tej samej miary, co ich śpiew. Już dziś zapraszam na wystaŻylis-Gara, Teresy Wojtaszek-Kubiak, Wiesława Ochmana i Bernarda wę, którą otworzymy w Drezdenku 1 lipca 2014 roku, a w Krzyżu
Ładysza. Trochę mniej śledzimy znakomite kreacje współczesnych wiel- na początku sierpnia.
drezdenecka.pl G
7
XIX LETNIE SPOTKANIA KAMERALNE – DREZDENKO 2014
Patronat honorowy – Wiesław Ochman
Patronat medialny: Radio Zachód i Gazeta Wyborcza
Koncerty w Drezdenku rozpoczynają się o godz. 19.00 w auli dawnego LO
przy ulicy Milickiej, u pani Wioletty Ziętek.
11 lipca 2014 r. – Koncert finałowy kursu wokalnego prowadzonego
przez prof. dr hab. Antoninę Kowtunow
17 lipca 2014 r. Sonaty Ludwiga van Beethovena
Piotr Szychowski – fortepian
24 lipca 2014 r. W krainie operetki
Agnieszka Adamczak – sopran
Wiesław Pietruszak
Marcin Hutek – baryton
Mikołaj Adamczak – tenor
Mieszko Marcinkowski – fortepian
31 lipca 2014 r. Fortepianowe klimaty Chopina i Stojowskiego
Joanna Sipowicz – fortepian
7 sierpnia 2014 r. Duety żeńskie
Maria Antkowiak – sopran
Katarzyna Włodarczyk – mezzosopran
Weronika Manikowska – fortepian
14 sierpnia 2014 r. – Pamięci Wojciecha Kilara
Aleksandra Bałachowska – sopran
Adam Kutny – baryton
Michał Francuz – fortepian
21 sierpnia 2014 r. – Arie i pieśni Jana Kiepury
Tadeusz Szlenkier – tenor
Artur Pilch – fortepian
Komitet Organizacyjny
Alicja Amrogowicz, Tomasz Chodór, Edyta Anna Dobrychłop-Amrogowicz, Zofia Knyba, Teresa Lorenz, Wiesław Pietruszak Anna Szpila,
Teresa Stankiewicz
Wybory do Parlamentu Europejskiego jako święto! Wspólnie świętujmy 25 maja
Patrzę na to wydarzenie z dumą. Oto po raz trzeci w historii
Polski stajemy do wyborów będąc w jednym szeregu w innymi krajami
Europy. Powoli przez ostatnich dziesięć lat nadrabiamy czas wieloletnich
zaniedbań, zaniedbań sięgających w niektórych dziedzinach nawet
dwóch wieków. Fundusze, jakie otrzymaliśmy z Unii Europejskiej wykorzystaliśmy nie najgorzej. Wiem, że można było wiele rzeczy wykonać lepiej. Standardy, jakie narzucono nam spowodowały, że powietrze, rzeki
i ziemia są coraz bardziej czyste. Mozolnie poprawia się infrastruktura,
przy czym w samorządach środki wykorzystuje się w sposób niezmiernie efektywny, a w projektach krajowych daleko gorzej.
Europarlamentarzyści? Gdybym oceniał ich z lektury gazet, nie
miałbym najlepszego o nich zdania, gdyż dziennikarze bardziej zajmują
się sprawami niezwiązanymi z pracą merytoryczną deputowanych. Jedyne informacje, jakie do nas dochodzą, dotyczą wysokich zarobków.
Nie piszą nic o aktywności na forum Parlamentu Europejskiego, a tu dzie-
Agnieszka Kazimierczuk
To już 10 lat!
Pod takim tytułem w tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Trzebiczu świętowaliśmy obchody Dnia Unii Europejskiej, które
przypadają 9 maja. Rokrocznie nasi uczniowie pod opieką pani Agnieszki Kazimierczuk przygotowują dla społeczności szkolnej inscenizację
o wybranym kraju/krajach członkowskich Unii Europejskiej, by w ten ciekawy i zabawny sposób przybliżyć dzieciom historię integracji europejskiej oraz historię i kulturę wybranych krajów europejskich. W tym roku
uczniowie klasy III i VI zabrali wszystkich w magiczną podróż do Włoch,
Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Francji. Dzieci w montażu słowno-muzycznym przedstawiły kulturę, kuchnię oraz sławne osobistości tych krajów. Można było także spróbować specjałów
poszczególnych kuchni. Dziewczynki z klasy VI zaprezentowały także
układ taneczny do piosenki „Asere je” hiszpańskiego zespołu Las Ket-
ją się rzeczy bardzo ważne. Oczywiście, jak w każdej grupie, znajdują się
tam ludzie przygotowani do tej roli i tacy, których częściej spotykamy
w polskim sejmie. To efekt braku znajomości języków obcych. Mamy też
sporą grupę, która cieszą się autorytetem z powodu dokonań intelektualnych. To dobrze, że wybraliśmy też ludzi mądrych, bo oni budują autorytet naszego kraju. Na koniec wreszcie refleksja dotycząca samych
wyborów: kampanii, komitetów, komisji, itd. Całej tej demokratycznej
procedury. Odnoszę wrażenie, że za dużo w tym nadęcia, a za mało luzu. Za dużo inwektyw, za mało rzeczowej rozmowy. To powinno być dla
każdego narodu jakieś święto. Na Zachodzie ludzie spotykają się, bawią
się i przy okazji kandydaci przedstawiają swój program. Dobrze, by nasi
kandydaci przedstawiali swoje programy pogodnie, bez agresji wobec
kontrkandydata. To buduje w nas, wyborcach, poczucie współuczestnictwa w tych wyborach. W końcu wybieramy drużynę narodową.
chup. Nie zabrakło także garści faktów dotyczących
naszego kraju i członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, ponieważ w tym roku obchodzimy okrągłą 10
rocznicę naszego członkowstwa w UE.
Po inscenizacji uczniowie klas IV-VI otrzymali z rąk
pani dyrektor certyfikaty zaświadczające o udziale
w zajęciach kończącego się projektu służącego wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów gminy Drezdenko „Akademia sukcesu”, który współfinansowany
był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gratulujemy!
G
8
Sara Sroczyńska
XX SESJa SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
Wraz z Olą Stachowiak pod namową pani wicedyrektor Elżbiety Gławdel wzięłyśmy udział w projekcie edukacyjnym Sejm Dzieci i Młodzieży, który już od 10 lat jest tradycją w naszej szkole. To akcja
propagująca parlamentaryzm wśród młodzieży gimnazjalnej i szkół ponadgimnazjalnych. Kadencja posłów trwa jeden rok, a sesja odbywa się 1
czerwca w Dniu Dziecka. Aby móc obradować w Warszawie z młodzieżą
z całej Polski, musiałyśmy zorganizować debatę na temat aktywizacji
młodych.
Na przygotowanie dyskusji miałyśmy pięć dni, wysłałyśmy relację i oczekiwałyśmy na wyniki dwa tygodnie. Na nasze województwo
przypadło 14 mandatów, co oznaczało że tylko 7 zespołów może jechać
na obrady sejmu. Do projektu zgłosiły się 654 zespoły z całej Polski.
W dniu ogłoszenia wyników okazało się, że otrzymałyśmy trzydzieści siedem punktów na czterdzieści możliwych, zajmując pierwsze miejsce
w województwie, a także pierwsze w Polsce! Oznaczało to, że w nagrodę weźmiemy udział w obradach komisji problemowych, których zadaniem było opracowanie, z pomocą ekspertów, uchwały na temat
aktywizacji młodych i przygotowanie pytań do podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pani Ewy Dudek.
Spotkanie komisji odbyło się w Warszawie, 10 i 11 maja 2014
roku. Pierwszego dnia komisja została podzielona na liczące około dwudziestu osób trzy podkomisje, których celem było przygotowanie na wybrany temat części uchwały.
Drugiego dnia spotkaliśmy się, by sporządzić ją wspólnie
i ewentualnie nanieść drobne poprawki. Na przewodniczącą komisji została wybrana Pamela Śliwińska z województwa dolnośląskiego, natomiast wiceprzewodniczącą zostałam ja – Sara Sroczyńska.
Zadaniem komisji, oprócz złączenia trzech części uchwały
w jedną, było wybranie trzech marszałków, trzech osób, które miały zadać pytania pani Ewie Dudek oraz osobę, która by nas reprezentowała.
Po obradach komisji otrzymałyśmy jeszcze jedno zadanie. Zobowiązane
byłyśmy zorganizować kampanię profrekwencyjną. W związku z tym rozwiesiłyśmy w Drezdenku plakaty, mające na celu zachęcić mieszkańców
naszego miasta do wzięcia udziału w wyborach do europarlamentu. Nasza kampania dla uzyskania większego rozgłosu została połączona z Dniem Sportu. Głównym jej punktem był przemarsz ulicami miasta,
który odbył się 23 maja 2014 r. z udziałem uczniów Gimnazjum nr 1 im.
J. Nojiego w Drezdenku, Gimnazjalnej Orkiestry Dętej, Dziewcząt z BuAlicja Graś
„TAKA CODZIENNOŚĆ” OCZAMI NASZEJ
MŁODZIEŻY
drezdenecka.pl
ławami i uczniów: SP Trzebicz, SP Niegosław, SP1
Drezdenko. Podczas parady wybrani uczniowie rozdawali napotkanym przechodniom balony w kolorach
Unii Europejskiej oraz ulotki informacyjne. Miejscem
docelowym przemarszu było boisko w pobliżu Szkoły
Podstawowej nr 1 w Drezdenku, tzw. „Orlik”, gdzie
podczas zawodów uczniowie namalowali z nami kredą ogromną flagę Unii Europejskiej.
31 maja 2014 roku udałyśmy się do Warszawy,
by 1 czerwca obradować w Sejmie Rzeczypospolitej
Polskiej podczas XX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Wczesnym rankiem wspólnie z sześcioma zespołami
z województwa lubuskiego oraz dwoma opiekunami:
panem dyrektorem Zbigniewem Kubasikiem i panią
Danutą Przybysz z KO w Gorzowie Wlkp., ruszyliśmy
w drogę.
Po przyjeździe udaliśmy się do Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr1, gdzie w dwudziestu dwóch
grupach odbyliśmy warsztaty, na które zapisywaliśmy
się z kilkudniowym wyprzedzeniem. Każdy z nas wybrał najbardziej interesujący go temat. My zdecydowałyśmy się na: „Rozwijanie zdolności
liderskich w działalności społecznej”. Warsztat ten prowadzony był przez
panią Zuzannę Naruszewicz, trenerkę z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Dowiedziałyśmy się między innymi jak zachęcić młodzież do działania
i funkcjonowania w grupie. Miałyśmy też okazję ponownie spotkać się
z kolegami i koleżankami z obrad komisji, ale również poznać wiele nowych osób. Po warsztatach wszyscy udaliśmy się do hoteli, a po kolacji
pan dyrektor zrobił nam niespodziankę i dla relaksu zabrał nas na wycieczkę po Warszawie. Podążaliśmy Alejami Jerozolimskimi i Nowym
Światem, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć pomnik Mikołaja Kopernika
oraz Pałac Staszica. Obejrzeliśmy także Aleje Ujazdowskie, Pałac Prezydencki na Krakowskich Przedmieściach oraz plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie znajduje się pomnik Nieznanego Żołnierza. Nie
mogliśmy także ominąć placu Zamkowego, na którym mieści się Pałac
Królewski i kolumna króla Zygmunta III Wazy. Pan dyrektor podczas spaceru opowiadał nam bardzo ciekawe historie o zwiedzanych przez nas
miejscach, za co jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. Wczesnym porankiem udaliśmy się na pyszne śniadanie, po którym, zniecierpliwieni ruszyliśmy do gmachu Sejmu, gdzie czekała już na nas telewizja. Najpierw
odbyło się krótkie spotkanie z klubami poselskimi w sali kolumnowej,
podczas którego zostaliśmy obdarowani upominkami przez różne partie
polityczne. O godzinie dziesiątej czterystu sześćdziesięciu chłopców
i dziewcząt zasiadło w sali obrad i dyskutowało dosyć burzliwie na temat uchwały dotyczącej aktywizacji młodych. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi marszałek Sejmu Ewa Kopacz, podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej pani Ewa Dudek, Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak oraz Prezydium Sejmu. To było ciekawe przeżycie, które z pewnością pozostanie w mojej pamięci na zawsze. Zachęcam do udziału w takim projekcie edukacyjnym, ponieważ daje on
możliwość spotkania ludzi, którzy pragną mówić głosem młodzieży i cytując słowa pani Ewy Kopacz: „Pamiętajcie też, że nie ma żadnego „oni”,
jesteśmy „my” – obywatele. Wszystko zależy od nas” pokazuje dorosłym,
że młodzież także może budować Polskę.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie Radzie Pedagogicznej
i uczniom naszej szkoły, a w szczególności panu dyrektorowi Zbigniewowi Kubasikowi oraz pani wicedyrektor Elżbiecie Gławdel.
„Nigdy nie wolno zapomnieć, że w dusze młodzieży można tylko to
wszczepić, co się pragnie, aby tam na zawsze pozostało” – François
Fénelon. Powyższe słowa francuskiego poety idealnie odnoszą się
do wielu młodych ludzi, z którymi mam przyjemność obcować na co
dzień.
Dzisiejszy świat nie zawsze niesie przykłady pozytywnych działań ze
strony młodzieży, stąd pozwoliłam sobie na tych kilka słów refleksji.
Okazuje się bowiem, że możemy spotkać wielu młodych ludzi wrażliwych na piękno świata wokół nas i na drugiego człowieka. Są to osoby o wielu zainteresowaniach i talentach, które mają swoje pasje
i hobby. Potrafią otworzyć się na świat, chłoną jego zawartość, snują
refleksje nad otaczającą nas rzeczywistością.
Przykładem jest troje uczniów z naszych szkół: Kinga Polak i Mateusz
Fuczyło z Gimnazjum nr 2 w Drezdenku oraz Anna Szczesiak z ZSP
w Drezdenku. Każdy z nich jest zupełnie inny, każdy ma inne podejście
drezdenecka.pl G
do życia, ale łączy ich pasja, jaką jest fotografia. Obiektyw aparatu to
dla nich niezwykle czujne „oko”, które potrafi dostrzec mijające chwile
po to, by zatrzymać je w kadrze. Ich szczególna wrażliwość na to, co ma
miejsce wokół nas, zachwyciła jury Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Taka codzienność”, organizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” im. J. Korczaka w Zielonej
Górze. Na konkurs wpłynęły prace od ok. 160 uczestników. Zdjęcia naszych młodych adeptów fotografii (prezentowane poniżej) zostały dostrzeżone przez profesjonalistów i wyróżnione wystawą.
16 maja br. udaliśmy się więc na uroczystość otwarcia wystawy i rozdania nagród, która odbyła się w siedzibie organizatora konkursu. Prze-
cd.
9
biegała ona w miłej atmosferze, była okazją do zapoznania się z innymi
działaniami prowadzonymi przez MCKiE „Dom Harcerza” w Zielonej Górze, które przedstawiają się wręcz imponująco, dotyczą bowiem wielu
dziedzin twórczości artystycznej i naukowej, stanowią wyzwanie i wielką szansę dla młodych ludzi, by wykazali się swymi talentami i umiejętnościami.
Udział w konkursie pokazał, ze wcale nie trzeba mieszkać w wielkiej
aglomeracji, by móc się rozwijać. Również w takich małych miejscowościach, jak nasze, można próbować swoich sił, spełniać marzenia. Wystarczy uwierzyć w siebie.
więźniów politycznych, rozciągał się na przestrzeni 36
hektarów i był zbudowany przez Niemców jako podobóz
Oświęcimia. Ogrodzony był drutem kolczastym pod napięciem, a za nim rozciągał się półmetrowy pas, wysypany żółtym piaskiem i oznaczał „pas śmierci”.
Pojawienie się na nim więźnia było równoznaczne z zastrzeleniem. Więzień z chwilą przekroczenia bram obozu otrzymywał numer. I tak go tutaj traktowano.
Komendantem obozu był w tamtym czasie kpt NKWD I.
Mordasow. W celi więziennej w Jaworznie ulokowanych
było 20 więźniów. Spali na 10 piętrowych, metalowych
łóżkach. Powierzchnia całkowita celi to 34 mkw., co dawało 1,7 mkw. na więźnia. W celi ponadto stała drewniana szafa i w kącie, od strony korytarza, był
prowizoryczny „kibel”. Powierzchnia wolna to 16 mkw.,
Zdzisław Szproch
na więźnia przypadało 0,8 mkw. wolnej powierzchni.
Wyboista i ciernista droga do wolności
W latach 1951-1952, a więc w czasie gdy przebywał tu
Jerzy Kasprzak, panował w zakładzie karnym potworny
Obóz w Jaworznie. W 1950 r. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego głód. Trzy czwarte więźniów zachorowało na „kurzą ślepotę”. Mimo to mupodjęło decyzję o „Segregacji więźniów politycznych”. W konsekwencji mło- sieli oni pracować w kopalniach, głównie w „Komunie Paryskiej”, a także
dzież od 16 do 21 lat została oddzielona od starszych więźniów. Zasadni- przy budowie osiedli mieszkaniowych i przy budowie elektrowni Jaworzno.
czym celem tej segregacji było umieszczenie wyselekcjonowanej młodzieży Dlatego też kolumny wracające z pracy trzymały się za ramiona, aby nie
w eksperymentalnym obozie w Jaworznie, gdzie poprzez ustawiczne „pra- upaść ze zmęczenia. Tylko więźniowie z wyrokami powyżej pięciu lat nie
nie mózgów”, indoktrynację i represje zamierzano wymusić zgodę na współ- mieli prawa wyjścia poza obóz i pracowali w zakładach usytuowanych wepracę ze Służbami Bezpieczeństwa. Transport z więzienia we Wronkach wnątrz obozu. Do nich należał także Jerzy Kasprzak, który pracował w warszotoczony był szczególną tajemnicą. Przerzucono więźniów do oddzielnych tacie mechanicznym. Mieli oni natomiast prawo, a szczególni wrogowie
cel, oddano im dobytek, wymieniono sorty więzienne na mundury niemiec- ustroju, wręcz obowiązek uczęszczania do utworzonej, głównie w celach inkie. Na rampie w Jaworznie przywitała ich silna eskorta – wojsko i strażnicy doktrynacji, szkoły. Szkoła miała trzy profile: zawodowy, techniczny i licealwięzienni uzbrojeni w pistolety i karabiny maszynowe. U boku mieli treso- ny. Jerzy wybrał profil licealny, który funkcjonował głównie wieczorem, a jako
wane psy, gotowe w każdej chwili do ataku. Więźniowie zgrupowani w dzie- uczeń zdolny i pracowity, szybko nadrabiał, powstałe przez pobyt w poprzedsięcioosobowe rzędy, ujęci pod ramiona, mieli nakaz maszerować, drogą nich więzieniach, zaległości. Ale w zatłoczonych celach nie można było przyliczącą kilka kilometrów, w milczeniu. Wśród rzekomych członków Hitlerju- gotowywać się do zajęć lekcyjnych, dlatego więźniowie uczyli się przeważnie
gend był także Jerzy Kasprzak. Ludzie nieświadomi perfidnego kłamstwa pluli w budynku szkolnym bądź w tzw. domu kultury.
na więźniów, złorzeczyli, a nawet rzucali kamieniami. Aby dogłębnie upoko- Wolność. Na mocy amnestii z 22 listopada 1952 r. karę więzienia z 6-ciu lat
rzyć młodych skazańców wynajęto, na dwie godziny, 11 funkcjonariuszy złagodzono J. Kasprzakowi o dwa lata, do czterech lat. Mury więzienia w JaORMO, którzy najpierw udawali pracowników kolei, ustawionych wzdłuż to- worznie opuścił on 20 sierpnia 1953 roku. I z tą chwilą zostały mu przywrórów Jaworzno- Szczakowa i obrzucali wagony kamieniami, a następnie prze- cone wszelkie prawa publiczne, mógł więc starać się o przyjęcie do Licem
brani pospiesznie i przewiezieni w inne miejsce udawali wieśniaków Felczerskiego w Gorzowie Wlkp., którego dyrekcja ogłosiła w prasie nabór
pracujących w polu, których zadaniem było poszturchiwanie przechodzącej na pierwszy rok nauki. W rozmowie kwalifikacyjnej dyrektor tejże placówki
kolumny grabiami i kijami od wideł. Każdy z funkcjonariuszy otrzymał 25 zł okazał się wspaniałym człowiekiem, gdyż oznajmił, że przeszłość polityczza udział w akcji. Jaworzyński obóz, do którego sprowadzono młodocianych na kandydata nie stanowi przeszkody w przyjęciu do liceum.
10
Urocze Drezdenko. Do zawodu felczera przygotowywał się w Gorzowie
Wlkp. w latach 1953- 1956. Praktykę zawodową odbył w szpitalu w Drezdenku. I to miasto ze względu na usytuowanie, swą architekturę, bogatą historię zrobiło na nim duże wrażenie. Postanowił zatem związać swoje życie
zawodowe, po ukończeniu nauki, z Drezdenkiem. Niezwykle ważnym czynnikiem w podjęciu takiej decyzji były zapewnienia dyrekcji szpitala i władz
administracyjnych, że w bardzo szybkim czasie otrzyma odpowiednie mieszkanie. Jak postanowił wcześniej, tak zrobił. W Drezdenku otrzymał mieszkanie, ale jego jakość daleko odbiegała od wyobrażeń w tym względzie.
Mimo tego, jego sytuacja życiowa stopniowo stabilizowała się. W1958 r. zawarł związek małżeński z Janiną Wunder i życie osobiste naszego opozycjonisty wreszcie stało się szczęśliwe.
Stabilizacja życiowa. Rodzina Kasprzaków powiększyła się o córkę Annę-Dorotę w 1959 r., a w 1961 o kolejną córkę Katarzynę. Żona Jerzego pracowała w PGKiM Drezdenko przez 27 lat, na stanowisku referenta do spraw
ekonomicznych i 8 lat, na stanowisku kier. działu ekonomicznego w przedsiębiorstwie o tej samej nazwie, ale w Strzelcach Kraj. Przełomowym okresem w życiu Jerzego były studia na Akademii Medycznej w Poznaniu, które
odbył w latach 1969- 1975. W tym czasie, a dokładniej na początku lat 70tych żona Jerzego podjęła decyzję o budowie własnego domu, przy ul. Słonecznej, w Drezdenku. Sytuacją sprzyjającą była okoliczność, iż w tym
okresie zakłady pracy obligatoryjnie zobowiązane były do udzielania wszelkiej pomocy swoim pracownikom, którzy się budowali. I z takiej pomocy,
w znaczącym stopniu, skorzystała p. Janina. Nie obyło się jednak bez dużej
pożyczki bankowej, którą później trzeba było latami spłacać.
Mąż, zajęty studiami, nie miał możliwości czasowych, aby czynnie włączyć
się w proces budowy własnego domu. Dom ukończono w 1975 r. i był on
wyjątkowym „prezentem” żony dla męża, za ukończenie studiów. Specjalność radiologa, którą uzyskał Jerzy na Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie w 1978 r. i związane z nią wyższe zarobki poprawiły znacznie
status materialny rodziny.
Praca. Za pracowitość, sumienność i kompetencję przełożeni darzyli go uznaniem, pacjenci zaufaniem, a pracownicy szpitala i przychodni szacunkiem
i niekłamaną przyjaźnią. Odwzajemniał się tym samym. Ale oddajmy głos
Teresie Pomostowskiej (protetyk), która znała doktora dość dobrze, gdyż
począwszy od 1978 r. często rozmawiała z nim w pracy. „W stosunku do młodych współpracowników był jak ojciec. Opiekuńczy, miły, uczynny; po prostu wyjątkowo dobry człowiek. Nigdy nie powiedział nie mogę, nie chcę czy
nie muszę. Zawsze był gotowy do pomocy nam młodym; nigdy też nie odmawiał pomocy cierpiącym i chorym. Już od rana pod jego gabinetem nr 68
czekało dużo ludzi. Przyjmował wszystkich, a potem jeszcze prześwietlenia
i wnikliwe opisy zdjęć. Przez 10 lat, począwszy od 1września 1979 r., w godzinach nadliczbowych, jako nauczyciel dochodzący, pracował w Liceum
Medycznym Pielęgniarstwa w Drezdenku, prowadząc zajęcia z patologii
w klasach II. Jako pedagog ceniony był przez młodzież za profesjonalizm
i obiektywizm w ocenianiu uczniów. Pracy miał więc bardzo dużo, ale nigdy
nie uskarżał się z tego powodu. Nie krył niezadowolenia z powodu panującego w Polsce Ludowej ustroju. Ale w wypowiedziach, na ten temat, był
bardzo powściągliwy i z niezwykłą ostrożnością formułował sądy i opinie.
Nie wypowiadał, w rozmowach oficjalnych, ostrych słów potępiających
ustrój totalitarny, gdyż istniała uzasadniona obawa, że owe sądy mogą dojś
Edyta Grzechowiak
A „TUŻ PRZED MATURĄ KWITŁY KASZTANY…”
Matura… egzamin dojrzałości, ważny sprawdzian ze zdobytej
wiedzy i umiejętności. Marzenie, pragnienie, często najważniejszy cel
w życiu młodych ludzi.
A jaka była tegoroczna matura? Jak wyjaśniają enigmatycznie
absolwenci ZSP w Drezdenku „trochę łatwa, trochę trudna…”. Przypomnijmy, iż abiturienci przystąpili do egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego (część pisemna i ustna), języka obcego (część
pisemna i ustana) oraz z matematyki (część pisemna). Dodatkowo każdy
maturzysta mógł przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu, jednak już na poziomie rozszerzonym. Młodzi ludzie wybierali chemię, biologię, fizykę czy geografię, w zależności od zainteresowań czy wymagań
stawianych przez wyższą uczelnię. Jakie wyniki pojawią się po tegorocznych egzaminach? Wszyscy cierpliwie czekali na koniec czerwca: uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły.
Tylko 74 proc. lubuskich uczniów zdało maturę. W liceach ogólnokształcących zdało 84 proc. lubuskich uczniów, w technikach zaled-
G
drezdenecka.pl
do KM PZPR w Drezdenku, a stąd do Urzędu Bezpieczeństwa w Strzelcach
Kraj. A to by oznaczało kłopoty i to duże kłopoty. Chętnie natomiast opowiadał znajomym i bliskim o ukochanym Wilnie, letnich kąpielach w Wilejce i spacerach do Ostrej Bramy. O jego działalności konspiracyjnej
dowiedziałam się z artykułu w „Gazecie Drezdeneckiej„(nr 4, z maja 2014r.),
i dopiero to pozwoliło mi zrozumieć jego powściągliwy i zachowawczy stosunek do ówczesnej rzeczywistości”.
Wyjazd do Niemiec. 28 października 1989 r. jeszcze w PRL- owskim „Dzienniku Telewizyjnym” Joanna Szczepkowska wypowiedziała słowa o końcu komunizmu. Ale już od czerwcowych, częściowo wolnych wyborów,
następował stopniowy proces demokratyzacji kraju. Nie danym jednak było Jerzemu Kasprzakowi żyć w wolnej i demokratycznej Polsce, o którą walczył z narażeniem życia i zdrowia. W listopadzie 1989 r. wyjechał wraz z żoną
do Niemiec. Zadecydowały o tym nie tylko powiązania rodzinne, ale także,
a może przede wszystkim chęć oddalenia się od miejsc związanych z upokorzeniami i cierpieniami z lat 1949- 1953. Ale to oddalenie nie zatarło traumatycznych wspomnień, które wraz z upływem lat coraz częściej i coraz
mocnej dawały znać o sobie. Przez 9 lat mieszkali Kasprzakowie u młodszej
córki- Katarzyny (dyplomowana kosmetyczka) w Petersbergu k. Fuldy, a następnie przeprowadzili się do kupionego przez starszą córkę, Annę – Dorotę (właścicielka apteki) mieszkania we Frankfurcie n/Menem. Jerzy
po przyjeździe do Niemiec już nie pracował zawodowo, z powodu wieku
i stanu zdrowia, ale bardzo interesował się przemianami demokratycznymi
w Polsce. Prenumerował i czytał polską prasę, oglądał dzienniki telewizyjne, a przyjaciół z Drezdenka pytał w listach i rozmowach telefonicznych o sytuację w kraju i znaczące wydarzenia w naszym mieście. Interesował się
także literaturą piękną, zwłaszcza twórczością poetów i pisarzy, którzy związani byli z Wilnem, Nowogródkiem i w ogóle z Kresami. Odwiedzał często
swoją jedyną i ukochaną wnuczkę Sonię (córka Kasi), która aktualnie studiuje na Uniwersytecie w Berlinie, na Wydziale Sztuk Pięknych. Dopóki zdrowie pozwalało, dużo podróżował. Z żoną Janiną, wierną i troskliwą
towarzyszką życia, zwiedził wiele krajów europejskich i nie tylko europejskich.
Ostatnia droga. Jerzy Kasprzak zmarł w 2006 r. Bezpośrednią przyczyną
śmierci było zapalenie płuc, ale czynniki pośrednie, to ogólne osłabienie organizmu, który nie mógł zwalczyć, mimo troskliwej opieki lekarzy, infekcji
płucnej. Pochowano go we Frankfurcie n/Menem, na cmentarzu w dzielnicy Bergen- Enkheim. W pogrzebie uczestniczyła najbliższa rodzina, sąsiedzi
i znajomi, a z Drezdenka Jerzy i Bożena Skrzypczyńscy oraz Witold Górecki.
Ceremonię pogrzebową prowadził ksiądz z Polskiej Misji Katolickiej.
Zamiast zakończenia. W zakończeniu powinno być o tym, że oprawcy
z aresztu śledczego w Gostyniu i przynajmniej oficerowie „specjalni” z więzienia we Wronkach zostali ukarani, a na Jerzego Kasprzaka spłynęły zaszczyty, gratyfikacje i luksusy. Ale tak się nie stało. Oprawcy, którzy dożyli naszych
czasów, mają się dobrze, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze, a Jerzemu Kasprzakowi nie dane było cieszyć się pełną wolnością, uczestniczyć w uroczystościach państwowych, odbierać ordery i odznaczenia, spotykać się
z młodzieżą i studentami, być bohaterem wywiadów i reportaży. Nie dane
mu było także przemawiać na oficjalnych uroczystościach i występować
w telewizji. Odszedł z tego świata w ciszy i spokoju. Ale tak odchodzą prawdziwi bohaterowie.
wie 59 proc.
W porównaniu do całego kraju, wyniki lubuskich maturzystów
są trochę lepsze. W całej Polsce nie zdało 29 proc. uczniów. Lubuszanie
także lepiej zdali egzaminy, niż ich koledzy z Wielkopolski. Tam nie zdało 30 proc. uczniów, choć liczba przystępujących do matury była o wiele
wyższa – blisko 26 tys. osób.
Dodajmy, że maturę można uzyskać również, będąc słuchaczem
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy ZSP w Drezdenku (nauka
w godzinach popołudniowych). Jest to szczególnie ważne dla młodzieży,
która np. ukończyła Zasadniczą Szkołę Zawodową i może kontynuować
naukę, co ważne, już w klasie drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Kończąc naukę w tego typu szkole zdobywamy wykształcenie
średnie, które dodatkowo możemy wzbogacić zdaną maturą.
Wszystkim obecnym i przyszłym maturzystom życzymy już dziś
wielu sukcesów i odważnych decyzji życiowych.
drezdenecka.pl G
Ks. Jerzy Hajduga
BŁYSKI WAKACYJNE
błysk
spłoszona sarna gubi
swój cień
/Bronisława Sibiga/
/1/
Tacy sami
Wakacje. Czas wyjazdów w Polskę, ale także w bezgraniczną Europę.
Uciekamy z naszych domów, choćby było w nich nam bardzo dobrze.
Obładowani plecakami i torbami wyruszamy w świat, by coś nowego
zobaczyć, przeżyć, po prostu odpocząć. Na nowym miejscu wpadamy
jednak w taką samą nijakość, w jakiej żyjemy przez cały rok. Wciąż jesteśmy tacy sami, marudni i monotonni. Zupełnie jak w jednym z filmów Jarmuscha, mojego ulubionego reżysera. Jest tam taka oto scena:
dwoje młodych przyjechało z drugiego końca świata do rodzinnego miasta Elvisa Presleya. Bohaterowie znaleźli się w hotelu. Siedzą w pokoju
i nudzą się. Przyjechali do Ameryki po to, by przeżyć coś wielkiego,
a wpadli w taką samą nijakość, w jakiej żyją na co dzień. Jarmusch widzi rzeczy z niezwykłą trafnością. Pokazał on tutaj typowe dla naszych
czasów zachowanie, jakiemu ulega wielu spośród nas. Nie chcemy tak
przeżywać naszych nawet kilkudniowych odpoczynków od codziennych
obowiązków, ale z drugiej strony nie potrafimy inaczej. Jesteśmy wciąż
marudni i monotonni. Lepiej więc przespać cały dzień, a nocą się bawić, do upadłego. Najlepiej przy alkoholu i narkotykach, bo używki te
dają błogie złudzenie, że jest się tym, kim się nie jest. Są też inne metody na zabicie nudy, na przykład korzystanie z telefonu komórkowego
przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Trzeba przecież zdać sprawę. Trzeba zająć stanowisko, spisać na straty. Ktoś czegoś chce w biurze, ktoś przeszkadza. Ktoś inny może coś dać, więc trzeba go
obłaskawić. Człowiek wtedy myśli o powrocie z urlopu. Jeszcze tylko
więcej zdjęć, kilka do wysłania. Znajomi niech wiedzą, że się jeździ tu
i tam. Może to zresztą moje złudzenie, w każdym razie najważniejsze,
abyśmy tylko zdrowi byli.
/2/
To tylko kleszcze
Latem z ziemi, wody i powietrza zaczynają wychodzić stwory, o których
nie śniło się matkom wysyłającym swoje pociechy na kolonie i obozy.
To poważna sprawa – piszą gazety. Pociechy pocieszają, że to tylko kleszcze. One są niczym wobec bajek, które oglądają w Internecie (kochani
rodzice, tutaj mamy kochany Internet!). Wyobraźcie sobie kolorowy
wiatraczek, którym bawi się pluszowa wiewiórka, nagle zamienia się
w piłę tarczową. Jej ostrza szybko szatkują twarz wrzeszczącego zwierzątka. Oko upada na podłogę z chlupotem, twarz rozpryskuje się
na ścianie, no w ogóle mocna scena. Super. A wy ciągle o tych kleszczach. Wiemy, ryjek kleszcza to szereg zębów, którymi przytrzymuje swe
ofiary. Kształt i budowa ryjka przypominają pompę ssącą. Wysysając
krew, kleszcz przenosi zarazki kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy. Na ofiary czyha, siedząc na drzewach, skąd znienacka spada – najczęściej za kołnierz. Spotyka się też gatunki żerujące na łąkach. Dlatego,
kochani rodzice, my nigdzie nie wychodzimy. Zresztą ciągle pada i jest
zimno. Jutro opiszemy nową bajkę. A wy co oglądacie w telewizji? Pew-
11
nie znowu na okrągło wiadomości. Znowu te zmasakrowane trupy,
uśmiechnięte gęby gangsterów. Jak zwykle ktoś znowu brednie wygaduje, gdzieś coś znowu zaiskrzyło i wybuchło. Ktoś strzelił i miał pecha,
bo trafił, ktoś coś ukradł, ale jeszcze nie wiadomo ile (…). Koniec. Proszę mi nie mieć za złe, że ja tu o takich rzeczach w taki sposób zamiast – jak na księdza i poetę w sutannie przystało – rozprawiać trochę
delikatniej o niektórych bajkach i wiadomościach. Proszę jednak zauważyć, że zrobiłem to w błyskawicznym skrócie. Bez szczegółów, które
na długo jeszcze przyprawiłyby nas o torsje.
Maciej Zdziarski
DWA ŻYWIOŁY JERZEGO HAJDUGI
Drezdenko, 1994 rok. Maciej Zdziarski, 15-letni uczeń i poeta zamęczał
mnie pytaniami: Jerzy Hajduga? Kim jest? A ja, wówczas 42-letni ksiądz
i poeta odpowiadałem. Tak powstał reportaż, który włączyliśmy do wyboru moich wierszy „Dwa żywioły”. Dziś – po dwudziestu latach – zastanawiam się, czy byłbym taki szczery w rozmowie z uczniem. Oto
fragment (zainteresowanych odsyłam na mój blog: www.jerzyhajduga.pl).
/jh/
Jerzy Hajduga?
Kim jest?
Jest księdzem. W jego pokoju tętni życie. Można przyjść i przy filiżance
kawy porozmawiać o wszystkim. Czasem takie rozmowy trwają wiele
godzin.
W jego pokoju zatrzymuje się czas.
Jerzy Hajduga?
Kim jest?
Urodził się w Krakowie w 1952 r. Jako piętnastolatek zadebiutował
w programie radiowym „Popołudnie z młodością”. Równocześnie debiut prasowy w „Na przełaj”. Klub Młodych Autorów. Wyjazdy, spotkania, zimowiska. Publikacje w „Radarze”. Wiersze, drobne prozy.
Kawiarnie, klub „Pod Jaszczurami”. „Tygodnik Kulturalny”. Szum kawiarnianych dyskusji. Pisanie, pisanie.
I nagle wyciszenie. Dwadzieścia osiem lat życia. Lata zyskane czy stracone? Nachalnie powracający bilans. I narzucająca się odpowiedź.
Chciał żyć inaczej. Jak?
Wybór Papieża. Szaleństwo na krakowskich ulicach. Radość.
Pierwsze dni klasztornego życia. Tak trudno unieść wielki ciężar murów.
Nie wytrzymał. Po półrocznym pobycie w Zgromadzeniu Filipinów – wyjechał.
Dawny świat rozpadł się. Wszyscy zmęczeni, zabiegani. Maszyny do pisania w kącie. Jakieś małe handelki, sklepiki w Centrum. Wille prawie
gotowe. Gorączka „Solidarności”.
I ten niepokój. Co robić? Zostać? Wrócić.
Zdecydował. Pójdzie do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
Na Kazimierzu, w jego dzielnicy. Powoli przyzwyczaja się do ciężaru sutanny (za kilka lat na odwrocie obrazka prymicyjnego napisze: „Święty
Augustynie, Ojcze nawróconych – dziękuję”).
Przez jakiś czas nie pisze wierszy. Pomaga mu poezja ks. Jana Twardowskiego. Impas mija. („Na pewno cenię poezję ks. Twardowskiego, jakkolwiek nie jest to mój duch. On jest bardzo franciszkański, taki
troszeczkę słodki…”). Zżywa się z zakonem. Zostaje nawet jego korespondentem prasowym.
Na czwartym roku studiów zadaje sobie dramatyczne pytanie: – Czy
warto? („Poszedłem wtedy do nieznanego spowiednika z innego kościoła. Powiedział mi, że kto raz otrze się o klasztorne mury, nie może być
szczęśliwy w innym świecie”). Kolejne miesiące przybliżają do święceń.
Już tylko dwa miesiące. I nagle tragiczna wiadomość. Jego kochana matka – nie żyje. („To było przeżycie ogromne, wręcz buntownicze”).
Wreszcie prymicja. Pierwsza parafia – Drezdenko w woj. gorzowskim.
Nowe kontakty. Pierwsze dni kapłańskiego życia. Nowe doświadczenia,
nowe wiersze.
Maj. Procesja w dużym, neogotyckim kościele. Z przodu idą dziewczynki, rzucają płatki kwiatów. Rozchodzi się woń kadzidła.
„Święty, święty święty Pan Bóg zastępów” – słychać dokoła. Ksiądz Jerzy idzie powoli, ubrany w ciężką, złocistą kapę. Niesie Monstrancję.
Koniec nabożeństwa. Staruszki wychodzą z kościoła. – Taki delikatny
i ładny ten nasz ksiądz Jerzy – szepcą pobożnie, podekscytowane.
12
G
drezdenecka.pl
Dominik Owczarzak, Natalia Kruk,
opiekun: mgr Anna Blatkiewicz
XII miejsce – 59 punktów – Szkoła Podstawowa w Niegosławiu, uczniowie: Nikola Tylska, Miron Kaszuba,
opiekun: Danuta Przybysz
Dla wszystkich szkół wręczono dyplomy uznania oraz
piłki nożne. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez urzędy miejskie i gminne
w powiecie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku i Zespół Szkół im. H Sienkiewicza w Drezdenku.
Sponsorami nagród na kwotę 1500 byli:
Paulina Pieluszczak
– Gmina Strzelce Kraj. – 500 zł
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku – 400 zł,
POWIATOWA OLIMPIADA WIEDZY O ZDROWIU
– Urząd Gminy w Zwierzynie – 300 zł
–
Urząd Gminy w Starym Kurowie – 200 zł
„TRZYMAJ FORMĘ BEZ UZALEŻNIEŃ”
– Urząd Miejski w Dobiegniewie – 100 zł
Gadżety dla zawodników ufundował Urząd Miejski
18 maja 2013r. w Zespole Szkół im. H Sienkiewicza w Drezdenku odbyła
się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu „Trzymaj Formę bez w Drezdenku, a puchary dla laureatów Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza
w Drezdenku.
uzależnień”.
W olimpiadzie, na zgłoszonych 15 szkół podstawowych z powiatu, każdą Impreza przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze. Zawodnicy wykazali
się znajomością zagadnień z zakresu tematycznego konkursu oraz dobrą
szkołę reprezentował zespół składający się z 2 uczniów.
W programie było: zespołowe rozwiązywanie testu składającego się z 30 sprawnością fizyczną.
pytań, rozwiązywanie krzyżówki składającej się z 18 haseł oraz hasła głów- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku składa serdecznego „Uzależnieniom powiedz nie”, uzupełnianie rysunków, tabel, wzo- ne podziękowanie dla szkół biorących udział w olimpiadzie, sponsorom narów, treści 10 zdań w brakujące określenia lub daty, sprawnościowy tor gród rzeczowych oraz dyrekcji, nauczycielom, rodzicom uczniów z Zespołu
przeszkód z udziałem wszystkich zawodników konkursu, w tym: bieg szta- Szkół Im. H Sienkiewicza w Drezdenku za pomoc w przygotowaniu olimfetowy na 40m, dowolne skoki przez skakankę w ciągu 30 sekund, rzut pił- piady oraz Burmistrzowi Drezdenka za wsparcie inicjatywy i prezenty dla
zawodników.
ką lekarską na odległość, tyłem do kierunku rzutu.
Skład komisji: przewodnicząca: Małgorzata Kożuch – kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego PSSE Drezdenko, członkowie: Paulina Pieluszczak – starszy asystent ds. PZiOZ, Paulina Kubiak stażysta ds. PZiOZ, Maria
Chudzik – GKRPA w Drezdenku
Kolejność zdobytych miejsc przez szkoły z gminy Drezdenko przedstawia się następująco:
V miejsce – 77,5 pkt. – Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku,
uczennice: Patrycja Dokurno, Julia Rachańska,
opiekun: mgr Wioletta Kinal
VI miejsce -75 punktów – Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku,
uczniowie: Weronika Swaryczewska, Dawid Swaryczewski,
opiekun: mgr Alicja Graś
VI miejsce -75 punktów – Szkoła Podstawowa w Trzebiczu, uczniowie:
Jerzy Karcz
Podsumowanie działalności Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
12 czerwca 2014 roku na walnym zebraniu sprawozdawczym
Drezdeneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podsumowano działalność stowarzyszenia w II roku akademickim.
Do końca roku dotrwało 98 studentów. Zajęcia odbywały się
z obsługi komputera (4 grupy), lektoratu języka angielskiego, języka niemieckiego, choreoterapii a od listopada 2013 roku zajęcia plastyczne
i warsztaty fotograficzne. Pod przewodnictwem studentki DUTW, pani Krystyny Żak, działa z sukcesami scenicznymi grupa taneczna „Zorba”, która wystąpiła w kilku tańcach na Dniu Kobiet
w Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, w Trzebiczu,
Niegosławiu oraz 8 czerwca na pikniku klubów seniora
w Ługach.
Dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyły
się wykłady, które przeprowadzane były w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Drezdenku trzy razy w miesiącu.
Tematyka ich była bardzo urozmaicona, poruszane były tematy medyczne, związane z historią miasta, kulturą języka polskiego, zagadnienia z psychologii, filozofii,
etyki, przyrody i inne.
W ramach współpracy ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów przyłączyliśmy się do marszów Nordic Walking z okazji Ty go dnia Se nio rów oraz dla upa mięt nie nia ko le gi Bol ka
Witkowskiego. Braliśmy też czynny udział w Spartakiadzie organizowanej przez Klub Seniora Drzeń. Wspólnie z organizacjami seniorów uczciliśmy Dzień Kobiet, organizując obchody pod patronatem Burmistrza
Drezdenka. W ramach współpracy z Nadleśnictwem Karwin w mar-
cu 2014 roku braliśmy udział w sadzeniu lasu.
Spotkania integracyjne studentów, połączone z zabawą, zorganizowane były z okazji andrzejek, walentynek i nad jeziorem Gościm.
W trakcie Walnego Zebrania wręczono podziękowania sponsorom – Burmistrzowi Drezdenka, Radzie Miejskiej, dyrektorom: Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Szkoły Podstawowej
nr 1, Biblioteki Publicznej, Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej oraz Nadleśnictwu Karwin, Smolarz, Aptece Millenium i NZOZ Rehabilitacja.
Podziękowania otrzymali nauczyciele, którzy prowadzili ze studentami zajęcia w grupach: mgr Alina
Domaradzka, mgr Katarzyna Jenek, mgr Katarzyna Kucharska, mgr Renata Lewicka, mgr Łucja Magdziarz, mgr
Alina Musielak oraz pan Krzysztof Sroczyński.
Szczególne podziękowania wręczono pani Irenie
Wojas za prowadzenie, w ramach wolontariatu, zajęć z choreoterapii oraz pani Krystynie Żak, za prowadzenie zajęć tanecznych – obie panie są studentkami naszego Uniwersytetu.
Na zakończenie walnego zebrania prezes Uniwersytetu Jerzy
Karcz z Burmistrzem Drezdenka Maciejem Pietruszakiem wręczyli
dyplomy ukończenia zajęć na II roku akademickim.
Informujemy chętnych o możliwości uczestnictwa w zajęciach
uniwersytetu w roku akademickim 2014/1015; zapisy we wrześniu br.
Informacja o zapisach będzie wywieszona w witrynach Biblioteki Publicznej i sklepowych.
drezdenecka.pl G
13
Wiesław Pietruszak
Melioracje na terenie Drezdenka 2014
Powiaty powołano już w XIV wieku, a głównym zadaniem tych struktur
była szeroko rozumiana obronność. Wraz z rozwojem cywilizacji zakres
zwiększał się o kolejne obszary, celem których była też opieka zdrowotna (szpitale i sanepid), bezpieczeństwo (straż pożarna i policja), wreszcie
sądownictwo i ochrona przed kataklizmami. W gestii powiatów jest więc
mobilizacja na wypadek wichur, powodzi itp.
Jak już informowałem dwa lata temu, starostwo wychodząc naprzeciw
pewnym zjawiskom, duży nacisk położyło na zapobieganie powodzi. Stąd
monitoring prac koniecznych dla zapobieżenia zjawiskom powodzi. Jednym z elementów jest regulacja głównych kanałów wodnych. W bieżącym
roku nadal koncertujemy się na czyszczeniu cieków. W bieżącym 2014 roku na terenie naszej gminy zostaną wykonane następujące prace:
Z powyższego wynika, że do końca sierpnia udrożnionych zostanie ponad 53 km kanałów. Aby jednak nie było zbyt słodko, dodam trochę
dziegciu. Niewątpliwie udrożnienie kanałów stanowi ważną część melioracji, jednak system ów powinien działać w obie strony. Otóż na czas
zagrożenia powodziowego ważne jest, by pozbyć się tymi drożnymi kanałami jak największej ilości wody, by w razie intensywnych opadów ziemia i kanały przyjęły nadmiar wód, dzięki czemu unikamy powodzi.
Melioracja ma także drugie, nie mniej ważne zadanie na czas suszy. Wtedy chodzi o zatrzymanie jak największej ilości wody. Temu służyły śluzy,
dziś niemal niewidoczne. W ten sposób od setek lat człowiek regulował
stan wody na swoim terenie. To zadanie, które przed nami stoi w najbliższych latach.
Bardzo dziękuję panu Jerzemu Dąbrowskiemu za informację dotyczącą
planowanych inwestycji w zakresie melioracji.
lp.
1
2
3
4
5
Lokalizacja
k. Człapia
k. Goszczanowo
k. Noteci
k. Moczydła
k. Noteci 3
zakres
Wydobycie urobku i usuwanie zatorów
Koszenie i hakowanie, usuwanie namułu
Koszenie i karczowanie krzaków
Koszenie i karczowanie krzaków
Koszenie i karczowanie krzaków
Katarzyna Jenek
MARSZ PO ZDROWIE
Sobota, 24 maja nie zapowiadała się szczególnie pogodnie,
a jednak aura postanowiła spłatać psikusa i dla wszystkich uczestników
„Marszu Nordic Walking Pamięci Bolka Witkowskiego” zaświeciło słońce. Na majowy spacer z kijkami wybrało się ponad 70 osób, w różnym
przedziale wiekowym.
Marsz z kijkami przygotowali dla mieszkańców Drezdenka pracownicy Szpitala Powiatowego w Drezdenku, przy współpracy z Burmistrzem Drezdenka Maciejem Pietruszakiem oraz Polskim Związkiem
Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Nordic walking to jedna z nielicznych form aktywności fizycznej, która może być uprawiana na świeżym powietrzu, bez względu
na porę roku. Wywodzi się z Finlandii, łączy w sobie cechy idealnej aktywności ruchowej dla wszystkich, bez względu na wiek, masę ciała i wyjściowy poziom sprawności fizycznej. Nordic walking poprawia
wytrzymałość sercowo-naczyniową, angażuje 90% mięśni całego ciała,
odciąża aparat ruchowy, redukując obciążenie stawów i kręgosłupa.
Marsz z kijkami pomaga łagodzić dolegliwości związane za stawami,
a systematyczny trening zalecany jest w profilaktyce wielu schorzeń: chorobie układu krążenia, osteoporozie czy braku odporności. Co istotne,
dla osób mających problemy z nadwagą: w czasie treningu nordic walking spalamy aż o 20 % więcej kalorii niż idąc bez kijków. Krótko mówiąc,
nordic walking to polecany wszystkim spacer po zdrowie.
Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa, Szpital Powiatowy w Drezdenku zaproponował mieszkańcom zdrową formę spędzenia wolnego czasu.
Rajd rozpoczął się rejestracją uczestników i przydzielaniem numerów startowych. Tradycyjnie, na inauguracji obecny był burmistrz Maciej Pietruszak, który wraz z radną powiatu strzelecko-drezdeneckiego,
rozmiar
2,17 km
3,55 km
12,9 km
11,7 km
23,2 km
Anną Oźminkowską przywitał wszystkich zgromadzonych kijkarzy. Marsz poświęcony był pamięci Bolka
Witkowskiego, jak zaznaczył burmistrz, wielkiego społecznika i lokalnego patrioty.
Przed startem profesjonalną rozgrzewkę dla
wszystkich uczestników poprowadziła nauczycielka
wychowania fizycznego, Natalia Nadworna. Ulicami
miasta wszyscy zawodnicy przemaszerowali do lasku
miejskiego, gdzie podzielili się na dwie grupy. Podziwiając piękno lokalnej przyrody, piechurzy podążali
wyznaczonymi trasami. Na górkach piaskowych wyznaczono metę; tam na uczestników czekało ognisko.
W dobrych humorach, z dużą dawką pozytywnej
energii, kijkarze piekli kiełbasy przy ogniu, zajadali
grochówkę i kosztowali pysznego ciasta. Tam również
odbyło się losowanie nagród loterii fantowej, a śpiew
zebranych zawodników niósł się echem przez las.
Oczywiście, jak po każdych zawodach, słowa podziękowania należą się wszystkim sponsorom: prezesowi PGKiM Leszkowi Jaśków, radnej powiatu strzelecko- drezdeneckiego Annie
Oźminkowskiej, nadleśniczemu Nadleśnictwa Karwin, Edwardowi
Buśce oraz paniom, które piekły ciasto i wszystkim, którzy ofiarowali
swoją pomoc. Mam nadzieję, że niedługo znów się spotkamy w jeszcze
liczniejszym gronie. Miło jest patrzeć, jak swoją zdrową postawą pracownicy Szpitala Powiatowego w Drezdenku oraz seniorzy z PZERiI zarażają pozostałych mieszkańców zdrowym stylem życia.
14
G
drezdenecka.pl
20 czerwca burmistrz Maciej Pietruszak oraz Jan Kuchowicz
zaprosili mieszkańców do obrzędu kultywowania Nocy Świętojańskiej
w Parku Harcerza. W programie imprezy przewidziano zabawę taneczną, prezentację ludowego widowiska muzyczno-słownego, spławianie
wianków połączone z wróżbami i zabawę lampionową. Catering zapewniła firma MAXI z Trzebicza.
Widowisko związane z „Nocą Świętojańską” zostało przygotowane przez zespół folklorystyczny „Rożanie” z Domu Kultury w Rosku i skierowane do szerokiego kręgu odbiorców.
Scenariusz „Sobótki” („Nocy Świętojańskiej”) oparty jest
na „Pieśniach Sobótkowych” Jana Kochanowskiego. Na spotkanie
przy ognisku przychodzą przede wszystkim ludzie młodzi. Chłopcy skaczą przez ognisko, a dziewczęta tańczą wokół niego, śpiewając pieśni,
w których proszą św. Jana o udane małżeństwo.
„Sobótka” w wykonaniu zespołu młodzieżowego „Różanie” to
moc atrakcji i zabaw. Widowisko zaprezentowane w Parku Harcerza było nie tylko próbą odtworzenia prastarych zwyczajów i obrzędów, ale
i niezwykle piękną, i udaną inscenizacją.
drezdenecka.pl G
21 czerwca, w sobotę, na placu przed Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, odbył
się IX Jarmark Kasztelański. Po odegraniu hejnału kasztelańskiego imprezę otworzył
burmistrz, Maciej Pietruszak, który powitał zgromadzonych miłośników rozrywki i życzył
jak najpiękniejszych przeżyć wewnętrznych i doznań artystycznych. Dokonał on symbolicznego ceremoniału napełnienia pierwszego kufla piwem, a przy udziale pań z firmy MAXI
poczęstował zawartością beczki (którą ufundował) uczestników Jarmarku. Burmistrz w tej
oto formie propaguje polską tradycję, kultywującą zwyczaj przyłączania się do towarzystwa poczęstunkiem i dobry obyczaj utożsamiania się gospodarza miasta z lokalną społecznością, także
w czasie wydarzeń kulturalnych o charakterze rekreacyjno – rozrywkowym.
Również dyrekcja Centrum Promocji Kultury zadbała o to, aby nie brakowało różnorodnych atrakcji. I to nie tylko rozkoszy dla duszy, ale także przyjemności dla ciała. Imprezę prowadzili miejscowi konferansjerzy Marzena Pienio-Graba i Michał Pieróg. Najpierw
występowały drezdeneckie zespoły artystyczne, tj.: wokalne, taneczne i instrumentalne.
Na scenie widzieliśmy więc: wokalistki zespołu „Wesoła Gromadka”, zespół Paradise i najmłodsze tancerki Paradise
15
16
Mini oraz Paradise Bis, a także „Dziewczęta z Buławami”. Usłyszeliśmy także Młodzieżową Orkiestrę Dętą z CPK i Orkiestrę Dętą z Frankfurtu nad Odrą oraz wokalistki Studium Piosenkarskiego (Klaudię Fejdyś, Magdalenę
Demską, Edytę Trusz i Joannę Suśniło) pod kierunkiem Marzeny Osiewicz.
Mogliśmy podziwiać kadrę instruktorów, grupę Sinior School z Drezdenka, która składa się z członków grupy Sinior Skład Family. 28 czerwca grupa obchodziła 10 rocznicę międzynarodowej organizacji hip-hopowej
SINIOR SKŁAD FAMILY w sali widowiskowej CPK. Później występowały znane zespoły artystyczne, które dzięki zdolnościom organizacyjnym J. Maćkowskiego, zawitały aż do Drezdenka. W kolejności były to: „Dom
na Drzewie”, Kabaret „Paka”, „Jambo Africa” i „Tercet czyli Kwartet”.
„Dom na Drzewie” to czteroosobowy zespół w składzie: Michał
Nalepa – wokal, Bartosz Jakubowski – gitara, Marcin Kowal – bas i Adrian
Michalak – perkusja, który od najmłodszych lat obraca się wokół cudotwórczych właściwości dźwięku. Grając trudną do określenia mieszankę
rocka, hard rocka i funka starają się wyjść naprzeciw pasji, która na przestrzeni lat doprowadziła ich do podjęcia decyzji o całkowitym oddaniu się
muzyce. Zespół z pewnością ma swoich fanów w Drezdenku, bowiem jeden z gitarzystów stąd pochodzi.
Kabaret „Paka” z Jeleniej Góry tworzą Krzysztof Langer, Piotr Przeniosło
i Krzysztof Rogacewicz. Prezentuje on satyrę obyczajową i polityczną, komentując aktualne wydarzenia oraz zjawiska społeczne. W latach 1989 – 1995 kabaret okrzyknięto „ŁOWCAMI NAGRÓD”.
Od roku 1997 po dzień dzisiejszy kabaret rozśmiesza w kraju i za granicą. Także w Drezdenku uczestnicy Jarmarku mieli okazję wziąć udział w dobrej zabawie, pełnej rozrywki i humoru.
Artyści z Jambo Africa rozkołysali publikę, a atmosfera koncertu, co było widać po reakcjach widowni, pasowała do gorących rytmów. Członkowie grupy rodem z Republiki Kongo, Nigerii, Polski
i z Kamerunu dali porywający, dynamiczny show, składający się z popularnych przebojów: Africa Simone, Saragossa Band, Goombay Dance Band,
Katarzyna Jenek
BLINOBRANIE NA JARMARKU
KASZTELAŃSKIM
W sobotę podczas Jarmarku Kasztelańskiego mieszkańcy Drezdenka mogli zobaczyć kulinarne show przygotowane przez seniorów
z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Tym razem do tego najsmaczniejszego projektu przyłączyli się również pracownicy Szpi-
Magdalena Galant
„DZIEŃ POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI”
W PRZEDSZKOLU
G
drezdenecka.pl
Makomy oraz oryginalnych afrykańskich utworów, przywiezionych do Polski przez członków grupy.
Gwiazdą wieczoru był Tercet czyli Kwartet, najpopularniejszy
w Polsce zespół śpiewający kabaretowy, w skład której wchodzą znakomici aktorzy-showmani: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus,
Wojciech Kaleta. Ich koncert był swoistą podróżą muzyczną przez światowe i polskie przeboje lat 70, 80 i 90 tych. Artyści wspaniale się uzupełniali, śpiewali w różnych konfiguracjach (duety, tercety, kwartety) i wciągnęli
do zabawy publiczność.
W trakcie koncertu usłyszeliśmy przeboje takich zespołów jak: Abba, Bee
Gees, Queen, wiązanki piosenek hiszpańskich oraz włoskie ballady i nastrojowe polskie przeboje. Zabawne teksty do światowych przebojów,
śpiewanych z dystansem i z przymrużeniem oka, napisali znani autorzy,
m. in.: Jacek Cygan, Wojciech Młynarski i Jacek Skubikowski.
Impreza miała charakter symultaniczny, bo jednocześnie widzowie mogli podziwiać i kupować upatrzone wyroby sztuki bardziej i mniej
profesjonalnej. Mieliśmy zatem wyroby w drewnie Józefa Wrony z Wielenia, wyroby z tkanin Zdzisława Kaczmarka, przepiękne anioły Edyty Adamus, a nawet wyroby konserwowe Danuty Brzezińskiej z Drezdenka
i stoisko z miodem.
W trakcie Jarmarku Kasztelańskiego można było nabyć medaliony z wizerunkiem regionalisty Franciszka Grasia i kompozytora Adama
Kriegera.
Dla najmłodszych przewidziano urządzenia rekreacyjne, a także ulubioną
watę cukrową i popcorn.
Catering zapewniła firma „MAXI” do późnych godzin wieczornych.
Już dzisiaj zapraszamy mieszkańców Drezdenka na kolejny, jubileuszowy X Jarmark Kasztelański z nadzieją, że dopisze nie tylko frekwencja, ale
i pogoda.
tala Powiatowego w Drezdenku. Wspomnieć należy, że pomysłodawczynią tego kulinarnego święta jest pani Ewa Kułakowska, dyrektor drezdeneckiego Muzeum.
Bliny to tradycyjne danie kuchni rosyjskiej. Mają symboliczne
znaczenie w tradycji ruskiej kultury, są podawane matkom po porodzie,
jak i na stypach.
Bliny to drożdżowe naleśniki z ciasta, z mąki gryczano-pszennej. Carską przekąskę, bo tak nazywano bliny, można jeść z gotowaną
rybą, kawałkami łososia lub z sosami.
Blinobranie, czyli smażenie placków, cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Drezdenka. Apetyt na wspólne gotowanie nabrali również pracownicy Szpitala Powiatowego, którzy
pod okiem szefów kuchni mogli nauczyć się przygotowywania tej smacznej potrawy.
Panie pracujące w szpitalu upiekły również smaczne, zdrowe
ciasta, które mieszkańcy mogli skosztować.
Bliny i placki rozeszły się w błyskawicznym tempie, co jest dowodem na to, że kuchnia wschodnia smakuje małym i dużym mieszkańcom Drezdenka.
Przy okazji smażenia i kosztowania pysznych blinów uzbierano pieniądze na rehabilitację oraz leczenie chorej mieszkanki Drezdenka w kwocie 914,26 zł.
15 maja 2014 r., po raz drugi, obchodziliśmy
w naszym przedszkolu „Dzień Polskiej Niezapominajki”. Przed kilkunastu laty redaktor radiowej Jedynki
prowadzący Ekoradio, pan Andrzej Zalewski, postanowił właśnie w maju obchodzić dzień pamięci o ochronie przyrody, ważnych osobach i wydarzeniach.
W każdej grupie przedszkolnej panie przeprowadziły
pogadanki związane z tą tematyką. Wszystkie przedszkolaki były ubrane w kolorze niebieskim, przyniosły
też niebieskie kwiaty. Następnie przemaszerowaliśmy
ulicami miasta, a zainteresowani przechodnie pytali,
co to za święto?
Sens obchodów tego dnia oddaje fragment
wiersza Marii Konopnickiej, który zapamiętałam z dzieciństwa: „Niezapominajki są to kwiatki z bajki (…)
i szepcą mi skromnie: -Proszę, nie zapomnij o mnie!”.
drezdenecka.pl G
17
Paulina Boczek
OSIEM TYSIĘCY KILOMETRÓW PRZYGODY
Gimnazjaliści nie należą do osób cierpliwych i nie jest łatwo
ich czymś zainteresować– nie kupują wszystkiego, zwłaszcza jeżeli „tego nie czują”. Spotkanie z Tomaszem Grzywaczewskim w Bibliotece Publicznej udowodniło, że potrzeba naprawdę niewiele, by zdobyć serca
młodzieży – wystarczy fantastyczny mówca i niezwykła przygoda.
Podróżnik i autor książek dotarł do Drezdenka spóźniony, temperatura w sali, w której odbywało się spotkanie przekroczyła trzydzieści stopni, ale nikt z uczniów nie miał ochoty wychodzić nawet, gdy
okazało się, że czeka na nich autobus dowożący do domów. Wręcz przeciwnie, wiele osób było gotowych na pieszą wędrówkę, byle tylko wy-
słuchać opowieści do końca. Skąd takie, zaskakujące
wręcz, zainteresowanie? Wystarczy choć przez chwilę posłuchać Tomasza Grzywaczewskiego, by nabrać
pewności, że każda sauna i każde oczekiwanie jest
warte usłyszenia jego historii.
Tomasz Grzywaczewski wraz z dwoma kolegami
uczestniczył w wyprawie Long Walk Plus Expedition – śladami więźniów uciekających z łagrów przemierzył pieszo, na rowerze i konno osiem tysięcy
kilometrów z Syberii do Kalkuty w Indiach. Zdani wyłącznie na siebie i dobre serca tubylców pokonali góry, pustynie, stepy i puszcze, narażeni na ataki dzikich
zwierząt, egzotyczne choroby i skrajne temperatury.
Wszystko to zrobili z wielkiej miłości do przygody oraz
szacunku do bohaterów pierwszego marszu z 1941
roku. Grzywaczewski podkreślał, że ich wyprawę poprzedzały długie przygotowania, gromadzenie sprzętu i zdobywanie kondycji fizycznej. Natomiast
uciekinierzy z łagrów byli skrajnie wycieńczeni niewolniczą pracą i nie
mieli przy sobie zupełnie nic, co mogłoby im pomóc przetrwać, dlatego
wędrówkę przeżyła tylko połowa uczestników.
Bohater spotkania opisał swoje doświadczenia z wyprawy
w książce „Przez dziki Wschód”, którą można znaleźć na półkach naszej
biblioteki. Wciągająca opowieść pełna anegdot oraz historii mrożących
krew w żyłach została opatrzona pięknymi zdjęciami i sprawia, że naprawdę trudno się od niej oderwać. Tomasz Grzywaczewski udowadnia,
że jedyne bariery, jakie musimy pokonać to nasze słabości i brak wiary
w nasze możliwości, jeżeli je przełamiemy – wszystko jest możliwe.
Teresa Stankiewicz
wakacje w bibliotece
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku wraz z filiami bibliotecznymi przedstawia program pracy oświatowej
z dziećmi i młodzieżą na okres wakacji 2014. Zaprasza na ciekawe spędzenie czasu wolnego poprzez udział w wybranych konkursach, grach,
zabawach, pogadankach, wycieczkach, festiwalach piosenek, oglądaniu bajek i filmów dydaktycznych na dużym ekranie.
Zajęcia odbywać się będą codziennie w godzinach 10.00-13.00.
30.06.-04.07.2014
BEZPIECZNIE SIĘ BAWIMY, ZDROWIE I ŻYCIE
CHRONIMY
● „Bezpieczny wypoczynek latem” – spotkanie
z policjantem. Przygotowanie dzieci i młodzieży
do spędzenia wolnego czasu podczas wakacji,
omówienie potencjalnych zagrożeń
● „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zawody
sportowe w parku
● „Jak zostać strażakiem”- odwiedziny w straży
pożarnej
● „Udzielanie pierwszej pomocy” – spotkanie z pielęgniarką i ratownikiem medycznym
● „Bezpieczne i zdrowe wakacje” – pogadanka
z konkursami z udziałem przedstawiciela z Sanepidu
07.07.- 11.07. 2014 KONKURSY
● „Mały artysta” – warsztaty malarstwa, rzeźby
i haftu prowadzone przez lokalnych twórców
kultury
● „Z aparatem „za pan brat” – warsztaty fotograficzne i konkurs na najzabawniejsze zdjęcie
● „Smakowita biżuteria” – tworzenie prac z wykorzystaniem makaronu
● „Brzechwa dzieciom” – konkurs recytatorski
● „Coś z niczego” – tworzenie zabawek z surowców wtórnych
● „Najciekawszy strój z baśni, bajek” – projektowanie i wykonanie kostiumu
● „Milionerzy” – konkurs wiedzy ogólnej
14.07.- 18.07.2014
SPOTKANIE Z DOBRĄ KSIĄŻKĄ
● „Cała Polska czyta dzieciom” – głośne czytanie
dzieciom w celu kształtowania osobowości i wyobraźni najmłodszych
● „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego-pies przyjacielem człowieka.
● „Wyprawa do krainy smoków” – poznawanie
baśni i kultury Chin (robienie wachlarzy, papierowego smoka, origami)
● „Lokomotywa z wierszami Tuwima”- opracowanie ilustracji do utworów
● „Inni, czyli tacy sami” – zajęcia edukacyjne o tolerancji na podstawie książki „Spotkanie nad morzem” Jadwigi Korczakowskiej
● „Kto dużo czyta, ten rzadziej pyta” – zabawy
z tekstem literackim
22.07.- 26.07.2014 POGADANKI, QUIZY,
PREZENTACJE
● „Mały Przegląd” -spotkanie z redaktorami czasopism regionalnych (warsztaty), próba stworzenia wakacyjnej gazetki
● „Poznajemy zanikające rzemiosło (szewc,
szklarz, ogrodnik, zegarmistrz, złotnik)
● „Być postacią z książki – utożsamianie się z bohaterami literackimi, wymyślanie nowych przygód
● „Wakacyjna szkoła magii” – pierwsza lekcja
sztuczek magicznych
● „Wirtualna podróż do wybranych miast Polski
(malownicze zamki, ruiny i miejsca, w których
straszy).
● „Drezdenko wczoraj i dziś”- emisja filmu dotyczącego historii Drezdenka, rysowanie ulubionego miejsca w mieście
● „Nasze hobby” – pokaz swoich kolekcji
● „Śpiewać każdy może” – karaoke
● „To i owo” – zabawy integracyjne i edukacyjne
z wykorzystaniem metod Klanzy
28.07.- 01.08. 2014 OCHRONA ŚRODOWISKA
● „Parki, rezerwaty przyrody, jeziora, szlaki rowerowe w Lubuskiem – zaproszenie przedstawicieli
nadleśnictw.
● „Spotkanie z leśnikiem – opowieści o tajemnicach głuszy leśnej
● „Z ołówkiem i szkicownikiem po Drezdenku” – warsztaty plastyczne z udziałem miejscowego plastyka
● „Dbajmy o nasze środowisko”- pogadanka
na temat segregacji odpadów
● „W poszukiwaniu leśnych skarbów” – wycieczka do lasu i tworzenie zwierzątek z zebranych materiałów
● „To znam”- zapoznanie z gatunkami grzybów
i owoców leśnych
● „Gazetowy pokaz mody” – projektowanie i wykonanie najciekawszego ekologicznego stroju
● Cykliczny plener malarski w Parku Kultur Świata
● Wystawa prac pokonkursowych i wręczenie
nagród
● Zakończenie wakacji – zajęcia kulinarne połączone z degustacją przygotowanych potraw, napojów i wspólną zabawą.
18
Paulina Boczek
WIELKA POEZJA I MALI RECYTATORZY
Już po raz trzeci młodzi adepci trudnej sztuki recytacji spotkali
się w Bibliotece Publicznej, by zmierzyć się z wierszami Wisławy Szymborskiej. W tym roku bezkonkurencyjne okazały się Magdalena i Milena Nowaczyk – siostry, które udowadniają, że miłość do poezji wpisaną
mają w DNA.
W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Drezdenka i Strzelec Krajeńskich. Ich zmagania obserwowało
jury w składzie: Danuta Ciesielska – emerytowana nauczycielka języka
polskiego, Alicja Zachciał – nauczycielka i Wiesław Pietruszak – wicestarosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Każdy występ był oceniany
pod względem interpretacji, dykcji, opanowania pamięciowego oraz
ogólnego wyrazu artystycznego.
Gościem specjalnym konkursu był Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, który pojawił się w bibliotece, by życzyć uczestnikom powodzenia. Jako polonista zwrócił uwagę na to jak ważną rolę pełni poezja
w życiu człowieka, zwłaszcza młodego, u którego dopiero kształtuje się
wrażliwość. Podkreślił również, że dzięki konkursom, takim jak ten, pamięć o wielkiej polskiej noblistce przetrwa również w świadomości najmłodszych pokoleń, które mają szansę poznać jej twórczość.
Uczniowie podeszli do postawionego im zadania bardzo ambitnie i wybierali często trudne utwory poruszające tak „dorosłe” tematy jak: kruchość istnienia, śmierć dziecka, terroryzm. Wszyscy byli
doskonale przygotowani, ich interpretacje zaskakiwały dojrzałością, co
znacznie utrudniało wybór zwycięzców. W kategorii szkół podstawowych
na podium znaleźli się Magdalena Nowaczyk – pierwsze miejsce (SP nr 1
Paulina Boczek
TWORZĘ, WIĘC JESTEM
10 czerwca był wyjątkowym dniem dla Biblioteki Publicznej – dawno, żadna wystawa nie wzbudziła tak dużego zainteresowania i nie zgromadziła tylu zwiedzających, co prace plastyczne pani
Danuty Zych.
Korytarze oraz sala biblioteki zostały po brzegi wypełnione obrazami
G
drezdenecka.pl
w Drezdenku), Natalia Szwinto – drugie miejsce (SP
nr 1 w Drezdenku), Oliwer Borenstein – trzecie miejsce (SP nr 1 w Drezdenku). Wyróżnienie otrzymała
Sara Gaweł (SP nr 1 w Drezdenku) Spośród gimnazjalistów najlepsze okazały się Milena Nowaczyk – pierwsze miejsce (Publiczne Gimnazjum nr 1
w Drezdenku), Aleksandra Falkowska – drugie miejsce (Gimnazjum w Strzelcach Kraj.), Magdalena Kowczyk – trzecie miejsce (Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Kraj.). Wyróżnienie powędrowało do Darii Loc z Publicznego Gimnazjum w Strzelcach
Krajeńskich.
Organizatorzy konkursu pragną szczególnie podziękować sponsorom nagród dla laureatów: Urzędowi
Miejskiemu w Drezdenku, hurtowni „Alfa”, przedsiębiorstwu handlowemu „Wicher”, księgarni „Marina”,
sklepowi myśliwskiemu „Leśnik”, hurtowni „Terjan”
oraz księgarni „Papirus”.
Na zakończenie konkursu zebrani wysłuchali jeszcze jednego
wystąpienia – swój wierszyk zaprezentowała pięcioletnia Zuzia, która
marzyła, by wystąpić przed publicznością. Mamy nadzieję, że to nie
ostatni występ małej recytatorki w naszej bibliotece i już za kilka lat będzie reprezentowała swoją szkołę podczas kolejnej edycji konkursu.
autorki oraz osobami pragnącymi je zobaczyć. Emerytowana nauczycielka języka polskiego od wielu lat zajmuje się malarstwem, rysunkiem,
malowaniem na szkle oraz tworzeniem tekstów literackich. Wszystko
zaczęło się od ozdabiania ciekawych butelek znalezionych na strychach
w piwnicach, a nawet w studniach. Nauczyciele Gimnazjum nr 1, w którym pracowała pani Danuta, wspominają, że wszyscy starali się wyszukiwać dla niej szczególnie interesujące szklane formy.
Oglądając wystawę można zapoznać się głównie z obrazami
tworzonymi za pomocą farb akrylowych i akwarelowych – dlaczego właśnie takich? Artystka twierdzi, że jest zbyt niecierpliwa, by używać farb
olejnych, które długo schną i nie wybaczają błędów. Maluje głównie
kompozycje kwiatowe, ale nie są to bukiety rodem z wystaw florystycznych, tylko najbliższe nam polne kwiaty. Ściany biblioteki zdobią więc
maki, stokrotki, tulipany. Przyroda jest bardzo ważną inspiracją dla pani Danuty, od kiedy przeprowadziła się na wieś, stała się jej szczególnie
bliska – swoje natchnienie ma na wyciągnięcie ręki, wystarczy, że spojrzy za okno. Najnowszą pasją pani Danuty jest fotografia, zwłaszcza
przyrodnicza. Wraz z mężem obserwuje ptaki, które wyjątkowo licznie
zamieszkują kosińskie pola i łąki. Autorka jest również babcią, bezgranicznie zakochaną w swoich wnukach, tworzy o nich opowiadania, które zastępują im bogato ilustrowane, ale ubogie w treść bajki.
Wystawę otworzył wicestarosta powiatu strzelecko-drezdeneckiego Wiesław Pietruszak, który podkreślał, jak ważną rolę pełnią
artyści w społeczności lokalnej. Dzięki osobom takim, jak pani Danuta,
nasz szary świat nabiera barw, ta emerytowana nauczycielka udowadnia, że każdy może tworzyć i nigdy nie jest za późno na nowe pasje.
drezdenecka.pl G
Paulina Pieluszczak
19
DZIEŃ DZIECKA W TRZEBICZU
Ks. Piotr Szydełko
ZOSTALIŚMY „RODZICAMI ADOPCYJNYMI”
Uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 1, przez ofiarowanie daru serca ze swoich prezentów (4 tys. zł), które otrzymali
z okazji I Komunii Świętej, podjęli się bardzo ambitnej inicjatywy adopcji przedszkolaków z Tanzanii. Program adopcyjny dwójki dzieci potrwa przez co najmniej 7 lat. Obejmuje on okres pobytu w przedszkolu
i szkole podstawowej. Dzięki podjęciu się tego wyzwania, drugoklasiści
stali się „rodzicami adopcyjnymi” dwójki dzieci- Emanuela i Zakayo.
Koszt utrzymania jednego dziecka to 300 USD rocznie.
Adopcja Serca jest to program umożliwiający dzieciom przede
wszystkim uczęszczanie do szkoły, zdobywanie wiedzy. Obejmuje także
dożywianie, dzięki któremu dzieciom nie grozi śmierć z głodu. W ramach projektu otrzymuje się pod opiekę konkretne dziecko. Dzieci te
to sieroty, półsieroty lub dzieci z rodzin skrajnie ubogich.
Misja tanzańska, nad którą szkoła objęła patronat, jest w sytuacji dramatycznej. Misje prowadzą franciszkanki – Tanzanki, wraz
z jedną siostrą misjonarką z Polski – s. Rut, która trafiła na tę placówkę
w maju 2011. Siostry pracują 7 dni w tygodniu na placówce misyjnej
w ośrodku opieki Mji Wa Huruma („Miasto Miłosierdzia”), we wsi Kigera Etuma. Obecnie w ośrodku przebywa wiele dzieci. Dla nich program
adopcyjny to żyć albo umrzeć śmiercią głodową.
Dzieci w ramach rocznej opłaty adopcyjnej otrzymają przez
cały rok codzienne śniadanie w postaci sycącej bułki/pączka z mąki kukurydzianej i drożdży oraz szklanki soku lub lemoniady dla uzupełnienia ich diety w witaminy. Rok ma 365 dni. Co daje nam 82 centy
(ok. 2,60 zł) na dobę na dziecko. Dzięki zakupom zbiorowym, gotowaniu dla grupy siostra misjonarka funkcjonuje na takim małym budżecie.
2 czerwca, po raz pierwszy w sali wiejskiej w Trzebiczu, został
zorganizowany, dla wszystkich naszych małych mieszkańców, Dzień
Dziecka. Organizatorem przedsięwzięcia był sołtys oraz Rada Sołectwa
w Trzebiczu. Na uroczystość przybyło dużo dzieci wraz z rodzicami.
W programie na dzieci czekało wiele konkursów z nagrodami, między
innymi: przeciąganie liny (dziewczynki kontra chłopcy) – wygrały dziewczyny, karaoke, które pokazało, że mamy we wsi talenty wokalne, jedzenie pączków bez „oblizywania”, zadania rysunkowe, taneczne oraz
sprawnościowe. Każdy z uczestników konkurencji otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane przez sołtysa i Radę Sołecką. W międzyczasie dzieci mogły nauczyć się malować piękne grafiki, pod okiem naszego artysty
z Trzebicza, pana Henryka. Przygotowany został również słodki poczęstunek dla naszych gości. Dzieci zabawiał zespół muzyczny „Kasia i Zbyszek”. Zabawa przebiegała w miłej i serdecznej atmosferze.
Sołtys i Rada Sołectwa w Trzebiczu składa podziękowania dla
dzieci i rodziców za przybycie na tak miłe wydarzenie. Mamy nadzieję,
że niebawem powtórzymy tę piękną inicjatywę.
Adopcja Serca to zobowiązanie długoterminowe, podejmowane z myślą o kilkuletnim okresie czasu. Pozwala to zaprzyjaźnić się z dzieckiem,
poznać je, zapewnić mu pewną stabilizację.
Koordynatorem projektu jest ks. Piotr Szydełko CRL.
Agnieszka Kazimierczuk
FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
30 maja 2014 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trzebiczu oraz przybyli
na nasze zaproszenie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie
świę to wa li wspól nie Dzień Dziec ka. Dzię ki uprzej mo ści
dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gościmiu – pana Tomasza Saczuka – nasi uczniowie mogli spędzić ten dzień
nad jeziorem w Gościmiu, w jakże interesujący sposób. Świętowanie
rozpoczęliśmy od pogadanki zaproszonego na tę okazję przedstawiciela policji z Drezdenka na temat bezpieczeństwa podczas zabaw na wsi
i w mieście, nad wodą oraz bezpieczeństwa w czasie wakacji. Kolejnym
punktem programu był quiz o zdrowiu, przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych – klas 0-III i IV-VI. W międzyczasie nasz kolejny
gość – pani Katarzyna Campbell – malowała twarze naszych milusińskich oraz rozdawała baloniki w przeróżnych kształtach i kolorach.
20
Po quizie wszyscy udali się na dwór. Klasy 0-III rywalizowały ze sobą
w wyścigach rzędów, sprawdzając swoje umiejętności w takich konkurencjach, jak skoki w workach, toczenie piłki ręką oraz kijem do hokeja,
skoki dodawane i wyścig na gazetach. Starsi uczniowie rywalizowali ze
sobą w biegu patrolowym o puchar Puszczy Noteckiej. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu, parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu wraz z Ośrodkiem Polityki Regionalnej i Społecznej w Zielonej Górze. Pogoda sprzyjała, było ciepło
i słonecznie. Po wyczerpujących konkurencjach sportowych wszyscy zjedli pożywny posiłek – kiełbasę z grilla. Tego dnia nie zabrakło także tego, co dzieci lubią najbardziej – słodyczy. Cukierki, rogaliki czekoladowe
G
drezdenecka.pl
i soczki znikały jak przysłowiowe „świeże bułeczki”. Uczniowie mogli zaprezentować także swoje talenty wokalne i muzyczne, podczas konkursu piosenki dziecięcej. Każda klasa odśpiewała z podkładem lub
akompaniamentem na żywo przygotowaną wcześniej piosenkę. Wysłuchać można było przebojów sławnych wokalistów dziecięcych, m.in.
Majki Jeżowskiej. Był także czas na swobodne zabawy na zewnątrz, jak
i wewnątrz obiektu. Starsi uczniowie grali w darta, młodsi spacerowali
po ośrodku, a i jedni i drudzy zajadali się pysznościami z tutejszego bufetu.
To był jeden z tych dni, które będziemy długo i miło wspominać. Dziękujemy dyrektorowi oraz pracownikom Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego w Gościmiu za gościnę.
cze było w programie? Były piosenki, tańce (m. in. dzieci niepełnosprawnych), pokaz taekwondo itf i wspaniały występ grupy teatralnej z Goszczanowa „Koledzy zawsze razem”. Wszystkie dzieci biorące udział w tym
przedsięwzięciu są laureatami rozmaitych konkursów! Brawa dla nich
i ich opiekunów!!!
Uważam, że wszyscy doskonale się bawili. My, myszki pokazywałyśmy, jak myć zęby i dbać o zdrowie.
Kochany Braciszku, w przyszłym roku koniecznie przyjedź
na Dzień Dziecka do Drezdenka!
Pozdrawiam Cię, Twoja Myszka Basia!
Alina Michalak
PS Zapomniałam Ci powiedzieć, że plakat przygotowała Katarzyna Jenek
z Michałem Głębockim, oprawę muzyczną Jerzy Muzyka, a scenariusz
Alina Michalak.
DZIEŃ DZIECKA w parku kultur świata
Kochany Braciszku, żałuj, że nie byłeś 3 czerwca w Drezdenku!
Z okazji Dnia Dziecka razem z Pysią i Gryzią z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego zorganizowałam dla dzieci przedstawienie pt. „Spotkanie z myszkami i czarownicami”. Do współpracy chętnie
włączyli się: Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku oraz Szkoła Podstawowa w Goszczanowie. Całemu przedsięwzięciu
patronował Burmistrz Drezdenka – Maciej Pietruszak.
Do amfiteatru przybyło ok. 400 dzieci ze szkół i placówek, również z okolicznych wiosek! Na początku wszystkie dzieci recytowały wierszyk. Wyobraź to sobie: Pan Burmistrz pyta: -Kto ty jesteś? A 400 dzieci
odpowiada: -Polak mały! To było naprawdę wzruszające…. Śpiewaliśmy
też wspólnie piosenkę o Drezdenku. Na pewno jesteś ciekawy, co jesz-
Weronika Piątek
Dzień Dziecka w Kleśnie
W sobotę 7 czerwca w scenerii urokliwej wyspy arboretum
Nadleśnictwa Smolarz odbyła się kameralna impreza dla dzieci i młodzieży z Klesna.
Inicjatorem, pomysłodawcą i wykonawcą spotkania
był sołtys Klesna, pan Janusz Sobieraj, który postanowił część funduszy sołeckich przeznaczyć dla najmłodszych mieszkańców wsi. Do współpracy zaprosił
harcerzy z 42 WDH „Czarne Stopy” i swoich druhów
strażaków. Honorowym gościem Dnia Dziecka w Kleśnie był Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak.
Harcerze organizowali konkursy z nagrodami i przygotowali balonową loterię fantową. Imprezę prowadziła druhna Sara Gaweł. Do zabawy zachęcała
również rodziców. Najwięcej emocji wzbudziło przeciąganie liny, matki kontra ojcowie. Atrakcją programu był pokaz ratownictwa strażackiego. Córki
pana sołtysa, Małgorzata i Patrycja, serwowały kiełbaski z grilla, napoje i słodycze, a pan Sobieraj częstował lodami. Każde dziecko otrzymało paczkę.
Imprezie towarzyszyła słoneczna pogoda i DJ Łuki.
Sołtys, pan Janusz Sobieraj dziękuje UMiG, Centrum
Promocji Kultury, OSP, panu Grzegorzowi Mucha, Ryszardowi Siarkiewiczowi i pani Jadwidze Piątek za pomoc w zorganizowaniu imprezy.
Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP informuje, że harcerze z 42 WDH „Czarne Stopy” podczas akcji zarobkowej w markecie „Netto”
od 17 do 18 kwietnia 2014 roku zebrali do skarbon stacjonarnych 2 170,42 zł. Powyższą kwotę wpłacili na konto Hufca i przeznaczyli na działalność statutową.
Jadwiga Piątek
drezdenecka.pl G
STRONY REDAGUJE STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ.
POWIAT
21
W dniu 23 maja 2014 roku
15-lecie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich, odbyły się
obchody 15-lecia Powiatu Strzelecko
-Drezdeneckiego.
Uroczystą sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Romuald Gawlik,
a uczestniczyli w niej: prof. dr hab. Jerzy Stępień, Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej wy wo dzą cy się z wo je wódz twa
lu bu skie go, Wi ce wo je wo da Lu bu ski,
Starostowie zaprzyjaźnionych powiatów:
gorzowskiego, wałeckiego i czarnkowsko-trzcianeckiego, a także Burmistrzowie i Wójtowie Gmin wchodzących w skład naszego
powiatu. Nie zabrakło także radnych powiatowych oraz członków Zarządów minionych
kadencji, jak również Komendantów Powiatowych Policji i Straży Pożarnej oraz dyrektorów jednostek podległych.
Wystąpienia Przewodniczącego Rady, Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego i zaod lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Romuald Gawlik,
proszonych gości poprzedziło wystąpienie
prof. dr hab. Jerzy Stępień
prof. dra hab. Jerzego Stępnia, który przypomniał historię tworzenia samorządów
nego (od średniowiecza po współczesność) z naciskiem na formy przyw odniesieniu do dzisiejszej rzeczywistości, w jakiej przyszło mu funk- jęte przez samorząd na rzecz wspólnoty i obywatela z jego pełnym udziacjonować.
łem jako podmiotowości. Podkreślił ideę, iż silny samorząd to silne
Przewodniczący Rady Romuald Gawlik szczególną uwagę po- państwo.
święcił samorządowi obywatelskiemu w nawiązaniu do rysu historyczStarosta Andrzej Bajko złożył serdeczne życzenia i podziękowania wszystkim osobom, które na przestrzeni piętnastu lat pracowały na rzecz
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego. Wspomniał, że od początku funkcjonowania powiat borykał się z wieloma problemami, ale
pomimo ograniczonych środków finansowych, wspólnymi siłami udało się przezwyciężyć wiele problemów. Starosta
przypomniał również dotychczasowe osiągnięcia powiatu.
Szczególnie uroczystą chwilą był moment
wręczenia wyróżnień osobom „Zasłużonym
dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego”,
wśród których znaleźli się: p. Urszula Berdowska, p. Danuta Gębala, p. Tadeusz Kałuziak, p. Eugeniusz Krzyżanowski, p. Ludwik
Lipnicki, p. Stanisław Madej, p. Zygmunt
Marcinkowski, p. Jan Prokop.
Przybyli goście licznie składali gratulacje
i wyrazy uznania dla Rady i Zarządu Powiatu na ręce Przewodniczącego Romualda
Gawlika i Starosty Andrzeja Bajko za dotychczasowe osiągnięcia.
od lewej: Danuta Gębala, starosta strzelecko-drezdenecki Andrzej Bajko
Hanna Ratajczyk
XIII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy w Strzelcach Krajeńskich
Uczniowie szkół muzycznych z różnych stron Polski przyjechali
do naszego powiatu, żeby wziąć udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie
Gitarowym. Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia odbyło się 29 maja
w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzelcach Krajeńskich, która
jest organizatorem konkursu we współpracy ze Starostwem
Powiatowym, Gminą Strzelce Krajeńskie oraz Strzeleckim Ośrodkiem
Kultury. Honorowy patronat objął starosta strzelecko-drezdenecki,
ufundował również nagrody dla zwycięzców. Przybyłych gości
i uczestników przywitał dyrektor szkoły Tomasz Cichocki, a także
nauczyciel gry na gitarze Marek Popis, który przypomniał historię
konkursu. Starosta Andrzej Bajko wyraził aprobatę i zadowolenie
z reaktywacji inicjatywy dla utalentowanej muzycznie młodzieży.
Tegoroczna edycja konkursu jest bowiem kontynuacją Konkursów Gitary
Klasycznej, jakie odbywały się w Strzelcach w latach 1970-1988,
początkowo jako wydarzenie lokalne, później o randze ogólnopolskiej.
Jurorami strzeleckich konkursów były wybitne sylwetki polskiej
gitarystyki, a uczestniczyli w nich muzycy, którzy zajmują szczególne
miejsce w świecie gitary klasycznej.
Oksana Graban
22
G
POWIAT
W naszym powiecie pojawiła się nowa
alternatywa aktywnego spędzania czasu. Przedsięwzięcie w ramach projektu „Budowa skateparku – aktywność i integracja mieszkańców powiatu
strzelecko-drezdeneckiego poprzez uprawianie
sportów ekstremalnych” zostało pomyślnie zrealizowane, a obiekt przekazany do użytku. Skatepark znajduje się na terenie boiska ZS CKU im. S.
Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich i jest miejscem ogólnodostępnym, można korzystać z niego nieodpłatnie. Na placu zamontowane zostały
specjalistyczne urządzenia dla uprawiania sportów wyczynowych na rolkach, deskorolce i BMX.
Powiat otrzymał dofinansowanie z PROW w
wysokości 25 tys. zł, ogólna wartość projektu wynosi ok. 78 tys. zł.
Oksana Graban
Święto strażaków i ludzi lasu
moment wręczenia staroście strzelecko-drezdeneckiemu
Andrzejowi Bajko Srebrnego Medalu za zasługi dla pożarnictwa
STRONY REDAGUJE STAROSTWO POWIATOWE W STRZELCACH KRAJ.
Skatepark już dostępny!
Skatepark w Strzelcach Krajeńskich
30 maja odbyły się obchody II Powiatowego Dnia Strażaka
i Ludzi Lasu, w jakich uczestniczyły poczty sztandarowe z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich, a także Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu. Uroczyste świętowanie rozpoczęto mszą
świętą w Kolegiacie pw. Matki Bożej Różańcowej w Strzelcach Krajeńskich, podczas której ksiądz proboszcz Jacek Makowiecki przybliżył
genezę świąt patronów służb mundurowych – śś. Floriana
i Huberta. Kolejna część uroczystości odbyła się na rynku miejskim,
gdzie wręczone zostały medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaczenia honorowe. Wśród druhów wyróżniono również starostę strzelecko-drezdeneckiego Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.
Podczas oficjalnych wystąpień starosta Andrzej Bajko przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Strzelcach Kraj. Andrzeja Cacka
maski tlenowe, zakupione przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach
Krajeńskich.
Po zakończeniu części oficjalnej zaprezentowano m.in. sygnały myśliwskie, a także zorganizowano zawody drwali, polegające
na precyzyjnym piłowaniu drewna oraz odcinaniu konarów od pnia.
Na strzeleckim rynku rozstawione były stoiska nadleśnictw z terenu
powiatu, na których można było uzyskać informacje dotyczące fauny
i flory leśnej, a także poznać tradycję łowiecką. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się atrakcje dla dzieci, które licznie i chętnie brały
udział w grach edukacyjnych.
Ryszard Paszkowski
I nagroda dla redakcji gazety „Niecodziennik” w IX Konkursie Gazet
Województwa Lubuskiego w roku szkolnym 2013/2014
11 czerwca 2014r. w Bibliotece Pedagogicznej WOM-u odbył
się finał IX Konkursu Gazet Województwa Lubuskiego. Spośród 45 redakcji nasza gazeta „Niecodziennik” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drezdenku okazała się najlepsza w roku szkolnym 2013/2014 i w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymała I nagrodę.
Krótka informacja o gazecie
Do konkursu zgłoszone były dwa egzemplarze gazety nr 72
(wydanie wrzesień/październik 2013r.) i nr 74 (wydanie styczeń/luty 2014r.).
„Niecodziennik” to czasopismo, w którym znajdują się artykuły na różne tematy, m.in. dotyczące bieżących spraw szkolnych, światowych wydarzeń, zainteresowań uczniów i ich rozwijanych talentów, reportaże,
wywiady, poezja oraz kalendarium. W gazecie stosowane są różne formy dziennikarskiej wypowiedzi. Na przedostatniej lub ostatniej stronie
znajdują się zdjęcia naszych uczniów z wydarzeń szkolnych. Grafiką zajmuje się fotograf oraz grafik. Redaktorzy prześcigają się w doborze nowych tematów do gazety, rywalizując ze sobą, by ich pomysł był uznany
drezdenecka.pl
za najlepszy. Poprzez takie czynności wykazują wiele inicjatywy i pasji.
Nasi redaktorzy są osobami kreatywnymi, które chcą poprzez pracę
w gazetce rozwijać swoje zainteresowania i poruszać różne problemy
środowiska lokalnego i nie tylko. Wielu z nich wiąże swoją przyszłość
z pracą w redakcji, a taki początek pozwala im nabrać doświadczenia.
Tworzenie „Niecodziennika” jest dla redaktorów przyjemnością, możliwością rozwoju wiedzy, umiejętności literackich i językowych,
a przede wszystkim umiejętności dziennikarskich. Aby redagować gazetę szkolną niezbędna jest cierpliwość, pracowitość, sumienność i dokładność. Jednakże efekt końcowy wynagradza wszelkie trudy. Jest to zgrany
zespół. Dzięki „Niecodziennikowi” nasi redaktorzy stali się prawdziwymi przyjaciółmi, którzy zawsze się wspierają. Gdy komuś brakuje pomysłu, zawsze otrzyma pewne wskazówki od swoich kolegów lub
opiekunów.
Gazeta publikowana jest na stronie internetowej szkoły:
www.zsp-drezdenko.cal.pl w zakładce „Gazeta”.
Łucja Magdziarz
drezdenecka.pl G
23
sport szkolny
Natalia Nadworna
Dzień Patrona Gimnazjum nr 1 im. J. Nojiego
Mistrzostwa Miasta i Gminy w La szkół
podstawowych
Bieg na 60 m
Dziewczęta SP
1. Oliwia Bartkowiak SP1 – 8,55 s
2. Jessika Gulajew SP3 – 8,95 s
3. Karolina Siudyka SP3- 9,03 s
Dziewczęta kl. I
1. Oliwia Tutka kl. 1b – 9,20 s
2. Laura Sosnowska kl. 1b – 9,28 s
3. Roksana Szymańska kl. 1a – 9,57 s
Dziewczęta kl. II
1. Wiktoria Piątek kl. 2a – 8,06 s
2. Patrycja Kwiatkowska kl. 2d – 8,72 s
3. Gabriela Paszkiewicz kl. 2d – 9,66 s
Dziewczęta kl. III
1. Dominika Kiersnowska kl. 3b – 7,66 s
2. Agata Wyszyńska kl. 3a – 8,14 s
3. Natalia Makowska kl. 3b – 9,40 s
Chłopcy SP
1. Eryk Kubiś SP1 – 8,51 s
2. Szymon Humieniuk SP1 – 8,77 s
3. Miron Kaszuba SPN – 8,93 s
Chłopcy kl. I
1. Bartosz Wasilewski kl. 1a – 8,02 s
2. Karol Broniewski kl. 1c – 8,13 s
3. Kamil Kosmala kl. 1c – 8,41 s
Chłopcy kl. II
1. Filip Szczygielski kl. 2b – 8,06 s
2. Dawid Szlendak kl. 2a – 8,42 s
3. Krystian Kucharski kl. 2a – 8,50 s
Chłopcy kl. III
1. Patryk Nawrot kl. 3a – 7,15 s
2. Dawid Kaczmarek kl. 3e – 7,40 s
3. Remigiusz Purzycki kl. 3a – 8,21 s
Skok w dal
Dziewczęta SP
1. Patrycja Dokurno SP1 – 4,29 m
2. Oliwia Bartkowiak SP1 – 4,13 m
3. Matylda Kubacka SPT – 3,96 m
Dziewczęta kl. I
1. Beata Masłowska kl. 1a – 4,00 m
2. Wiktoria Mikołajczak kl. 1a – 3,85 m
3. Laura Sosnowska kl. 1b – 3,84 m
Dziewczęta kl. II
1. Wiktoria Piątek kl. 2a – 4,59 m
2. Patrycja Kwiatkowska kl. 2d – 4,22 m
3. Natalia Śmiechowicz kl. 2b – 4,03 m
Dziewczęta kl. III
1. Dominika Kiersnowska kl. 3b – 4,29 m
2. Sandra Nahrebecka kl. 3c – 3,98 m
3. Dominika Łesak kl. 3b – 3,87 m
Chłopcy SP
1. Eryk Kubiś SP1 – 4,57 m
2. Szymon Kościelniak SP3 – 4,46 m
3. Szymon Humieniuk SP1 – 4,39 m
Chłopcy kl. I
1. Bartosz Wasilewski kl. 1a – 4,70 m
2. Damian Gumny kl. 1c – 4,46 m
3. Karol Pieluszczak kl. 1a – 4,24 m
Chłopcy kl. II
1. Krystian Kucharski kl. 2a – 5,20 m
2. Filip Szczygielski kl. 2b – 4,97 m
3. Jan Paprota kl. 2e – 4,47 m
Chłopcy kl. III
1. Remigiusz Purzycki kl. 3a – 5,91 m
2. Patryk Nawrot kl. 3a – 5,33 m
3. Dawid Kaczmarek kl. 3e – 5,28
Rzut piłką lekarską
Dziewczęta SP
1. Nikola Tylska SPN – 10,80 m
2. Sara Gaweł SP1 – 10,60 m
3. Karolina Siudyka – 10,40 m
Dziewczęta kl. I
1. Nikola Pieluszczak kl. 1a - 10,80 m
2. Patrycja Ankowska kl. 1a - 9,10 m
3. Oliwia Tutka kl. 1b - 8,70 m
Dziewczęta kl. II
1. Natalia Graś kl. 2a – 9,60 m
2. Paulina Tokarska kl. 2d – 9,20 m
3. Joanna Grzelak kl. 2e – 9,00 m
Dziewczęta kl. III
1. Dagmara Gaudyn kl. 3a – 10,60 m
2. Agata Wyszyńska kl. 3a – 10,00 m
3. Martyna Słaby kl. 3b – 9,30 m
Chłopcy SP
1. Jakub Mądrawski SP1 – 14,10 m
2. Miron Kaszuba SPN – 14,00 m
3. Klaudiusz Karaś SP1 – 13,50 m
Chłopcy kl. I
1. Jakub Wargin kl. 1a - 10,70 m
2. Mariusz Wypiorczyk kl. 1c - 9,90 m
3. Kamil Kosmala kl. 1c - 9,40 m
Chłopcy kl. II
1. Dawid Szlendak kl. 2a – 12,85 m
2. Kamil Spławski kl. 2d – 11,30 m
3. Konrad Gorazdowski kl. 2a – 11,20
Chłopcy kl. III
1. Patryk Stankiewicz kl. 3d – 13,25 m
2. Damian Masłowski kl. 3a – 13,05 m
3. Mateusz Przybył kl. 3c – 12,80 m
Bieg na 300 m
Dziewczęta SP
1. Julia Rachańska SP1 – 43,05 s
2. Aleksandra Sanocka SP1 – 45,12 s
3. Sara Gaweł – 46,04 s
Dziewczęta kl. I
1. Nikola Pieluszczak kl. 1a – 42,95 s
2. Natalia Suśniło kl. 1b – 43,59 s
3. Zuzanna Ankutowicz kl. 1d – 46,22 s
Dziewczęta kl. II
1. Natalia Śmiechowicz kl. 2b – 41,23 s
2. Dominika Pierścińska-Pechcińska
kl. 2a – 42,99 s
3. Marta Wojtowicz kl. 2b – 44,22 s
Dziewczęta kl. III
1. Sandra Nahrebecka kl. 3c – 43,90 s
2. Patrycja Grochowska kl. 3d – 45,29 s
3. Magdalena Zbrzyzna kl. 3a – 46,72 s
Chłopcy SP
1. Szymon Kościelniak SP3 – 41,52 s
2. Patryk Turek SP1 – 42,54 s
3. Patryk Gostyński SP1 – 42,71 s
Chłopcy kl. I
1. Mariusz Wypiorczyk kl. 1c – 36,97 s
2. Jakub Wargin kl. 1a – 38,66 s
3. Damian Gumny kl. 1c – 39,20 s
Chłopcy kl. II
1. Wojciech Czekajło kl. 2c – 37,82 s
2. Dawid Bućkowski kl. 2a – 38,82 s
3. Dawid Gruszka kl. 2a – 38,84 s
Chłopcy kl. III
1. Kacper Romaniuk kl. 3a – 36,08 s
2. Damian Masłowski kl. 3a – 36,10 s
3. Szymon Świerczyński kl. 3c – 36,34
Sztafety 4 x 100 m
Dziewczęta SP
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku
3. Szkoła Podstawowa w Niegosławiu
4. Szkoła Podstawowa w Trzebiczu
Dziewczęta klasy I
1. Klasa I b: Natalia Suśniło, Wiktoria Jakowczuk, Julia Blatkiewicz, Oliwia Tutka
Dziewczęta klasy II
1. Klasa II d: Patrycja Kwiatkowska, Łucja Gawkowska, Magdalena Iwaszko, Jagoda Sernik
Dziewczęta klasy III
1. Klasa III a: Agata Wyszyńska, Dagmara Gaudyn, Klaudia Makiełła, Milena Nowaczyk
Chłopcy SP
1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Drezdenku
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Drezdenku
3. Szkoła Podstawowa w Trzebiczu
4. Szkoła Podstawowa w Niegosławiu
Chłopcy klasy I
1. Klasa I c: Jakub Jarnut, Mariusz Wypiorczyk,
Karol Broniewski, Kamil Kosmala
Chłopcy klasy II
1. Klasa II a: Dawid Bućkowski, Dawid Szlendak,
Dawid Gruszka, Krystian Kucharski
Chłopcy klasy III
1. Klasa III a: Patryk Nawrot, Damian Masłowski, Kacper Romaniuk, Remigiusz Purzycki
Zawody balonowe
1. Klasa II a: Weronika Galant, Dawid Szlendak,
Konrad Gorazdowski, Szymon Balicki – czas lotu 2 min. 9 s
2. Klasa II c: Kinga Kaczmarek, Dominika Wojtysiak, Izabela Kubacka, Weronika Warłycho – czas lotu 1 min. 59 s
3. Klasa II c: Natalia Roszak, Weronika Czerwińska, Martyna Sobstyl, Alicja Duks – czas lotu 1
min. 39 s
G
24
sport szkolny
drezdenecka.pl
chłopcy – Patryk Turek, Eryk Kubiś, Patryk Gostyński,
Jakub Dawiskiba, Szymon Maćków, Marceli Wicha
oraz dziewczęta – Patrycja Dokurno, Monika Sip, Oliwia Bartkowiak, Julia Procyk, Aleksandra Sanocka, Julia Rachańska.
Uczniowie brali udział w czterech konkurencjach:
skok w dal, bieg na 60, 600 i 1000 metrów oraz rzut
piłeczką palantową. Poziom rozgrywanych zawodów
był bardzo wysoki i z naszymi wynikami trudno nam
było nawiązać równorzędną walkę.
Słubice to „Mekka” lubuskiej lekkoatletyki; po zaRoman Mikłasewicz
ciętej walce na 10 startujących zespołów nasi zawodnicy zajęli ostatecznie: chłopcy – 8. miejsce z 924
FINAŁ WOJEWÓDZKI W CZWÓRBOJU
pkt. i dziewczęta 4. miejsce z 1179 pkt. Najlepiej
punktujący zawodnicy to: Patryk Turek – 220 pkt.
LEKKOATLETYCZNYM DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW
i Patrycja Dokurno – 317 pkt.
Jest to najlepszy wynik w historii naszej szkoły
3. 06.2014r. w Słubicach odbył się Lubuski Finał w Czwórboju Lekkoatletycznym, rozgrywanym w ramach Lubuskiej Olimpiady Mło- w zawodach lekkoatletycznych tej rangi w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży. Do Słubic, czyli jaskini lwa, udaliśmy się w składzie: dzieży. Gratulujemy wspaniałego wyniku!
3.06.2014r. w Kostrzynie
n/o odbyły się zawody półfinałowe
w piłce nożnej chłopców Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży. Turniej był
rozgrywany systemem brazylijskim, ze względu na dużą ilość
zgłoszonych drużyn. Piłkarze z Jedynki zajęli ostatecznie 4. miejsce.
Do finału awansowały
trzy zespoły, do szczęścia zabrakło
jednego zwycięstwa. Jednak sam
awans do półfinału wojewódzkiego jest już wielkim osiągnięciem
dla tych młodych zawodników.
Skład zespołu: Patryk
Puszka, Jakub Mądrawski, Mateusz
Gorgiel, Klaudiusz Karaś, Oskar
Juszkiewicz, Gracjan Urbaniak, Adrian Borensztein, Jakub Dawiskiba,
Patryk Drzewiecki, Natan Iwanowski.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku w ostatnim czasie może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi na miarę nie tylko
powiatu, województwa, ale przede wszystkim kraju.
Laury zwycięstwa należą do zespołu siatkarek, a prestiżowe osiągnięcie Dominika Perzanowskiego
w czwartej edycji Mistrzostw Polski No Gi napawa
ogromną nadzieją na kolejne zwycięstwa.
Kolejne zmagania sportowe w naszym regionie odbyły się 27 maja w Zielonej Górze w czasie
Finału Lekkoatletyki Lubuskiej Olimpiady Młodzieży,
w którym brały udział również uczennice z ZSP
w Drezdenku, zdobywając zasłużone zwycięskie miejsca. 1 miejsce zdobyła Paulina Szajkiewicz na dystansie 100m (z czasem 13,45) i Roksana Pupel
na dystansie 3000m (z czasem 12,06), natomiast 3
miejsce zdobyła Malwina Dymek na dystansie 200m
(z czasem 29,70). Drużynowo zespół ZSP Drezdenko
(Paulina Szajkiewicz, Daria Staśkowiak, Malwina Dymek, Roksana Pupel) w sztafecie 4x100m zdobył 3
miejsce (z czasem 56,23). Ciężka praca, determinacja
i pokonanie własnych słabości pokazały, że warto dążyć do upragnionego celu i realizować swoje marzenia. Zwycięskiej drużynie i opiekunowi grupy pani
Annie Pupel gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w zawodach ogólnopolskich.
Roman Mikłasewicz
PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI W PIŁCE NOŻNEJ
CHŁOPCÓW KLAS 5-6
Edyta Grzechowiak
ZWYCIĘSTWO DREZDENECKICH LEKKOATLETEK
W ZIELONEJ GÓRZE
drezdenecka.pl G
25
sport szkolny
Natalia Nadworna
MISTRZOSTWA POWIATU W LEKKIEJ ATLETYCE
Takich Mistrzostw Powiatu wLekkiej Atletyce jeszcze nie było. 29 maja przy Publicznym Gimnazjum w Strzelcach Krajeńskich uczniowie naszego
gimnazjum 23 razy wchodzili na podium. Był to niezwykle udany dzień, oprócz 23 dyplomów, ustalenia
życiowych rekordów, nasz uczeń zdobył statuetkę najlepszego lekkoatlety.
Wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku spisali się rewelacyjne. Jednak
nauwagę zasługuje Patryk Nawrot. Wswojej kategorii wiekowej wbiegu na100m uzyskał czas poniżej12
s, a dokładnie 11,58 s. Tym samym nie miał sobie
równych. O statuetce oprócz świetnego wyniku
w biegu na 100 m, zadecydowało 3 miejsce w skoku
w dal, uzyskując odległość 5,49 m.
Klasyfikacja:
Rocznik 1999 – 2000 dziewcząt:
1. Paszkiewicz Gabriela – II miejsce w biegu
na 100 m – 15,06 s
2. Graś Natalia – I miejsce w skoku wzwyż – 1,35 m
3. Sernik Jagoda – III miejsce w biegu
na 300 m – 54,64 s
4. Suśniło Natalia – I miejsce w biegu na 600 m –
2 min 7 s
5. Jakowczuk Wiktoria – II miejsce w biegu
na 300 m – 53,94 s
Zespół ds. Promocji Zdrowia SP1 Drezdenko
“RODZINKA NA MEDAL”
Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka w Drezdenku, w ramach członkostwa
wogólnopolskim programie „Szkoła promująca zdrowie”, dnia7 czerwca2014 roku zorganizowała kolejną akcję, tym razem pod hasłem „Rodzinka na medal”. Jej
głównym założeniem była wzajemna integracja dzieci, rodziców i środowiska
szkolnego.
Obchody festynu rodzinnego rozpoczęły się od przedstawienia przez
koordynatora projektu – panią pedagog Grażynę Sobieraj – sprawozdania z całorocznej pracy szkoły promującej zdrowie.
Na rodziców i uczniów czekał szereg różnorodnych atrakcji propagujących różne aspekty życia człowieka związane ze zdrowym żywieniem i dbaniem
o kondycję fizyczną. Imprezę uatrakcyjniły występy mistrzów Taekwondo z naszej
placówki (Adama Starosty i Mikołaja Bronisza), a także występ szkolnego zespołu
„Płomyki” i grupy tanecznej „Mażoretki”.
Druga odsłona obchodów odbyła się na boisku szkolnym. Prowadzone były konkursy sprawnościowe, takie jak rzut do celu, udzielanie pierwszej pomocy, przeciąganie liny, skoki w workach. Warunkiem uczestnictwa
w konkurencjach był jednoczesny udział rodzica i dziecka. Poszczególne rodziny
6. Tutka Oliwia – II miejsce w skoku w dal – 3,70 m
7. Sosnowska Laura – IIImiejsce wskoku wdal – 3,70m
8. Szymańska Roksana – III miejsce w biegu
na 100 m – 15,51 s; III miejsce w skoku
wzwyż – 1,26 m
9. Pieluszczak Nikola – IImiejsce wskoku wzwyż – 1,29m
Rocznik 1999 – 2000 chłopców:
1. Szczygielski Filip – I miejsce w biegu na 600 m – 1
min 47 s
2. Szlendak Dawid – Imiejsce wpchnięciu kulą – 12,79m
3. Bućkowski Dawid – III miejsce w biegu
na 300 m – 49,33 s
4. Wargin Jakub- IImiejsce wbiegu na300m – 47,30 s
Rocznik 1998 chłopców:
1. Terka Maciej – III miejsce w biegu na 1000 m – 3
min 4 s
2. Masłowski Damian – II miejsce w biegu
na 100 m – 11,79 s; III miejsce w skoku
wzwyż – 1,45 m
3. Purzycki Remigiusz – I miejsce w skoku
w dal – 5,80 m (6,23 w skoku minimalnie spalonym)
4. Gapski Robert – IImiejsce wskoku wzwyż – 1,61m
5. Patryk Nawrot – Imiejsce wbiegu na100m – 11.58 s
6. Patryk Nawrot – 3 miejsce w skoku w dal – 5,49 m
Niestety, tym razem nie odbyło się bez kontuzji. Faworytka biegu na 300 m i skoku w dal Wiktoria Piątek nadwyrężyła mięsień czworogłowy uda. A tyle
razy powtarzamy, że dobra rozgrzewka to podstawa.
Naszym uczniom serdecznie gratulujemy.
zdobywały kolejne sprawności, których zwieńczeniem było przyznanie tytułu „Rodzinka na medal”. Oprócz przyjemnej zabawy,
uczestnicy mogli zakupić także rękodzieła lokalnych artystów.
Jednakże największym zainteresowaniem, szczególnie
wśród najmłodszych, cieszyło się miasteczko rowerowe. Funkcjonariusze policji instruowali uczestników, jak w prawidłowy sposób
poruszać się po drogach, rozpoznawać znaki drogowe i zachowywać w odpowiedzialny i bezpieczny sposób. Przeprowadzona
została także symulacja wypadku drogowego połączonazprzeprowadzeniem pomocy przedmedycznej igaszeniem wraku samochodu. Te spektakularne działania przeprowadzone były dzięki
życzliwości iuprzejmości naszych drezdeneckich policjantów istrażaków.
W przerwach między kolejnymi atrakcjami szkoła częstowała uczestników zdrową żywnością (soki, zupa owocowa, jabłka).
Ogromne zainteresowanie, jakim cieszył się festyn rodzinny, utwierdził organizatorów o zasadności prowadzenia tego typu
akcji i kontynuacji prowadzonych działań.
Szczególne podziękowania należą się wszystkim nauczycielom, którzy
przyczynili się do kolejnego sukcesu naszej szkoły.
G
26
sport
drezdenecka.pl
Marian Olechnowicz
II Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Gminy Drezdenko
21.06.2014 odbył się II Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego Gminy Drezdenko. Każdy zespół składał się z dwóch zawodników o sumie wieku minimum 100 lat. Stawiło się dwudziestu zawodników z: Poznania,
Trzcianki, Międzychodu, Łagowa, Międzyrzecza, Krzyża, Komorników,
Strzelec Kraj, Zwierzyna, Górek Noteckich i Drezdenka.
Po sześciogodzinnych zmaganiach ostateczny wynik zespołów przedstawia się następująco:
1. Stanisław Kowalik-Zwierzyn
Marian Olechnowicz -Strzelce Kraj- 109 lat
2. Stanisław Pyrz -Krzyż
Sylwester Jacuński -101 lat
3. Liu – Chiny (czasowo Poznań)
Zbigniew Lisiecki – Poznań 113 lat
4. Romuald Stasiełowicz – Drezdenko
Marek Rębarz -Międzychód -123 lata
Sebastian Dukaczewski
Turniej par deblowych w tenisie ziemnym
o Puchar Burmistrza Drezdenka
miejsce 4: Radosław Makowski, Marek Młynaryk
(Drezdenko)
miejsce 5: Sebastian Dukaczewski, Mariusz Drzymała
(Drezdenko)
miejsce 6: Olaf Kucz, Kamil Żak (Skwierzyna)
miejsce 7: Wojciech Spychalski, Tomasz Pniewski
(Drezdenko)
Wspaniała zabawa na turnieju jest początkiem funkcjonowania powstającego Drezdeneckiego Stowarzyszenia Miłośników Tenisa, które zaprasza wszystkich
chętnych do członkostwa i aktywnego wypoczynku.
Szczegóły i kontakt na naszym profilu na Facebooku.
W niedzielę 25 maja 2014 roku na kameralnych kortach ziemnych w Górzyskach odbył się Turniej par deblowych o Puchar Burmistrza
Drezdenka. Otwarcia turnieju dokonał główny organizator Krzysztof Golata. Powitał przybyłych uczestników z Międzychodu, Skwierzyny, Strzelec Kraj i Drezdenka. Sekretarz zawodów, Sebastian Dukaczewski,
wyjaśnij krótko system rozgrywek, po czym przystąpiono do losowania
grup. Rozgrywki toczyły się w grupach systemem każdy z każdym, gdzie
dwie najlepsze pary przechodziły do półfinałów, a pozostałe zespoły rozgrywały pojedynki o miejsca od 5 do 7. Pojedynki trwały od wczesnych
godzin porannych do późnych popołudniowych i dostarczyły wielu emocji samym zawodnikom, jak również kibicom. Do dyspozycji wszystkich
był grill, sałatki i zupa regeneracyjna oraz napoje. Każdy z uczestników
otrzymał okolicznościowe koszulki. Wręczenia pucharów dokonał Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak.
Organizatorzy dziękują Burmistrzowi Drezdenka za ufundowanie pucharów oraz sponsorom: Auto-Części Magdalena Bartoszak, Hurtownia Budowlana „Strop” Wróblewski, Auto- Części „TROJA”
Wyniki końcowe
miejsce 1: Mariusz Wiśniewski, Michał Wiśniewski (Skwierzyna)
miejsce 2: Leszek Gzyl (Strzelce Kraj.), Leszek Ziółek (Międzychód)
miejsce 3: Krzystof Golata, Włodzimierz Perzanowski (Drezdenko)
W rozegranej w sobotnie popołudnie (17 maja)
na minitorze w Gdańsku inauguracyjnej rundzie Indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 80-125 ccm dubletem zwyciężyli miniżużlowcy KST Unibax Toruń. Triumfował z dorobkiem 14
punktów Igor Kopeć-Sobczyński, który wyprzedził o jedno
„oczko” swojego klubowego kolegę – Marcina Kościelskiego.
Miejsce na najniższym stopniu podium zajął znakomicie dysponowany tego dnia Mateusz Bartkowiak z JUST FUN
GUKS Speedway Wawrów, który podobnie jak Marcin Kościelski zgromadził 13 punktów, ale przegrał ze swoim kolegą z Torunia w bezpośrednim pojedynku.
Klasyfikacja – I runda IMP 80-125 ccm:
1. Igor Kopeć-Sobczyński (KST Unibax Toruń) – 14 (3,2,3,3,3)
2. Marcin Kościelski (KST Unibax Toruń) – 13 (3,3,3,2,2)
3. Mateusz Bartkowiak (JUST FUN GUKS Speedway Wawrów) – 13 (2,3,2,3,3)
źródło: http://www.speedwaywawrow.pl/
REWELACYJNY MATEUSZ BARTKOWIAK TRZECI
NA OTWARCIE IMP 80-125 CCM W GDAŃSKU
drezdenecka.pl G
W dniach 6-8 czerwca na terenie gminy Drezdenko oraz zaprzyjaźnionego Ranczo Karolina w Gardzku odbyły się zmagania miłośników jazdy
w terenie podczas rajdu Off-Road Enduro Rally 2014. W rajdzie wzięły
udział 83 załogi w tym: kierowcy aut 4x4 – quadów oraz motocykli cross-enduro. Uczestnicy startowali w klasie sportowej Wojownik oraz typowo przeprawowej Żywioł. Był to słoneczny weekend, pełen wrażeń oraz adrenaliny
zarówno dla uczestników jak i samych kibiców.
Off-Road Enduro Rally ukończyło 70% uczestników. Pozostali z powodu awarii, swoją zabawę musieli kończyć w roli kibiców oraz obserwatorów. Po całodziennych zmaganiach, wieczór upłynął na integracji podczas
zabawy tanecznej przy rytmach muzyki polskiej oraz nowoczesnej. Podsumowanie Rajdu oraz ogłoszenie oficjalnych wyników (dostępne na stronie internetowej organizatora www.frik-moto.pl) odbyło się w niedzielę, w okolicach
godziny 12-tej.
Uczestnikom oraz kibicom dziękujemy za liczne przybycie. Bardzo
27
duże zainteresowanie
wydarzeniem oraz ogrom
miłych słów oraz podziękowań od przybyłych
motywuje do tego, aby
kontynuować rajdy na terenie gminy Drezdenko.
Szczególne podziękowania należą się Burmistrzowi Drezdenka
za pomoc przy organizacji jak i partnerom imprezy, bez których całe wydarzenie nie nabrałoby takiego rozmachu.
Nam pozostało pozbierać siły i już teraz zaprosić wszystkich na kolejną edycję
w przyszłym roku. Wideo z rajdu dostępne na stronie internetowej „Gazety
Drezdeneckiej.pl”.
Kamil Wielgosz & FRIK TEAM
3 SIERPNIA W DREZDENKU
ISNN 1505-585X
WYDAWCA: Urząd Miejski w Drezdenku
facebook.com/drezdenecka
ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Sylwia Czyczyro (redaktor naczelny), Zdzisław Szproch (sekretarz redakcji),
Sebastian Dukaczewski, Włodzimierz Sapór, ks. Jerzy Hajduga CRL, Joanna Sobczyńska,
Edyta Grzechowiak, Katarzyna Jenek, Paulina Boczek
OKŁADKA PRZÓD: Maciej Kurłowicz
OKŁADKA TYŁ: Błażej Rerus
PROJEKT OKŁADKI: Michał Głębocki
ZDJĘCIA W NUMERZE: Joanna Sobczyńska, Paulina Boczek, Maciej Kurłowicz, Michał Głębocki, Dariusz Bógdał, Katarzyna Perz, Tomasz Suszek, Kalina Jenek
DRUK: Studio Reklamy Impresja, Rąpin 61, 66-530 Drezdenko,
twitter.com/drezdenecka
www.impresja-studio.pl, tel. 95 762 57 14
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skrótów materiałów. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikowania
w swojej witrynie internetowej www.drezdenecka.pl niektórych materiałów drukowanych w „Gazecie Drezdeneckiej. pl”.