prosba wplat na konto

Transkrypt

prosba wplat na konto
........................................................
...................................................................
Imię i Nazwisko
data, miejscowość
........................................................
seria i nr dowodu osobistego
........................................................
adres zamieszkania
........................................................
adres zamieszkania cd
Proszę o przekazywanie przysługujących mi świadczeń rodzinnych na poniższe
konto bankowe:
….........................................................….........................................................….......................................
nazwa banku
….........................................................….........................................................….......................................
numer konta
…..................................................
…..................................................
podpis osoby przyjmującej wniosek
podpis wnioskodawcy

Podobne dokumenty