WIADOMOŚCI - INFORMACJE

Transkrypt

WIADOMOŚCI - INFORMACJE
WIADOMOŚCI - INFORMACJE - OPINIE
nr 13/2013
Wybierz
numer strony
W NUMERZE:
Aktualności .................................................................. 2
PROW 2007 - 2013 ....................................................... 5
Produkcja roślinna ....................................................... 6
Produkcja zwierzęca .................................................... 8
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
Oddział w Słupsku
serdecznie zaprasza na:
XLII Targi Ogrodnicze „Jesień 2013”
które odbędą się w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 A.
Informacja szczegółowa na stronie www.podr.pl
Aktualności
Zapraszamy na seminarium
2
Aktualności
Pomoc dla pszczelarzy
Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w sezonie 2013/2014.
Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach ww. mechanizmu mogą
być, w zależności od realizowanego działania:
•związki pszczelarskie,
•stowarzyszenia pszczelarzy,
•zrzeszenia pszczelarzy
•spółdzielnie pszczelarskie,
•grupy producenckie pszczelarzy,
•jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.
W sezonie 2013/2014 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:
•przeprowadzenie szkoleń
•zakup sprzętu pszczelarskiego
•zakup środków warrozobójczych
•zakup lawet do przewozu uli
•zakup urządzeń laboratoryjnych
•wykonanie analiz jakości miodu
•zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
•wdrażanie programów badawczych
•produkcja filmu edukacyjno – instruktażowego dotyczącego stosowania leków warrozobójczych.
Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, w nieprzekraczalnym terminie do
31 października 2013 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
•w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12,
tel. (22) 661-71-99, 661-73-16,
•w Oddziałach Terenowych ARR,
•na stronie internetowej www.arr.gov.pl
ARiMR poręcza spłaty kredytów
studenckich
ARiMR udziela poręczeń spłaty kredytów studenckich zaciąganych przez studentów
mieszkających na obszarach wiejskich. Poręczenia udzielane są do wysokości od 80% do
100% kwoty kredytu (w zależności od dochodu w rodzinie). Kredyt studencki z poręczeniem
ARiMR można uzyskać wyłącznie w bankach, które zawarły z Agencją stosowne porozumienie. Obecnie są to: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bank S.A.
Poręczenie jest udzielane bezpłatnie. Wnioski o kredyt studenci mogą składać do 15 listopada każdego roku.
Więcej informacji na www.arimr.gov.pl
3
Zmiany w zasiłku macierzyńskim KRUS
Aktualności
Od 1 września 2013 r. zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi) z mocy ustawy (obowiązkowo) z tytułu:
1. urodzenia dziecka,
2. przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia, jeżeli
w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
3. przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10. roku życia
- w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek macierzyński przysługuje im łącznie.
W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek (dobrowolnie) zasiłek ten
przysługuje, jeśli okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej rok bezpośrednio
przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do tego świadczenia (tj. np.
przed porodem). Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie wlicza się okresów
podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy zainteresowany nie nabył prawa
do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia.
Jeżeli matka dziecka nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z systemu powszechnego (ZUS), ojcu dziecka (rolnikowi, domownikowi) spełniającemu warunek ubezpieczenia w
dniu urodzenia dziecka (lub w dacie złożenia stosownego wniosku do Sądu – w przypadku
przyjęcia dziecka na wychowanie) przysługuje zasiłek macierzyński niezależnie od uzyskanego zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka z tytułu zatrudnienia.
Wysokość składki na ubezpieczenie
społeczne rolników w IV kwartale 2013 r.
Ustalone zostały następujące wysokości składek w IV kw. 2013 r.:
- podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 83 zł.
- miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie - 42,00 zł
za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.
Osoby ubezpieczone w gospodarstwie rolnym o powierzchni od 50 ha przeliczeniowych
użytków rolnych wzwyż opłacają dodatkową miesięczna składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, która w IV kw. br. wynosi:
• 12% emerytury podstawowej, tj. 100,00 zł dla gospodarstw rolnych od 50 do 100 ha przeliczeniowych,
• 24% emerytury podstawowej, tj. 199,00 zł dla gospodarstw rolnych pow. 100 ha do 150 ha
przeliczeniowych,
• 36% emerytury podstawowej, tj. 299,00 zł dla gospodarstw rolnych pow. 150 ha do 300 ha
przeliczeniowych,
• 48% emerytury podstawowej, tj. 399,00 zł dla gospodarstw rolnych pow. 300 ha przeliczniowych.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za IV kwartał upływa 31 października
2013 r.
Powrót
do spisu treści
4
Uwaga!
PROW 2007-2013
Rolnicy ekologiczni, realizujący zobowiązanie
rolnośrodowiskowe, objęte PROW 2007-2013
W związku z cofnięciem upoważnienia jednostce certyfikującej Bioekspert Sp. z o.o. oraz
zbyt powolnym wyborem nowych jednostek certyfikujących przez producentów ekologicznych, którzy znajdowali się pod kontrolą Bioekspert, PODR w Gdańsku przypomina, że dla
zachowania uprawnień producenta ekologicznego i uprawnień do pomocy finansowej w ramach Programu Rolnośrodowiskowego, do dnia 8 października br. konieczne jest dokonanie przez rolnika zgłoszenia do nowej jednostki certyfikującej, a także podjęcie przez tę
jednostkę decyzji o objęciu go systemem kontroli.
Powrót
do spisu treści
5
Produkcja roślinna
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zapowiada wzrost limitu pomocy de minimis
dla rolników
Zgodnie z zapowiedzią od 1 stycznia 2014 r. wysokość pomocy de minimis, przypadająca
na gospodarstwo rolne wzrośnie do 10 tys. euro, do wykorzystania w ciągu 3 kolejnych lat
(obecnie jest to 7,5 tys. euro). Dodatkowo limit pomocy będzie liczony od nowa, czyli od nowego roku nie będzie uwzględniana kwota pomocy, którą gospodarstwo otrzymało w latach
2012 i 2013. Tak, jak dotychczas kurs euro liczony będzie na dzień otrzymania pomocy. Do
tej pory najczęściej wykorzystywaną przez rolników formą pomocy de minimis są dopłaty
do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wnioski o przyznanie tej pomocy przyjmują Oddziały Terenowe Agencji Rynku Rolnego,
w terminie od 15 stycznia do 15 czerwca każdego roku.
Zalecenia na październik
Zboża:
Optymalny termin siewu pszenicy ozimej mieści się w okresie od 15 do 30 września,
z dopuszczalnym opóźnieniem do 5 października. W przypadku bardzo opóźnionych terminów siewu i szybkiego nadejścia zimy, rośliny mogą nie osiągnąć fazy krzewienia. Po
bardzo skróconej, jesiennej wegetacji rośliny wykształcą zaledwie 2 - 3 liście i nie mają możliwości wykształcenia pędów bocznych. Mimo to wielu producentów dokonuje siewów po
terminie optymalnym. Jedną z przyczyn jest późno schodzący z pola przedplon np. buraki
cukrowe czy kukurydza na ziarno. Często rodzi się problem z ustaleniem właściwej ilości
wysiewu. Uwzględniając najnowsze wyniki doświadczeń praktyki rolniczej, przyjmuje się,
że z każdym dniem opóźnienia, powinno się zwiększyć normę wysiewu o 5 nasion na 1m2.
Jeśli przyjmiemy dla 5 października normę wysiewu około 375 nasion na 1m2, to dla 10 października będzie to 400 nasion na 1m2, a dla 20 października będzie to 450 nasion na 1m2.
Oczywiście jest wiele czynników różnicujących ilość wysiewu, jednakże należy pamiętać, iż
nie ma ekonomicznego uzasadnienia zwiększania normy powyżej 450 nasion na 1m2, a zbyt
gęsty wysiew może prowadzić nawet do spadku plonowania.
Dokonujmy lustracji zasiewów zbóż. Zboża ozime, siane w optymalnych terminach, najlepiej jest chronić jesienią. Zaleca się jesienne zwalczanie chwastów, głównie miotły zbożowej, przytulii czepnej, fiołka polnego, chwastów z rodziny rumianowatych czy kapustowatych. W tym czasie należy również monitorować występowanie szkodników, głównie
mszyc, które są wektorami groźnych chorób wirusowych.
Do końca października powinny być wykonane wszystkie orki przedzimowe. Ten termin
jest ważny z uwagi na łatwiejsze wykonanie zabiegu. Mniejsza wilgotność gleby pozwala
na dobre odkładanie skib i poprawne wykonanie orki. Jest to szczególnie ważne na glebach
zwięzłych.
Przypominamy rolnikom realizującym Program Rolnośrodowiskowy, Pakiet 8. „Ochrona
gleb i wód”, o obowiązującym zakazie wykonywania zabiegów agrotechnicznych po dniu 30
września na działkach objętych realizacją pakietu. Zakaz ten dotyczy wszystkich wariantów.
Rzepak:
W przypadku wystąpienia suchej zgnilizny kapustnych, do jej zwalczania, w terminie od
fazy 4 liści właściwych rzepaku do fazy rozety, zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów choroby, można użyć jednego z preparatów np.: Alert Solo,
Brasifun, Capitan, Caramba, Caryx, Eminent Star, Horizon, Prokarb, Riza, Sparta, Tilmor, Toprex, Topsin.
Fungicydy triazolowe należy stosować w temperaturze powietrza powyżej 12o C. Fungicydy te mogą wykazywać również działanie regulatorów wzrostu, dlatego nie powinny być
6
stosowane przed wykształceniem się 4 liści właściwych. Przy dużym zróżnicowaniu fazy
rozwojowej rzepaku, należy poczekać do wyrównania się plantacji we wzroście (do fazy co
najmniej 4 liści właściwych).
Ziemniaki:
Produkcja roślinna
W październiku kończymy konfekcjonować ziemniaki znajdujące się w pryzmach. W po-
zostałych gospodarstwach ziemniaki są już złożone w przechowalniach, piwnicach lub
kopcach. W tym okresie trzeba się liczyć z powstającymi ubytkami naturalnymi.
Na wielkość strat mają wpływ warunki panujące w przechowalni, a także pogoda panującą
podczas okresu wegetacji. W obecnym sezonie wegetacyjnym w Lubaniu, gdzie znajduje się stacja meteorologiczna, nie odnotowaliśmy obfitych opadów, jak w roku ubiegłym,
a także nie zaobserwowano silnego porażenia plantacji zarazą, dlatego zebrane ziemniaki
powinny dobrze przechowywać się.
W celu ograniczenia strat podczas przechowywania ziemniaków należy przestrzegać podstawowych zasad:
-przeznaczać do przechowywania bulwy dojrzałe, dobrej jakości, bez uszkodzeń i zanieczyszczeń, zebrane w warunkach suchej i ciepłej pogody;
-ziemniaki z przeznaczeniem na jadalne przechowywać w temperaturze 5o C , sadzeniaki
w temperaturze 3o C, a z przeznaczeniem dla przetwórstwa w temperaturze 8o C;
-umiejętnie korzystać z urządzeń wentylacyjnych, które powinny zapewniać:
a) osuszenie mokrych ziemniaków dostarczonych z pola,
b) odprowadzenie nadmiernego ciepła ziemniaków,
c) równomierne schładzanie pryzmy oraz utrzymanie temperatury i wilgotności na optymalnym poziomie,
d) przewietrzanie pryzmy,
e) osuszenie ziemniaków mających tendencję do gnicia na mokro;
- zapobiegać kiełkowaniu bulw.
Powrót
do spisu treści
7
Zalecenia na październik
Bydło:
Produkcja zwierzęca
Przy skarmianiu kiszonek należy przestrzegać następujących zasad:
- ocenić ich skład i wartość pokarmową (powinniśmy znać minimum zawartość suchej
masy),
- zwierzęta należy stopniowo przyzwyczajać do żywienia nowymi paszami (minimum 2 3 tygodnie),
- nie skarmiać kiszonek spleśniałych (mykotoksyny, substancje hamujące w mleku),
- wybierać z silosu tylko tyle kiszonki, ile jednorazowo podaje się zwierzętom,
- koryta przed następnym karmieniem każdorazowo należy starannie wyczyścić,
- nie przechowywać kiszonek w oborze (substancje zapachowe mogą przedostać się do mleka).
W paszach objętościowych, takich jak kiszonki z traw i motylkowych, zawartość wapnia
(Ca) jest wystarczająca, nieznacznie może natomiast brakować fosforu (P). Jednak wyłącznie paszami objętościowymi żywionych jest niewiele krów w stadzie (ostatni okres laktacji,
pierwsze 5 tygodni zasuszenia). Większość krów otrzymuje dawki wzbogacane w pasze
treściwe, proporcjonalnie do ich wydajności i okresu laktacji. Przy dużym udziale pasz treściwych może brakować Ca, a już na pewno brakuje go w dawkach z maksymalnym udziałem kiszonki z kukurydzy i one wymagają uzupełnienia tego składnika (kukurydza jest
uboższa w wapń niż trawy i wyraźnie uboższa niż motylkowate). Ubogie w Ca są ponadto
ziarna zbóż. Zatem potrzebna jest kontrola zawartości Ca w paszach i bilansowanie dawek.
Trzoda chlewna:
Panująca tendencja do skracania okresu ssania przez prosięta ma bezpośredni wpływ na
późniejsze efekty ich odchowu. Należy zatem pamiętać o tym, że:
- prosięta odsadzone w wadze niższej niż 4 kilogramy (3-tygodniowy okres ssania) będą
rosły znacznie dłużej niż prosięta ważące ponad 4 kilogramy;
- zbadano, że 43% słabo rosnących warchlaków pochodziło z miotów wcześnie odsadzanych i w momencie odsadzenia ważyły one mniej niż 4 kilogramy;
- wczesne odsadzanie wymaga budynku odchowalni, gdzie temperatura w pierwszych
dniach zasiedlenia powinna wynosić 27 – 30o C, w zależności, czy jest to system utrzymania ściółkowy, czy bezściółkowy;
- budynek, do którego trafiają prosięta, powinien być nie tylko wymyty i zdezynfekowany,
ale również osuszony; tylko wtedy dezynfekcja jest skuteczna;
- nigdy nie wolno rezygnować z rygorystycznie przestrzeganej zasady „całe pomieszczenie
pełne - całe pomieszczenie puste”;
- nie należy umieszczać świeżo odsadzonych prosiąt w jednym budynku ze świniami starszymi, a więc o innym statusie immunologicznym i różnych wymaganiach termicznych;
maksymalna różnica wiekowa nie powinna przekraczać 2 tygodni;
- prosięta w momencie odsadzenia zawsze powinny być segregowane ze względu na masę
ciała i kondycję, tym słabszym należy zapewnić dodatkowe ogrzewanie i specjalną opiekę.
Powrót
do spisu treści
8

Podobne dokumenty