Technik farmaceutyczny - Medyczne Studium Zawodowe

Transkrypt

Technik farmaceutyczny - Medyczne Studium Zawodowe
MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań
www.msz.poznan.pl
Informator dla kandydatów na kierunek
- Technik farmaceutyczny
___________________________________________________________________________
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry w trybie stacjonarnym)
Przedmioty nauczania
- Anatomia, fizjologia i patofizjologia
- Technologia postaci leków
- Podstawy prawa i ekonomiki
- Farmakologia z elementami chemii leków
- Psychologia
- Analiza leków
- Zdrowie publiczne
- Farmakognozja
- Język angielski
- Wychowanie fizyczne (jest przedmiotem obowiązkowym!!!)
- Zajęcia praktyczne: w III i IV semestrze
- Praktyka zawodowa: 4 tygodnie w IV semestrze
Miejsce pracy absolwentów
Technik farmaceutyczny moŜe być zatrudniony w:
- Aptekach ogólnodostępnych
- Aptekach szpitalnych
- Punktach aptecznych
- Sklepach zielarsko-medycznych
- Sklepach zielarsko-drogeryjnych
- Sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego
- Hurtowniach farmaceutycznych
- Zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
- Zakładach przetwórstwa zielarskiego
- Laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego i zielarskiego
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu
- Zainteresowania przyrodnicze i humanistyczne
- Ostrość widzenia i rozróŜniania barw
- Koordynacja wzrokowo-ruchowa
- Sprawność manualna
- Spostrzegawczość
- Koncentracja i podzielność uwagi
- Sumienność, dokładność
- śyczliwość i wyrozumiałość
- Poszanowanie godności własnej i innych
- Samodzielność, samokontrola
Warunki rekrutacji
- Tryb "Nowa matura"- ranking świadectw, czyli wyniki na egzaminie maturalnym
z chemii, w pierwszej kolejności z poziomu rozszerzonego, a następnie z poziomu
podstawowego (liczba punktów x 1). W przypadku braku wyniku maturalnego z chemii,
rozpatrywany jest wynik z biologii (liczba punktów x 0,8).
- Tryb "Stara matura" ranking ocen z chemii (x 10). W przypadku braku oceny z chemii ocena z biologii (x 8).
- W przypadku braku matury rozpatrywana jest ocena z chemii (x 10) lub biologii (x 8)
na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (wybierany
jest wariant korzystniejszy).
Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji
- W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości punktów, dodatkowym kryterium
będzie średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły.
- Liczba miejsc dla kandydatów z " Nową maturą'' i "Starą maturą" lub bez matury zostanie
określona procentowo w stosunku do ogółu kandydatów.
Wymagane dokumenty
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości
- kwestionariusz osobowy
- ksero dowodu osobistego
- 4 fotografie (podpisane na odwrocie)
- zaświadczenie o przydatności do zawodu wystawione przez lekarza rodzinnego
W trakcie nauki wymagane jest białe umundurowanie - bliŜsze informacje na stronie
internetowej (www.msz.poznan.pl) lub u wychowawcy klasy.
Nauka kończy się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe!!!
Przyjmowanie dokumentów:
od 7 maja 2012 r. do 22 sierpnia 2012 r.
Ogłoszenie listy osób przyjętych:
30 sierpnia 2012 r.