IV Niedziela Wielkanocna

Transkrypt

IV Niedziela Wielkanocna
IV Niedziela Wielkanocna
WIGILIE
WEZWANIE
V
Z
Vvzsv v vhv v v v hv v|zgv v vhv v uhv vzgz,v [v gzvrszvdzmv szmv v] v v v v v v v v
Martwychwstał Pan prawdziwie,
alleluja.
HYMN
V
Bvvlv v vkv vjv v kv vlv v vkv vugv hz.v v[v hv kv gv zhv gv vfvzesv fz,v {vB
W
Bcfv vhv vkv v vjv lv v vkv zvJkv hz.v [v hv v kv v v vlv hv gv hv tfv fz,v ] v v v v v v z
BvHz ihv Ghz,.v v fgfvdvSfvfz,v }
Szechmocny Królu wieczności
Stworzyłeś w raju człowieka
I Synu Ojca jedyny,
Na wzór Twojego obrazu.
Amen. Alleluja.
A kiedy upadł zwiedziony
Dawnego wroga podstępem,
Przyszedłeś w ludzkiej postaci,
Z Dziewicy biorąc swe ciało.
Gdy żywy z grobu powstałeś,
Wywyższył Ciebie Twój Ojciec,
A my wierzymy z ufnością,
Że z Tobą zmartwychwstaniemy.
Dla zjednoczenia nas z Bogiem
Ty sam człowiekiem się stałeś
I w chrzcie odnawiasz swe dzieło
Zmywając winy grzeszników.
O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
Z miłości ku człowiekowi
Przyjąłeś mękę krzyżową
I jako cenę zbawienia
Przelałeś krew swoją świętą.
Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych.
I NOKTURN
1 Ant.
Ia
Bs
v
v
h
v
v
h
v
v
v
k
v
v
h
v
v
g
z
,
v
v
h
z
.
v
{
v
h
v
j
v
v
k
v
l
v
v
k
v
v
v
v
k
v
v
j
v
v
v
h
v
v
j
z
.
v
v
b
v
M
J
Bvhz.v v{v hv v v v gv vfv vgv vgv v fv v dv fv sv aznv szmv [zdvrdvszmv szmv ] v hvhvgvfvgvhz.v}
A jestem, który jestem * i nie zasiadam w radzie przewrot-
nych, lecz w Prawie Ojca mam upodobanie, alleluja.
O
Psalm 29
Sprawia, że Liban skacze jak
cielec, * a Sirion jak młody
bawół.
Głos Pana miota ogniste strzały, † głos Pana wstrząsa pustynią,
* Pan wstrząsa pustynią Kadesz.
Głos Pana zgina dęby, ogołaca
lasy, * a w Jego świątyni wszyscy mówią "Chwała!"
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Pan udzieli mocy swojemu
ludowi, * Pan pobłogosławi swój
lud pokojem.
Ddajcie Panu, synowie Boży, * oddajcie Panu chwałę
i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego
imienia, * na świętym dziedzińcu
uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański, †
zagrzmiał Bóg majestatu, * Pan
ponad wód bezmiarem.
Głos Pana potężny, * głos Pana
pełen dostojeństwa.
Głos Pana łamie cedry, * Pan
łamie cedry Libanu,
2 Ant.
VII a
Vvdv gv vhv v vjv vjv v v jv v vhv v v vjv kv jz.v {v jv jv vgv vgvzvygv fv bv V
O
Vvdv fz,v dzmv [v fvtfvdzmv dzmv v] v vjv jv ijv hv gz,v fz,v v ] v v v v v v v v v v v v v v v vz
Ddajcie chwałę Zmartwychwstałemu * i uznajcie Jego
potęgę,
alleluja.
2
S
Psalm 30
Twoja wola uczyniła mnie górą
obronną; * gdy zakryłeś oblicze,
ogarnęła mnie trwoga.
Do Ciebie wołałem, Panie, *
mojego Boga o miłosierdzie błagałem.
"Jaka korzyść z krwi mojej, *
gdy pójdę do grobu?
Czyż mój proch będzie Cię
sławił * albo głosił wierność
Twoją?"
Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj
się nade mną, * Panie, bądź moją
pomocą.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, * wór zdjąłeś ze mnie,
obdarzyłeś radością,
Aby wciąż moje serce Tobie
psalm śpiewało. * Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Ławić Cię będę, Panie, bo
mnie wybawiłeś * i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie.
Panie, Boże mój, do Ciebie
wołałem, * a Tyś mnie uzdrowił.
Panie, mój Boże, † z krainy umarłych wywołałeś moją duszę *
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Śpiewajcie psalm, wszyscy miłujący Pana, * i pamiętajcie o
Jego świętości.
Gniew Jego bowiem trwa tylko
przez chwilę, * a Jego łaska przez
całe życie.
Płacz nadchodzi z wieczora, *
a rankiem wesele.
Zbyt pewny byłem siebie mówiąc: * "Nigdy się nie zachwieję".
3 Ant.
II D
Xzvfv v dv v fv vhv gv vhv jv ijv hz.v {v hv hv vgv vhv vfv v v fv v Bv v v v b
T
Xvvfv dv vav v v vDfv vfz,v [v fvzDgzvfz,v fz,v v ] v vhv hv hv gv Dfvfz,v v ] v v v v v v v v v z
Y ścieżkę życia mi ukażesz * i nie dopuścisz, bym
pozostał w grobie,
alleluja.
Psalm 31, 1-17. 20-25
Nakłoń ku mnie Twego ucha, *
Anie, do Ciebie się ucie- pośpiesz, aby mnie ocalić!
kam, † niech nigdy nie doBądź dla mnie skałą schronieznam zawodu, * wybaw mnie nia, * warownią, która ocala.
w sprawiedliwości Twojej.
P
3
Ty bowiem jesteś moją skałą
i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej
na mnie, * bo Ty jesteś moją
ucieczką.
W ręce Twoje powierzam ducha mego, * Ty mnie odkupisz,
Panie, wierny Boże.
Nienawidzisz czcicieli bóstw
marnych, * ja zaś pokładam
ufność w Panu.
Weselę się i cieszę Twoim
miłosierdziem, † boś wejrzał na
moją nędzę, * zrozumiałeś udrękę mej duszy.
I nie oddałeś mnie w ręce
nieprzyjaciół, * postawiłeś me
stopy na miejscu przestronnym.
Zmiłuj się, Panie, nade mną,
bo żyję w udręce, * od smutku
słabnie me oko i dusza, i ciało.
Moje życie upływa wśród zgryzoty, * a lata moje wśród jęków.
Siłę tracę w ucisku, * osłabły
kości moje.
Stałem się przykładem hańby
dla wszystkich mych wrogów, *
dla sąsiadów przedmiotem odrazy,
Postrachem dla moich znajomych, * ucieka, kto mnie ujrzy
na drodze.
Zapomnieli o mnie w sercach,
jak o zmarłym, * stałem się jak
wyrzucone naczynie.
Słyszałem bowiem, jak wielu
szeptało: † "Trwoga jest doko-
ła!" * Gromadzą się przeciw
mnie, zamierzając odebrać mi
życie.
Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, * i mówię: "Tyś jest
Bogiem moim".
W Twoim ręku są moje losy, *
wyrwij mnie z rąk wrogów
i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje
nad Twym sługą, * wybaw mnie
w swoim miłosierdziu.
Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, * którą zachowałeś dla
bogobojnych.
Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie * na oczach
ludzi.
Osłaniasz ich Twą obecnością
od spisku mężów, * ukrywasz w
swym namiocie przed swarliwym
językiem.
Niech będzie Pan błogosławiony, * On cuda swoje i łaskę
okazał mi w mieście warownym.
Ja zaś w przerażeniu mówiłem: * "Odtrącony jestem od
Twego oblicza".
Lecz Ty wysłuchałeś mój głos
błagalny, * gdy wołałem do
Ciebie.
Miłujcie Pana wszyscy, co
cześć Mu oddajecie. † Pan chroni
wiernych, * a pysznym z nawiązką odpłaca.
Bądźcie dzielni i mężnego serca, * wszyscy, którzy ufacie
Panu.
4
K. Zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
W. I ukazał się Szymonowi, alleluja.
I CZYTANIE
Z Księgi Apokalipsy
12, 1-18
W
Ielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd
dwunastu. A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów, i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na
ziemię.
I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła Syna, Mężczyznę, który wszystkie
narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do
Boga i do Jego tronu. A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce
ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.
I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie
przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został
strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało
zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem
i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki
krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali
dusz swych aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i biada morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałając
wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu".
A kiedy ujrzał Smok, że został strącony na ziemię, począł ścigać
Niewiastę, która porodziła Mężczyznę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, by na pustynię leciała do swojego miejsca, gdzie
jest żywiona przez czas i czasy, i połowę czasu, z dala od Węża.
5
A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę, żeby
ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej
gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł
rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa, z tymi, co strzegą przykazań
Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na piasku morza.
RESPONSORIUM
K. Zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego
świadectwa, / i nie umiłowali dusz swoich aż do śmierci.
W. Dlatego radujcie się, niebiosa razem z waszymi mieszkańcami, /
alleluja.
K. Ci, którzy przetrwali krótkie cierpienia, stali się uczestnikami
obietnic przymierza wiecznego.
W. Dlatego radujcie się, niebiosa razem z waszymi mieszkańcami, /
alleluja.
II NOKTURN
1 Ant.
VIII G
Vv
d
v
v
f
v
v
d
v
v
y
g
v
v
d
z
m
v
[
v
d
v
v
g
v
v
v
h
v
v
v
v
j
v
v
j
v
v
v
j
v
i
j
v
h
z
.
v
v
{
v
z
b
v
M
W
Vvvhv gv vhv vfv vfv v v tfv v v v dzmv vdzmv [z vfv Fgvdzmv dzmv v] v vhv hv gv hv fv dzmv v ] v
Ierzymy mocno, * że jak Bóg wskrzesił Chrystusa,
tak i nas razem z Nim wskrzesi,
alleluja.
6
B
Psalm 34
Kim jest ten człowiek, który
życia pożąda * i długich dni
pragnie, by się nimi cieszyć?
Powściągnij swój język od złego, * a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń, co
dobre, * szukaj pokoju i dąż do
niego.
Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, * uszy Jego otwarte
na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, * by pamięć
o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc * i ratuje ich od wszelkiej
udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, * ocala upadłych
na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które
cierpi sprawiedliwy, * ale Pan go
ze wszystkich wybawia.
On czuwa nad każdą jego
kością * i żadna z nich nie zostanie złamana.
Zło sprowadza śmierć na grzesznika, * wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan odkupi dusze sług swoich * nie zazna kary, kto się doń
ucieka.
Ędę błogosławił Pana po
wieczne czasy, * Jego chwała będzie zawsze na moich
ustach.
Dusza moja chlubi się Panem *
niech słyszą to pokorni i niech się
weselą.
Wysławiajcie razem ze mną
Pana, * wspólnie wywyższajmy
Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a
On mnie wysłuchał * i wyzwolił
od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, * oblicza
wasze nie zapłoną wstydem.
Oto zawołał biedak i Pan go
usłyszał, * i uwolnił od wszelkiego ucisku.
Anioł Pański otacza szańcem
bogobojnych, * aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak
Pan jest dobry; * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim
ucieczkę.
Uwielbiajcie Pana, wszyscy
Jego święci, * Jego czciciele nie
zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu, * szukającym Pana niczego
nie zbraknie.
Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, * będę was
uczył bojaźni Pańskiej.
7
2 Ant.
VI F
Bvvfv v gv vhv vhv vhzvkvzhv zGhv v \zuhv gz,v {v gv fv vgv vhv vgv v Fgv vfz,v v[v zvN
S
Bvgvygvfz,v fz,v v] v vhv hv fv Ghv gv fz,v v ] v v v v v v v v v v v v v v v vzv v v v v v v
Prawiedliwy weseli się w Panu * i sławi triumf Boga,
alleluja.
Z
Psalm 66 A
buntownicy nie podnoszą się
przeciw Niemu!
Błogosławcie, ludy, naszemu
Bogu * i rozgłaszajcie Jego
chwałę,
Bo On życiem obdarzył naszą
duszę * i nie dał się potknąć
naszej nodze.
Albowiem Tyś nas doświadczył, Boże, * poddałeś próbie
ognia, jak się bada srebro.
Wprowadziłeś nas w pułapkę, *
włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie
brzemię.
Kazałeś ludziom deptać nasze
głowy, † przeszliśmy przez ogień
i wodę, * ale wyprowadziłeś nas
na wolność.
Radością sławcie Boga,
wszystkie ziemie, † opiewajcie chwałę Jego imienia, * cześć
Mu wspaniałą oddajcie.
Powiedzcie Bogu: "Jak zadziwiające są Twe dzieła! † Muszą
Ci schlebiać Twoi wrogowie * ze
względu na wielką moc Twoją.
Niechaj Cię wielbi cała ziemia † i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa".
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła
Boga, * zadziwiających rzeczy
dokonał wśród ludzi.
Morze na suchy ląd zamienił, †
pieszo przeszli przez rzekę, *
Nim się przeto radujmy.
Jego potęga włada na wieki, †
oczy Jego śledzą narody: * niech
3 Ant.
Va
Z
Vzvsv v sv vsv dv sv v vfv vfv v hv v hv vjv vhz.v {v hv vjv vhv v lv vhv v v B
Adziwiających rzeczy Bóg dokonał, * obdarzył życiem
8
Vvvfv vdv vszmv vszmv [v dvzrdvzszmv szmv v ] v vhv hv hv gv Dfvfz,v v ] v v v v v v v v v zv v v zb
naszą duszę,
W
alleluja.
Psalm 66 B
Do Niego wołałem moimi
ustami, * chwaliłem Go moim
językiem.
Gdybym w swym sercu zamierzał nieprawość, * Pan by mnie
nie wysłuchał.
Ale Bóg mnie wysłuchał, *
przyjął głos mojej modlitwy.
Błogosławiony Bóg, który nie
odepchnął mej prośby * i nie
oddalił ode mnie swej łaski.
Ejdę w Twój dom z całopaleniem * i wypełnię, co
ślubowałem Tobie,
Co wymówiły moje wargi, *
co usta moje przyrzekły w ucisku.
Tłuste owce złożę Ci w całopalnej ofierze † i dym ofiarny
z baranów, * ofiaruję Ci krowy
i kozły.
Przyjdźcie i słuchajcie mnie
wszyscy, † którzy czcicie Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
K. Uradowali się uczniowie, alleluja.
W. Gdy ujrzeli Pana, alleluja.
II CZYTANIE
Homilia świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, o Ewangeliach
(Hom. 14, 3-6)
Chrystus, Dobry Pasterz
J
A jestem dobrym pasterzem i znam owce moje - to znaczy miłuję
je - a moje Mnie znają". Jezus chce przez to powiedzieć, że ci,
którzy Go miłują, pełnią Jego wolę. Ten bowiem, kto nie miłuje prawdy, wciąż jeszcze jej nie zna.
Mówiłem wam o mojej odpowiedzialności za was, ale i wy dojrzyjcie w słowach Pana również waszą odpowiedzialność. Rozważcie, czy jesteście Jego owcami, czy poznaliście Go i czy jest w was
światło prawdy. To zaś możecie stwierdzić nie przez samą tylko
9
wiarę, lecz przez czynną miłość; nie wystarczy bowiem uwierzyć,
potrzeba jeszcze uczynków płynących z miłości. O tym czytamy
w Liście świętego Jana: "Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego
przykazań, ten jest kłamcą".
Dlatego też Pan mówi dalej: "Podobnie jak Mnie zna Ojciec, i Ja
znam Ojca, i życie moje oddaję za owce". To tak, jakby powiedział:
"Dowodem tego, że znam Ojca i że On Mnie zna, jest to, iż oddaję
moje życie za owce; miłuję je i dlatego oddaję za nie moje życie,
w ten zaś sposób pokazuję, jak bardzo miłuję Ojca".
I jeszcze mówi Pan: "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja je
znam. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne". Mówi także: "Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie,
i znajdzie paszę". Wejdzie, to znaczy osiągnie wiarę; wyjdzie, bo
wiara go doprowadzi do oglądania Boga; uwierzy i ujrzy, i znajdzie
paszę, albowiem Bóg wypełni na wieki wszelkie jego pragnienia.
Tak więc owce znajdą pastwiska, których poszukują, bo każdy,
kto idzie za Panem z sercem nieobłudnym, otrzyma pokarm trwający
wiecznie. Tym zaś pokarmem są radości wiecznie kwitnącego raju
niebios, albowiem pokarmem wybranych jest oblicze Boga, który im
się udziela. Wpatrują się w Niego nieustannie, On zaś, który jest ich
życiem, nasyca ich wiecznie swoją obecnością.
Podążajmy więc do tych niebiańskich pól, gdzie będziemy się
radowali wśród tylu wybranych. Niech nas pociąga ich radość. Niech
goreją nasze dusze, niech wiara rozpala się pożądaniem tego, w co
wierzy, a wszystkie nasze pragnienia niech się kierują wzwyż, ku
niebu; a taka miłość już jest zdążaniem ku Bogu.
Niech żadne przeciwności nie odwracają naszych serc od duchowego wesela tego święta naszych dusz, bo jeśli tylko ktoś mocno
pragnie podążać do ukazanego mu celu, to temu pragnieniu nie przeciwstawią się żadne trudy wiodącej tam drogi. A więc niech nas nie
skusi ułuda zwodniczego szczęścia, bo zaiste, niemądry to wędrowiec, który pociągnięty urokiem mijanych okolic, zapomina, dokąd
dąży i dokąd kieruje swe kroki.
RESPONSORIUM
K. Powstał Pasterz dobry.
W. Który własne życie oddał za swoje owce i umarł za swoją
owczarnię, / alleluja.
10
K. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha.
W. Który własne życie oddał za swoje owce i umarł za swoją
owczarnię, / alleluja.
III NOKTURN
Ant.
VI F
Bv
v
f
v
v
v
g
v
v
v
h
v
v
h
v
v
h
v
v
h
v
v
h
v
v
h
v
v
v
h
v
v
k
v
v
h
v
v
v
h
v
v
v
g
v
v
v
f
z
v
t
f
z
B
P
Bvfz,v v{v vsv v v vfv v v vgv v gv vHkv vhv v hv vgvzfv vtsv vszmv [v fvhvtfvfz,v v] v v v v
Rzyjdźcie wszyscy, uwielbiajmy Chrystusa zmartwychwstałe-
go: * przez krzyż przyszła radość na całą ziemię,
K
Pieśń (Iz 63, 1-5)
to jest Ten, co przybywa z Edomu, * idzie z Bosry w szkarłatnych szatach?
Ten wspaniale odziany, * kroczący z wielką swoją mocą?
"To Ja jestem tym, który głosi
sprawiedliwość, * potężny w wybawianiu".
Dlaczego skrwawiona jest Twa
suknia, † a Twoje szaty jak tego,*
który w tłoczni wygniata winne
grona?
"Jedynie Ja wygniatam je do
kadzi, * i nikogo z narodów ze
Mną nie było.
Tłoczyłem je w mym gniewie,
* deptałem w mojej porywczości.
Ich posoka obryzgała Mi szaty
* i poplamiłem całe me odzienie.
TÓŻ
alleluja.
Bo dzień pomsty był w moim
sercu * i nadszedł rok mej odpłaty.
Rozglądałem się, lecz nikt Mi
nie pomógł, * zdumiewałem się,
bo nikt Mnie nie podtrzymał.
Wtedy moje ramię przyszło Mi
z pomocą * i podtrzymała Mnie
moja zapalczywość".
C
Pieśń (Oz 6, 1-6)
powróćmy do Pana, † On nas poranił i On
nas uleczy, * On nas uderzył i On
nas uzdrowi.
Po dwóch dniach przywróci
nam życie, † a dnia trzeciego nas
dźwignie, * i żyć będziemy w Jego obecności.
11
HODŹCIE,
Dołóżmy starań, aby poznać
Pana; * Jego przyjście jest pewne
jak zorza poranna,
Jak wczesny deszcz przychodzi
On do nas * i jak deszcz późny,
który poi ziemię.
"Cóż, Efraimie, mogę ci uczynić, * co pocznę z tobą, Judo?
Miłość wasza jest podobna do
chmur o świtaniu, * albo do rosy,
która prędko znika.
Dlatego ciosałem ich przez
proroków, † zabijałem słowami
ust moich, * a moje Prawo zabłysło jak światło.
Miłości pragnę, a nie krwawej
ofiary, * bardziej poznania Boga
niż całopalenia".
O
Pieśń (So 3, 8-13)
na Mnie *
w dniu, gdy powstanę jako
oskarżyciel,
Bo postanowiłem zgromadzić
narody * i zebrać królestwa,
By wylać na nie moje oburzenie, † cały gniew mój zapalczywy, * gdyż ogień mej żarliwości
pochłonie całą ziemię.
CZEKUJCIE
Wtedy przywrócę narodom
wargi czyste, † aby wszyscy
wzywali imienia Pana * i jednomyślnie Mu służyli.
Z ziemi za rzekami Etiopii †
moi czciciele, lud mój rozproszony, * dar Mi przyniosą.
W tym dniu, Jerozolimo, już
nie będziesz się wstydzić †
wszystkich twoich uczynków, *
przez które byłaś Mi niewierna.
Wtedy bowiem usunę spośród
ciebie * twoich pysznych samochwalców
I więcej nie będziesz się wywyższać * na świętej górze
mojej.
I zostawię wśród ciebie lud
pokorny i ubogi, * który będzie
szukać schronienia w imieniu
Pana.
Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości * ani mówić
kłamstwa.
W ich ustach nie znajdzie się
język zwodniczy, † gdy będą się
paśli i odpoczywali, * i nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
K. Zostań z nami, Panie, alleluja.
W. Bo ma się ku wieczorowi, alleluja.
EWANGELIA wg Lekcjonarza
Po odczytaniu Ewangelii można dołączyć homilię wziętą z pism Ojców Kościoła;
12
może ją także wygłosić przewodniczący albo wyznaczony przez
przełożonego kapłan.
Bvdv vgv v hv vhv v vygv Hjv hz .v {v dv vgv v hv vgv v hv vjv vhz .v vgz ,v v] v v v>
C
Bvvkv vkv v kv kv v vjv v vhv v vHjv vhz .v {v v dv vgv v hv v gv v hv v jv vhz .v gz ,v ] v vz>
Bvvkv vkv v vkv v kv vjv hv Hjv vhz .v {v dv vgv vhv vhv hv ygv v hv v jv v hz .v vgz ,v ] v vz>
Bvvkv vkv v kv kv kvkv kv jvzhzvHjvzhz .v {vdv gv hv v gv v v hv vjv v hz .v gz ,v v] v Hjvzvh.vz] zM
BvvHjv hz .v ] v vkv vjv v ygv v hv v jv vhz .v gz ,v ] v vkv kv vkv vkv vkv jv hv vHjv vhz .v{v z V
Bvdv gv hv gv v hv vjv v vhz .v gz ,v z] v zkv vjv v vhv vHjv vhz .v v ygv vhv zjvzvhz .v gz ,v ] v vz>
Bvvkv vjv v hv Hjv hz .v vzygv vhv v v jv vhz .v gz ,v ] v kv vjv vhv vHjv vhz .v [vdv vgv vhv vhvzN
Bvvgv vhv v vjv vhz .v gz ,v ] v kv vkv v kv v v jv v vhv v Hjv vhz .v {v hv vhv vgv v hv vjv zM
III (IV)
IE-BIE,
Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu, wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
Święty,
nieustannym głoszą pieniem: Święty,
Święty Pan Bóg Zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej. Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny, Ciebie wychwala Męczenników
13
zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi wysławia Kościół
Bvvhz .v gz ,v ] v Hjv vhz .v vhv v hv vhv hv gv vz hv jvzvhz .vzgz ,v ] v kv vkv kv vjv vhv vHjv hz .v{z V
Bvdv v gv vhv hv hv vhv hv jv hz .v vgv hv jv vhz .vgz ,v v] v gv Ghv hv vjv hz .v v hv vhv v v z N
Bvgv vhv vjv hz .v gz ,v v] v dv v vGhv vhv v vygv hv vHjv v vgz ,v vdz mv ] v dv v Ghv hz .v zygvzvhvM
BvvHjv v vgz ,v v vdz mv ] v dv v Ghv v hv vhv vhv zvhv zhvzvhz .v v hv hv v vgv v hv v jv v hz .vz{V
Bvdv v gv vhv hv vhv v vjv vhv v vygv hv v vHjv vgz ,v dz mv ] v dv v vGhv v hv v hv v gv vhv<
Bvvjv vhz .v {v dv vgv vhv hv v hv vjv vhv v ygv vhv vHjv v vgz ,v vdz mv ] v dv vGhv vzhv hv hz M
Bvhv vgv vhvzvjv vhz .v [v vygv vhv v Hjv v vgz ,v vdz mv ] v dv v vGhv v vhv v vgv hv vjv vhz .v[zM
Bvhv v ygv vhv v vHjv vgz ,v dz mv ] v dv Ghv vhv v hv v hv hz .v vhv hv vgv v v hv v v jvzvhz .vz{V
święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia,
prawdziwego i Jedynego Twojego Syna, Świętego także Ducha
Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem
Przedwiecznym. Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
śmierci,
Ty, skruszywszy żądło
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy
Boga zasiadasz w Ojcowskiej chwale. Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy. Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
14
Bvdv vgv v vhv v hv v hv v vygv v hv vHjv gz ,v dz mv ] v rdv sv v az nv[v av v dv v vgv vgv vzN
Bvv gv vgz ,v v] v vgv vgv hv fv v5z$#v dz mc] v
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Twoich
Policz ich między świętych
w wiekuistej chwale.
Módlmy się.
Modlitwa
W
Szechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich
radości, † niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * gdzie wyprzedził go zwycięski Pasterz. Przez naszego Pana.
II
B
Xvrdv fvzvzhv v hv vfz,v vfz,v v ] v vzfvzvdv v fv v vhvzvhv v fz,v vfz,v v}
Łogosławmy Pa-nu.
Bogu niech będą dzię-ki.
Bbvfv gv fv vgv hz.v v v \zjz vhz vgv[v \zjv hv gv fz,v v{v v fv kv v v kv v v lv kv\zjvhv vfv gv hv[v\zjv hv gv fz,v ]v
Regína cæli * lætáre, allelúia : Quia quem meruísti portáre, allelúia
Bvkv kv vlv vkv v vkv fv v vgv fv v[v vgv hv\zjv kz/v v{v vkv fv v gv v \zjv hv v vgv vfz,v [v dv gv gzgv fz,v v] v
Resurréxit, sicut dixit, allelúia : Ora pro nobis Deum, allelúia.
Królowo nieba, wesel się, Alleluja, Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja,
Zmartwychpowstał, jak powiedział. Alleluja Błagaj za nami Boga. Alleluja.
15
V. Gáude et lætáre Virgo María,
allelúia.
R. Quia surréxit Dóminus vere,
allelúia.
V. Raduj się i wesel Panno
Maryjo, alleluja!
R. Bo zmartwychwstał Pan
prawdziwie, alleluja!
Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Fílii
tui Dómini nostri Jesu Christi
mundum lætificáre dignátus es : †
præsta, quǽsumus; ut per ejus
Genitrícem Vírginem Maríam, *
perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per eúmdem Christum Dóminum
nostrum.
R. Amen.
Módlmy się.
Boże, któryś raczył uweselić
świat przez zmartwychwstanie
Syna Twego, Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, daj, prosimy,
abyśmy przez Jego Rodzicielkę,
Maryję Pannę, dostąpili radości
życia wiecznego.
Przez tegoz Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
Divínum auxílium máneat
semper nobíscum.
Et cum frátribus nostris
abséntibus. Amen.
Pomoc Boża niech będzie zawsze
z nami.
I z naszymi braćmi nieobecnymi.
Amen.
OŚRODEK LITURGICZNY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE IM. ŚW. BENEDYKTA
WWW.OSRODEKLITURGICZNY.PL
16

Podobne dokumenty