Plan realizacji praktyk studenckich na kierunku studiów Technika

Transkrypt

Plan realizacji praktyk studenckich na kierunku studiów Technika
Organizacja praktyk studenckich na kierunku studiów Technika Rolnicza i Leśna
Praktyka jest integralną częścią procesu dydaktycznego a jej głównym celem jest
pogłębienie wiedzy teoretycznej, zdobytej w trakcie studiów, o jej praktyczne zastosowania
w warunkach działalności gospodarczej. Organizacja i przebieg praktyki musi być zgodny z
„Zasadami odbywania praktyk studenckich na Wydziale Mechanicznym, kierunku studiów:
Technika Rolnicza i Leśna”
Cel praktyk:
1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz praktycznymi problemami wybranych
podmiotów, których profil działalności jest zgodny z kierunkiem studiów,
2. Praktyczne uczestniczenie w organizowaniu procesów produkcyjnych
3. Kształtowanie spostrzegawczości i zdolności samodzielnego i krytycznego myślenia
oraz wiązania teorii z praktyką
Organizacja praktyki zawodowej
1. Praktyka zawodowa realizowana jest po semestrze IV w wymiarze 2 tygodni oraz po
sem .VII również w wymiarze 2 tygodni. Efektywny czas każdej praktyki wynosi 80h.
2. O szczegółach organizacyjnych studenci informowani są przed rozpoczęciem praktyki
3. Studenci odbywają praktykę w trakcie wakacji, a także w trakcie roku akademickiego, w
czasie wolnym od zajęć.
4. Znalezienie miejsca odbywania praktyki należy do studenta.
5. Politechnika Koszalińska nie wypłaca żadnych świadczeń pieniężnych za odbywanie
praktyki.
6. Program ramowy praktyki ustalany jest z Kierownikiem ds. praktyk na kierunku studiów
Technika Rolnicza i Leśna – dr inż. Kazimierzem Sławińskim.
Zakres praktyki zawodowej, odbywanej w podmiocie którego działalność jest zgodna z
kierunkiem studiów lub wybraną specjalnością studiów, obejmuje zapoznanie się z:
Organizacją jednostki gospodarczej
organizacją pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP
organizacją produkcji
wyposażeniem technicznym
zasadami BHP w obsłudze maszyn i urządzeń
budową oraz zasadami eksploatacji i konserwacji oraz remontów i napraw maszyn i
urządzeń
wykorzystaniem wyposażenia technicznego w trakcie procesu produkcyjnego. Warunki
zastosowania, zakres pracy wykonywanych czynności, obsługa
wewnątrzzakładową ewidencją wyposażenia technicznego oraz jego remontów i napraw
Uwzględniając specyfikę jednostek gospodarczych,
warsztatowej ustalany jest z opiekunem praktyki.
szczegółowy
zakres
praktyki

Podobne dokumenty