chrzanowskie mikołaje - MOKSiR

Transkrypt

chrzanowskie mikołaje - MOKSiR
„CHRZANOWSKIE MIKOŁAJE”
konkurs na rzeźbę przestrzenną
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza jednoetapowy otwarty
konkurs na wykonanie oryginalnej rzeźby przestrzennej z gliny przedstawiającej postać
św. Mikołaja.
Na prace konkursowe czekamy do 30 listopada 2016 r.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie zerówek
- dzieci i młodzieŜ szkół podstawowych
- młodzieŜ szkół gimnazjalnych
- młodzieŜ szkół ponadgimnazjalnych i dorośli
Na konkurs naleŜy dostarczyć wypalone rzeźby. Dostarczone prace oceni jury powołane
przez organizatora.
Nagrodzone i wyróŜnione rzeźby zostaną zaprezentowane na wystawie w MOKSiR
Chrzanów w Galerii „Na Piętrze”.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas otwarcia
wystawy 6 grudnia o godz. 16.00.
Zwycięskie prace będą prezentowane na materiałach promocyjnych miasta Chrzanowa.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni oraz uczestnicy zgłoszeni przez
przedszkola, szkoły, instytucje, organizacje, stowarzyszenia itp.
2. Wielkość rzeźby do 50 cm, materiał – masa szamotowa. Rzeźba musi być wypalona.
Rzeźby wykonane z innych materiałów i nie wypalone nie będą oceniane w konkursie.
3. Do pracy naleŜy dołączyć dane autora pracy: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wiek.
4. Dane uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane
podmiotom trzecim. Osoby składające prace konkursowe wyraŜają zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (ust. o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)
5. Prace moŜna składać osobiście do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów
6. Termin składania prac upływa dnia 30 listopada 2016 r.
7. Koszty przygotowania i dostarczenia prac pokrywa uczestnik Konkursu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Nagrodzone i wyróŜnione rzeźby stają się własnością organizatora. Reszta prac będzie do
odbioru w dniu rozstrzygnięcia konkursu tj. 6 grudnia, nie później jednak niŜ do 16 grudnia,
po tym terminie przechodzą na własność organizatora.
2. Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
3. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.